Skip to main content

KAPITOLA ŠEDESÁTÁ OSMÁ

Sāmbova svatba

Tato kapitola popisuje, jak Kuruovci zajali Sāmbu a jak Pán Baladeva táhl mĕsto Hastināpur, aby dosáhl jeho propuštĕní.

Sāmba, milovaný syn Jāmbavatī, unesl Duryodhanovu dceru Lakṣmaṇu z její svayaṁ-vary. Na oplátku se Kuruovci spojili, aby ho zajali. Poté, co si je Sāmba po jistou dobu sám držel od tĕla, šest kuruovských bojovníků ho připravilo o kočár, rozlámalo mu luk na kusy, zajalo ho, svázalo ho a odvedlo ho i Lakṣmaṇu zpĕt do Hastināpuru.

Když se král Ugrasena doslechl o Sāmbovĕ zajetí, svolal Yaduovce kvůli odvetĕ. Ti se rozhnĕvanĕ připravili k boji, ale Pán Balarāma je uklidnil, neboť doufal, že se vyhne sváru mezi kuruovskou a yaduovskou dynastií. Pán se vydal do Hastināpuru s nĕkolika brāhmaṇy a staršími Yaduovci.

Yaduovská skupina rozbila tábor v zahradĕ před mĕstem a Pán Balarāma poslal Uddhavu zjistit rozpoložení mysli krále Dhṛtarāṣṭry. Když se Uddhava objevil na kuruovském dvoře a oznámil příjezd Pána Balarāmy, Kuruovci Uddhavu uctili a šli Pána navštívit s příznivými předmĕty, aby Mu je vĕnovali. Kuruovci uctili Balarāmu obřady a předmĕty vyjadřujícími úctu, ale když jim přednesl Ugrasenovu žádost, aby propustili Sāmbu, tak se rozzlobili. „Je opravdu úžasné“, řekli, „že se Yaduovci snaží přikazovat Kuruovcům. To je jako bota snažící se vylézt na hlavu. To od nás Yaduovci získali své královské trůny, a přesto se nyní považují za nám rovné. Už jim dále nebudeme poskytovat královská privilegia.“

Když kuruovští šlechtici domluvili, odešli do svého mĕsta a Pán Baladeva rozhodl, že jediný způsob, jak se vypořádat s tĕmi, kdo jsou zaslepeni pýchou, je násilný trest. Vzal tedy svůj pluh a se zámĕrem zbavit Zemi všech Kuruovců začal táhnout Hastināpur ke Ganze. Jakmile vydĕšení Kuruovci uvidĕli, že jejich mĕstu hrozí nebezpečí pádu do řeky, rychle přivedli Sāmbu a Lakṣmaṇu k Pánu Balarāmovi a začali Ho oslavovat. Pak se modlili: „Ó Pane, prosíme odpusť nám, jež jsme byli tak neznalí Tvé skutečné totožnosti.“

Baladeva ujistil Kuruovce, že jim neublíží, a Duryodhana předal své dceři a novému zeti různé svatební dary. Potom Duryodhana Yaduovcům poblahopřál a požádal Pána Baladevu, aby se vrátil se Sāmbou a Lakṣmaṇou do Dvāraky.

Verš

śrī-śuka uvāca
duryodhana-sutāṁ rājan
lakṣmaṇāṁ samitiṁ-jayaḥ
svayaṁvara-sthām aharat
sāmbo jāmbavatī-sutaḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; duryodhana-sutām — Duryodhanovu dceru; rājan — ó králi (Parīkṣite); lakṣmaṇām — jménem Lakṣmaṇā; samitim-jayaḥ — vítĕzný v bitvĕ; svayaṁ-vara — při jejím obřadu svayaṁ-vara; sthām — setrvávající; aharat — unesl; sāmbaḥ — Sāmba; jāmbavatī-sutaḥ — syn Jāmbavatī.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Ó králi, Sāmba, syn Jāmbavatī, vždy vítĕzný v bitvĕ, unesl Duryodhanovu dceru Lakṣmaṇu z jejího obřadu svayaṁ-vara.

Význam

V knize Kṛṣṇa Śrīla Prabhupāda vysvĕtluje tuto událost takto: „Duryodhana, Dhṛtarāṣṭrův syn, mĕl dceru na vdávání, která se jmenovala Lakṣmaṇā. Náležela do kuruovské dynastie a mĕla všechny dobré vlastnosti. Mnoho princů se s ní chtĕlo oženit, a v takovém případĕ se pořádá obřad svayaṁvara, aby si dívka mohla vybrat manžela podle vlastního uvážení. Když si Lakṣmaṇā vybírala svého muže, objevil se tam Sāmba, syn Kṛṣṇy a Jāmbavatī, jedné z předních Kṛṣṇových manželek. Jmenoval se Sāmba, protože byl zlobivé dítĕ a žil tedy stále v blízkosti své matky. Sāmba je označení syna, který je maminčin mazlíček. Ambā znamená „matka“ a sa znamená „s“. Dostal tedy právĕ toto jméno proto, že se zdržoval stále se svou matkou. Ze stejného důvodu se mu také říkalo Jāmbavatī-suta. Jak bylo dříve vysvĕtleno, všichni Kṛṣṇovi synové byli stejnĕ nadaní jako jejich velký otec. Sāmba chtĕl Duryodhanovu dceru Lakṣmaṇu, i když ona o nĕho příliš nestála. Unesl ji tedy násilím z její svayaṁvary.

Verš

kauravāḥ kupitā ūcur
durvinīto ’yam arbhakaḥ
kadarthī-kṛtya naḥ kanyām
akāmām aharad balāt

Synonyma

kauravāḥ — Kuruovci; kupitāḥ — rozhnĕvaní; ūcuḥ — pravili; durvinītaḥ — nevychovaný; ayam — tento; arbhakaḥ — chlapec; kadarthī-kṛtya — urážející; naḥ — nás; kanyām — dívku; akāmām — proti její vůli; aharat — unesl; balāt — násilím.

Překlad

Rozhnĕvaní Kuruovci pravili: Tento nevychovaný chlapec nás urazil tím, že násilím unesl naši neprovdanou dceru proti její vůli.

Verš

badhnītemaṁ durvinītaṁ
kiṁ kariṣyanti vṛṣṇayaḥ
ye ’smat-prasādopacitāṁ
dattāṁ no bhuñjate mahīm

Synonyma

badhnīta — spoutejte; imam — ho; durvinītam — nevychovaného; kim — co; kariṣyanti — udĕlají; vṛṣṇayaḥ — Vṛṣṇiovci; ye — kteří; asmat — naší; prasāda — milostí; upacitām — získali; dattām — darovanou; naḥ — naši; bhuñjate — užívající si; mahīm — zemi.

Překlad

Spoutejte tohoto nevychovaného Sāmbu! Co Vṛṣṇiovci udĕlají? Naší milostí vládnou zemi, kterou jsme jim darovali.

Verš

nigṛhītaṁ sutaṁ śrutvā
yady eṣyantīha vṛṣṇayaḥ
bhagna-darpāḥ śamaṁ yānti
prāṇā iva su-saṁyatāḥ

Synonyma

nigṛhītam — zajatý; sutam — jejich syn; śrutvā — slyšící; yadi — jestli; eṣyanti — přijedou; iha — sem; vṛṣṇayaḥ — Vṛṣṇiovci; bhagna — zlomená; darpāḥ — jejichž pýcha; śamam — uklidnĕní; yānti — dosáhnou; prāṇāḥ — smysly; iva — jako; su — vhodnĕ; saṁyatāḥ — ovládnuté.

