Skip to main content

KAPITOLA PADESÁTÁ ČTVRTÁ

Svatba Kṛṣṇy a Rukmiṇī

Tato kapitola popisuje, jak Pán Śrī Kṛṣṇa porazil nepřátelské krále po únosu Rukmiṇī, zohyzdil Rukmiṇina bratra Rukmīho, přivezl Rukmiṇī do svého hlavního mĕsta a oženil se s ní.

Zatímco Śrī Kṛṣṇa odvážel princeznu Rukmiṇī pryč, nepřátelští králové shromáždili svá vojska a pronásledovali Ho. Pán Baladeva a generálové yaduovského vojska se otočili, aby jim čelili, a tak zastavili jejich postup. Vojska nepřátel potom začala vojsko Pána Kṛṣṇy zasypávat nekonečnými přívaly šípů. Když Śrīmatī Rukmiṇī vidĕla vojsko svého budoucího manžela vystavené tak divokému útoku, pohlédla bojácnĕ na Śrī Kṛṣṇu. Kṛṣṇa se však jen usmál a řekl jí, že se není čeho bát, protože Jeho vojsko nepřítele jistĕ zakrátko zničí.

Pán Balarāma a ostatní hrdinové potom začali pobíjet nepřátelské vojsko šípy nārāca. Nepřátelští králové v čele se Jarāsandhou ustoupili poté, co jejich vojska stihla zkáza z rukou Yaduovců.

Jarāsandha utĕšoval Śiśupālu: „Štĕstí a úzkost nejsou nikdy trvalé a podléhají Nejvyššímu Pánu. Kṛṣṇa mĕ porazil sedmnáctkrát, ale nakonec jsem nad Ním zvítĕzil. Když jsem tedy vidĕl, že vítĕzství a porážka jsou pod kontrolou osudu a času, naučil jsem se nepodléhat nářku ani radosti. Čas je nyní příznivý pro Yaduovce, takže tĕ porazili jen s malým vojskem, ale v budoucnosti bude čas příznivý pro tebe a jistĕ je porazíš.“ Takto utĕšený Śiśupāla vzal své následovníky a vrátil se do svého království.

Rukmiṇina bratra Rukmīho, který nenávidĕl Kṛṣṇu, rozzuřil Kṛṣṇův únos jeho sestra. Poté, co přede všemi přítomnými králi slíbil, že se nevrátí do Kuṇḍiny, dokud nebude Kṛṣṇa zničen a Rukmiṇī zachránĕna, se vydal se svým vojskem napadnout Pána. Rukmī, neznalý slávy Pána Kṛṣṇy, smĕle vyjel napadnout Kṛṣṇu v osamĕlém kočáře. Přiblížil se k Pánu, zasáhl Ho šípy a požadoval, aby Rukmiṇī propustil. Śrī Kṛṣṇa odrazil Rukmīho zbranĕ a rozsekal je na kusy. Potom vysoko pozdvihl meč a chystal se Rukmīho zabít, když vtom se do toho vložila Rukmiṇī a vroucnĕ prosila, aby život jejího bratra ušetřil. Pán Kṛṣṇa Rukmīho nezabil, ale mečem mu usekal prameny vlasů a ponechal ho zohyzdĕného. Právĕ tehdy se tam objevil Pán Baladeva s yaduovským vojskem. Když uvidĕl zohyzdĕného Rukmīho, laskavĕ Kṛṣṇu pokáral: „Zohyzdit tak blízkého člena rodiny je stejné jako ho zabít; proto by nemĕl být zabit, ale propuštĕn.“

Pán Baladeva potom řekl Rukmiṇī, že žalostný stav jejího bratra je pouze plod jeho minulé činnosti, neboť každý zodpovídá za své štĕstí a utrpení. Dále jí poučil o transcendentálním postavení jīvy, duše, a jak je iluze štĕstí a úzkosti pouze výsledkem nevĕdomosti. Rukmiṇī přijala pokyny Pána Balarāmy a vzdala se žalu.

Rukmī se zatím cítil naprosto zklamaný, zbavený veškeré své síly a vůle bojovat. Jelikož slíbil, že se nevrátí domů, aniž by přemohl Kṛṣṇu, postavil na tom místĕ mĕsto a usadil se tam v náladĕ nezmenšeného vzteku.

Pán Kṛṣṇa vzal Rukmiṇī do svého hlavní mĕsto, Dvāraky, a oženil se s ní. Všichni obyvatelé bohatĕ slavili a po celém mĕstĕ si vypravovali, jak Pán unesl Rukmiṇī. Každý se ve Dvārace radoval, že vidí Pána Kṛṣṇu spojeného s Rukmiṇī.

Verš

śrī-śuka uvāca
iti sarve su-saṁrabdhā
vāhān āruhya daṁśitāḥ
svaiḥ svair balaiḥ parikrāntā
anvīyur dhṛta-kārmukāḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; iti — takto (hovořící); sarve — všichni; su-saṁrabdhāḥ — velmi rozzuření; vāhān — svých vozidel; āruhya — usedli do; daṁśitāḥ — odĕni v brnĕní; svaiḥ svaiḥ — každý svým; balaiḥ — vojskem; parikrāntāḥ — obklopený; anvīyuḥ — pronásledovali; dhṛta — držící; kārmukāḥ — luky.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī said: Když takto promluvili, všichni ti rozzuření králové si oblékli brnĕní a usedli do svých vozidel. Každý král, s lukem v ruce, vyjel za Pánem Kṛṣṇou obklopen svým vojskem.

Verš

tān āpatata ālokya
yādavānīka-yūthapāḥ
tasthus tat-sammukhā rājan
visphūrjya sva-dhanūṁṣi te

Synonyma

tān — oni; āpatataḥ — pronásledující; ālokya — když uvidĕli; yādava-anīka — yaduovské vojsko; yūtha-paḥ — velitelé; tasthuḥ — stáli; tat — jim; sammukhāḥ — přímo čelící; rājan — ó králi (Parīkṣite); visphūrjya — rozeznívající; sva — své; dhanūṁṣi — luky; te — oni.

