Skip to main content

Word for Word Index

ati-ciram
for a long time — ŚB 1.8.23
ciram
for a long time — ŚB 2.9.20, ŚB 3.21.45-47, ŚB 3.23.39, ŚB 3.28.22, ŚB 3.28.31, ŚB 6.14.57, ŚB 8.2.31, ŚB 9.6.50, ŚB 9.10.39-40, ŚB 10.5.12, ŚB 10.13.43, ŚB 10.51.11, ŚB 10.51.57, ŚB 10.65.3, ŚB 12.8.1, ŚB 12.10.27, CC Madhya 24.128, CC Antya 1.175
for a long time. — ŚB 3.13.16, ŚB 3.27.21, ŚB 4.5.23, ŚB 6.16.32, ŚB 10.51.15, ŚB 10.82.12-13
for a very long time — ŚB 3.29.5
since a long time — ŚB 4.9.51
wasting time. — ŚB 4.30.15
after a long time — ŚB 6.9.11
delay. — ŚB 7.2.4-5, ŚB 10.1.21
for a long time due to affection — ŚB 7.5.20
for a long period — ŚB 10.14.29, CC Madhya 6.84, CC Madhya 11.104
constantly — ŚB 10.68.37
for some time — ŚB 10.84.15
far away. — ŚB 11.7.62
eternally — CC Ādi 5.141, CC Madhya 20.306, Śrī brahma-saṁhitā 5.32
forever — CC Antya 1.146
at every moment — CC Antya 17.51
su-ciram
for a long time — ŚB 5.10.6, ŚB 6.14.45, ŚB 10.16.36, ŚB 10.23.23, ŚB 10.64.2, CC Madhya 8.147, CC Madhya 9.114, CC Madhya 24.54
mā ciram
without delay. — ŚB 6.9.51, ŚB 9.6.6, ŚB 10.36.30, ŚB 11.6.35
do not wait even a moment — ŚB 9.4.69
without delay — ŚB 10.11.29, ŚB 10.16.60, ŚB 10.29.21-22
ciram kālam
a long time — ŚB 6.1.67
ma ciram
without delay — ŚB 10.43.4
cīram
loincloth — ŚB 7.13.39