Překlad

Jestli sem Vṛṣṇiovci přijedou, až se dozvĕdí, že byl jejich syn zajat, zlomíme jejich pýchu. Tak budou podrobeni jako tĕlesné smysly podřízené přísné kontrole.

Verš

iti karṇaḥ śalo bhūrir
yajñaketuḥ suyodhanaḥ
sāmbam ārebhire yoddhuṁ
kuru-vṛddhānumoditāḥ

Synonyma

iti — když to dořekli; karṇaḥ śalaḥ bhūriḥ — Karṇa, Śala a Bhūri (Saumadatti); yajñaketuḥ suyodhanaḥ — Yajñaketu (Bhūriśravā) a Duryodhana; sāmbam — proti Sāmbovi; ārebhire — vyrazili; yoddhum — bojovat; kuru-vṛddha — kuruovského stařešiny (Bhīṣmy); anumoditāḥ — jež dostali svolení.

Překlad

Když to dořekli a jejich plán schválil starší člen kuruovské dynastie, Karṇa, Śala, Bhūri, Yajñaketu a Suyodhana vyrazili napadnout Sāmbu.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura vysvĕtluje, že zde zmínĕný kuruovský stařešina je Bhīṣma, který dal mladším mužům svolení takto: „Jelikož se této dívky nyní dotkl Sāmba, nemůže si vzít žádného jiného manžela. Jejím manželem se musí stát on. Přesto byste ho mĕli chytit a spoutat, abyste dali najevo jeho nevhodné chování a naši moc. V žádném případĕ by však nemĕl být zabit.“ Ācārya také dodává, že Bhīṣma doprovázel pĕt bojovníků zmínĕných v tomto verši.

Verš

dṛṣṭvānudhāvataḥ sāmbo
dhārtarāṣṭrān mahā-rathaḥ
pragṛhya ruciraṁ cāpaṁ
tasthau siṁha ivaikalaḥ

Synonyma

dṛṣṭvā — vidící; anudhāvataḥ — kteří se k nĕmu řítili; sāmbaḥ — Sāmba; dhārtarāṣṭrān — Dhṛtarāṣṭrovy stoupence; mahārathaḥ — velký bojovník na kočárech; pragṛhya — beroucí; ruciram — krásný; cāpam — luk; tasthau — stál; siṁhaḥ — lev; iva — jako; ekalaḥ — zcela sám.

Překlad

Když Sāmba, velký bojovník na kočárech, spatřil Duryodhanu a jeho společníky, jak se k nĕmu řítí, vzal svůj skvostný luk a zůstal stát sám jako lev.

Verš

taṁ te jighṛkṣavaḥ kruddhās
tiṣṭha tiṣṭheti bhāṣiṇaḥ
āsādya dhanvino bāṇaiḥ
karṇāgraṇyaḥ samākiran

Synonyma

tam — ho; te — oni; jighṛkṣavaḥ — odhodlaní chytit; kruddhāḥ — rozhnĕvaní; tiṣṭha tiṣṭha iti — „stůj! stůj!“; bhāṣiṇaḥ — volající; āsādya — napadající; dhanvinaḥ — lučištníci; bāṇaiḥ — svými šípy; karṇa-agraṇyaḥ — vedení Karṇou; samākiran — zasypali ho.

Překlad

Rozhnĕvaní lučištníci vedení Karṇou a odhodlaní ho chytit volali na Sāmbu: „Stůj a bojuj! Stůj a bojuj!“ Zaútočili na nĕho a zasypali ho šípy.

Verš

so ’paviddhaḥ kuru-śreṣṭha
kurubhir yadu-nandanaḥ
nāmṛṣyat tad acintyārbhaḥ
siṁha kṣudra-mṛgair iva

Synonyma

saḥ — on; apaviddhaḥ — neoprávnĕnĕ napadený; kuru-śreṣṭha — ó nejlepší z Kuruovců (Parīkṣite Mahārāji); kurubhiḥ — Kuruovci; yadu-nandanaḥ — drahý syn yaduovské dynastie; na amṛṣyat — netoleroval; tat — to; acintya — nepochopitelného Pána, Kṛṣṇy; arbhaḥ — dítĕ; siṁhaḥ — lev; kṣudra — nepatrnými; mṛgaiḥ — zvířaty; iva — jako.

Překlad

Ó nejlepší z Kuruovců, když byl Kṛṣṇův syn Sāmba neoprávnĕnĕ obtĕžován Kuruovci, tento miláček yaduovské dynastie netoleroval jejich útok o nic víc, než by lev toleroval útok nepatrných zvířat.

Význam

Śrīla Prabhupāda v knize Kṛṣṇa komentuje slovo acintyārbha: „Sāmba, slavný potomek yaduovské dynastie, který byl jako syn Pána Kṛṣṇy, obdařený nepochopitelnými energiemi.“

Verš

visphūrjya ruciraṁ cāpaṁ
sarvān vivyādha sāyakaiḥ
karṇādīn ṣaḍ rathān vīras
tāvadbhir yugapat pṛthak
caturbhiś caturo vāhān
ekaikena ca sārathīn
rathinaś ca maheṣvāsāṁs
tasya tat te ’bhyapūjayan

Synonyma

visphūrjya — rozeznívající; ruciram — přitažlivý; cāpam — svůj luk; sarvān — všechny; vivyādha — probodl; sāyakaiḥ — svými šípy; karṇa-ādīn — Karṇu a ostatní; ṣaṭ — šest; rathān — kočárů; vīraḥ — hrdina, Sāmba; tāvadbhiḥ — s tolika; yugapat — zároveň; pṛthak — každého individuálnĕ; caturbhiḥ — čtyřmi (šípy); caturaḥ — čtyři; vāhān — konĕ (každého kočáru); eka-ekena — každého jedním; ca — a; sārathīn — vozataje; rathinaḥ — bojovníci velící kočárům; ca — a; mahā-iṣu-āsān — velké lučištníky; tasya — ho; tat — to; te — oni; abhyapūjayan — prokázali poctu.

Překlad

Hrdinný Sāmba rozeznĕl svůj úžasný luk a zasáhl šípy šest bojovníků vedených Karṇou. Probodl šest kočárů stejným počtem šípů, každé čtyřspřeží čtyřmi šípy a každého vozataje jediným šípem. Podobnĕ zasáhl velké lučištníky velící kočárům. Nepřátelští bojovníci Sāmbovi za tento projev moci poblahopřáli.

Význam

Śrīla Prabhupāda komentuje: „Když Sāmba takto obratnĕ bojoval s šesti velkými bojovníky, všichni oceňovali chlapcovy nepochopitelné schopnosti. Dokonce i uprostřed boje upřímnĕ přiznali, že tento chlapec Sāmba je úžasný.“

Verš

taṁ tu te virathaṁ cakruś
catvāraś caturo hayān
ekas tu sārathiṁ jaghne
cicchedaṇyaḥ śarāsanam

Synonyma

tam — ho; tu — ale; te — oni; viratham — zbaveného jeho kočáru; cakruḥ — učinili; catvāraḥ — čtyři; caturaḥ — čtyři z nich; hayān — konĕ; ekaḥ — jeden; tu — a; sārathim — vozataje; jaghne — zasáhl; cicheda — zlomil; anyaḥ — další; śara-asanam — jeho luk.

Překlad

Donutili ho však sestoupit z kočáru a pak čtyři z nich zasáhli jeho čtyři konĕ, jeden srazil jeho vozataje a další mu zlomil luk.