Překlad

Velitelé yaduovského vojska se po spatření nepřátel ženoucích se do útoku obrátili čelem k nim, zůstali pevnĕ stát, ó králi, a rozeznívali tĕtivy luků.

Verš

aśva-pṛṣṭhe gaja-skandhe
rathopasthe ’stra kovidāḥ
mumucuḥ śara-varṣāṇi
meghā adriṣv apo yathā

Synonyma

aśva-pṛṣṭhe — na koňském hřbetĕ; gaja — slonů; skandhe — na ramenou; ratha — kočárů; upasthe — na sedadlech; astra — zbraní; kovidāḥ — znalí používání; mumucuḥ — vypustili; śara — šípů; varṣāṇi — spršky; meghāḥ — mraky; adriṣu — na hory; apaḥ — vodu; yathā — jako.

Překlad

Nepřátelští králové, znalí používání zbraní a sedící na hřbetech koní, ramenou slonů a sedadlech kočárů, zasypali Yaduovce šípy jako mraky zalévající deštĕm hory.

Verš

patyur balaṁ śarāsāraiś
channaṁ vīkṣya su-madhyamā
sa-vrīḍm aikṣat tad-vaktraṁ
bhaya-vihvala-locanā

Synonyma

patyuḥ — svého Pána; balam — vojsko; śara — šípů; āsāraiḥ — tĕžkými přívaly; channam — pokryté; vīkṣya — když vidĕla; su-madhyamā — (Rukmiṇī) se štíhlým pasem; sa-vrīḍam — stydlivĕ; aikṣat — pohlédla; tat — Jeho; vaktram — do tváře; bhaya — strachem; vihvala — rozrušené; locanā — jejíž oči.

Překlad

Rukmiṇī se štíhlým pasem při pohledu na vojsko svého Pána pokryté přívaly šípů stydlivĕ pohlédla do Jeho tváře polekanýma očima.

Verš

prahasya bhagavān āha
mā sma bhair vāma-locane
vinaṅkṣyaty adhunaivaitat
tāvakaiḥ śātravaṁ balam

Synonyma

prahasya — smĕjící se; bhagavān — Nejvyšší Pán; āha — pravil; sma bhaiḥ — neboj se; vāma-locane — ó krásnooká; vinaṅkṣyati — bude zničeno; adhunā eva — právĕ teď; etat — tímto; tāvakaiḥ — tvým (vojskem); śātravam — nepřátel; balam — vojsko.

Překlad

Pán na to odpovĕdĕl smíchem a ujistil ji: „Neboj se, krásnooká. Toto nepřátelské vojsko bude vzápĕtí zničeno tvými vojáky.“

Význam

Aby Pán Kṛṣṇa vyjádřil svou velkou náklonnost k Rukmiṇī, galantnĕ své yaduovské vojsko označil jako „tvoji muži“, čímž vyjádřil, že celá Pánova dynastie je nyní majetkem Jeho milované královny. Nejvyšší Pán, Kṛṣṇa, touží sdílet své blažené bohatství se všemi živými bytostmi, a tak je upřímnĕ zve, aby se vrátily domů, zpátky k Bohu. Hnutí pro vĕdomí Kṛṣṇy představené po celém svĕtĕ Śrīlou Prabhupādou na pokyn jeho duchovního mistra, Śrīly Bhaktisiddhānty Sarasvatīho Ṭhākura, který sám kázal po celé Indii na pokyn svého vznešeného otce, Śrīly Bhaktivinoda Ṭhākura, šíří láskyplné poselství Pána Kṛṣṇy: Vzpomínejte na Nĕho, služte Mu, vraťte se k Nĕmu a sdílejte nekonečnou štĕdrost Jeho království.

Verš

teṣāṁ tad-vikramaṁ vīrā
gada-saṅkarṣanādayaḥ
amṛṣyamāṇā nārācair
jaghnur haya-gajān rathān

Synonyma

teṣām — jimi (nepřátelskými králi); tat — té; vikramam — ukázky statečnosti; vīrāḥ — hrdinové; gada — Gada, mladší bratr Pána Kṛṣṇy; saṅkarṣaṇa — Pán Balarāma; ādayaḥ — a ostatní; amṛṣyamāṇāḥ — nedávající si líbit; nārācaiḥ — železnými šípy; jaghnuḥ — zasahovali; haya — konĕ; gajān — slony; rathān — a kočáry.

Překlad

Hrdinové z Pánova vojska v čele s Gadou a Saṅkarṣaṇou si nemohli dát líbit útok nepřátelských králů a železnými šípy začali srážet k zemi konĕ, slony a kočáry nepřítele.

Verš

petuḥ śirāṁsi rathinām
aśvināṁ gajināṁ bhuvi
sa-kuṇḍala-kirīṭāni
soṣṇīṣāṇi ca koṭiśaḥ

Synonyma

petuḥ — padaly; śirāṁsi — hlavy; rathinām — jezdců na kočárech; aśvinām — jezdců na koních; gajinām — jezdců na slonech; bhuvi — na zem; sa — s; kuṇḍala — náušnicemi; kirīṭāni — a přilbami; sa — s; uṣṇīṣāṇi — turbany; ca — a; koṭiśaḥ — po miliónech.

Překlad

Hlavy vojáků bojujících na kočárech, koních a slonech padaly na zem po miliónech; nĕkteré hlavy mĕly náušnice a přilby, ostatní turbany.

Verš

hastāḥ sāsi-gadeṣv-āsāḥ
karabhā ūravo ’ṅghrayaḥ
aśvāśvatara-nāgoṣṭra-
khara-martya-śirāṁsi ca

Synonyma

hastāḥ — ruce; sa — s; asi — meči; gadā — kyje; iṣu-āsāḥ — luky; karabhāḥ — ruce bez prstů; ūravaḥ — stehna; aṅghrayaḥ — nohy; aśva — koní; aśvatara — oslů; nāga — slonů; uṣṭra — velbloudů; khara — divokých oslů; martya — a lidí; śirāṁsi — hlavy; ca — také.

Překlad

Všude kolem ležela stehna, nohy, ruce bez prstů, spolu s rukama třímajícíma meče, kyje a luky, a také hlavy koní, oslů, slonů, velbloudl, divokých oslů a lidí.

