Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.59.30

Verš

ahaṁ payo jyotir athānilo nabho
mātrāṇi devā mana indriyāṇi
kartā mahān ity akhilaṁ carācaraṁ
tvayy advitīye bhagavan ayaṁ bhramaḥ

Synonyma

aham — já (Zemĕ); payaḥ — voda; jyotiḥ — oheň; atha — a; anilaḥ — vzduch; nabhaḥ — éter; mātrāṇi — různé smyslové předmĕty (odpovídající každému z pĕti hrubých prvků); devāḥ — polobozi; manaḥ — mysl; indriyāṇi — smysly; kartā — „konatel“, falešné ego; mahān — celková hmotná energie (mahat-tattva); iti — takto; akhilam — všechno; cara — pohyblivé; acaram — a nehybné; tvayi — v Tobĕ; advitīye — jediný, bez druhého; bhagavan — ó Pane; ayam — toto; bhramaḥ — klam.

Překlad

Toto je klam: že zemĕ, voda, oheň, vzduch, éter, smyslové předmĕty, polobozi, mysl, smysly, falešné ego a celková hmotná energie existují nezávisle na Tobĕ. Ve skutečnosti jsou všichni v Tobĕ, můj Pane, který jsi jedinečný.

Význam

Bohynĕ Zemĕ se ve svých modlitbách přímo dotýká jemných podrobností transcendentální filozofie. Objasňuje, že i když je Nejvyšší Pán jedinečný a odlišný od svého stvoření, toto stvoření neexistuje nezávisle a vždy spočívá v Nĕm. Tak jsou Pán a Jeho stvoření zároveň totožní a odlišní, jak vysvĕtlil Śrī Caitanya Mahāprabhu před pĕti sty lety.

Říci, že je všechno Bůh, bez jakéhokoliv rozdílu, je nesmyslné, neboť nic nemůže jednat jako Bůh. Psi, boty a lidé jsou stĕží všemocní nebo vševĕdoucí a také netvoří vesmír. Na druhou stranu existuje skutečný smysl, v nĕmž jsou všechny vĕci jednotné, protože všechno je částí stejné svrchované absolutní skutečnosti. Pán Caitanya poskytl velmi užitečnou analogii slunce a slunečních paprsků. Slunce a jeho záře jsou jedna skutečnost, neboť slunce je nebeské tĕleso, které září. Na druhou stranu lze jistĕ rozlišovat mezi slunečním kotoučem a slunečními paprsky. Současná totožnost a odlišnost Boha a Jeho stvoření je tedy konečným uspokojivým vysvĕtlením skutečnosti. Vše, co existuje, je Pánova energie, a přesto dává vyšší energii, živým bytostem, svobodnou vůli, aby mohly zodpovídat za morální a duchovní kvalitu svých rozhodnutí a činností.

Celá tato transcendentální vĕda je jasnĕ a racionálnĕ vysvĕtlena ve Śrīmad-Bhāgavatamu.