Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.54.32

Verš

dṛṣṭvā bhrātṛ-vadhodyogaṁ
rukmiṇī bhaya-vihvalā
patitvā pādayor bhartur
uvāca karuṇaṁ satī

Synonyma

dṛṣṭvā — když vidĕla; bhrātṛ — jejího bratra; vadha — zabít; udyogam — pokus; rukmiṇī — Śrīmatī Rukmiṇī; bhaya — strachy; vihvalā — rozechvĕlá; patitvā — vrhající se; pādayoḥ — k nohám; bhartuḥ — svého manžela; uvāca — promluvila; karuṇam — úpĕnlivĕ; satī — svatá.

Překlad

Když svatá Rukmiṇī vidĕla, že se Pán Kṛṣṇa chystá zabít jejího bratra, polekala se. Vrhla se k manželovým nohám a úpĕnlivĕ promluvila.