Význam

Karabhāḥ označuje část ruky od zápĕstí po kořen prstů. Totéž slovo může také znamenat sloní chobot, a tak tento verš naznačuje, že se stehna ležící na bojišti podobala chobotům slonů.

Verš

hanyamāna-balānīkā
vṛṣṇibhir jaya-kāṅkṣibhiḥ
rājāno vimukhā jagmur
jarāsandha-puraḥ-sarāḥ

Synonyma

hanyamāna — pobitá; bala-anīkāḥ — jejichž vojska; vṛṣṇibhiḥ — Vṛṣṇiovci; jaya — po vítĕzství; kāṅkṣibhiḥ — kteří dychtili; rājānaḥ — králové; vimukhāḥ — zbaveni odvahy; jagmuḥ — opustili; jarāsandha-puraḥ-sarāḥ — v čele se Jarāsandhou.

Překlad

Králové v čele se Jarāsandhou ztratili odvahu při pohledu na svá vojska pobitá po vítĕzství dychtícími Vṛṣṇiovci a opustili bojištĕ.

Verš

śiśupālaṁ samabhyetya
hṛta-dāram ivāturam
naṣṭa-tviṣaṁ gatotsāhaṁ
śuṣyad-vadanam abruvan

Synonyma

śiśupālam — Śiśupālou; samabhyetya — přicházející za; hṛta — unesena; dāram — jehož manželka; iva — jako kdyby; āturam — rozrušený; naṣṭa — ztracená; tviṣam — jehož barva pleti; gata — zmizelé; utsāham — jehož nadšení; śuṣyat — vyschlá; vadanam — jehož tvář; abruvan — oslovili.

Překlad

Králové přišli za Śiśupālou, který byl rozrušen jako muž, který ztratil manželku. Jeho pleť pozbyla barvy, nadšení bylo pryč a tvář vypadala vyschle. Králové k nĕmu takto promluvili.

Význam

Ačkoliv se Śiśupāla s Rukmiṇī neoženil, v hloubi srdce ji považoval za své vlastnictví, a tak byl zničen jako muž, který ztratil svou milovanou manželku.

Verš

bho bhoḥ puruṣa-śārdūla
daurmanasyam idaṁ tyaja
na priyāpriyayo rājan
niṣṭhā dehiṣu dṛśyate

Synonyma

bhoḥ bhoḥ — ó pane; puruṣa — mezi muži; śārdūla — ó tygře; daurmana-syam — sklíčeného stavu mysli; idam — tohoto; tyaja — vzdej se; na — ne; priya — příjemného; apriyayoḥ — nebo nepříjemného; rājan — ó králi; niṣṭhā — trvalost; dehiṣu — mezi vtĕlenými bytostmi; dṛśyate — je vidĕna.

Překlad

(Jarāsandha řekl:) Poslyš, Śiśupālo, ó tygře mezi muži, vzdej se své sklíčenosti. Štĕstí a neštĕstí vtĕlených bytostí není koneckonců nikdy trvalé, ó králi.

Verš

yathā dāru-mayī yoṣit
nṛtyate kuhakecchayā
evam īśvara-tantro ’yam
īhate sukha-duḥkhayoḥ

Synonyma

yathā — jako; dāru-mayī — dřevĕná; yoṣit — žena; nṛtyate — tančí; kuhaka — herce; icchayā — přáním; evam — stejnĕ; īśvara — Nejvyššího Pána; tantraḥ — pod vládou; ayam — tento svĕt; īhate — namáhá se; sukha — ve štĕstí; duḥkhayoḥ — a neštĕstí.

Překlad

Tak jako loutka v podobĕ ženy tančí podle přání loutkáře, tento svĕt, ovládaný Nejvyšším Pánem, se namáhá ve štĕstí i v neštĕstí.

Význam

Vůlí Nejvyššího Pána dostávají živé bytosti příslušné výsledky svých vlastních činností. Ten, kdo rozumí Absolutní Pravdĕ, se Absolutní Pravdĕ, Nejvyšší Osobnosti Božství, odevzdá a již není považován za součást systému hmotné existence. Jelikož ti, kdo se namáhají v hmotném systému, neboli svĕtĕ, se nevyhnutelnĕ snaží vykořisťovat stvoření Boha, musí podléhat reakcím, které jsou podmínĕnými dušemi vnímány jako strastiplné a radostné. Ve skutečnosti je celý hmotný způsob života nezdar, když je nahlížen z hlediska absolutní blaženosti.

Verš

śaureḥ sapta-daśāhaṁ vai
saṁyugāni parājitaḥ
trayo-viṁśatibhiḥ sainyair
jigye ekam ahaṁ param

Synonyma

śaureḥ — s Kṛṣṇou; sapta-daśa — sedmnáct; aham — já; vai — vskutku; saṁyugāni — bitev; parājitaḥ — prohrál; trayaḥ-viṁśatibhiḥ — dvaceti třemi; sainyaiḥ — s vojsky; jigye — vyhrál; ekam — jednu; aham — já; param — pouze.

Překlad

V bitvĕ s Kṛṣṇou jsem já a mých dvacet tři vojsk prohrál sedmnáctkrát; pouze jednou jsem Ho porazil.

Význam

Jarāsandha nabízí svůj život jako příklad nevyhnutelného štĕstí a úzkosti v tomto hmotném svĕtĕ.

Verš

tathāpy ahaṁ na śocāmi
na prahṛṣyāmi karhicit
kālena daiva-yuktena
jānan vidrāvitaṁ jagat

Synonyma

tathā api — přesto; aham — já; na śocāmi — nenaříkám; na prahṛṣyāmi — neraduji se; karhicit — nikdy; kālena — časem; daiva — osudem; yuktena — spojeným; jānan — když vím; vidrāvitam — řízen; jagat — svĕt.

Překlad

Přesto nikdy nenaříkám ani se neraduji, protože vím, že tento svĕt je řízen časem a osudem.