Verš

taṁ baddhvā virathī-kṛtya
kṛcchreṇa kuravo yudhi
kumāraṁ svasya kanyāṁ ca
sva-puraṁ jayino ’viśan

Synonyma

tam — ho; baddhvā — svazující; virathī-kṛtya — když ho připravili o kočár; kṛcchreṇa — s obtížemi; kuravaḥ — Kuruovci; yudhi — v boji; kumāram — mladého chlapce; svasya — jejich vlastní; kanyām — dívku; ca — a; sva-puram — svého mĕsta; jayinaḥ — vítĕzní; aviśan — vstoupili do.

Překlad

Když kuruovští bojovníci připravili Sāmbu v boji o kočár, s velký obtížemi ho svázali a potom se vrátili vítĕzní do svého mĕsta s mladým chlapcem a svou princeznou.

Verš

tac chrutvā nāradoktena
rājan sañjāta-manyavaḥ
kurūn praty udyamaṁ cakrur
ugrasena-pracoditāḥ

Synonyma

tat — toto; śrutvā — slyšící; nārada — Nārady Muniho; uktena — prostřednictvím výroků; rājan — ó králi (Parīkṣite); sañjāta — probuzený; manyavaḥ — jejichž hnĕv; kurūn — Kuruovcům; prati — proti; udyamam — přípravy na válku; cakruḥ — učinili; ugrasena — králem Ugrasenou; pracoditāḥ — pobízeni.

Překlad

Ó králi, jakmile se o tom Yaduovci doslechli od Śrī Nārady, rozzuřili se a pobízeni králem Ugrasenou se připravili na válku s Kuruovci.

Význam

Śrīla Prabhupāda píše: „Velký mudrc Nārada okamžitĕ donesl Yaduovcům zprávu, že byl Sāmba zajat, a vylíčil jim celý příbĕh. Členy yaduovské dynastie Sāmbovo zajetí – navíc nečestné, za účasti šesti bojovníků – velice rozzlobilo. Se svolením vůdce yaduovské dynastie, krále Ugraseny, se připravili napadnout hlavní mĕsto Kuruovců.“

Verš

sāntvayitvā tu tān rāmaḥ
sannaddhān vṛṣṇi-puṅgavān
naicchat kurūṇāṁ vṛṣṇīnāṁ
kaliṁ kali-malāpahaḥ
jagāma hāstina-puraṁ
rathenāditya-varcasā
brāhmaṇaiḥ kula-vṛddhaiś ca
vṛtaś candra iva grahaiḥ

Synonyma

sāntvayitvā — uklidňující; tu — ale; tān — je; rāmaḥ — Pán Balarāma; sannaddhān — odĕné v brnĕní; vṛṣṇi-puṅgavān — hrdiny z vṛṣṇiovské dynastie; na aicchat — nechtĕl; kurūṇām vṛṣṇīnām — mezi Kuruovci a Vṛṣṇiovci; kalim — hádku; kali — vĕku hádky; mala — znečištĕní; apahaḥ — ten, který odstraňuje; jagāma — odjel; hāstina-puram — do Hastināpuru; rapotoma — se svým kočárem; āditya — (jako) slunce; varcasā — jehož záře; brāhmaṇaiḥbrāhmaṇy; kula — rodiny; vṛddhaiḥ — stařešiny; ca — a; vṛtaḥ — obklopený; candraḥ — mĕsíc; iva — jako; grahaiḥ — sedmi planetami.

Překlad

Pán Balarāma však vṛṣṇiovské hrdiny, kteří si již oblékli brnĕní, uklidnil. Ten, který očišťuje vĕk hádky, si nepřál hádku mezi Kuruovci a Vṛṣṇiovci. V doprovodu brāhmaṇů a rodinných stařešinů tedy odjel do Hastināpuru ve svém kočáře, který zářil jako slunce. Když jel, vypadal jako mĕsíc obklopený vládnoucími planetami.

Verš

gatvā gajāhvayaṁ rāmo
bāhyopavanam āsthitaḥ
uddhavaṁ preṣayām āsa
dhṛtarāṣṭraṁ bubhutsayā

Synonyma

gatvā — jedoucí; gajāhvayam — do Hastināpuru; rāmaḥ — Pán Balarāma; bāhya — vnĕ; upavanam — v zahradĕ; āsthitaḥ — zůstal; uddhavam — Uddhavu; preṣayām āsa — poslal; dhṛtarāṣṭram — o Dhṛtarāṣṭrovi; bubhutsayā — toužící zjistit.

Překlad

Po příjezdu do Hastināpuru Pán Balarāma zůstal v zahradĕ vnĕ mĕsta a poslal Uddhava zjistit úmysly krále Dhṛtarāṣṭry.

Význam

Śrīla Prabhupāda píše: „Jakmile dojel na okraj mĕsta, nevstoupil dovnitř, ale usídlil se v táboře za mĕstem v malém zahradním domku. Potom požádal Uddhavu, aby navštívil vůdce kuruovské dynastie a zeptal se jich, zda chtĕjí s Yaduovci bojovat, nebo uzavřít dohodu.“

Verš

so ’bhivandyāmbikā-putraṁ
bhīṣmaṁ droṇaṁ ca bāhlikam
duryodhanaṁ ca vidhi-vad
rāmam āgataṁ abravīt

Synonyma

saḥ — on, Uddhava; abhivandya — klanící se; ambikā-putram — Dhṛtarāṣṭrovi, synovi Ambiky; bhīṣmam droṇam ca — Bhīṣmovi a Droṇovi; bāhlikam duryodhanam ca — a Bāhlikovi a Duryodhanovi; vidhi-vat — podle pokynů písem; rāmam — Pán Balarāma; āgatam — přijel; abravīt — řekl.

Překlad

Poté, co se Uddhava řádnĕ poklonil synovi Ambiky (Dhṛtarāṣṭrovi), Bhīṣmovi, Droṇovi, Bāhlikovi a Duryodhanovi, zpravil je, že přijel Pán Balarāma.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī poukazuje na to, že není řečeno nic o tom, že by se Uddhava klanĕl Yudhiṣṭhirovi a jeho společníkům, neboť tehdy Pāṇḍuovci pobývali v Indraprastĕ.

Verš

te ’ti-prītās tam ākarṇya
prāptaṁ rāmaṁ suhṛt-tamam
tam arcayitvābhiyayuḥ
sarve maṅgala-pāṇayaḥ

Synonyma

te — oni; ati — nesmírnĕ; prītāḥ — potĕšeni; tam — Jeho; ākarṇya — slyšící; prāptam — jenž přijel; rāmam — Balarāmu; suhṛt-tamam — jejich nejdražšího přítele; tam — ho, Uddhavu; arcayitvā — poté, co uctili; abhiyayuḥ — šli; sarve — všichni; maṅgala — příznivé obĕtiny; pāṇayaḥ — v rukou.

Překlad

Když slyšeli, že přijel Balarāma, jejich nejdražší přítel, mĕli nesmírnou radost. Nejprve uctili Uddhavu a potom šli navštívit Pána a v rukou nesli příznivé obĕtiny.

Význam

V knize Kṛṣṇa Śrīla Prabhupāda píše: „Vůdci kuruovské dynastie, zvláštĕ Dhṛtarāṣṭra s Duryodhanou, se zaradovali, protože dobře vĕdĕli, že Pán Balarāma je velkým příznivcem jejich rodu. Když se tu novinu doslechli, jejich radost neznala mezí, a okamžitĕ Uddhavu přivítali. Vzali do rukou příznivé předmĕty pro přijetí Pána Balarāmy a vydali se za Ním za mĕstskou bránu.“

Verš

taṁ saṅgamya yathā-nyāyaṁ
gām arghyaṁ ca nyavedayan
teṣāṁ ye tat-prabhāva-jñāḥ
praṇemuḥ śirasā balam

Synonyma

tam — Nĕmu; saṅgamya — přicházející k; yathā — jak; nyāyam — řádné; gām — krávy; arghyam — vodu arghya; ca — a; nyavedayan — předali; teṣām — mezi nimi; ye — ti, kdo; tat — Jeho; prabhāva — moc; jñāḥ — znající; praṇemuḥ — poklonili se; śirasā — hlavami; balam — Pánu Balarāmovi.

