Skip to main content

KAPITOLA PADESÁTÁ DEVÁTÁ

Zabití démona Naraky

Tato kapitola vypráví, jak Pán Kṛṣṇa zabil Narakāsuru, syna bohynĕ Zemĕ, a oženil se s tisícovkami dívek, které démon unesl. Také popisuje, jak Pán z nebes ukradl strom pārijāta a jak se v každém ze svých paláců choval jako bĕžný hospodář.

Když Narakāsura ukradl slunečník Pána Varuṇy, náušnice matky Aditi a odpočinkové místo polobohů známé jako Maṇi-parvata, Indra odešel do Dvāraky a popsal démonovy přečiny Pánu Kṛṣṇovi. Pán usedl na svého přepravce Garuḍu spolu s královnou Satyabhāmou a odletĕl do hlavního mĕsta Narakāsurova království. Na poli před mĕstem připravil démona Muru o hlavu svým diskem a pak bojoval s Murovými sedmi syny a poslal je všechny do sídla smrti. Poté na bojištĕ vjel sám Narakāsura na hřbetĕ slona. Naraka po Śrī Kṛṣṇovi mrštil svým oštĕpem śakti, ale zbraň selhala a Pán rozsekal celé démonovo vojsko na kusy. Nakonec Kṛṣṇa svým diskem s ostrým okrajem usekl Narakāsurovu hlavu.

Bohynĕ Zemĕ Pṛthivī potom přišla za Pánem Kṛṣṇou a dala Mu různé vĕci, které Narakāsura ukradl. Vĕnovala Pánu modlitby a předala Narakova vydĕšeného syna k lotosovým nohám Pána Kṛṣṇy. Kṛṣṇa utĕšil démonova syna a vstoupil do Narakāsurova paláce, kde nalezl šestnáct tisíc sto mladých žen. Jakmile spatřily Pána, všechny se rozhodly Ho přijmout za manžela. Pán je poslal do Dvāraky spolu s velkým pokladem a potom se odebral s královnou Satyabhāmou do Indrova sídla. Tam vrátil Aditiny náušnice a Indra se svou manželkou Śacī-devī Ho uctili. Na žádost Satyabhāmy Pán Kṛṣṇa vytrhl nebeský strom pārijāta a položil jej na hřbet Garuḍy. Po porážce Indry a ostatních polobohů, kteří Mu bránili strom vzít, se Kṛṣṇa vrátil se svou královnou Satyabhāmou do Dvāraky, kde strom zasadil v zahradĕ sousedící se Satyabhāminým palácem.

Indra se původnĕ přišel Pánu Kṛṣṇovi poklonit a požádat Ho o zabití Narakāsury, ale poté, co byl jeho zámĕr uskutečnĕn, se s Pánem pohádal. Polobozi podléhají hnĕvu, protože bývají opojeni pýchou na svůj majestát.

Neklesající Nejvyšší Pán se projevil v šestnácti tisících sto oddĕlených podobách a oženil se s každou ze šestnácti tisíc sto nevĕst v jiném chrámu. Přijal za své činnosti vyžadované v životĕ hospodáře jako obyčejný človĕk a od každé ze svých četných manželek přijímal různé druhy služeb.

Verš

śrī-rājovāca yathā hato bhagavatā
bhaumo yene ca tāḥ striyaḥ
niruddhā etad ācakṣva
vikramaṁ śārṅga-dhanvanaḥ

Synonyma

śrī-rājā uvāca — král (Parīkṣit) pravil; yathā — jak; hataḥ — zabit; bhagavatā — Nejvyšším Pánem; bhaumaḥ — Narakāsura, syn Bhūmi, bohynĕ Zemĕ; yena — jímž; ca — a; tāḥ — tyto; striyaḥ — ženy; niruddhāḥ — zajaté; etat — toto; ācakṣva — prosím řekni; vikramam — dobrodružství; śārṅga-dhanvanaḥ — Pána Kṛṣṇy, majitele luku Śārṅgy.

Překlad

(Král Parīkṣit pravil:) Jak byl Bhaumāsura, který unesl tolik žen, zabit Nejvyšším Pánem? Prosím vypravuj toto dobrodružství Pána Śārṅgadhanvy.

Verš

śrī-śuka uvāca
indreṇa hṛta-chatreṇa
hṛta-kuṇḍala-bandhunā
hṛtāmarādri-sthānena
jñāpito bhauma-ceṣṭitam
sa-bhāryo garuḍārūḍhaḥ
prāg-jyotiṣa-puraṁ yayau
giri-durgaiḥ śastra-durgair
jalāgny-anila-durgamam
mura-pāśāyutair ghorair
dṛḍhaiḥ sarvata āvṛtam

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; indreṇa — Pánem Indrou; hṛta-chatreṇa — který trpĕl krádeží (Varuṇova) slunečníku; hṛta-kuṇḍala — krádeží náušnic; bandhunā — své příbuzné (své matky Aditi); hṛta — a krádeží; amara-adri — na hoře polobohů (Mandaře); sthānena — zvláštního místa (odpočinkové oblasti na jejím vrcholu známém jako Maṇi-parvata); jñāpitaḥ — zpraven; bhauma-ceṣṭitam — o činnostech Bhaumy; sa — spolu se; bhāryaḥ — svou manželkou (Satyabhāmou); garuḍa-ārūḍhaḥ — letící na obrovském ptáku Garuḍovi; prāg-jyotiṣa-puram — do mĕsta Prāgjyotiṣa-puru, Bhaumova hlavního mĕsta (stále existujícího pod jménem Tejpur v Assámu); yayau — odebral se; giri — tvořeného horami; durgaiḥ — opevnĕními; śastra — tvořeného zbranĕmi; durgaiḥ — opevnĕními; jala — z vody; agni — ohnĕ; anila — a vĕtru; durgamam — nepřístupného kvůli opevnĕním; mura-pāśa — nebezpečnou zdí z drátů; ayutaiḥ — desítek tisíc; ghoraiḥ — dĕsivých; dṛḍhaiḥ — a pevných; sarvataḥ — ze všech stran; āvṛtam — obklopeného.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Poté, co Bhauma ukradl náušnice Indrovy matky spolu s Varuṇovým slunečníkem a odpočinkovým místem polobohů na vrcholu hory Mandary, se Indra odebral za Pánem Kṛṣṇou a zpravil Ho o tĕchto přečinech. Pán se svou manželkou Satyabhāmou potom odletĕl na Garuḍovi do Prāgjyotiṣa-puru, který byl ze všech stran obklopen opevnĕními v podobĕ kopců, automatických zbraní, vody, ohnĕ a vĕtru a překážek z drátů mura-pāśa.

Význam

Ācāryové vysvĕtlili různými přijatelnými způsoby, proč Pán Kṛṣṇa s sebou vzal svou manželku Satyabhāmu. Śrīla Śrīdhara Svāmī začíná tím, že Pán chtĕl poskytnout své odvážné manželce neobvyklý zážitek a tak ji vzal na dĕjištĕ této mimořádné bitvy. Pán Kṛṣṇa také kdysi požehnal Bhūmi, bohyni Zemĕ, že nezabije jejího démonského syna bez jejího svolení. Jelikož je Bhūmi expanzí Satyabhāmy, ta mohla Kṛṣṇovi dovolit, aby učinil s nezvykle zlotřilým Bhaumāsurou to, co bylo nutné.

A nakonec, Satyabhāmā byla rozladĕna, když Nārada Muni přinesl nebeský kvĕt pārijāta královnĕ Rukmiṇī. Aby Pán Kṛṣṇa Satyabhāmu utĕšil, slíbil jí: „Dám ti celý strom s tĕmito kvĕty,“ a tak zařadil toto obstarání nebeského stromu do svého cestovního programu.

