Skip to main content

ŚB 10.62.33

Devanagari

तं नागपाशैर्बलिनन्दनो बली
घ्नन्तं स्वसैन्यं कुपितो बबन्ध ह ।
ऊषा भृशं शोकविषादविह्वला
बद्धं निशम्याश्रुकलाक्ष्यरौत्सीत् ॥ ३३ ॥

Text

taṁ nāga-pāśair bali-nandano balī
ghnantaṁ sva-sainyaṁ kupito babandha ha
ūṣā bhṛśaṁ śoka-viṣāda-vihvalā
baddhaṁ niśamyāśru-kalākṣy arautsīt

Synonyms

tam — Him; nāga-pāśaiḥ — with the mystic nāga noose; bali-nandanaḥ — the son of Bali (Bāṇāsura); balī — powerful; ghnantam — as He was striking; sva — at his own; sainyam — army; kupitaḥ — angered; babandha ha — he captured; ūṣā — Ūṣā; bhṛśam — extremely; śoka — by sorrow; viṣāda — and discouragement; vihvalā — overwhelmed; baddham — captured; niśamya — hearing; aśru-kalā — with teardrops; akṣī — in her eyes; arautsīt — cried.

Translation

But even as Aniruddha was striking down the army of Bāṇa, that powerful son of Bali angrily caught Him with the mystic nāga-pāśa ropes. When Ūṣā heard of Aniruddha’s capture, she was overwhelmed with grief and depression; her eyes filled with tears, and she wept.

Purport

The ācāryas explain that Bāṇāsura could not actually capture the powerful grandson of Lord Kṛṣṇa. However, the Lord’s līla-śakti, or pastime potency, allowed this to happen so that the events described in the next chapter could take place.

Thus end the purports of the humble servants of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda to the Tenth Canto, Sixty-second Chapter, of the Śrīmad-Bhāgavatam, entitled “The Meeting of Ūṣā and Aniruddha.”