Význam

Jarāsandha prohlásil, že tento svĕt ovládá Nejvyšší Pán, a vysvĕtluje konkrétní metodu ovládání. Je třeba mít na pamĕti, že ve védském kontextu kāla, neboli čas neoznačuje pouze systém mĕření pohybů planet jako jsou dny, týdny, mĕsíce a roky, ale naopak způsob, jakým je s vĕcmi pohybováno. Vše se pohybuje podle svého osudu a tento osud je také popsán jako „čas“, protože osud každého je odhalen a vyvolán pohyby času.

Verš

adhunāpi vayaṁ sarve
vīra-yūthapa-yūthapāḥ
parājitāḥ phalgu-tantrair
yadubhiḥ kṛṣṇa-pālitaiḥ

Synonyma

adhunā — nyní; api — dokonce; vayam — my; sarve — všech; vīra — hrdinů; yūtha-pa — vůdců; yūtha-pāḥ — vůdci; parājitāḥ — poražení; phalgu — skrovný; tantraiḥ — jejichž doprovod; yadubhiḥ — Yaduovci; kṛṣṇa-pālitaiḥ — chránĕni Kṛṣṇou.

Překlad

A nyní jsem byli my všichni, velcí velitelé vojenských velitelů, poraženi Yaduovci a jejich malým doprovodem, kteří jsou chránĕni Kṛṣṇou.

Verš

ripavo jigyur adhunā
kāla ātmānusāriṇi
tadā vayaṁ vijeṣyāmo
yadā kālaḥ pradakṣiṇaḥ

Synonyma

ripavaḥ — naši nepřátelé; jigyuḥ — zvítĕzili; adhunā — nyní; kāle — čas; ātma — je; anusārīṇi — upřednostňující; tadā — poté; vayam — my; vijeṣyāmaḥ — zvítĕzíme; yadā — až; kālaḥ — čas; pradakṣiṇaḥ — obrácen k nám.

Překlad

Nyní zvítĕzili naši nepřátelé, protože je jim čas příznivĕ naklonĕn, ale v budoucnosti, až bude čas příznivý nám, zvítĕzíme my.

Verš

śrī-śuka uvāca
evaṁ prabodhito mitraiś
caidyo ’gāt sānugaḥ puram
hata-śeṣāḥ punas te ’pi
yayuḥ svaṁ svaṁ puraṁ nṛpāḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; evam — takto; prabodhitaḥ — přesvĕdčený; mitraiḥ — přáteli; caidyaḥ — Śiśupāla; agāt — odjel; sa-anugaḥ — se svými následovníky; puram — do svého mĕsta; hata — ze zabitých; śeṣāḥ — kteří zbyli; punaḥ — znovu; te — oni; api — také; yayuḥ — odjeli; svam svam — každý do svého; puram — mĕsta; nṛpāḥ — králové.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Śiśupāla, takto přesvĕdčený svými přáteli, vzal své následovníky a vrátil se do svého hlavního mĕsta. Přeživší bojovníci se také vrátili do svých mĕst.

Verš

rukmī tu rākṣasodvāhaṁ
kṛṣṇa-dviḍ asahan svasuḥ
pṛṣṭhato ’nvagamat kṛṣṇam
akṣauhiṇyā vṛto balī

Synonyma

rukmī — Rukmī; tu — však; rākṣasa — způsobem démonů; udvāham — svatba; kṛṣṇa-dviṭ — nenávistný vůči Kṛṣṇovi; asahan — neschopný snést; svasuḥ — jeho sestru; pṛṣṭhataḥ — zezadu; anvagamat — pronásledoval; kṛṣṇam — Pána Kṛṣṇu; akṣauhiṇyā — celou akṣauhiṇī; vṛtaḥ — obklopený; balī — mocný.

Překlad

Mocný Rukmī však Kṛṣṇu obzvlášť nenávidĕl. Nemohl snést skutečnost, že Kṛṣṇa unesl jeho sestru, aby se s ní oženil po způsobu rākṣasa. Pronásledoval tedy Pána s celou akṣauhiṇī.

Verš

rukmy amarṣī su-saṁrabdhaḥ
śṛṇvatāṁ sarva-bhūbhujām
pratijajñe mahā-bāhur
daṁśitaḥ sa-śarāsanaḥ
ahatvā samare kṛṣṇam
apratyūhya ca rukmiṇīm
kuṇḍinaṁ na pravekṣyāmi
satyam etad bravīmi vaḥ

Synonyma

rukmī — Rukmī; amarṣī — nesnášenlivý; su-saṁrabdhaḥ — nesmírnĕ rozzuřený; śṛṇvatām — zatímco naslouchali; sarva — všichni; bhū-bhujām — králové; pratijajñe — odpřisáhl; mahā-bāhuḥ — bojovník mocných paží; daṁśitaḥ — odĕný v brnĕní; sa-śarāsanaḥ — se svým lukem; ahatvā — bez zabití; samare — v bitvĕ; kṛṣṇam — Kṛṣṇy; apratyūhya — bez přivezení zpĕt; ca — a; rukmiṇīm — Rukmiṇī; kuṇḍinam — mĕsta Kuṇḍiny; na pravekṣyāmi — nevstoupím do; satyam — v pravdĕ; etat — toto; bravīmi — říkám; vaḥ — vám všem.

Překlad

Rukmī s mocnými pažemi, zklamaný a rozzuřený, odĕný v brnĕní a s lukem v ruce, odpřisáhl přede všemi králi: „Nevstoupím znovu do Kuṇḍiny, pokud nezabiji Kṛṣṇu v bitvĕ a nepřivezu Rukmiṇī s sebou zpĕt. To vám zde přísahám.“

Význam

Rukmī promluvil tato hnĕvivá slova a potom odjel pronásledovat Pána Kṛṣṇu, jak popisují následující verše.

Verš

ity uktvā ratham āruhya
sārathiṁ prāha satvaraḥ
codayāśvān yataḥ kṛṣṇaḥ
tasya me saṁyugaṁ bhavet

Synonyma

iti — takto; uktvā — promlouvající; ratham — do svého kočáru; āruhya — nasedající; sārathim — vozataji; prāha — řekl; satvaraḥ — rychle; codaya — řiď; aśvān — konĕ; yataḥ — tam, kde; kṛṣṇaḥ — Kṛṣṇa; tasya — Jeho; me — se mnou; saṁyugam — boj; bhavet — musí být.

