Skip to main content

ŚB 10.64.17

Devanagari

तां नीयमानां तत्स्वामी द‍ृष्ट्वोवाच ममेति तम् ।
ममेति परिग्राह्याह नृगो मे दत्तवानिति ॥ १७ ॥

Text

tāṁ nīyamānāṁ tat-svāmī
dṛṣṭrovāca mameti tam
mameti parigrāhy āha
nṛgo me dattavān iti

Synonyms

tām — her, the cow; nīyamānām — being led away; tat — her; svāmī — master; dṛṣṭvā — seeing; uvāca — said; mama — mine; iti — thus; tam — to him; mama — mine; iti — thus; parigrāhī — he who had accepted the gift; āha — said; nṛgaḥ — King Nṛga; me — to me; dattavān — gave; iti — thus.

Translation

When the cow’s first owner saw her being led away, he said, “She is mine!” The second brāhmaṇa, who had accepted her as a gift, replied, “No, she’s mine! Nṛga gave her to me.”