Skip to main content

ŚB 10.62.32

Devanagari

जिघृक्षया तान् परित: प्रसर्पत:
शुनो यथा शूकरयूथपोऽहनत् ।
ते हन्यमाना भवनाद् विनिर्गता
निर्भिन्नमूर्धोरुभुजा: प्रदुद्रुवु: ॥ ३२ ॥

Text

jighṛkṣayā tān paritaḥ prasarpataḥ
śuno yathā śūkara-yūthapo ’hanat
te hanyamānā bhavanād vinirgatā
nirbhinna-mūrdhoru-bhujāḥ pradudruvuḥ

Synonyms

jighṛkṣayā — wanting to grab Him; tān — them; paritaḥ — on all sides; prasarpataḥ — approaching; śunaḥ — dogs; yathā — as; śūkara — of hogs; yūtha — of a group; paḥ — the leader; ahanat — He struck; te — they; hanyamānāḥ — being struck; bhavanāt — from the palace; vinirgatāḥ — went out; nirbhinna — broken; mūrdha — their heads; ūru — thighs; bhujāḥ — and arms; pradudruvuḥ — they fled.

Translation

As the guards converged on Him from all sides, trying to capture Him, Aniruddha struck them just as the leader of a pack of boars strikes back at dogs. Hit by His blows, the guards fled the palace, running for their lives with shattered heads, thighs and arms.