Překlad

Když to dořekl, nasedl do svého kočáru a řekl vozataji: „Řiď konĕ rychle tam, kde je Kṛṣṇa. On a já musíme bojovat.

Verš

adyāhaṁ niśitair bāṇair
gopālasya su-durmateḥ
neṣye vīrya-madaṁ yena
svasā me prasabhaṁ hṛtā

Synonyma

adya — dnes; aham — já; niśitaiḥ — ostrými; bāṇaiḥ — svými šípy; gopālasya — pastevce; su-durmateḥ — jehož mentalita je nanejvýš zlomyslná; neṣye — odstraním; vīrya — v Jeho moc; madam — pýchu z opojení; yena — se kterou; svasā — sestru; me — moji; prasabham — násilím; hṛtā — unesl.

Překlad

„Ten zlomyslný pastevec, opojený svou statečností, násilím unesl moji sestru. Dnes však Jeho pýchu odstraním svými ostrými šípy.“

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī vysvĕtluje, že gopālasya ve skutečnosti znamená „ochránce Ved“, zatímco durmateḥ znamená „toho, jehož krásná mysl má soucit i se zlomyslnými“. Śrīla Viśvanātha Cakravartī dodává, že skutečný význam toho, co Rukmī řekl, je, že se dnes Rukmī v boji s Pánem Kṛṣṇou zbaví své přetvářky, že je velký hrdina.

Verš

vikatthamānaḥ kumatir
īśvarasyāpramāṇa-vit
rathenaikena govindaṁ
tiṣṭha tiṣṭhety athāhvayat

Synonyma

vikatthamānaḥ — chvástající se; ku-matiḥ — pošetilý; īśvarasya — Nejvyššího Pána; apramāṇa-vit — neznající rozmĕry; rapotoma ekena — s jediným kočárem; govindam — Pánu Kṛṣṇovi; tiṣṭha tiṣṭha — stůj a bojuj; iti — toto říkající; atha — potom; āhvayat — zvolal.

Překlad

Takto se chvástající pošetilý Rukmī, neznalý skutečného rozsahu moci Nejvyššího Pána, přijel k Pánu Govindovi ve svém jediném kočáře a vyzval Ho: „Jen stůj a bojuj!“

Význam

Z tĕchto veršů vyplývá, že i když Rukmī vyrazil s celým vojskem, osobnĕ přispĕchal k Pánu Kṛṣṇovi, aby s Ním bojoval.

Verš

dhanur vikṛṣya su-dṛḍhaṁ
jaghne kṛṣṇaṁ tribhiḥ śaraiḥ
āha cātra kṣaṇaṁ tiṣṭha
yadūnāṁ kula-pāṁsana

Synonyma

dhanuḥ — luk; vikṛṣya — napínající; su — velmi; dṛḍham — pevnĕ; jaghne — zasáhl; kṛṣṇam — Pána Kṛṣṇu; tribhiḥ — třemi; śaraiḥ — šípy; āha — řekl; ca — a; atra — zde; kṣaṇam — okamžik; tiṣṭha — postůj; yadūnām — Yaduovců; kula — dynastie; pāṁsana — ó ničiteli.

Překlad

Rukmī napnul velkou silou luk a zasáhl Pána Kṛṣṇu třemi šípy. Potom řekl: „Okamžik zde postůj, ó poskvrniteli yaduovské dynastie!

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī poukazuje na to, že kula-pāṁsana lze pochopit jako kombinaci slov kula-pa, „ó vládce yaduovské dynastie“, a aṁsana, „ó zkušený zabijáku nepřátel“. Ācārya uvádí gramatické podrobnosti, které tento výklad umožňují.

Verš

yatra yāsi svasāraṁ me
muṣitvā dhvāṅkṣa-vad dhaviḥ
hariṣye ’dya madaṁ manda
māyinaḥ kūṭa-yodhinaḥ

Synonyma

yatra — kamkoliv; yāsi — půjdeš; svasāram — sestru; me — moji; muṣitvā — poté, co jsi unesl; dhvāṅkṣa-vat — jako vrána; haviḥ — obĕtní máslo; hariṣye — odstraním; adya — dnes; madam — Tvoji pýchu; manda — Ty pošetilče; māyinaḥ — podvodníka; kūṭa — podvádĕní; yodhinaḥ — bojovníka.

Překlad

„Budu Tĕ následovat kamkoliv půjdeš, unášeje moji sestru jako vrána kradoucí obĕtní máslo. Ještĕ dnes Tĕ zbavím Tvé pýchy, Ty pošetilče, Ty podvodníku, Ty nečestný bojovníku!

Význam

Při svém hysterickém útoku Rukmī projevuje právĕ ty vlastnosti, které přisuzuje Śrī Kṛṣṇovi. Každá živá bytost je nedílnou částí Pána a patří Pánu. Proto se Rukmī podobal vránĕ snažící se ukrást obĕtinu určenou pro požitek Pána.

Verš

yāvan na me hato bāṇaiḥ
śayīthā muñca dārīkām
smayan kṛṣṇo dhanuś chittvā
ṣaḍbhir vivyādha rukmiṇam

Synonyma

yāvat — zatímco; na — ne; me — mými; hataḥ — zabit; bāṇaiḥ — šípy; śayīthaḥ — ulehneš; muñca — propusť; dārīkām — dívku; smayan — usmívající se; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; dhanuḥ — jeho luk; chittvā — lámající; ṣaḍbhiḥ — šesti (šípy); vivyādha — probodl; rukmiṇam — Rukmīho.

Překlad

„Propusť tu dívku než Tĕ smrtelnĕ zasáhnu svými šípy a přinutím Tĕ ulehnout na zem!“ Pán Kṛṣṇa na to odpovĕdĕl úsmĕvem, šesti šípy zasáhl Rukmīho a zlomil mu luk.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī poukazuje na to, že Pán Kṛṣṇa mĕl ve skutečnosti ulehnout s Rukmiṇī na krásné kvĕtinové lůžko, ale Rukmī to ze studu přímo nezmínil.