Překlad

Přišli k Pánu Balarāmovi a uctili Ho řádnými dary v podobĕ krav a arghyi. Ti z Kuruovců, kdo pochopili Jeho skutečnou moc, se Mu poklonili, dotýkaje se hlavami zemĕ.

Význam

Ācāryové vysvĕtlují, že i stařešinové jako Bhīṣmadeva se klanĕli Pánu Baladevovi.

Verš

bandhūn kuśalinaḥ śrutvā
pṛṣṭvā śivam anāmayam
parasparam atho rāmo
babhāṣe ’viklavaṁ vacaḥ

Synonyma

bandhūn — jejich příbuzní; kuśalinaḥ — mající se dobře; śrutvā — slyšící; pṛṣṭvā — ptající se; śivam — na jejich blaho; anāmayam — a zdraví; parasparam — mezi sebou; atha u — potom; rāmaḥ — Pán Balarāma; babhāṣe — promluvil; aviklavam — otevřenĕ; vacaḥ — slova.

Překlad

Poté, co obĕ skupiny vyslechly, že se jejich příbuzným dobře daří a poptali se sebe navzájem na blaho a zdraví, Pán Balarāma otevřenĕ promluvil ke Kuruovcům.

Význam

Śrīla Prabhupāda píše: „Na uvítanou se navzájem ptali, jak se komu daří, a když tyto formality skončily, Pán Balarāma pronesl velice trpĕlivĕ a silným hlasem následující slova k jejich úvaze.“

Verš

ugrasenaḥ kṣiteśeśo
yad va ājñāpayat prabhuḥ
tad avyagra-dhiyaḥ śrutvā
kurudhvam avilambitam

Synonyma

ugrasenaḥ — král Ugrasena; kṣita — Zemĕ; īśa — vládců; īśaḥ — vládce; yat — co; vaḥ — vás; ājñāpayat — požádal; prabhuḥ — náš pán; tat — to; avyagra-dhiyaḥ — s nerozptýlenou pozorností; śrutvā — slyšící; kurudhvam — mĕli byste vykonat; avilambitam — bez otálení.

Překlad

(Pán Balarāma pravil:) Král Ugrasena je náš pán a vládce králů. S nerozptýlenou pozorností byste mĕli vyslechnout, co vám nařídil, a potom to ihned vykonat.

Verš

yad yūyaṁ bahavas tv ekaṁ
jitvādharmeṇa dhārmikam
abadhnītātha tan mṛṣye
bandhūnām aikya-kāmyayā

Synonyma

yat — to; yūyam — vy všichni; bahavaḥ — mnozí; tu — ale; ekam — jednu osobu; jitvā — porážející; adharmeṇa — proti náboženským zásadám; dhārmikam — toho, který následuje náboženské zásady; abadhnīta — svázali jste; atha — přesto; tat — to; mṛṣye — toleruji; bandhūnām — mezi příbuznými; aikya — po jednotĕ; kāmyayā — s touhou.

Překlad

(Král Ugrasena pravil:) Přestože nĕkolik z vás bezbožným způsobem porazilo jediného protivníka, který následuje náboženské zásady, toleruji to v zájmu jednoty mezi členy rodiny.

Význam

Zde Ugrasena naznačuje, že by Kuruovci mĕli ihned přivést Sāmbu a předat ho Pánu Balarāmovi.

Verš

vīrya-śaurya-balonnaddham
ātma-śakti-samaṁ vacaḥ
kuravo baladevasya
niśamyocuḥ prakopitāḥ

Synonyma

vīrya — energie; śaurya — odvahy; bala — a síly; unnaddham — plná; ātma — Jeho vlastní; śakti — moci; samam — odpovídající; vacaḥ — slova; kuravaḥ — Kuruovci; baladevasya — Pána Baladevy; niśamya — naslouchající; ūcuḥ — promluvili; prakopitāḥ — rozhnĕvaní.

Překlad

Po vyslechnutí tĕchto slov Pána Baladevy, která oplývala energií, odvahou a silou a odpovídala Jeho transcendentální moci, se Kuruovci rozhnĕvali a takto promluvili.

Verš

aho mahac citram idaṁ
kāla-gatyā duratyayā
ārurukṣaty upānad vai
śiro mukuṭa-sevitam

Synonyma

aho — ó; mahat — velký; citram — div; idam — tento; kāla — času; gatyā — bĕhem; duratyayā — nevyhnutelným; ārurakṣati — chce vylézt nahoru; upānat — bota; vai — vskutku; śiraḥ — hlava; mukuṭa — korunou; sevitam — ozdobená.

Překlad

(Kuruovští šlechtici pravili:) Ó, jak je to úžasné! Síla času je vskutku nepřekonatelná: obyčejná bota nyní chce vylézt na hlavu nesoucí královskou korunu.

Význam

Slovy kāla-gatyā duratyayā, „nepřekonatelným bĕhem času“, netolerantní Kuruovci poukazují na zdegradovaný vĕk Kali, který mĕl zanedlouho začít. Zde Kuruovci vyjadřují, že pokleslý vĕk Kali již vskutku začal, neboť tvrdí, že nyní „bota chce vylézt na hlavu nesoucí královskou korunu“. Jinak řečeno, mysleli si, že se nízcí Yaduovci nyní chtĕjí vyvýšit nad královské Kuruovce.

Verš

ete yaunena sambaddhāḥ
saha-śayyāsanāśanāḥ
vṛṣṇayas tulyatāṁ nītā
asmad-datta-nṛpāsanāḥ

Synonyma

ete — tito; yaunena — spříznĕností; sambaddhāḥ — spojení; saha — sdílející; śayyā — lůžka; āsana — sedadla; aśanāḥ — a pokrmy; vṛṣṇayaḥ — Vṛṣṇiovci; tulyatām — na rovnocennou úroveň; nītāḥ — přivedeni; asmat — námi; datta — dané; nṛpa-āsanāḥ — jejichž trůny.

Překlad

To proto, že tito Vṛṣṇiovci jsou s námi spojeni manželskými pouty, jsme jim udĕlili rovnocenné postavení a dovolili jim sdílet naše lůžka, sedadla a pokrmy. Ve skutečnosti jsme to my, kdo jim dal jejich královské trůny.

Verš

cāmara-vyajane śaṅkham
ātapatraṁ ca pāṇḍuram
kirīṭam āsanaṁ śayyāṁ
bhuñjate ’smad-upekṣayā

Synonyma

cāmara — z jačí oháňky; vyajane — páru vĕjířů; śaṅkham — lastury; ātapatram — slunečníku; ca — a; pāṇḍuram — bílého; kirīṭam — koruny; āsanam — trůnu; śayyām — královského lůžka; bhuñjate — užívají si; asmat — naším; upekṣayā — přehlížením.

Překlad

Jen proto, že jsme hledĕli jinam, si mohli užívat páru vĕjířů z jačí oháňky, lastury, bílého slunečníku, trůnu a královského lůžka.