I v dnešní dobĕ berou oddaní manželé své manželky na nákupy a Pán Kṛṣṇa tedy vzal Satyabhāmu na nebeské planety, aby opatřil nebeský strom a také vrátil vĕci, které Bhaumāsura ukradl, jejich právoplatným vlastníkům.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī poznamenává, že v zápalu bitvy se královna Satyabhāmā přirozenĕ obávala o bezpečnost Pána Kṛṣṇy a modlila se, aby bitva skončila. Tak ochotnĕ svolila, aby Kṛṣṇa zabil syna její expanze Bhūmi.

Verš

gadayā nirbibhedādrīn
śastra-durgāṇi sāyakaiḥ
cakreṇāgniṁ jalaṁ vāyuṁ
mura-pāśāṁs tathāsinā

Synonyma

gadayā — svým kyjem; nirbibheda — si prorazil cestu skrze; adrīn — kopce; śastra-durgāṇi — překážky v podobĕ zbraní; sāyakaiḥ — svými šípy; cakreṇa — svým diskem; agnim — oheň; jalam — vodu; vāyum — a vítr; mura-pāśān — drátĕné překážky; tathā — podobnĕ; asinā — svým mečem.

Překlad

Pán si kyjem prorazil cestu skrze kamenná opevnĕní, šípy skrze zbraňová opevnĕní, diskem skrze opevnĕní z ohnĕ, vody a vĕtru a mečem skrze dráty mura-pāśa.

Verš

śaṅkha-nādena yantrāṇi
hṛdayāni manasvinām
prākāraṁ gadayā gurvyā
nirbibheda gadādharaḥ

Synonyma

śaṅkha — své lastury; nādena — troubením; yantrāṇi — mystické talismany; hṛdayāni — srdce; manasvinām — chrabrých bojovníků; prākāram — hradby; gadayā — svým kyjem; gurvyā — tĕžkým; nirbibheda — zničil; gadādharaḥ — Pán Kṛṣṇa.

Překlad

Zvukem své lastury potom Pán Gadādhara rozlámal magické pečeti pevnosti spolu se srdci jejích chrabrých obránců a svým tĕžkým kyjem zničil hlinĕné hradby kolem.

Verš

pāñcajanya-dhvaniṁ śrutvā
yugāntaśani-bhīṣaṇam
muraḥ śayāna uttasthau
daityaḥ pañca-śirā jalāt

Synonyma

pāñcajanya — Pāñcajanyi, lastury Pána Kṛṣṇy; dhvanim — vibraci; śrutvā — slyšící; yuga — vesmírného vĕku; anta — na konci; aśani — (jako zvuk) blesku; bhīṣaṇam — dĕsivý; muraḥ — Mura; śayānaḥ — spící; uttasthau — vstal; daityaḥ — démon; pañca-śirāḥ — pĕtihlavý; jalāt — z vody (vodního příkopu kolem pevnosti).

Překlad

Pĕtihlavý démon Mura, který spal na dnĕ mĕstského vodního příkopu, se probral a vystoupil z vody, když uslyšel vibraci lastury Pāñcajanya Pána Kṛṣṇy, zvuku stejnĕ dĕsivého jako hřmĕní na konci vesmírného vĕku.

Verš

tri-śūlam udyamya su-durnirīkṣaṇo
yugānta-sūryānala-rocir ulbaṇaḥ
grasaṁs tri-lokīm iva pañcabhir mukhair
abhyadravat tārkṣya-sutaṁ yathoragaḥ

Synonyma

tri-śūlam — svůj trojzubec; udyamya — zvedající; su — velmi; durnirīkṣaṇaḥ — ten, na nĕhož je obtížné pohlédnout; yuga-anta — na konci vĕku; sūrya — slunce; anala — (jako) oheň; rociḥ — jehož záře; ulbaṇaḥ — hrozivá; grasan — pohlcující; tri-lokīm — tři svĕty; iva — jakoby; pañcabhiḥ — svými pĕti; mukhaiḥ — ústy; abhyadravat — napadl; tārkṣya-sutam — Garuḍu, syna Tārkṣyi; yathā — jako; uragaḥ — had.

Překlad

Mura vydávající oslnivou, hrozivou záři slunečního ohnĕ na konci vĕku jakoby svými pĕti ústy pohlcoval tři svĕty. Zvedl svůj trojzubec a vrhl se na Garuḍu, syna Tārkṣyi, jako útočící had.

Verš

āvidhya śūlaṁ tarasā garutmate
nirasya vaktrair vyanadat sa pañcabhiḥ
sa rodasī sarva-diśo ’mbaraṁ mahān
āpūrayann aṇḍa-kaṭāham āvṛṇot

Synonyma

āvidhya — točící; śūlam — svým trojzubcem; tarasā — velkou silou; garutmate — na Garuḍu; nirasya — vrhající jej; vaktraiḥ — ústy; vyanadat — zařval; saḥ — on; pañcabhiḥ — pĕti; saḥ — ten; rodasī — zemi a oblohu; sarva — všechny; diśaḥ — svĕtové strany; ambaram — meziplanetární prostor; mahān — velký (řev); āpūrayan — naplňující; aṇda — vesmírného obalu tvaru vejce; kaṭāham — nádoba; āvṛṇot — zakrytá.

Překlad

Mura zatočil trojzubcem, divoce jej vrhl na Garuḍu a zařval všemi pĕti ústy. Zvuk naplnil zemi a oblohu, všechny svĕtové strany a hranice meziplanetárního prostoru, až se odrazil od samotného obalu vesmíru.

Verš

tadāpatad vai tri-śikhaṁ garutmate
hariḥ śarābhyām abhinat tridhojasā
mukheṣu taṁ cāpi śarair atāḍayat
tasmai gadāṁ so ’pi ruṣā vyamuñcata

Synonyma

tadā — tehdy; āpatat — letící; vai — vskutku; tri-śikham — trojzubec; garutmate — ke Garuḍovi; hariḥ — Pán Kṛṣṇa; śarābhyām — dvĕma šípy; abhinat — zlomil; tridhā — na tři kusy; ojasā — silnĕ; mukheṣu — do jeho obličejů; tam — ho, Muru; ca — a; api — také; śaraiḥ — šípy; atāḍayat — zasáhl; tasmai — na Nĕho, Pána Kṛṣṇu; gadām — svůj kyj; saḥ — on, Mura; api — a; ruṣā — v hnĕvu; vyamuñcata — vypustil.

Překlad

Tehdy Pán Hari dvĕma šípy zasáhl trojzubec letící ke Garuḍovi a zlomil jej na tři kusy. Nato Pán zasáhl Murovy obličeje nĕkolika šípy a démon na Pána hnĕvivĕ mrštil kyj.

Verš

tām āpatantīṁ gadayā gadāṁ mṛdhe
gadāgrajo nirbibhide sahasradhā
udyamya bāhūn abhidhāvato ’jitaḥ
śirāṁsi cakreṇa jahāra līlayā

Synonyma

tām — ten; āpatantīm — letící k; gadayā — svým kyjem; gadām — kyj; mṛdhe — na bojišti; gada-agrajaḥ — Pán Kṛṣṇa, starší bratr Gady; nirbibhide — rozbil; sahasradhā — na tisíce kusů; udyamya — zvedající; bāhūn — své paže; abhidhāvataḥ — bĕžícího k Nĕmu; ajitaḥ — nepřemožitelný Pán Kṛṣṇa; śirāṁsi — hlavy; cakreṇa — svým diskem; jahāra — sťal; līlayā — snadno.

