Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.59.43

Verš

gṛheṣu tāsām anapāyy atarka-kṛn
nirasta-sāmyātiśayeṣv avasthitaḥ
reme ramābhir nija-kāma-sampluto
yathetaro gārhaka-medhikāṁś caran

Synonyma

gṛheṣu — v sídlech; tāsām — jejich; anapāyī — nikdy neodcházející; atarka — nepředstavitelné; kṛt — konající činy; nirasta — které popíraly; sāmya — rovnost; atiśayeṣu — a nadřazenost; avasthitaḥ — setrvávající; reme — užíval si; ramābhiḥ — s příjemnými ženami; nija — své vlastní; kāma — v blaženosti; samplutaḥ — pohroužený; yathā — jako; itaraḥ — jakýkoliv jiný muž; gārhaka-medhikān — povinnosti domácího života; caran — konající.

Překlad

Pán, který koná nepředstavitelné činy, neustále setrvával v palácích každé ze svých královen, kterým se nevyrovnalo ani je nepřekonalo žádné jiné sídlo. Tam, ačkoliv je plnĕ spokojen sám o sobĕ, si užíval se svými příjemnými manželkami a jako obyčejný manžel plnil své domácí povinnosti.

Význam

Slovo atarka-kṛt je zde významné. Tarka znamená „logika“ a atarka „to, co je nad logikou“. Pán může konat (kṛt) to, co je nad svĕtskou logikou, a tedy nepředstavitelné. Přesto Pánovy činnosti mohou vnímat a do značné míry chápat ti, kdo se Mu odevzdají. To je tajemství bhakti, láskyplné oddanosti Nejvyššímu Pánu.

Śrīla Śrīdhara Svāmī komentuje, že Pán byl stále doma kromĕ případů, kdy musel odejít za bĕžnými domácími povinnostmi. A Śrīla Viśvanātha Cakravartī poznamenává, že na Vaikuṇṭhách si Pán Nārāyaṇa užívá pouze s jednou bohyní štĕstí a ve Dvārace si Kṛṣṇa užívá s tisícovkami královen, a proto musí být Dvārakā považována za nadřazenĕjší Vaikuṇṭĕ. V tomto ohledu Śrīla Viśvanātha Cakravartī také cituje tuto pasáž ze Skanda Purāṇy:

ṣoḍaśaiva sahasrāṇi
gopyas tawra samāgatāḥ
haṁsa eva mataḥ kṛṣṇaḥ
paramātmā janārdanaḥ
tasyaitāḥ śaktayo devi
ṣoḍaśaiva prakīṛtitāḥ
candra-rūpī mataḥ kṛṣṇaḥ
kalā-rūpās tu tāḥ smṛtāḥ
sampūrṇa-maṇḍalā tāsāṁ
mālinī ṣoḍaśī kalā
ṣoḍaśaiva kalā yāsu
gopī-rūpā varāṅgane
ekaikaśas tāḥ sambhinnāḥ
sahasreṇa pṛthak pṛthak

„Na tom místĕ se sešlo šestnáct tisíc gopī s Kṛṣṇou, který je považován za Nejvyššího, Nadduši, útočištĕ všech živých bytostí. Tyto gopī představují Jeho slavných šestnáct energií, ó bohynĕ. Kṛṣṇa je jako mĕsíc, gopī jsou jako jeho fáze a všechny gopī dohromady jsou jako všech šestnáct fází mĕsíce. Každá z tĕchto šestnácti skupin gopī, má milá Varāṅgano, se dĕlí na tisíc částí.“

Śrīla Viśvanātha Cakravartī dále cituje Kārttika-māhātmyu z Padma Purāṇy: kaiśore gopa-kanyās tā yauvane rāja-kanyakāḥ. „Ty, které byly v raném mládí dcerami pastevců, se v dospĕlosti staly princeznami.“ Ācārya dodává: „Proto tak jako je Pán Dvāraky úplnou expanzí svrchovanĕ úplného Pána Śrī Vṛndāvanu, jsou Jeho hlavní královny úplnými expanzemi Jeho svrchovanĕ úplných energií blaženosti, gopī.“