Význam

Śrīla Prabhupāda píše, že si Kuruovci mysleli: „V naší přítomnosti by (Yaduovci) toto královské vybavení správnĕ nemĕli používat, ale vzhledem k našim rodinným vztahům jsme jim v tom nebránili.“ Použitím slov asmad-upekṣayā chtĕjí Kuruovci vyjádřit: „Mohli tyto královské odznaky moci používat, protože jsme to nebrali vážnĕ.“ Śrīla Viśvanātha Cakravartī vysvĕtluje, že Kuruovci uvažovali: „Projevit znepokojení s jejich užíváním tĕchto vĕcí by byl projev úcty, ale my k nim ve skutečnosti takovou úctu nechováme.... Jelikož jsou z níže postavených rodin, nezaslouží si úctu, a tak je přehlížíme.“

Verš

alaṁ yadūnāṁ naradeva-lāñchanair
dātuḥ pratīpaiḥ phaṇinām ivāmṛtam
ye ’smat-prasādopacitā hi yādavā
ājñāpayanty adya gata-trapā bata

Synonyma

alam — dost; yadūnām — pro Yaduovce; nara-deva — králů; lāñchanaiḥ — se symboly; dātuḥ — pro dárce; pratīpaiḥ — stavĕjící se proti; phaṇinām — pro hady; iva — přesnĕ jako; amṛtam — nektar; ye — kteří; asmat — naší; prasāda — milostí; upacitāḥ — učinĕni blahobytnými; hi — vskutku; yādavāḥ — Yaduovci; ājñāpayanti — přikazují; adya — nyní; gata-trapāḥ — když ztratili stud; bata — vskutku.

Překlad

Yaduovcům by již nemĕlo být dovoleno používat tyto královské symboly, které nyní působí potíže tĕm, kdo jim je dali, jako mlékem krmení jedovatí hadi. Tito Yaduovci získali naší milostí blahobyt, nyní ztratili všechen stud a odvažují se nám přikazovat!

Verš

katham indro ’pi kurubhir
bhīṣma-droṇārjunādibhiḥ
adattam avarundhīta
siṁha-grastam ivoraṇaḥ

Synonyma

katham — jak; indraḥ — Pán Indra; api — dokonce; kurubhiḥ — Kuruovci; bhīṣma-droṇa-arjuna-ādibhiḥ — Bhīṣma, Droṇa, Arjuna a ostatní; adattam — nedarované; avarundhīta — by si přivlastnil; siṁha — lvem; grastam — to, co bylo uchváceno; iva — jako; uraṇaḥ — ovce.

Překlad

Jak by se dokonce i Indra odvážil přivlastnit si nĕco, co mu Bhīṣma, Droṇa, Arjuna nebo ostatní Kuruovci nedarovali? Podobalo by se to situaci, kdy si ovce nárokuje si kořist lva.

Verš

śrī-bādarāyaṇir uvāca
janma-bandhu-śrīyonnaddha-
madās te bharatarṣabha
āśrāvya rāmaṁ durvācyam
asabhyāḥ puram āviśan

Synonyma

śrī-bādarāyaniḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; janma — zrození; bandhu — a vztahů; śrīyā — majestátem; unnaddha — učinĕni vznešenými; madāḥ — jejichž opojení; te — oni; bharata-ṛṣabha — ó nejlepší z potomků Bharaty; āśrāvya — nechávající vyslechnout; rāmam — Pána Balarāmu; durvācyam — jejich hrubá slova; asabhyāḥ — neomalení muži; puram — mĕsta; āviśan — vstoupili do.

Překlad

Śrī Bādarāyaṇi pravil: Ó nejlepší z Bhāratů, poté, co namyšlení Kuruovci, veskrze zpyšnĕlí majestátem svého vznešeného zrození a vztahů, pronesli tato hrubá slova na adresu Pána Balarāmy, otočili se a vrátili se do svého mĕsta.

Verš

dṛṣṭvā kurūnāṁ dauḥśīlyaṁ
śrutvāvācyāni cācyutaḥ
avocat kopa-saṁrabdho
duṣprekṣyaḥ prahasan muhuḥ

Synonyma

dṛṣṭvā — vidící; kurūṇām — Kuruovců; dauḥśīlyam — špatnou povahu; śrutvā — slyšící; avācyāni — slova, která nemĕla být vyřčena; ca — a; acyutaḥ — neklesající Pán Balarāma; avocat — řekl; kopa — hnĕvem; saṁrabdhaḥ — rozzuřený; duṣprekṣyaḥ — na nĕhož bylo obtížné pohlédnout; prahasan — smĕjící se; muhuḥ — opakovanĕ.

Překlad

Neklesající Pán Balarāma se při pohledu na špatnou povahu Kuruovců a po vyslechnutí jejich nechutných slov rozzuřil. Bylo na Nĕho obtížné pohlédnout, opakovanĕ se smál a takto promluvil.

Verš

nūnaṁ nānā-madonnaddhāḥ
śāntiṁ necchanty asādhavaḥ
teṣāṁ hi praśamo daṇḍaḥ
paśūnāṁ laguḍo yathā

Synonyma

nūnam — jistĕ; nānā — různými; mada — vášnĕmi; unnaddhāḥ — namyšlení; śāntim — mír; na icchanti — nepřejí si; asādhavaḥ — ničemové; teṣām — jejich; hi — vskutku; praśamaḥ — uklidnĕní; daṇḍaḥ — fyzický trest; paśūnām — pro zvířata; laguḍaḥ — hůl; yathā — jako.

Překlad

(Pán Balarāma pravil:) „Tito ničemové očividnĕ pod vlivem mnoha vášní natolik zpyšnĕli, že nechtĕjí mír. Nechť je tedy uklidní fyzický trest, jako hůl zvířata.

Verš

aho yadūn su-saṁrabdhān
kṛṣṇaṁ ca kupitaṁ śanaiḥ
sāntvayitvāham eteṣāṁ
śamam icchann ihāgataḥ
ta ime manda-matayaḥ
kalahābhiratāḥ khalāḥ
taṁ mām avajñāya muhur
durbhāṣān mānino ’bruvan

Synonyma

aho — ó; yadūn — Yaduovci; su-saṁrabdhān — kypící vztekem; kṛṣṇam — Kṛṣṇa; ca — také; kupitam — rozhnĕvaný; śanaiḥ — postupnĕ; sāntvayitvā — když se uklidnili; aham — Já; eteṣām — pro tyto (Kuruovce); śamam — mír; icchan — přející si; iha — sem; āgataḥ — přišel jsem; te ime — titíž (Kuruovci); manda-matayaḥ — tupí; kalaha — hádce; abhiratāḥ — propadlí; khalāḥ — zlotřilí; tam — Ho; mām — Mĕ; avajñāya — prokazující neúctu; muhuḥ — opakovanĕ; durbhāṣān — hrubá slova; māninaḥ — pyšní; abruvan — pronesli.

Překlad

„Ó, jen postupnĕ se Mi podařilo uklidnit zuřivé Yaduovce a Pána Kṛṣṇu, který byl také rozhnĕvaný. Toužím po míru pro tyto Kuruovce, a tak jsem přišel sem. Oni jsou ale tak tupí, hašteřiví a od přírody zlomyslní, že se ke Mnĕ opakovanĕ zachovali neuctivĕ. Z pýchy se Mĕ odvážili oslovit hrubými slovy!

Verš

nograsenaḥ kila vibhur
bhoja-vṛṣṇy-andhakeśvaraḥ
śakrādayo loka-pālā
yasyādeśānuvartinaḥ

Synonyma

na — ne; ugrasenaḥ — král Ugrasena; kila — vskutku; vibhuḥ — hoden velet; bhoja-vṛṣṇi-andhaka — Bhojů, Vṛṣṇiovců a Andhaků; īśvaraḥ — pán; śakra-ādayaḥ — Indra a ostatní polobozi; loka — planet; pālāḥ — vládci; yasya — jehož; ādeśa — příkazy; anuvartinaḥ — následovníci.

