Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.14.42

Verš

nāṅgasya vaṁśo rājarṣer
eṣa saṁsthātum arhati
amogha-vīryā hi nṛpā
vaṁśe ’smin keśavāśrayāḥ

Synonyma

na — ne; aṅgasya — krále Aṅgy; vaṁśaḥ — rodová posloupnost; rāja-ṛṣeḥ — svatého krále; eṣaḥ — tato; saṁsthātum — ukončena; arhati — má být; amogha — bez hříchu, mocné; vīryāḥ — jejich semeno; hi — protože; nṛpāḥ — králové; vaṁśe — v rodině; asmin — této; keśava — Nejvyšší Osobnosti Božství; āśrayāḥ — pod ochranou.

Překlad

Mudrci rozhodli, že potomstvo rodu svatého krále Aṅgy nesmí zaniknout, neboť semeno v tomto rodu bylo velice mocné a děti měly všechny předpoklady stát se oddanými Pána.

Význam

Čistota rodové posloupnosti se nazývá amogha-vīrya. V rodinách dvojzrozených brāhmaṇů a kṣatriyů, ale i v rodinách vaiśyů, musí být zbožná posloupnost semene uchována čistá pomocí očistných obřadů, počínaje garbhādhāna-saṁskārou, která se vykonává před početím dítěte. Bez přísného dodržování těchto očistných metod, zvláště v rodinách brāhmaṇů, se rodí nečisté potomstvo a postupně se objevují hříšné činnosti. Mahārāja Aṅga byl velice čistý díky očistě semene v rodině Mahārāje Dhruvy. Jeho semeno se ovšem znečistilo stykem s manželkou Sunīthou, která byla shodou okolností dcerou zosobněné smrti. Z tohoto znečištěného semene se narodil král Vena, což byla pro rodinu Dhruvy Mahārāje pohroma. Všichni světci a mudrci to vzali v úvahu a rozhodli se zasáhnout, jak je popsáno v následujících verších.