Verš

aṣṭabhiś caturo vāhān
dvābhyāṁ sūtaṁ dhvajaṁ tribhiḥ
sa cānyad dhanur ādhāya
kṛṣṇaṁ vivyādha pañcabhiḥ

Synonyma

aṣṭabhiḥ — osmi (šípy); caturaḥ — čtyři; vāhān — konĕ; dvābhyām — dvĕma; sūtam — vozataje; dhvajam — stožár s vlajkou; tribhiḥ — třemi; saḥ — jeho, Rukmīho; ca — a; anyat — jiný; dhanuḥ — luk; ādhāya — beroucí si; kṛṣṇam — Kṛṣṇu; vivyādha — probodl; pañcabhiḥ — pĕti.

Překlad

Pán zasáhl Rukmīho čtyři konĕ osmi šípy, vozataje dvĕma a vlajku kočáru třemi. Rukmī si vzal jiný luk a zasáhl Pána Kṛṣṇu pĕti šípy.

Verš

tais tāditaḥ śaraughais tu
ciccheda dhanur acyutaḥ
punar anyad upādatta
tad apy acchinad avyayaḥ

Synonyma

taiḥ — tĕmito; tāḍitaḥ — zasažený; śara — šípů; oghaiḥ — záplavami; tu — ačkoliv; ciccheda — zlomil; dhanuḥ — (Rukmīho) luk; acyutaḥ — Pán Kṛṣṇa; punaḥ — znovu; anyat — jiný; upādatta — on (Rukmī) vzal; tat — ten; api — také; acchinat — zlomil; avyayaḥ — neklesající Pán.

Překlad

Ačkoliv byl Pán Acyuta zasažen tímto množstvím šípů, znovu zlomil Rukmīho luk. Rukmī opĕt vzal jiný luk, ale neklesající Pán mu i ten rozlámal na kusy.

Verš

parighaṁ paṭṭiśaṁ śūlaṁ
carmāsī śakti-tomarau
yad yad āyudham ādatta
tat sarvaṁ so ’cchinad dhariḥ

Synonyma

parigham — ozubený železný kyj; paṭṭiśam — tříhrotý oštĕp; śūlam — kopí; carma-asī — štít a meč; śakti — bodec; tomarau — oštĕp; yat yat — jakoukoliv; āyudham — zbraň; ādatta — vzal; tat sarvam — všechny; saḥ — On; acchinat — zlomil; hariḥ — Pán Kṛṣṇa.

Překlad

Železný kyj, tříhrotý oštĕp, kopí, meč a štít, bodec, oštĕp – ať Rukmī vzal jakoukoliv zbraň, Pán Hari ji rozlámal na kousky.

Verš

tato rathād avaplutya
khaḍga-pāṇir jighāṁsayā
kṛṣṇam abhyadravat kruddhaḥ
pataṅga iva pāvakam

Synonyma

tataḥ — poté; rathāt — ze svého kočáru; avaplutya — seskakující; khaḍga — meč; paṇiḥ — v ruce; jighāṁsayā — s touhou zabít; kṛṣṇam — Pánu Kṛṣṇovi; abhyadravat — bĕžel k; kruddhaḥ — zuřivý; pataṅgaḥ — pták; iva — jako; pāvakam — vítr.

Překlad

Poté Rukmī seskočil ze svého kočáru a s mečem v ruce se zuřivĕ hnal ke Kṛṣṇovi, aby Ho zabil, jako pták letící do vĕtru.

Verš

tasya cāpatataḥ khaḍgaṁ
tilaśaś carma ceṣubhiḥ
chittvāsim ādade tigmaṁ
rukmiṇaṁ hantum udyataḥ

Synonyma

tasya — jeho; ca — a; āpatataḥ — útočícího; khaḍgam — meč; tilaśaḥ — na malé kousky; carma — štít; ca — a; iṣubhiḥ — svými šípy; chittvā — lámající; asim — svůj meč; ādade — vzal; tigmam — ostrý; rukmiṇam — Rukmīho; hantum — zabít; udyataḥ — připravený.

Překlad

Bĕhem Rukmīho útoku Pán vystřelil šípy, které zlomily Rukmīho meč a štít na malé kousky. Kṛṣṇa potom vzal svůj vlastní ostrý meč a připravil se Rukmīho zabít.

Verš

dṛṣṭvā bhrātṛ-vadhodyogaṁ
rukmiṇī bhaya-vihvalā
patitvā pādayor bhartur
uvāca karuṇaṁ satī

Synonyma

dṛṣṭvā — když vidĕla; bhrātṛ — jejího bratra; vadha — zabít; udyogam — pokus; rukmiṇī — Śrīmatī Rukmiṇī; bhaya — strachy; vihvalā — rozechvĕlá; patitvā — vrhající se; pādayoḥ — k nohám; bhartuḥ — svého manžela; uvāca — promluvila; karuṇam — úpĕnlivĕ; satī — svatá.

Překlad

Když svatá Rukmiṇī vidĕla, že se Pán Kṛṣṇa chystá zabít jejího bratra, polekala se. Vrhla se k manželovým nohám a úpĕnlivĕ promluvila.

Verš

śrī-rukmiṇy uvāca
yogeśvarāprameyātman
deva-deva jagat-pate
hantuṁ nārhasi kalyāṇa
bhrātaraṁ me mahā-bhuja

Synonyma

śrī-rukmiṇī uvāca — Śrī Rukmiṇī pravila; yoga-īśvara — ó vládce veškeré mystické moci; aprameya-ātman — ó nezmĕrný; deva-deva — ó Pane pánů; jagat-pate — ó vládce vesmíru; hantum na arhasi — prosím nezabíjej; kalyāṇa — ó dokonale příznivý; bhrātaram — bratra; me — mého; mahā-bhuja — ó bojovníku mocných paží.

Překlad

Śrī Rukmiṇī pravila: Ó vládce veškeré mystické moci, nezmĕrný Pane pánů, vládce vesmíru! Ó dokonale příznivý bojovníku mocných paží, prosím nezabíjej mého bratra!

