Skip to main content

ŚB 10.60.22

Devanagari

इति त्रिलोकेशपतेस्तदात्मन:
प्रियस्य देव्यश्रुतपूर्वमप्रियम् ।
आश्रुत्य भीता हृदि
जातवेपथु-
श्चिन्तां दुरन्तां रुदती जगाम ह ॥ २२ ॥

Text

iti trilokeśa-pates tadātmanaḥ
priyasya devy aśruta-pūrvam apriyam
āśrutya bhītā hṛdi jāta-vepathuś
cintāṁ durantāṁ rudatī jagāma ha

Synonyms

iti — thus; tri-loka — of the three worlds; īśa — of the lords; pateḥ — of the master; tadā — then; ātmanaḥ — of her own; priyasya — beloved; devī — the goddess, Rukmiṇī; aśruta — never heard; pūrvam — previously; apriyam — unpleasantness; āśrutya — hearing; bhītā — frightened; hṛdi — in her heart; jāta — born; vepathuḥ — trembling; cintām — anxiety; durantām — terrible; rudatī — sobbing; jagāma ha — she experienced.

Translation

Goddess Rukmiṇī had never before heard such unpleasantries from her beloved, the Lord of universal rulers, and she became frightened. A tremor arose in her heart, and in terrible anxiety she began to cry.