Překlad

Pán Gadāgraja zastavil Murův kyj letící na bojišti smĕrem k Nĕmu svým vlastním kyjem a rozbil jej na tisíce kusů. Mura potom zvedl vysoko paže a rozbĕhl se na nepřemožitelného Pána, který mu snadno sťal hlavy svým diskem.

Verš

vyasuḥ papātāmbhasi kṛtta-śīrṣo
nikṛtta-śṛṅgo ’drir ivendra-tejasā
tasyātmajāḥ sapta pitur vadhāturāḥ
pratikriyāmarṣa-juṣaḥ samudyatāḥ

Synonyma

vyasuḥ — bez života; papāta — padl; ambhasi — do vody; kṛtta — uťaté; śīrṣaḥ — jeho hlavy; nikṛtta — uťatý; śṛṅgaḥ — jejíž vrchol; adriḥ — hora; iva — jakoby; indra — Pána Indry; tejasā — silou (tj. jeho hromoklínem); tasya — jeho, Murových; ātma-jāḥ — synů; sapta — sedm; pituḥ — svého otce; vadha — zabitím; āturāḥ — velmi rozrušených; pratikriyā — k odvetĕ; amarṣa — zuřivost; juṣaḥ — cítící; samudyatāḥ — dohnaných k činu.

Překlad

Murovo mrtvé bezhlavé tĕlo padlo do vody jako hora, jejíž vrchol byl uťat silou hromoklínu Pána Indry. Démonových sedm synů, rozzuřených smrtí svého otce, se připravilo k odvetĕ.

Verš

tāmro ’ntarikṣaḥ śravaṇo vibhāvasur
vasur nabhasvān aruṇaś ca saptamaḥ
pīṭhaṁ puraskṛtya camū-patiṁ mṛdhe
bhauma-prayuktā niragan dhṛtāyudhāḥ

Synonyma

tāmraḥ antarikṣaḥ śravaṇaḥ vibhāvasuḥ — Tāmra, Antarikṣa, Śravaṇa a Vibhāvasu; vasuḥ nabhasvān — Vasu a Nabhasvān; aruṇaḥ — Aruṇa; ca — a; saptamaḥ — sedmý; pīṭham — Pīṭhu; puraḥ-kṛtya — stavĕjící do čela; camū-patim — svého vojevůdce; mṛdhe — na bojištĕ; bhauma — Bhaumāsurou; prayuktāḥ — zamĕstnaní; niragan — vyšli ven (z pevnosti); dhṛta — nesoucí; āyudhāḥ — zbranĕ.

Překlad

Na Bhaumāsurův pokyn Murových sedm synů – Tāmra, Antarikṣa, Śravaṇa, Vibhāvasu, Vasu, Nabhasvān a Aruṇa – následovalo generála Pīṭhu na bojištĕ se svými zbranĕmi.

Verš

prāyuñjatāsādya śarān asīn gadāḥ
śakty-ṛṣṭi-śūlāny ajite ruṣolbaṇāḥ
tac-chastra-kūṭaṁ bhagavān sva-mārgaṇair
amogha-vīryas tilaśaś cakarta ha

Synonyma

prāyuñjata — použili; āsādya — útočící; śarān — šípy; asīn — meče; gadāḥ — kyje; śakti — oštĕpy; ṛṣti — kopí; śūlāni — a trojzubce; ajite — proti Pánu Kṛṣṇovi, neporazitelnému; ruṣā — zuřivĕ; ulbaṇāḥ — divocí; tat — jejich; śastra — zbraní; kūṭam — horu; bhagavān — Nejvyšší Pán; sva — svými vlastními; mārgaṇaiḥ — šípy; amogha — neomylná; vīryaḥ — jehož obratnost; tilaśaḥ — na kousky velikosti sezamových semen; cakarta ha — rozsekal.

Překlad

Tito divocí bojovníci zuřivĕ napadli nepřemožitelného Pána Kṛṣṇu šípy, meči, kyji, oštĕpy, kopími a trojzubci, ale Nejvyšší Pán s neomylnou obratností rozsekal tuto horu zbraní svými šípy na malé kousky.

Verš

tān pīṭha-mukhyān anayad yama-kṣayaṁ
nikṛtta-śīrṣoru-bhujāṅghri-varmaṇaḥ
svānīka-pān acyuta-cakra-sāyakais
tathā nirastān narako dharā-sutaḥ
nirīkṣya durmarṣaṇa āsravan-madair
gajaiḥ payodhi-prabhavair nirākramāt

Synonyma

tān — je; pīṭha-mukhyān — vedené Pīṭhou; anayat — poslal; yama — Yamarāje, vládce smrti; kṣayam — do sídla; nikṛtta — usekané; śīrṣa — jejich hlavy; ūru — stehna; bhuja — paže; aṅghri — nohy; varmaṇaḥ — a brnĕní; sva — své; anīka — vojska; pān — vůdce; acyuta — Pána Kṛṣṇy; cakra — diskem; sāyakaiḥ — a šípy; tathā — takto; nirastān — odstranĕné; narakaḥ — Bhauma; dharā — bohynĕ Zemĕ; sutaḥ — syn; nirīkṣya — vidící; durmarṣaṇaḥ — neschopný snést; āsravat — vylučujícími; madaiḥ — mazlavý výtok ze spánků vzrušených slonů; gajaiḥ — se slony; payaḥ-dhi — z oceánu mléka; prabhavaiḥ — zrozenými; nirākramāt — vyšel.

Překlad

Pán usekal hlavy, stehna, paže, nohy a brnĕní tĕchto protivníků vedených Pīṭhou a poslal je všechny do Yamarājova sídla. Narakāsura, syn Zemĕ, nedokázal potlačit zuřivost, když vidĕl osud svých vojevůdců. Vyšel tedy z pevnosti se slony zrozenými z Mléčného oceánu, kteří vzrušením vylučovali ze spánků madu.

Verš

dṛṣṭvā sa-bhāryaṁ garuḍopari sthitaṁ
sūryopariṣṭāt sa-taḍid ghanaṁ yathā
kṛṣṇaṁ sa tasmai vyasṛjac chata-ghnīṁ
yodhāś ca sarve yugapac ca vivyadhuḥ

Synonyma

dṛṣṭvā — vidící; sa-bhāryam — se svou manželkou; garuḍa-upari — na Garuḍovi; sthitam — sedící; sūrya — slunce; upariṣṭāt — výše než; sa-taḍit — s bleskem; ghanam — mrak; yathā — jako; kṛṣṇam — Pána Kṛṣṇu; saḥ — on, Bhauma; tasmai — na Nĕho; vyasṛjat — vypustil; śata-ghnīm — Śataghnī (jméno jeho oštĕpu śakti); yodhāḥ — jeho vojáci; ca — a; sarve — všichni; yugapat — zároveň; ca — a; vivyadhuḥ — zaútočili.

Překlad

Pán Kṛṣṇa a Jeho manželka sedící na Garuḍovi vypadali jako mrak s bleskem sedící nad sluncem. Když Bhauma uvidĕl Pána, vypustil na Nĕho svou zbraň Śataghnī, načež všichni Bhaumovi vojáci zároveň zaútočili svými zbranĕmi.