Verš

śrī-śuka uvāca
tayā paritrāsa-vikampitāṅgayā
śucāvaśuṣyan-mukha-ruddha-kaṇṭhayā
kātarya-visraṁsita-hema-mālayā
gṛhīta-pādaḥ karuṇo nyavartata

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; tayā — její; paritrāsa — naprostým strachem; vikampita — třesoucí se; aṅgayā — jejíž údy; śucā — žalem; avaśuṣyat — vysychající; mukha — jejíž ústa; ruddha — a zalknuté; kaṇṭhayā — jejíž hrdlo; kātarya — vzrušením; visraṁsita — roztržený; hema — zlatý; mālayā — jejíž náhrdelník; gṛhīta — uchopila; pādaḥ — Jeho nohy; karuṇaḥ — soucitná; nyavartata — přestal.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Rukmiṇin naprostý strach jí roztřásl údy, vyschlo jí v ústech a hrdlo se jí zalklo žalem. Vzrušením se jí roztrhl zlatý náhrdelník. Uchopila Kṛṣṇovy nohy a Pán ze soucitu přestal.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī cituje „svĕtské pravidlo“, že sestra je zosobnĕná milost: dayāyā bhaginī mūrtiḥ. Třebaže byl Rukmī zlý a stál proti sestřinu nejlepšímu zájmu, Rukmiṇī s ním mĕla soucit a Pán jej sdílel.

Verš

cailena baddhvā tam asādhu-kārīṇaṁ
sa-śmaśru-keśaṁ pravapan vyarūpayat
tāvan mamarduḥ para-sainyam adbhutaṁ
yadu-pravīrā nalinīṁ yathā gajāḥ

Synonyma

cailena — pruhem látky; baddhvā — svazující; tam — jeho; asādhu-kāriṇam — zločince; sa-śmaśru-keśam — ponechávající část jeho kníru a vlasů; pravapan — jeho oholením; vyarūpayat — zohyzdil ho; tāvat — do té doby; mamarduḥ — rozdrtili; para — nepřátelské; sainyam — vojsko; adbhutam — mimořádné; yadu-pravīrāḥ — hrdinové yaduovské dynastie; nalinīm — lotos; yathā — jako; gajāḥ — sloni.

Překlad

Pán Kṛṣṇa svázal toho zločince pruhem látky. Potom Rukmīho zohyzdil tím, že ho posmĕšnĕ oholil – ponechal mu části jeho kníru a vlasů. Do té doby yaduovští hrdinové rozdrtili mimořádné vojsko svých nepřátel, tak jako sloni rozdrtí lotos.

Význam

Pán Kṛṣṇa použil svůj stejný ostrý meč, aby vytvořil zlému Rukmīmu nezvyklý sestřih.

Verš

kṛṣṇāntikam upavrajya
dadṛśus tatra rukmiṇam
tathā-bhūtaṁ hata-prāyaṁ
dṛṣṭvā saṅkarṣaṇo vibhuḥ
vimucya baddhaṁ karuṇo
bhagavān kṛṣṇam abravīt

Synonyma

kṛṣṇa — Kṛṣṇy; antikam — do blízkosti; upavrajya — přijíždĕjící; dadṛśuḥ — oni (yaduovští vojáci) vidĕli; tatra — tam; rukmiṇam — Rukmīho; tathā-bhūtam — v takovém stavu; hata — mrtvý; prāyam — prakticky; dṛṣṭvā — vidící; saṅkarṣaṇaḥ — Balarāma; vibhuḥ — všemocný; vimucya — propouštĕjící; baddham — svázaného (Rukmīho); karuṇaḥ — soucitný; bhagavān — Pán; kṛṣṇam — Kṛṣṇovi; abravīt — řekl.

Překlad

Když Yaduovci přijeli k Pánu Kṛṣṇovi, spatřili Rukmīho v tomto žalostném stavu, prakticky umírajícího hanbou. Když Rukmīho uvidĕl všemocný Pán Balarāma, soucitnĕ ho propustil a promluvil k Pánu Kṛṣṇovi.

Verš

asādhv idaṁ tvayā kṛṣṇa
kṛtam asmaj-jugupsitam
vapanaṁ śmaśru-keśānāṁ
vairūpyaṁ suhṛdo vadhaḥ

Synonyma

asādhu — nevhodnĕ; idam — toto; tvayā — Tebou; kṛṣṇa — ó Kṛṣṇo; kṛtam — učinĕno; asmat — pro Nás; jugupsitam — hrozivé; vapanam — oholení; śmaśru-keśānām — jeho kníru a vlasů; vairūpyam — zohyzdĕní; suhṛdaḥ — člena rodiny; vadhaḥ — smrt.

Překlad

(Pán Balarāma pravil:) Můj milý Kṛṣṇo, zachoval ses nevhodnĕ! Tento čin Nám přinese hanbu, neboť zohyzdit blízkého příbuzného oholením jeho kníru a vlasů je stejné jako jeho zabití.

Význam

Vševĕdoucí Balarāma vĕdĕl, že je Rukmī vinen, ale aby povzbudil naříkající Rukmiṇī, rozhodl se Śrī Kṛṣṇu jemnĕ pokárat.

Verš

maivāsmān sādhvy asūyethā
bhrātur vairūpya-cintayā
sukha-duḥkha-do na cānyo ’sti
yataḥ sva-kṛta-bhuk pumān

Synonyma

— prosím ne; eva — vskutku; asmān — vůči Nám; sādhvi — ó svatá dámo; asūyethāḥ — chovej nepřátelství; bhrātuḥ — svého bratra; vairūpya — ohlednĕ zohyzdĕní; cintayā — ze starosti; sukha — štĕstí; duḥkha — a neštĕstí; daḥ — dárce; na — ne; ca — a; anyaḥ — nikdo jiný; asti — je; yataḥ — protože; sva — svého vlastního; kṛta — činu; bhuk — ten, který trpí reakcí; pumān — človĕk.