Překlad

„Král Ugrasena, pán Bhojů, Vṛṣṇiovců a Andhaků, není hoden velet, když Indra a ostatní vládci planet poslouchají jeho příkazy?

Verš

sudharmākramyate yena
pārijāto ’marāṅghripaḥ
ānīya bhujyate so ’sau
na kilādhyāsanārhaṇaḥ

Synonyma

sudharmā — Sudharmā, královská snĕmovní síň na nebesích; ākramyate — sídlí; yena — kým (Pánem Kṛṣṇou); pārijātaḥ — známý jako pārijāta; amara — nesmrtelných polobohů; aṅghripaḥ — strom; ānīya — přinesený; bhujyate — dává požitek; saḥ asau — tatáž osoba; na — ne; kila — vskutku; adhyāsana — vysoké sedadlo; arhaṇaḥ — zasluhující.

Překlad

„Tentýž Kṛṣṇa, který sídlí ve snĕmovní síni Sudharmā a pro svůj požitek sebral nesmrtelným polobohům strom pārijāta – ten samý Kṛṣṇa opravdu není hoden sedĕt na královském trůnĕ?

Význam

Zde Pán Balarāma hnĕvivĕ říká: „Nehledĕ na Yaduovce, tito darebáčtí Kuruovci se dokonce odvažují urážet Pána Kṛṣṇu!“

Verš

yasya pāda-yugaṁ sākṣāc
chrīr upāste ’khileśvarī
sa nārhati kila śrīśo
naradeva-paricchadān

Synonyma

yasya — jehož; pāda-yugam — dvĕ nohy; sākṣāt — samotná; śrīḥ — bohynĕ štĕstí; upāste — uctívá; akhila — celého vesmíru; īśvarī — vládkynĕ; saḥ — On; na arhati — nezasluhuje; kila — vskutku; śrī-īśaḥ — pán bohynĕ štĕstí; nara-deva — lidského krále; paricchadān — odznaky moci.

Překlad

„Samotná bohynĕ štĕstí, vládkynĕ celého vesmíru, uctívá Jeho nohy. A pán bohynĕ štĕstí nezasluhuje odznaky moci smrtelného krále?

Verš

yasyāṅghri-paṅkaja-rajo ’khila-loka-pālair
mauly-uttamair dhṛtam upāsita-tīrtha-tīrtham
brahmā bhavo ’ham api yasya kalāḥ kalāyāḥ
śrīś codvahema ciram asya nṛpāsanaṁ kva

Synonyma

yasya — jehož; aṅghri — nohou; paṅkaja — lotosových; rajaḥ — prach; akhila — všech; loka — svĕtů; pālaiḥ — vládci; mauli — na jejich přilbách; uttamaiḥ — vznešenými; dhṛtam — nosí; upāsita — hodných uctívání; tīrtha — svatých míst; tīrtham — zdroj svatosti; brahmā — Pán Brahmā; bhavaḥ — Pán Śiva; aham — Já; api — také; yasya — jehož; kalāḥ — části; kalāyāḥ — jedné části; śrīḥ — bohynĕ štĕstí; ca — také; udvahema — pečlivĕ nosí; ciram — neustále; asya — Jeho; nṛpa-āsanam — královský trůn; kva — kde.

Překlad

„Prach z Kṛṣṇových lotosových nohou, který je zdrojem svatosti všech poutních míst, uctívají všichni velcí polobozi. Voda Gangy zaplavuje celý svĕt, a jelikož vytéká z Jeho lotosových nohou, její břehy se promĕnily ve slavná poutní místa. Hlavní božstva všech planet Mu slouží a považují se za velice šťastná, když získají prach z Kṛṣṇových lotosových nohou na své koruny. Velcí polobozi jako Pán Brahmā, Pán Śiva, a dokonce i bohynĕ štĕstí a Já jsme pouze části Jeho duchovní totožnosti a také pečlivĕ nosíme tento prach na svých hlavách. A vy si přesto myslíte, že není způsobilý používat odznaky krále či jen sedĕt na královském trůnĕ?

Význam

Výše uvedený překlad je založen na knize Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství Śrīly Prabhupādy. Podle Śrīly Śrīdhara Svāmīho zde zmínĕné poutní místo je řeka Ganga. Voda Gangy zaplavuje celý svĕt, a protože vyvĕrá z Kṛṣṇových lotosových nohou, její břehy se staly významným poutním místem.

Verš

bhuñjate kurubhir dattaṁ
bhū-khaṇḍaṁ vṛṣṇayaḥ kila
upānahaḥ kila vayaṁ
svayaṁ tu kuravaḥ śiraḥ

Synonyma

bhuñjate — užívají si; kurubhiḥ — Kuruovci; dattam — darovaného; bhū — území; khaṇḍam — omezeného kusu; vṛṣṇayaḥ — Vṛṣṇiovci; kila — vskutku; upānahaḥ — boty; kila — vskutku; vayam — my; svayam — sami; tu — však; kuravaḥ — Kuruovci; śiraḥ — hlava.

Překlad

„My Vṛṣṇiovci si užíváme pouze tak malého kusu území, které nám Kuruovci dovolí? A jsme opravdu boty, zatímco Kuruovci jsou hlava?

Verš

aho aiśvarya-mattānāṁ
mattānām iva māninām
asambaddhā giṛo rukṣāḥ
kaḥ sahetānuśāsītā

Synonyma

aho — ó; aiśvarya — svou mocí; mattānām — šílených; mattānām — fyzicky omámených; iva — jako kdyby; māninām — pyšní; asambaddhāḥ — nesouvislá a absurdní; giraḥ — slova; rukṣāḥ — hrubá; kaḥ — kdo; saheta — může snášet; anuśāsītā — vůdce.

Překlad

„Jen pohleďte, jak jsou tito pyšní Kuruovci omámeni svou takzvanou mocí, jako obyčejní opilci! Který skutečný vládce s velitelskou mocí by snášel jejich pošetilá, hrubá slova?

Verš

adya niṣkauravāṁ pṛthvīṁ
kariṣyāmīty amarṣitaḥ
gṛhītvā halam uttasthau
dahann iva jagat-trayam

Synonyma

adya — dnes; niṣkauravam — zbavenou Kuruovců; pṛthvīm — Zemi; kariṣyāmi — učiním; iti — takto hovořící; amarṣitaḥ — rozhnĕvaný; gṛhītvā — beroucí; halam — svůj pluh; uttasthau — vstal; dahan — spalující; iva — jako kdyby; jagat — svĕty; trayam — tři.

Překlad

„Dnes Zemi zbavím Kuruovců!“ prohlásil rozhnĕvaný Balarāma. Vzal tedy svůj pluh a vstal, jako kdyby chtĕl spálit tři svĕty.

Verš

lāṅgalāgreṇa nagaram
udvidārya gajāhvayam
vicakarṣa sa gaṅgāyāṁ
prahariṣyann amarṣitaḥ

Synonyma

lāṅgala — svého pluhu; agreṇa — špičkou; nagaram — mĕsto; udvidārya — odtrhávající; gajāhvayam — Hastināpur; vicakarṣa — táhl; saḥ — On; gaṅgāyām — do Gangy; prahariṣyan — chystající se svrhnout; amarṣitaḥ — rozzuřený.

