Skip to main content

ŚB 10.65.3

Devanagari

चिरं न: पाहि दाशार्ह सानुजो जगदीश्वर: ।
इत्यारोप्याङ्कमालिङ्‍ग्य नेत्रै: सिषिचतुर्जलै: ॥ ३ ॥

Text

ciraṁ naḥ pāhi dāśārha
sānujo jagad-īśvaraḥ
ity āropyāṅkam āliṅgya
netraiḥ siṣicatur jalaiḥ

Synonyms

ciram — for a long time; naḥ — us; pāhi — please protect; dāśārha — O descendant of Daśārha; sa — together with; anujaḥ — Your younger brother; jagat — of the universe; īśvaraḥ — the Lord; iti — thus saying; āropya — raising; aṅkam — onto their laps; āliṅgya — embracing; netraiḥ — from their eyes; siṣicatuḥ — they moistened; jalaiḥ — with the water.

Translation

[Nanda and Yaśodā prayed,] “O descendant of Daśārha, O Lord of the universe, may You and Your younger brother Kṛṣṇa ever protect us.” Saying this, they raised Śrī Balarāma onto their laps, embraced Him and moistened Him with tears from their eyes.

Purport

Śrīla Jīva Gosvāmī comments on this verse as follows: “Nanda and Yaśodā prayed to Śrī Balarāma, ‘May You, along with Your younger brother, protect us.’ Thus they expressed their respect for the fact that He is the elder brother, and they also showed how much they considered Him their own son.”