Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.68.19

Verš

taṁ saṅgamya yathā-nyāyaṁ
gām arghyaṁ ca nyavedayan
teṣāṁ ye tat-prabhāva-jñāḥ
praṇemuḥ śirasā balam

Synonyma

tam — Nĕmu; saṅgamya — přicházející k; yathā — jak; nyāyam — řádné; gām — krávy; arghyam — vodu arghya; ca — a; nyavedayan — předali; teṣām — mezi nimi; ye — ti, kdo; tat — Jeho; prabhāva — moc; jñāḥ — znající; praṇemuḥ — poklonili se; śirasā — hlavami; balam — Pánu Balarāmovi.

Překlad

Přišli k Pánu Balarāmovi a uctili Ho řádnými dary v podobĕ krav a arghyi. Ti z Kuruovců, kdo pochopili Jeho skutečnou moc, se Mu poklonili, dotýkaje se hlavami zemĕ.

Význam

Ācāryové vysvĕtlují, že i stařešinové jako Bhīṣmadeva se klanĕli Pánu Baladevovi.