Překlad

Pán rozhnĕvanĕ odtrhl Hastināpur špičkou svého pluhu od zemĕ a začal jej táhnout s úmyslem svrhnout celé mĕsto do Gangy.

Význam

Śrīla Prabhupāda píše: „Když Pán Balarāma takto mluvil, byl tak zuřivý, že vypadal, jako by mohl celé vesmírné stvoření spálit na popel. Pevnĕ se postavil, vzal svůj pluh a začal s ním rýt zemi tak, že celý Hastināpur oddĕlil od zemĕ, a pak táhl mĕsto k proudícím vodám řeky Gangy. V Hastināpuru to způsobilo velké otřesy, jako kdyby nastalo zemĕtřesení, a zdálo se, že se celé mĕsto zboří.“

Śrīla Viśvanātha Cakravartī uvádí, že se Pánovým přáním Jeho pluh zvĕtšil a že když Balarāma začal táhnout Hastināpur k vodĕ, nařídil Ganze: „Napadni a zabij každého ve mĕstĕ kromĕ Sāmby svou vodou.“ Tak by splnil svůj slib zbavit Zemi Kuruovců a zároveň zajistil, že se nic nestane Sāmbovi.

Verš

jala-yānam ivāghūrṇaṁ
gaṅgāyāṁ nagaraṁ patat
ākṛṣyamāṇam ālokya
kauravāḥ jāta-sambhramāḥ
tam eva śaraṇaṁ jagmuḥ
sa-kuṭumbā jijīviṣavaḥ
sa-lakṣmaṇaṁ puras-kṛtya
sāmbaṁ prāñjalayaḥ prabhum

Synonyma

jala-yānam — vor; iva — jako; āghūrṇam — houpající se; gaṅgāyām — do Gangy; nagaram — mĕsto; patat — padající; ākṛṣyamāṇam — tažené; ālokya — vidící; kauravāḥ — Kuruovci; jāta — stávající se; sambhramāḥ — rozrušenými a zmatenými; tam — k Nĕmu, Pánu Balarāmovi; eva — vskutku; śaraṇam — do útočištĕ; jagmuḥ — uchýlili se; sa — se; kuṭumbaḥ — svými rodinami; jijīviṣavaḥ — chtĕjící si zachránit život; sa — s; lakṣmaṇam — Lakṣmaṇou; puraḥ-kṛtya — stavĕjící dopředu; sāmbam — Sāmbu; prāñjalayaḥ — s dlanĕmi sepjatými v prosebné modlitbĕ; prabhum — k Pánu.

Překlad

Kuruovci vidĕli, že se jejich tažené mĕsto houpe jako vor na moři a že zakrátko spadne do Gangy. Vydĕsili se a aby si zachránili životy, přijali se svými rodinami útočištĕ u Pána. Postavili Sāmbu a Lakṣmaṇu dopředu a sepjali dlanĕ v prosebné modlitbĕ.

Význam

Mĕsto Hastināpur se začalo houpat jako vor na rozbouřeném moři. Vydĕšení Kuruovci, aby Pána rychle upokojili, ihned přivedli Sāmbu a Lakṣmaṇu a postavili je dopředu.

Verš

rāma rāmākhilādhāra
prabhāvaṁ na vidāma te
mūḍhānāṁ naḥ ku-buddhīnāṁ
kṣantum arhasy atikramam

Synonyma

rāma rāma — ó Rāmo, Rāmo; akhila — všeho; ādhāra — ó základe; prabhāvam — moc; na vidāma — neznáme; te — Tvou; mūḍhānām — pošetilců; naḥ — nás; ku — špatné; buddhīnām — jejichž chápání; kṣantum arhasi — mĕl bys prosím odpustit; atikramam — přestupek.

Překlad

(Kuruovci pravili:) Ó Rāmo, Rāmo, základe všeho! Nevíme nic o Tvé moci. Prosíme odpusť nám náš přestupek, neboť jsme neznalí a pomýlení.

Verš

sthity-utpatty-apyayānāṁ tvam
eko hetur nirāśrayaḥ
lokān krīḍanakān īśa
krīḍatas te vadanti hi

Synonyma

sthiti — udržování; utpatti — stvoření; apyayānām — a zničení; tvam — Ty; ekaḥ — jediná; hetuḥ — příčina; nirāśrayaḥ — bez jakéhokoliv jiného základu; lokān — svĕty; krīḍanakān — hračky; īśa — ó Pane; krīḍataḥ — jenž si hraješ; te — Tvé; vadanti — říkají; hi — vskutku.

Překlad

Ty jediný zapřičiňuješ stvoření, udržování a zničení vesmíru a sám nemáš žádnou příčinu. Vždyť autority říkají, že svĕty jsou pro Tebe pouhé hračky, když konáš své zábavy, ó Pane.

Verš

tvam eva mūrdhnīdam ananta līlayā
bhū-maṇḍalaṁ bibharṣi sahasra-mūrdhan
ante ca yaḥ svātma-niruddha-viśvaḥ
śeṣe ’dvitīyaḥ pariśiṣyamāṇaḥ

Synonyma

tvam — Ty; eva — jediný; mūrdhni — na své hlavĕ; idam — tuto; ananta — ó neomezený; līlayā — snadno, jako zábavu; bhū — Zemĕ; maṇḍalam — kouli; bibharṣi — (Ty) neseš; sahasra-mūrdhan — ó tisícihlavý Pane; ante — na konci; ca — a; yaḥ — ten, který; sva — svého vlastního; ātma — do tĕla; niruddha — poté, co vtáhl; viśvaḥ — vesmír; śeṣe — ležíš; advitīyaḥ — bez druhého; pariśiṣyamāṇaḥ — setrvávající.

Překlad

Ó neomezený tisícihlavý Pane, jako svou zábavu neseš tuto kulatou Zemi na jedné ze svých hlav. V dobĕ zničení vtáhneš celý vesmír do svého tĕla a zcela osamĕlý uléháš k odpočinku.

Verš

kopas te ’khila-śikṣārthaṁ
na dveṣān na ca matsarāt
bibhrato bhagavan sattvaṁ
sthiti-pālana-tatparaḥ

Synonyma

kopaḥ — hnĕv; te — Tvůj; akhila — všech; śikṣā — pro poučení; artham — určený; na — ne; dveṣāt — z nenávisti; na ca — ani; matsarāt — ze závisti; bibhrataḥ — Tebe, jenž udržuješ; bhagavan — ó Nejvyšší Pane; sattvam — kvalitu dobra; sthiti — udržování; pālana — a ochranu; tat-paraḥ — mající jako svůj zámĕr.

Překlad

Tvůj hnĕv je určen pro poučení všech bytostí; není to projev nenávisti nebo závisti. Ó Nejvyšší Pane, udržuješ čistou kvalitu dobra a hnĕváš se pouze kvůli udržování a ochranĕ tohoto svĕta.

Význam

Kuruovci uznávají, že hnĕv Pána Balarāmy je zcela přimĕřený a ve skutečnosti je v jejich prospĕch. Śrīla Viśvanātha Cakravartī uvádí, že Kuruovci chtĕli říci: „Jelikož ses takto rozzlobil, nyní jsme se napravili, zatímco předtím jsme byli zlotřilí a zaslepeni pýchou jsme Tĕ nebyli schopni vidĕt.“

Verš

namas te sarva-bhūtātman
sarva-śakti-dharāvyaya
viśva-karman namas te ’stu
tvāṁ vayaṁ śaraṇaṁ gatāḥ

Synonyma

namaḥ — poklony; te — Tobĕ; sarva — všech; bhūta — bytostí; ātman — ó Duše; sarva — všech; śakti — energií; dhara — ó držiteli; avyaya — ó nevyčerpatelný; viśva — vesmíru; karman — ó stvořiteli; namaḥ — poklony; te — Tobĕ; astu — nechť jsou; tvām — k Tobĕ; vayam — my; śaraṇam — do útočištĕ; gatāḥ — přicházíme.

