Skip to main content

CC Antya 6.265

Text

śivānanda yaiche sei manuṣye kahilā
karṇapūra sei-rūpe śloka varṇilā

Synonyms

śivānanda — Śivānanda Sena; yaiche — as; sei — unto the; manuṣye — messenger; kahilā — said; karṇapūra — the great poet Kavi-karṇapūra; sei rūpe — in that way; śloka varṇilā — composed verses.

Translation

In these verses, the great poet Kavi-karṇapūra gives the same information that Śivānanda Sena conveyed to the messenger from Raghunātha dāsa’s father.