Skip to main content

CC Madhya 14.190

Text

kṛṣṇa-āge rādhā yadi rahe dāṇḍāñā
tina-aṅga-bhaṅge rahe bhrū nācāñā

Synonyms

kṛṣṇa-āge — in front of Kṛṣṇa; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; yadi — if; rahe — remains; dāṇḍāñā — standing; tina-aṅga-bhaṅge — with three bends in the body; rahe — remains; bhrū — eyebrows; nācāñā — dancing.

Translation

“When Śrīmatī Rādhārāṇī stands before Kṛṣṇa, She stands bent in three places — Her neck, waist and legs — and Her eyebrows dance.