Skip to main content

CC Ādi 4.125

Bengali

কস্মাদ্‌বৃন্দে প্রিয়সখি হরেঃ পাদমূলাৎ কুতোঽসৌ
কুণ্ডারণ্যে কিমিহ কুরুতে নৃত্যশিক্ষাং গুরুঃ কঃ ।
তং ত্বন্মূর্তিঃ প্রতিতরুলতাং দিগ্বিদিক্ষু স্ফুরন্তী
শৈলূষীব ভ্রমতি পরিতো নর্তয়ন্তী স্ব–পশ্চাৎ ॥ ১২৫ ॥

Text

kasmād vṛnde priya-sakhi hareḥ pāda-mūlāt kuto ’sau
kuṇḍāraṇye kim iha kurute nṛtya-śikṣāṁ guruḥ kaḥ
taṁ tvan-mūrtiḥ prati-taru-lataṁ dig-vidikṣu sphurantī
śailūṣīva bhramati parito nartayantī sva-paścāt

Synonyms

kasmāt — from where; vṛnde — O Vṛndā; priyā-sakhi — O dear friend; hareḥ — of Lord Hari; pāda-mūlāt — from the lotus feet; kutaḥ — where; asau — that one (Lord Kṛṣṇa); kuṇḍa-araṇye — in the forest on the bank of Rādhā-kuṇḍa; kim — what; iha — here; kurute — He does; nṛtya-śikṣām — dancing practice; guruḥ — teacher; kaḥ — who; tam — Him; tvat-mūrtiḥ — Your form; prati-taru-latam — on every tree and vine; dik-vidikṣu — in all directions; sphurantī — appearing; śailūṣī — expert dancer; iva — like; bhramati — wanders; paritaḥ — all around; nartayantī — causing to dance; sva-paścāt — behind.

Translation

“O my beloved friend Vṛndā, where are you coming from?”

Purport

“I am coming from the feet of Śrī Hari.”

“Where is He?”

“In the forest on the bank of Rādhā-kuṇḍa.”

“What is He doing there?”

“He is learning dancing.”

“Who is His master?”

“Your image, Rādhā, revealing itself in every tree and creeper in every direction, is roaming like a skillful dancer, making Him dance behind.”

This text is from the Govinda-līlāmṛta (8.77) of Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.