Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.4.11

Verš

ātiṣṭhata satāṁ mārgaṁ
kopaṁ yacchata dīpitam
pitrā pitāmahenāpi
juṣṭaṁ vaḥ prapitāmahaiḥ

Synonyma

ātiṣṭhata — jen následujte; satām mārgam — cestu velkých světců; kopam — hněv; yacchata — přemožte; dīpitam — který se nyní probudil; pitrā — otcem; pitāmahena api — a dědem; juṣṭam — vykonávané; vaḥ — vašimi; prapitāmahaiḥ — pradědy.

Překlad

Cesta dobra, po níž kráčel váš otec, děd a pradědové, je cestou péče o poddané (prajā) — lidi, zvířata i stromy. To je cesta, kterou byste měli následovat. Zbytečný hněv je v rozporu s vaší povinností, a proto vás žádám, abyste ho ovládli.

Význam

Slova pitrā pitāmahenāpi juṣṭaṁ vaḥ prapitāmahaiḥ popisují ctnostný královský rod, který tvoří králové, jejich otec, děd a pradědové. Takový rod je věhlasný, protože pečuje o občany (prajā). Slovo prajā se vztahuje na každého, kdo se narodil na území spravovaném danou vládou. Vznešené královské rody si byly vědomy toho, že všem živým bytostem—lidem, zvířatům či bytostem ještě nižším — se má dostávat ochrany. Moderní demokratický systém nemůže být takto vznešený, protože zvolení vůdci usilují pouze o moc a nemají žádný smysl pro zodpovědnost. V monarchii je král důstojný a koná slavné skutky jako jeho předkové. Soma, král Měsíce, zde proto Pracetům připomíná slávu jejich otce, děda a pradědů.