Verš

tad bhauma-sainyaṁ bhagavān gadāgrajo
vicitra-vājair niśitaiḥ śilīmukhaiḥ
nikṛtta-bāhūru-śirodhra-vigrahaṁ
cakāra tarhy eva hatāśva-kuñjaram

Synonyma

tat — to; bhauma-sainyam — Bhaumāsurovo vojsko; bhagavān — Nejvyšší Pán; gadāgrajaḥ — Kṛṣṇa; vicitra — různorodé; vājaiḥ — jejichž opeření; niśitaiḥ — ostrými; śilīmukhaiḥ — šípy; nikṛtta — uťal; bāhu — s pažemi; ūru — stehny; śiraḥ-dhra — a krky; vigraham — jejichž tĕla; cakāra — učinil; tarhi eva — v tom samém okamžiku; hata — zabil; aśva — konĕ; kuñjaram — a slony.

Překlad

V tom okamžiku Pán Gadāgraja vystřelil své ostré šípy na Bhaumāsurovo vojsko. Tyto šípy s různorodým opeřením toto vojsko záhy promĕnily v masu tĕl s uťatými pažemi, stehny a krky. Podobnĕ Pán zabil konĕ a slony protivníka.

Verš

yāni yodhaiḥ prayuktāni
śastrāstrāṇi kurūdvaha
haris tāny acchinat tīkṣṇaiḥ
śarair ekaikaśas trībhiḥ
uhyamānaḥ suparṇena
pakṣābhyāṁ nighnatā gajān
gurutmatā hanyamānās
tuṇḍa-pakṣa-nakher gajāḥ
puram evāviśann ārtā
narako yudhy ayudhyata

Synonyma

yāni — those which; yodhaiḥ — by the warriors; prayuktāni — used; śastra — cutting weapons; astrāṇi — and missile weapons; kuru-udvaha — O hero of the Kurus (King Parīkṣit); hariḥ — Lord Kṛṣṇa; tāni — them; acchinat — cut to pieces; tīkṣṇaiḥ — sharp; śaraiḥ — with arrows; ekaśaḥ — each one; tribhiḥ — with three; uhyamānaḥ — being carried; su-parṇena — by him of the great wings (Garuḍa); pakṣābhyām — with both his wings; nighnatā — who was striking; gajān — the elephants; gurutmatā — by Garuḍa; hanyamānaḥ — being beaten; tuṇḍa — with his beak; pakṣa — wings; nakheḥ — and talons; gajāḥ — the elephants; puram — into the city; eva — indeed; āviśann — going back inside; ārtāḥ — distressed; narakaḥ — Naraka (Bhauma); yudhi — in the battle; ayudhyata — continued fighting.

Překlad

Lord Hari then struck down all the missiles and weapons the enemy soldiers threw at Him, O hero of the Kurus, destroying each and every one with three sharp arrows. Meanwhile Garuḍa, as he carried the Lord, struck the enemy’s elephants with his wings. Beaten by Garuḍa’s wings, beak and talons, the elephants fled back into the city, leaving Narakāsura alone on the battlefield to oppose Kṛṣṇa.

Verš

dṛṣṭvā vidrāvitaṁ sainyaṁ
garuḍenārditaṁ svakaṁ
taṁ bhaumaḥ prāharac chaktyā
vajraḥ pratihato yataḥ
nākampata tayā viddho
mālāhata iva dvipaḥ

Synonyma

dṛṣṭvā — vidící; vidrāvitam — zahnané na útĕk; sainyam — vojsko; garuḍena — Garuḍou; arditam — sužované; svakam — svoje; tam — ho, Garuḍu; bhaumaḥ — Bhaumāsura; prāharat — zasáhl; śaktyā — svým oštĕpem; vajraḥ — hromoklín (Pána Indry); pratihataḥ — zneutralizovaný; yataḥ — jímž; na akampata — on (Garuḍa) nebyl otřesen; tayā — jím; viddhaḥ — zasažený; mālā — kvĕtinovou girlandou; āhataḥ — udeřený; iva — jako; dvipaḥ — slon.

Překlad

Když Bhauma vidĕl své vojsko zahnané na útĕk a sužované Garuḍou, zaútočil na nĕho svým oštĕpem, který kdysi překonal hromoklín Pána Indry. I když však byl Garuḍa tou mocnou zbraní zasažen, nebyl otřesen. Vskutku, byl jako slon udeřený kvĕtinovou girlandou.

Verš

śūlaṁ bhaumo ’cyutaṁ hantum
ādade vitathodyamaḥ
tad-visargāt pūrvam eva
narakasya śiro hariḥ
apāharad gaja-sthasya
cakreṇa kṣura-neminā

Synonyma

śūlam — svůj trojzubec; bhaumaḥ — Bhauma; acyutam — Pána Kṛṣṇu; hantum — zabít; ādade — vzal; vitatha — zmařené; udyamaḥ — jehož úsilí; tat — jeho; visargāt — vypuštĕním; pūrvam — před; eva — dokonce; narakasya — Bhaumy; śiraḥ — hlavu; hariḥ — Pán Kṛṣṇa; apāharat — srazil; gaja — na svém slonu; sthasya — který sedĕl; cakreṇa — diskem; kṣura — ostrý jako břitva; neminā — jehož okraj.

Překlad

Bhauma, jehož veškeré úsilí vyšlo nazmar, vzal trojzubec, aby Pána Kṛṣṇu zabil. Ale ještĕ předtím, než ho stačil vypustit, Pán démonovi sedícímu na slonu srazil hlavu jako břitva ostrou cakrou.

Význam

Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho když Bhauma pozvedl svůj nepřemožitelný trojzubec, Satyabhāmā sedící na Garuḍovi s Pánem řekla Kṛṣṇovi: „Zabij ho teď“ a přesnĕ to Kṛṣṇa učinil.

Verš

sa-kuṇḍalaṁ cāru-kirīṭa-bhūṣaṇaṁ
babhau pṛthivyāṁ patitam samujjvalam
ha heti sādhv ity ṛṣayaḥ sureśvarā
mālyair mukundaṁ vikiranta īdire

Synonyma

sa — společnĕ s; kuṇḍalam — náušnicemi; cāru — přitažlivou; kirīṭa — přilbou; bhūṣaṇam — ozdobená; babhau — zářila; pṛthivyām — na zemi; patitam — spadlá; samujjvalam — zářící; iti — „bĕda, bĕda!“; sādhu iti — „výbornĕ!“; ṛṣayaḥ — mudrci; sura-īśvaraḥ — a hlavní polobozi; mālyaiḥ — s kvĕtinovými girlandami; mukundam — Pána Kṛṣṇu; vikirantaḥ — zasypávající; īḍire — uctívali.

Překlad

Bhaumāsurova hlava, ozdobená náušnicemi a přitažlivou přilbou, na zemi jasnĕ zářila. Zatímco se rozlehly výkřiky „Bĕda, bĕda!“ a „Výbornĕ!“, mudrci a hlavní polobozi uctívali Pána Mukundu tím, že Ho zasypávali kvĕtinovými girlandami.

Verš

tataś ca bhūḥ kṛṣṇam upetya kuṇḍale
pratapta-jāmbūnada-ratna-bhāsvare
sa-vaijayantyā vana-mālayārpayat
prācetasaṁ chatram atho mahā-maṇim

Synonyma

tataḥ — potom; ca — a; bhūḥ — bohynĕ Zemĕ; kṛṣṇam — Pánu Kṛṣṇovi; upetya — přicházející k; kuṇḍale — dvĕ náušnice (patřící Aditi); pratapta — zářivé; jāmbūnada — zlato; ratna — s drahokamy; bhāsvare — zářícími; sa — spolu s; vaijayantyā — jménem Vaijayantī; vana-mālayā — a s kvĕtinovou girlandou; arpayat — předala; prācetasam — Varuṇův; chatram — slunečník; atha u — potom; mahā-maṇim — Maṇi-parvatu, vrchol hory Mandary.