Překlad

Klaníme se Ti, ó Duše všech bytostí, ó vládce všech energií, ó neúnavný stvořiteli vesmíru! Klaníme se Ti a přijímáme u Tebe útočištĕ.

Význam

Kuruovci si jasnĕ uvĕdomili, že jejich životy a osudy jsou v Pánových rukách.

Verš

śrī-śuka uvāca
evaṁ prapannaiḥ saṁvignair
vepamānāyanair balaḥ
prasāditaḥ su-prasanno
mā bhaiṣṭety abhayaṁ dadau

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; evam — takto; prapannaiḥ — tĕmi, kdo se odevzdávali; saṁvignaiḥ — velmi zoufalými; vepamāna — třesoucí se; ayanaiḥ — jejichž sídlo; balaḥ — Pán Balarāma; prasāditaḥ — usmiřovaný; su — velmi; prasannaḥ — klidný a milostivý; bhaiṣṭa — nebojte se; iti — takto řkoucí; abhayam — úlevu od strachu; dadau — dal.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Pán Balarāma, takto usmiřovaný Kuruovci, jejichž mĕsto se třáslo a kteří se Mu ve velké úzkosti odevzdávali, se stal velmi klidným a laskavĕ vůči nim naklonĕným. „Nebojte se“, řekl a zbavil je strachu.

Verš

duryodhanaḥ pāribarhaṁ
kuñjarān ṣaṣṭi-hāyanān
dadau ca dvādaśa-śatāny
ayutāni turaṅgamān
rathānāṁ ṣaṭ-sahasrāṇi
raukmāṇāṁ sūrya-varcasām
dāsīnāṁ niṣka-kaṇṭhīnāṁ
sahasraṁ duhitṛ-vatsalaḥ

Synonyma

duryodhanaḥ — Duryodhana; pāribarham — jako vĕno; kuñjarān — slony; ṣaṣṭi — šedesát; hāyanān — let staré; dadau — dal; ca — a; dvādaśa — dvanáct; śatāni — sto; ayutāni — desítek tisíc; turaṅgamān — koní; rathānām — kočárů; ṣaṭ-sahasrāṇi — šest tisíc; raukmāṇām — zlatých; sūrya — (jako) slunce; varcasām — jejichž záře; dāsīnām — služebnic; niṣka — medailónky s drahokamy; kaṇṭhīnām — na jejichž hrdlech; sahasram — tisíc; duhitṛ — pro svou dceru; vatsalaḥ — mající otcovskou náklonnost.

Překlad

Duryodhana, který velmi miloval svou dceru, jí dal vĕnem 1 200 šedesátiletých slonů, 120 000 koní, 6 000 zlatých kočárů zářících jako slunce a 1 000 služebnic s medailónky s drahokamy na hrdlech.

Verš

pratigṛhya tu tat sarvaṁ
bhagavān sātvatarṣabhaḥ
sa-sutaḥ sa-snuṣaḥ prāyāt
suhṛdbhir abhinanditaḥ

Synonyma

pratigṛhya — přijímající; tu — a; tat — to; sarvam — všechno; bhagavān — Nejvyšší Pán; sātvata — Yaduovců; ṛṣabhaḥ — vůdce; sa — se; sutaḥ — svým synem; sa — a se; snuṣaḥ — svou snachou; prāyāt — odjel

Překlad

Nejvyšší Pán, vůdce Yaduovců, přijal všechny tyto dary a potom odjel se svým synem a snachou, zatímco se s Ním loučili Jeho dobrodinci.

Verš

tataḥ praviṣṭaḥ sva-puraṁ halāyudhaḥ
sametya bandhūn anurakta-cetasaḥ
śaśaṁsa sarvaṁ yadu-puṅgavānāṁ
madhye sabhāyāṁ kuruṣu sva-ceṣṭitam

Synonyma

tataḥ — potom; praviṣṭaḥ — když vstoupil do; sva — svého; puram — mĕsta; hala-āyudhaḥ — Pán Balarāma, který má jako zbraň pluh; sametya — setkávající se; bandhūn — se svými příbuznými; anurakta — připoutaná k Nĕmu; cetasaḥ — jejichž srdce; śaśaṁsa — vyprávĕl; sarvam — všechno; yadu-puṅgavānām — yaduovských vůdců; madhye — uprostřed; sabhāyām — shromáždĕní; kuruṣu — mezi Kuruovci; sva — své vlastní; ceṣṭitam — jednání.

Překlad

Potom Pán Halāyudha vstoupil do svého mĕsta (Dvāraky) a setkal se se svými příbuznými, jejichž srdce k Nĕmu poutala láska. Ve snĕmovní síni zpravil yaduovské vůdce o veškerém svém jednání s Kuruovci.

Verš

adyāpi ca puraṁ hy etat
sūcayad rāma-vikramam
samunnataṁ dakṣiṇato
gaṅgāyām anudṛśyate

Synonyma

adya — dnes; api — dokonce; ca — a; puram — mĕsto; hi — vskutku; etat — toto; sūcayat — vykazující známky; rāma — Pána Balarāmy; vikramam — moci; samunnatam — nápadnĕ vyvýšené; dakṣiṇataḥ — na jižní stranĕ; gaṅgāyām — podél Gangy; anudṛśyate — je vidĕt.

Překlad

Dokonce i dnes je mĕsto Hastināpur na své jižní stranĕ podél Gangy viditelnĕ vyvýšené, a tak vykazuje známky moci Pána Balarāmy.

Význam

Śrīla Prabhupāda píše: „Pro vĕtšinu kṣatriyských králů bylo bĕžné vyvolat před svatbou nĕjaký boj mezi nevĕstinou a ženichovou stranou. Když Sāmba násilím unesl Lakṣmaṇu, starší členové kuruovské dynastie rádi vidĕli, že je pro ni skutečnĕ vhodným partnerem. Ještĕ s ním však bojovali, aby se přesvĕdčili o jeho síle, a bez ohledu na pravidla boje ho společnĕ zajali. Jakmile se Yaduovci rozhodli vysvobodit Sāmbu ze zajetí Kuruovců, Pán Balarāma přišel situaci osobnĕ urovnat a jako mocný kṣatriya jim nařídil, aby Sāmbu okamžitĕ propustili. Kuruovce tento příkaz jako by urazil, a tak zpochybnili sílu Pána Balarāmy. Chtĕli jednoduše vidĕt, jak předvede svou nepochopitelnou sílu. Potom tedy s velkým potĕšením dali svou dceru Lakṣmaṇu Sāmbovi a celý problém byl urovnán. Duryodhana mĕl ke své dceři Lakṣmaṇĕ citové pouto a provdal ji za Sāmbu s velikou slávou.... Balarāma (...) byl velice spokojený s tím, jak Ho Kuruovci velkolepĕ přijali, a v doprovodu novomanželů odjel do svého hlavního mĕsta, Dvāraky.

Pán Balarāma přijel vítĕzoslavnĕ do Dvāraky a setkal se s mnoha občany, kteří byli bez výjimky Jeho oddaní a přátelé. Když se všichni shromáždili, vyprávĕl celý příbĕh o Sāmbovĕ svatbĕ a oni žasli, když slyšeli, jak Balarāma otřásl mĕstem Hastināpurem.“

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k šedesáté osmé kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané „Sāmbova svatba.“