Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.1.2

Verš

manvantare harer janma
karmāṇi ca mahīyasaḥ
gṛṇanti kavayo brahmaṁs
tāni no vada śṛṇvatām

Synonyma

manvantare — během střídání manvantar (jednoho Manua za druhým); hareḥ — Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství; janma — zjevení; karmāṇi — a činnosti; ca — také; mahīyasaḥ — nanejvýš oslavovaného; gṛṇanti — popisují; kavayaḥ — velcí učenci s dokonalou inteligencí; brahman — ó učený brāhmaṇo (Śukadeve Gosvāmī); tāni — je všechny; naḥ — nám; vada — prosím popiš; śṛṇvatām — kteří dychtíme naslouchat.

Překlad

Ó učený brāhmaṇo, Śukadeve Gosvāmī, velcí učenci s dokonalou inteligencí popisují činnosti a zjevení Nejvyšší Osobnosti Božství v průběhu různých manvantar. Dychtivě toužíme naslouchat těmto příběhům. Pověz nám o nich, prosím.

Význam

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, má různé druhy inkarnací. Mezi ně patří guṇa-avatārové, manvantara-avatārové, līlā-avatārové a yuga- avatārové. Ty všechny jsou popsány v śāstrách. Bez odkazu na śāstry nelze nikoho přijmout jako inkarnaci Nejvyšší Osobnosti Božství. Proto platí to, co je uvedeno v tomto verši: gṛṇanti kavayaḥ — popisy různých inkarnací přijímají velcí učenci s dokonalou inteligencí. V současné době se zvláště v Indii mnoho darebáků prohlašuje za inkarnace a lidé jsou jimi svedeni. Inkarnace musí odpovídat popisům śāster; tím a jejím podivuhodným jednáním je potvrzena její totožnost. Jak zde dokládá slovo mahīyasaḥ, inkarnace nepředvádí obyčejná kouzla nebo podvody, ale její činnosti jsou úžasné. Totožnost každé inkarnace tedy musí být podpořena výroky śāster a tím, že skutečně vykonává zázračné činy. Mahārāja Parīkṣit toužil naslouchat o Manuech v různých věcích. Během jednoho dne Brahmy se vystřídá čtrnáct Manuů a vláda každého z nich trvá sedmdesát jedna yug. Během celého Brahmova života tedy žijí tisíce Manuů.