Překlad

Bohynĕ Zemĕ potom přišla za Pánem Kṛṣṇou a předala Mu Aditiny náušnice ze zářivého zlata vykládané zářícími drahokamy. Také Mu dala kvĕtinovou girlandu Vaijayantī, Varuṇův slunečník a vrchol hory Mandary.

Verš

astauṣīd atha viśveśaṁ
devī deva-varārcitam
prāñjaliḥ praṇatā rājan
bhakti-pravaṇayā dhiyā

Synonyma

astauṣīt — chválený; atha — potom; viśva — vesmíru; īśam — Pán; devī — bohynĕ; deva — z polobohů; vara — nejlepšími; arcitam — který je uctíván; prāñjaliḥ — spínající ruce; praṇatā — klanĕjící se; rājan — ó králi (Parīkṣite); bhakti — oddanosti; pravaṇayā — naplnĕná; dhiyā — mentalitou.

Překlad

Ó králi, poté, co se Mu bohynĕ poklonila a zůstala stát se sepjatýma rukama a myslí oplývající oddaností, začala Pána vesmíru, jehož uctívají nejlepší z polobohů, chválit.

Verš

bhūmir uvāca
namas te deva-deveśa
śaṅkha-cakra-gadā-dhara
bhaktecchopātta-rūpāya
paramātman namo ’stu te

Synonyma

bhūmiḥ uvāca — bohynĕ Zemĕ pravila; namaḥ — poklony; te — Tobĕ; deva-deva — vládců polobohů; īśa — ó Pane; śaṅkha — lastury; cakra — disku; gadā — a kyje; dhara — ó nositeli; bhakta — Tvých oddaných; icchā — touhou; upātta — který jsi přijal; rūpāya — podoby; parama-ātman — ó Nejvyšší Duše; namaḥ — poklony; astu — nechť jsou; te — Tobĕ.

Překlad

Bohynĕ Bhūmi pravila: Klaním se Ti, ó Pane hlavních polobohů, ó nositeli lastury, disku a kyje. Ó Nejvyšší Duše v srdci, přijímáš různé podoby, abys splnil touhy svých oddaných. Klaním se Ti.

Verš

namaḥ paṅkaja-nābhāya
namaḥ paṅkaja-māline
namaḥ paṅkaja-netrāya
namas te paṅkajāṅghraye

Synonyma

namaḥ — nejuctivĕjší poklony; paṅkaja-nābhāya — Pánu, jenž má ve středu svého břicha zvláštní prohlubeň připomínající lotosový kvĕt; namaḥ — poklony; paṅkaja-māline — ten, jehož vždy zdobí girlanda z lotosových kvĕtů; namaḥ — poklony; paṅkaja-netrāya — ten, jehož pohled chladí jako lotosový kvĕt; namaḥ te — uctivé poklony Tobĕ; paṅkaja-aṅghraye — Tobĕ, na Jehož chodidlech jsou znaky lotosového kvĕtu (a o Nĕmž se proto říká, že má lotosové nohy).

Překlad

Skládám uctivé poklony Tobĕ, ó Pane, jehož břicho je poznačeno prohlubní podobnou lotosovému kvĕtu, jenž jsi neustále ozdobený girlandami z lotosových kvĕtů, jehož pohled chladí jako lotos a jenž máš na chodidlech reliéfy lotosů.

Význam

Královna Kuntī vĕnovala tu samou modlitbu, která se nachází v prvním zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu, kapitole 8, verši 22. Zde uvedené významy slov a překlad jsou převzaté od Śrīly Prabhupādy.

Můžeme si také povšimnout, že ačkoliv se Kuntina modlitba objevuje na počátku Bhāgavatamu, pronesla ji mnoho let po události zde popsané.

Verš

namo bhagavate tubhyaṁ
vāsudevāya viṣṇave
puruṣāyādi-bījāya
pūrṇa-bodhāya te namaḥ

Synonyma

namaḥ — poklony; bhagavate — Nejvyššímu Bohu; tubhyam — Tobĕ; vāsudevāya — Pánu Vāsudevovi, útočišti všech stvořených bytostí; viṣṇave — všudypřítomnému Panu Viṣṇuovi; puruṣāya — prvotní osobĕ; ādi — původnímu; bījāya — semenu; pūrṇa — plnému; bodhāya — poznání; te — Tobĕ; namaḥ — poklony.

Překlad

Poklony Tobĕ, Nejvyššímu Pánu Vāsudevovi, Viṣṇuovi, prvotní osobĕ, původnímu semenu. Poklony Tobĕ, vševĕdoucí.

Verš

ajāya janayitre ’sya
brahmaṇe ’nanta-śaktaye
parāvarātman bhūtātman
paramātman namo ’stu te

Synonyma

ajāya — nezrozenému; janayitre — původci; asya — tohoto (vesmíru); brahmaṇe — Absolutnímu; ananta — neomezené; śaktaye — jehož energie; para — vyššího; avara — a nižšího; ātman — ó Duše; bhūta — hmotného stvoření; ātman — ó Duše; parama-ātman — ó všudypřítomná Nejvyšší Duše; namaḥ — poklony; astu — nechť jsou; te — Tobĕ.

Překlad

Poklony Tobĕ s neomezenými energiemi, nezrozenému původci tohoto vesmíru, Absolutnímu. Ó Duše vyššího a nižšího, ó Duše stvořených prvků, ó všudypřítomná Nejvyšší Duše, poklony Tobĕ.

Verš

tvaṁ vai sisṛkṣur aja utkaṭaṁ prabho
tamo nirodhāya bibharṣy asaṁvṛtaḥ
sthānāya sattvaṁ jagato jagat-pate
kālaḥ pradhānaṁ puruṣo bhavān paraḥ

Synonyma

tvam — Ty; vai — vskutku; sisṛkṣuḥ — toužící tvořit; ajaḥ — nezrozený; utkaṭam — převládající; prabho — ó vládce; tamaḥ — kvalitu nevĕdomosti; nirodhāya — pro zničení; bibharṣi — přijímáš; asaṁvṛtaḥ — nezakrytý; sthānāya — pro udržování; sattvam — kvalitu dobra; jagataḥ — vesmíru; jagat-pate — ó Pane vesmíru; kālaḥ — čas; pradhānam — hmotná příroda (ve svém původním, nerozlišeném stavu); puruṣaḥ — stvořitel (který spolupůsobí s hmotnou přírodou); bhavān — Ty; paraḥ — odlišný.

Překlad

Když zatoužíš tvořit, ó nezrozený vládce, zvĕtšíš a potom přijmeš kvalitu vášnĕ. Totéž činíš s kvalitou nevĕdomosti, když si přeješ zničit vesmír a s dobrem, když jej chceš udržovat. Přesto zůstáváš tĕmito kvalitami nezakrytý. Jsi čas, pradhāna a puruṣa, ó Pane vesmíru, a přesto jsi oddĕlený a odlišný.

Význam

Slovo jagataḥ ve třetím řádku tohoto verše vyjadřuje, že funkce tvoření, udržování a ničení jsou zde zmínĕny ve vesmírném kontextu.

Slovo utkaṭam vyjadřuje, že když probíhá konkrétní funkce, ať tvoření, udržování nebo ničení vesmíru, převládne konkrétní hmotná kvalita spojená s touto funkcí.

Verš

ahaṁ payo jyotir athānilo nabho
mātrāṇi devā mana indriyāṇi
kartā mahān ity akhilaṁ carācaraṁ
tvayy advitīye bhagavan ayaṁ bhramaḥ

Synonyma

aham — já (Zemĕ); payaḥ — voda; jyotiḥ — oheň; atha — a; anilaḥ — vzduch; nabhaḥ — éter; mātrāṇi — různé smyslové předmĕty (odpovídající každému z pĕti hrubých prvků); devāḥ — polobozi; manaḥ — mysl; indriyāṇi — smysly; kartā — „konatel“, falešné ego; mahān — celková hmotná energie (mahat-tattva); iti — takto; akhilam — všechno; cara — pohyblivé; acaram — a nehybné; tvayi — v Tobĕ; advitīye — jediný, bez druhého; bhagavan — ó Pane; ayam — toto; bhramaḥ — klam.

Překlad

Toto je klam: že zemĕ, voda, oheň, vzduch, éter, smyslové předmĕty, polobozi, mysl, smysly, falešné ego a celková hmotná energie existují nezávisle na Tobĕ. Ve skutečnosti jsou všichni v Tobĕ, můj Pane, který jsi jedinečný.

Význam

Bohynĕ Zemĕ se ve svých modlitbách přímo dotýká jemných podrobností transcendentální filozofie. Objasňuje, že i když je Nejvyšší Pán jedinečný a odlišný od svého stvoření, toto stvoření neexistuje nezávisle a vždy spočívá v Nĕm. Tak jsou Pán a Jeho stvoření zároveň totožní a odlišní, jak vysvĕtlil Śrī Caitanya Mahāprabhu před pĕti sty lety.

Říci, že je všechno Bůh, bez jakéhokoliv rozdílu, je nesmyslné, neboť nic nemůže jednat jako Bůh. Psi, boty a lidé jsou stĕží všemocní nebo vševĕdoucí a také netvoří vesmír. Na druhou stranu existuje skutečný smysl, v nĕmž jsou všechny vĕci jednotné, protože všechno je částí stejné svrchované absolutní skutečnosti. Pán Caitanya poskytl velmi užitečnou analogii slunce a slunečních paprsků. Slunce a jeho záře jsou jedna skutečnost, neboť slunce je nebeské tĕleso, které září. Na druhou stranu lze jistĕ rozlišovat mezi slunečním kotoučem a slunečními paprsky. Současná totožnost a odlišnost Boha a Jeho stvoření je tedy konečným uspokojivým vysvĕtlením skutečnosti. Vše, co existuje, je Pánova energie, a přesto dává vyšší energii, živým bytostem, svobodnou vůli, aby mohly zodpovídat za morální a duchovní kvalitu svých rozhodnutí a činností.

Celá tato transcendentální vĕda je jasnĕ a racionálnĕ vysvĕtlena ve Śrīmad-Bhāgavatamu.

Verš

tasyātmajo ’yaṁ tava pāda-paṅkajaṁ
bhītaḥ prapannārti-haropasāditaḥ
tat pālayainaṁ kuru hasta-paṅkajaṁ
śirasy amuṣyākhila-kalmaṣāpaham

Synonyma

tasya — jeho (Bhaumāsury); ātma-jaḥ — syn; ayam — tento; tava — Tvým; pāda — nohám; paṅkajam — lotosovým; bhītaḥ — vydĕšený; prapanna — tĕch, kdo přijímají útočištĕ; ārti — úzkost; hara — ó Ty, který odstraňuješ; upasāditaḥ — přišel ke; tat — proto; pālaya — prosím ochraň; enam — ho; kuru — polož; hasta-paṅkajam — svou lotosovou ruku; śirasi — na hlavu; amuṣya — jeho; akhila — všechny; kalmaṣa — hříchy; apaham — která ničí.

Překlad

Zde je Bhaumāsurův syn. Je vydĕšený a přistupuje ke Tvým lotosovým nohám, neboť Ty odstraňuješ úzkost všech, kdo u Tebe hledají útočištĕ. Prosím ochraň ho. Polož svou lotosovou ruku, která rozptyluje všechny hříchy, na jeho hlavu.

Význam

Zde bohynĕ Zemĕ hledá ochranu pro svého vnuka, kterého vydĕsily všechny ty hrozivé násilné události, ke kterým právĕ došlo.

Verš

śrī-śuka uvāca
iti bhūmy-arthito vāgbhir
bhagavān bhakti-namrayā
dattvābhayaṁ bhauma-gṛham
prāviśat sakalarddhimat

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; iti — takto; bhūmi — bohyní Bhūmi; arthitaḥ — oslovený modlitbami; vāgbhiḥ — v tĕch slovech; bhagavān — Nejvyšší Pán; bhakti — s oddaností; namrayā — pokornou; dattvā — udĕlující; abhayam — nebojácnost; bhauma-gṛham — Bhaumāsurova sídla; prāviśat — vstoupil do; sakala — veškerým; ṛddhi — bohatstvím; mat — obdařeného.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Když bohynĕ Bhūmi poprosila Nejvyššího Pána slovy plnými pokorné oddanosti, udĕlil jejímu vnukovi nebojácnost a potom vstoupil do Bhaumāsurova paláce, který oplýval všemožným bohatstvím.

Verš

tatra rājanya-kanyānāṁ
ṣaṭ-sahasrādhikāyutam
bhaumāhṛtānāṁ vikramya
rājabhyo dadṛśe hariḥ

Synonyma

tatra — tam; rājanya — královského stavu; kanyānām — dívek; ṣaṭ-sahasra — šest tisíc; adhika — více než; ayutam — deset tisíc; bhauma — Bhaumou; āhṛtānām — unesených; vikramya — násilím; rājabhyaḥ — králům; dadṛśe — spatřil; hariḥ — Pán Kṛṣṇa.

Překlad

Tam Pán Kṛṣṇa spatřil šestnáct tisíc dívek královského původu, které Bhauma násilím unesl různým králům.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī podává důkaz od mudrce Parāśary citovaný ve Viṣṇu Purāṇĕ (5.29.31) o tom, že v Bhaumovĕ paláci bylo ve skutečnosti uvĕznĕno 16 100 dcer králů:

kanyā-pure sa kanyānāṁ
ṣoḍaśātulya-vikramaḥ
śatādhikāni dadṛśe
sahasrāṇi mahā-mate

„V komnatách dívek, ó moudrý, ten Pán, jemuž se chrabrostí nikdo nevyrovná, nalezl 16 100 princezen.“

Další příhodný verš z Viṣṇu Purāṇy (5.29.9) zní:

deva-siddhāsurādīnāṁ
nṛpānāṁ ca janārdana
hṛtvā hi so 'suraḥ kanyā
rurodha nija-mandire

„Démon (Bhaumāsura) unesl neprovdané dcery polobohů, siddhů, asurů a králů, ó Janārdano, a uvĕznil je ve svém paláci.“

Verš

tam praviṣṭaṁ striyo vīkṣya
nara-varyaṁ vimohitāḥ
manasā vavrire ’bhīṣṭaṁ
patiṁ daivopasāditam

Synonyma

tam — Jeho; praviṣṭam — vstoupivšího; striyaḥ — ženy; vīkṣya — vidící; nara — z mužů; varyam — nejznamenitĕjšího; vimohitāḥ — okouzlené; manasā — ve svých myslích; vavrire — vybraly si; abhīṣṭam — vytouženého; patim — jako svého manžela; daiva — osudem; upasāditam — přivedeného.

Překlad

Ženy byly okouzleny, když uvidĕly vstoupit toho nejznamenitĕjšího z mužů, jehož tam přivedl osud. Ve svých myslích Ho všechny přijaly za svého vytouženého manžela.

Verš

bhūyāt patir ayaṁ mahyaṁ
dhātā tad anumodatām
iti sarvāḥ pṛthak kṛṣṇe
bhāvena hṛdayaṁ dadhuḥ

Synonyma

bhūyāt — nechť se stane; patiḥ — manželem; ayam — On; mahyam — mým; dhātā — Prozřetelnost; tat — to; anumodatām — nechť prosím udĕlí; iti — takto; sarvāḥ — všechny; pṛthak — individuálnĕ; kṛṣṇe — do Kṛṣṇy; bhāvena — s myšlenkou; hṛdayam — svá srdce; dadhuḥ — umístily.

Překlad

S myšlenkou „Nechť mi Prozřetelnost umožní, aby se tento muž stal mým manželem“ každá princezna pohroužila své srdce do rozjímání o Kṛṣṇovi.

Verš

tāḥ prāhiṇod dvāravatīṁ
su-mṛṣṭa-virajo-’mbarāḥ
nara-yānair mahā-kośān
rathāśvān draviṇaṁ mahāt

Synonyma

tāḥ — je; prāhiṇot — poslal; dvāravatīm — do Dvāraky; su-mṛṣṭa — dobře vyčištĕnými; virajaḥ — neposkvrnĕnými; ambarāḥ — se šaty; nara-yānaiḥ — lidskými dopravními prostředky (nosítky); mahā — velké; kośān — poklady; ratha — kočáry; aśvān — a konĕ; draviṇam — bohatství; mahat — rozsáhlé.

Překlad

Pán nechal shromáždit princezny oblečené do čistých, neposkvrnĕných šatů a potom je poslal v nosítkách do Dvāraky spolu s velkými poklady v podobĕ kočárů, koní a ostatních cenností.

Verš

airāvata-kulebhāṁś ca
catur-dantāṁs tarasvinaḥ
pāṇḍurāṁś ca catuḥ-ṣaṣṭiṁ
prerayām āsa keśavaḥ

Synonyma

airāvata — Airāvaty, který nosí Pána Indru; kula — z rodiny; ibhān — slony; ca — také; catuḥ — čtyři; dantān — mající kly; tarasvinaḥ — rychlé; pāṇḍurān — bílé; ca — a; catuḥ-ṣaṣṭim — šedesát čtyři; prerayām āsa — odeslal; keśavaḥ — Pán Kṛṣṇa.

Překlad

Pán Kṛṣṇa také odeslal šedesát čtyři rychlé bílé slony, potomky Airāvaty, kteří mĕli po čtyřech klech.

Verš

gatvā surendra-bhavanaṁ
dattvādityai ca kuṇḍale
pūjitas tridaśendreṇa
mahendryāṇyā ca sa-priyaḥ
codito bhāryayotpāṭya
pārījātaṁ garutmati
āropya sendrān vibudhān
nirjityopānayat puram

Synonyma

gatvā — jdoucí; sura — polobohů; indra — krále; bhavanam — do sídla; dattvā — dávající; adityai — Aditi, matce Indry; ca — a; kuṇḍale — její náušnice; pūjitaḥ — uctíván; tridaśa — třiceti (hlavních polobohů); indreṇa — hlavním; mahā-indryāṇyā — manželkou Pána Indry; ca — a; sa — spolu se; priyaḥ — svou milovanou (královnou Satyabhāmou); coditaḥ — vybídnutý; bhāryayā — svou manželkou; utpāṭya — vytrhávající; pārijātam — strom pārijāta; garutmati — na Garuḍu; āropya — umisťující; sa-indrān — včetnĕ Indry; vibudhān — polobohy; nirjitya — porážející; upānayat — přinesl; puram — do svého mĕsta.

Překlad

Pán se pak odebral do sídla Indry, krále polobohů, a dal matce Aditi její náušnice. Indra a jeho manželka tam Kṛṣṇu a Jeho milovanou společnici Satyabhāmu uctívali. Potom na Satyabhāminu žádost Pán vytrhl nebeský strom pārijāta a položil jej na Garuḍova záda. Poté, co Kṛṣṇa porazil Indru a všechny ostatní polobohy, přinesl pārijātu do svého hlavního mĕsta.

Verš

sthāpitaḥ satyabhāmāyā
gṛhodyānopaśobhanaḥ
anvagur bhramarāḥ svargāt
tad-gandhāsava-lampaṭāḥ

Synonyma

sthāpitaḥ — zasazený; satyabhāmāyāḥ — Satyabhāmy; gṛha — sídla; udyāna — zahradu; upaśobhanaḥ — zkrášlující; anvaguḥ — vyhledávaný; bhramarāḥ — včelami; svargāt — z nebes; tat — pro svoji; gandha — vůni; āsava — a sladkou šťávu; lampaṭāḥ — lačnými.

Překlad

Zasazený strom pārijāta zkrášloval zahradu paláce královny Satyabhāmy. Včely za ním létaly až z nebes, lačné jeho vůnĕ a sladké šťávy.

Verš

yayāca ānamya kirīṭa-koṭibhiḥ
pādau spṛśann acyutam artha-sādhanam
siddhārtha etena vigṛhyate mahān
aho surāṇāṁ ca tamo dhig āḍhyatām

Synonyma

yayāca — on (Pán Indra) prosil; ānamya — klanĕjící se; kirīṭa — své koruny; koṭibhiḥ — vrcholky; pādau — Jeho nohou; spṛśan — dotýkající se; acyutam — Pánu Kṛṣṇovi; artha — jeho (Indrův) zámĕr; sādhanam — který splnil; siddha — splnĕný; arthaḥ — jehož zámĕr; etena — s Ním; vigṛhyate — hádá se; mahān — velká duše; aho — vskutku; surāṇām — polobohů; ca — a; tamaḥ — nevĕdomost; dhik — zavržení; āḍhyatām — jejich bohatství.

Překlad

I poté, co se Indra Pánu Acyutovi poklonil, dotýkaje se Jeho nohou vrcholky své koruny, a poprosil Pána, aby splnil jeho touhu, se ten vznešený polobůh po dosažení svého zámĕru rozhodl s Nejvyšším Pánem bojovat. Jaká to nevĕdomost vládne mezi bohy! K čertu s jejich bohatstvím!

Význam

Je dobře známo, že hmotné bohatství a moc mají sklon vytvářet domýšlivost, a tak může být život v bohatství často královskou cestou do pekla.

Verš

atho muhūrta ekasmin
nānāgāreṣu tāḥ striyaḥ
yathopayeme bhagavān
tāvad-rūpa-dharo ’vyayaḥ

Synonyma

atha u — a potom; muhūrte — v příznivou dobu; ekasmin — stejný; nānā — různých; agāreṣu — v sídlech; tāḥ — tĕmi; striyaḥ — ženami; yathā — řádnĕ; upayeme — oženil se s; bhagavān — Nejvyšší Pán; tāvat — právĕ tolik; rūpa — podob; dharaḥ — přijímající; avyayaḥ — nepomíjející.

Překlad

Poté se nepomíjející Nejvyšší Pán, jenž přijal odlišnou podobu pro každou nevĕstu, řádnĕ oženil se všemi princeznami zároveň, s každou v jejím paláci.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī vysvĕtluje, že slovo yathā zde vyjadřuje, že každá svatba řádnĕ probĕhla. To znamená, že se veškeré Pánovo příbuzenstvo, včetnĕ Jeho matky Devakī, objevilo v každém paláci a zúčastnilo se každé svatby. Jelikož probĕhly všechny zároveň, byla tato událost zajisté projevem Pánovy nepochopitelné energie.

Když Pán Kṛṣṇa jedná, činí tak stylovĕ. Není tedy úžasné, že se zároveň zjevil na 16 100 svatbách odehrávajících se v 16 100 královských palácích doprovázen v každém paláci všemi svými příbuznými. Vskutku, toto je způsob, který by se dal od Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství očekávat. Koneckonců, není to bĕžná lidská bytost.

Śrīla Śrīdhara Svāmī dále vysvĕtluje, že při této konkrétní příležitosti Pán projevil svou původní podobu v každém ze svých paláců. Jinými slovy, aby se zúčastnil svatebních slibů, projevil totožné podoby (prakāśa) ve všech palácích.

Verš

gṛheṣu tāsām anapāyy atarka-kṛn
nirasta-sāmyātiśayeṣv avasthitaḥ
reme ramābhir nija-kāma-sampluto
yathetaro gārhaka-medhikāṁś caran

Synonyma

gṛheṣu — v sídlech; tāsām — jejich; anapāyī — nikdy neodcházející; atarka — nepředstavitelné; kṛt — konající činy; nirasta — které popíraly; sāmya — rovnost; atiśayeṣu — a nadřazenost; avasthitaḥ — setrvávající; reme — užíval si; ramābhiḥ — s příjemnými ženami; nija — své vlastní; kāma — v blaženosti; samplutaḥ — pohroužený; yathā — jako; itaraḥ — jakýkoliv jiný muž; gārhaka-medhikān — povinnosti domácího života; caran — konající.

Překlad

Pán, který koná nepředstavitelné činy, neustále setrvával v palácích každé ze svých královen, kterým se nevyrovnalo ani je nepřekonalo žádné jiné sídlo. Tam, ačkoliv je plnĕ spokojen sám o sobĕ, si užíval se svými příjemnými manželkami a jako obyčejný manžel plnil své domácí povinnosti.

Význam

Slovo atarka-kṛt je zde významné. Tarka znamená „logika“ a atarka „to, co je nad logikou“. Pán může konat (kṛt) to, co je nad svĕtskou logikou, a tedy nepředstavitelné. Přesto Pánovy činnosti mohou vnímat a do značné míry chápat ti, kdo se Mu odevzdají. To je tajemství bhakti, láskyplné oddanosti Nejvyššímu Pánu.

Śrīla Śrīdhara Svāmī komentuje, že Pán byl stále doma kromĕ případů, kdy musel odejít za bĕžnými domácími povinnostmi. A Śrīla Viśvanātha Cakravartī poznamenává, že na Vaikuṇṭhách si Pán Nārāyaṇa užívá pouze s jednou bohyní štĕstí a ve Dvārace si Kṛṣṇa užívá s tisícovkami královen, a proto musí být Dvārakā považována za nadřazenĕjší Vaikuṇṭĕ. V tomto ohledu Śrīla Viśvanātha Cakravartī také cituje tuto pasáž ze Skanda Purāṇy:

ṣoḍaśaiva sahasrāṇi
gopyas tawra samāgatāḥ
haṁsa eva mataḥ kṛṣṇaḥ
paramātmā janārdanaḥ
tasyaitāḥ śaktayo devi
ṣoḍaśaiva prakīṛtitāḥ
candra-rūpī mataḥ kṛṣṇaḥ
kalā-rūpās tu tāḥ smṛtāḥ
sampūrṇa-maṇḍalā tāsāṁ
mālinī ṣoḍaśī kalā
ṣoḍaśaiva kalā yāsu
gopī-rūpā varāṅgane
ekaikaśas tāḥ sambhinnāḥ
sahasreṇa pṛthak pṛthak

„Na tom místĕ se sešlo šestnáct tisíc gopī s Kṛṣṇou, který je považován za Nejvyššího, Nadduši, útočištĕ všech živých bytostí. Tyto gopī představují Jeho slavných šestnáct energií, ó bohynĕ. Kṛṣṇa je jako mĕsíc, gopī jsou jako jeho fáze a všechny gopī dohromady jsou jako všech šestnáct fází mĕsíce. Každá z tĕchto šestnácti skupin gopī, má milá Varāṅgano, se dĕlí na tisíc částí.“

Śrīla Viśvanātha Cakravartī dále cituje Kārttika-māhātmyu z Padma Purāṇy: kaiśore gopa-kanyās tā yauvane rāja-kanyakāḥ. „Ty, které byly v raném mládí dcerami pastevců, se v dospĕlosti staly princeznami.“ Ācārya dodává: „Proto tak jako je Pán Dvāraky úplnou expanzí svrchovanĕ úplného Pána Śrī Vṛndāvanu, jsou Jeho hlavní královny úplnými expanzemi Jeho svrchovanĕ úplných energií blaženosti, gopī.“

Verš

itthaṁ ramā-patim avāpya patiṁ striyas tā
brahmādayo ’pi na viduḥ padavīṁ yadīyām
bhejur mudāviratam edhitayānurāga
hāsāvaloka-nava-saṅgama-jalpa-lajjāḥ

Synonyma

ittham — takto; ramā-patim — Pána bohynĕ štĕstí; avāpya — získávající; patim — za manžela; striyaḥ — ženy; tāḥ — ty; brahmā-ādayaḥ — Pán Brahmā a ostatní polobozi; api — dokonce; na viduḥ — neznají; padavīm — způsob dosažení; yadīyām — jehož; bhejuḥ — účastnily se; mudā — s radostí; aviratam — neustále; edhitayā — vzrůstající; anurāga — láskyplná připoutanost; hāsa — usmívající se; avaloka — pohledy; nava — neustále čerstvá; saṅgama — společnost; jalpa — zábavné rozhovory; lajjāḥ — a stydlivost.

Překlad

Tak tyto ženy získaly za muže manžela bohynĕ štĕstí, ačkoliv ani velcí polobozi jako Brahmā nevĕdí, jak se k Nĕmu přiblížit. S neustále rostoucí blažeností zažívaly láskyplnou připoutanost k Nĕmu, vymĕňovaly si s Ním úsmĕvy a neustále čerstvé důvĕrnosti oplývající žerty a ženskou stydlivostí.

Verš

pratyudgamāsana-varārhaṇa-pada-śauca-
tāmbūla-viśramaṇa-vījana-gandha-mālyaiḥ
keśa-prasāra-śayana-snapanopahāryaiḥ
dāsī-śatā api vibhor vidadhuḥ sma dāsyam

Synonyma

pratyudgama — přicházením; āsana — nabízením sedadla; vara — prvotřídním; arhaṇa — uctíváním; pāda — Jeho nohy; śauca — umývající; tāmbūla — (nabízející) smĕs arekových oříšků a betelových listů; viśramaṇa — pomáhající Mu odpočívat (masírováním Jeho nohou); vījana — ovívající; gandha — (nabízející) vonné látky; mālyaiḥ — a kvĕtinové girlandy; keśa — Jeho vlasů; prasāra — česáním; śayana — upravováním Jeho lůžka; snapana — koupáním; upahāryaiḥ — a předáváním darů; dāsī — služebnic; śatāḥ — mající stovky; api — ačkoliv; vibhoḥ — všemocnému Pánu; vidadhuḥ sma — konaly; dāsyam — službu.

Překlad

Ačkoliv každá z královen Nejvyššího Pána mĕla stovky služebnic, rozhodly se Pánu osobnĕ sloužit pokorným přicházením k Nĕmu, nabízením sedadla, uctíváním prvotřídními předmĕty, mytím a masírováním nohou, podáváním pānu ke žvýkání, ovíváním, potíráním vonnou santálovou pastou, zdobením kvĕtinovými girlandami, česáním vlasů, upravováním lůžka, koupáním a různými dary.

Význam

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k padesáté deváté kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané „Zabití démona Naraky.“