Překlad

Svatá dámo, prosím nezlob se na Nás z úzkosti nad zohyzdĕním svého bratra. Nikdo kromĕ sebe samotného není zodpovĕdný za svoji radost a žal, neboť človĕk zažívá výsledek svých vlastních činů.

Verš

bandhur vadhārha-doṣo ’pi
na bandhor vadham arhati
tyājyaḥ svenaiva doṣeṇa
hataḥ kiṁ hanyate punaḥ

Synonyma

bandhuḥ — příbuzný; vadha — zabit; arha — jehož zásluhy; doṣaḥ — jehož zločiny; api — třebaže; na — ne; bandhoḥ — příbuzným; vadham — být zabit; arhati — zaslouží si; tyājyaḥ — být zavržen; svena eva — svou vlastní; doṣeṇa — chybou; hataḥ — zabit; kim — proč; hanyate — má být zabit; punaḥ — znovu.

Překlad

(Balarāma znovu oslovil Kṛṣṇu:) Příbuzný by nemĕl být zabit, i když jeho zločin zaručuje trest smrti. Spíše by mĕl být vyloučen z rodiny. Protože byl již zabit svým vlastním hříchem, proč ho zabíjet znovu?

Význam

Aby Balarāma ctihodnou Rukmiṇī dále povzbudil, znovu zdůrazňuje, že Kṛṣṇa nemĕl Rukmīho ponížit.

Verš

kṣatriyāṇām ayaṁ dharmaḥ
prajāpati-vinirmitaḥ
bhrātāpi bhrātaraṁ hanyād
yena ghoratamas tataḥ

Synonyma

kṣatriyāṇām — bojovníků; ayam — tento; dharmaḥ — zákoník posvátné povinnosti; prajāpati — původním otcem, Pánem Brahmou; vinirmitaḥ — zavedený; bhrātā — bratr; api — dokonce; bhrātaram — svého bratra; hanyāt — musí zabít; yena — jímž (zákoníkem); ghora-tamaḥ — nanejvýš hrozivý; tataḥ — proto.

Překlad

(Balarāma se otočil k Rukmiṇī a pokračoval:) Zákoník posvátné povinnosti pro bojovníky zavedený Pánem Brahmou přikazuje, že človĕk nĕkdy musí zabít i vlastního bratra. Je to vskutku nanejvýš hrozivý zákon.

Význam

Pán Balarāma v zájmu nestrannosti zevrubnĕ rozebírá situaci. Ačkoliv by nikdo nemĕl zabít příbuzného, podle vojenských zákoníků existují polehčující okolnosti. V americké občanské válce, která probĕhla v šedesátých letech 19. století, bylo mnoho rodin rozdĕleno mezi vojska Severu a Jihu a bratrovražedné zabíjení se tak bohužel stalo obvyklým jevem. Takové zabíjení je jistĕ ghoratama, nanejvýš hrozivé. A přesto taková je povaha hmotného svĕta, kde povinnost, čest a takzvaná spravedlnost vytvářejí často konflikt. Pouze na duchovní úrovni, v čistém vĕdomí Kṛṣṇy, můžeme transcendovat nepřijatelnou bolest hmotné existence. Rukmī byl šílený pýchou a záští, a tak nemohl pochopit nic o Kṛṣṇovi nebo vĕdomí Kṛṣṇy.

Verš

rājyasya bhūmer vittasya
striyo mānasya tejasaḥ
mānino ’nyasya vā hetoḥ
śrī-madāndhāḥ kṣipanti hi

Synonyma

rājyasya — království; bhūmeḥ — zemi; vittasya — bohatství; striyaḥ — ženu; mānasya — čest; tejasaḥ — moc; māninaḥ — ti, kdo jsou pyšní na; anyasya — nĕčemu jinému; — nebo; hetoḥ — kvůli; śrī — majestátem; mada — svým opojením; andhāḥ — zaslepení; kṣipanti — urážejí; hi — vskutku.

Překlad

(Balarāma opĕt oslovil Kṛṣṇu:) Pyšní lidé, zaslepení pýchou na svůj osobní majestát, urážejí ostatní kvůli takovým vĕcem jako království, zemĕ, bohatství, ženy, čest a moc.

Význam

Rukmiṇī si mĕl původnĕ vzít Pán Kṛṣṇa. Celou tu dobu to byla pro všechny zúčastnĕné ta nejlepší volba, a přesto se Rukmī od začátku proti této krásné dohodĕ zlomyslnĕ stavĕl. Když se touha jeho sestry nakonec splnila a unesl ji Kṛṣṇa, zlovolnĕ Pána napadl hrubými urážkami a smrtícími zbranĕmi. Pán Kṛṣṇa ho za to svázal a částečnĕ mu oholil vlasy a knír. I když byl tento trest pro pyšného prince jako Rukmī jistĕ ponižující, bylo to pouhé plácnutí do ruky, když se vezme v potaz, čeho se dopustil.

Verš

taveyaṁ viṣamā buddhiḥ
sarva-bhūteṣu durhṛdām
yan manyase sadābhadraṁ
suhṛdāṁ bhadram ajña-vat

Synonyma

tava — tvůj; iyam — tento; viṣamā — zaujatý; buddhiḥ — postoj; sarva-bhūteṣu — ke všem živým bytostem; durhṛdām — tĕch, kdo chovají zlé úmysly; yat — to; manyase — přeješ; sadā — vždy; abhadram — zlo; suhṛdām — tvým dobrodincům; bhadram — dobro; ajña-vat — jako nevĕdomá osoba.

Překlad

(Balarāma řekl Rukmiṇī:) Tvůj postoj je zaujatý, neboť jako nevĕdomá osoba přeješ dobro tĕm, kdo jsou nepřátelští ke všem živým bytostem a kdo činili zlo tvým skutečným dobrodincům.

Verš

ātma-moho nṛṇām eva
kalpate deva-māyayā
suhṛd durhṛd udāsīna
iti dehātma-māninām

Synonyma

ātma — ohlednĕ vlastního já; mohaḥ — zmatenost; nṛṇām — lidí; eva — pouze; kalpate — je způsobena; deva — Nejvyššího Pána; māyayā — klamnou, hmotnou energií; suhṛt — přítel; durhṛt — nepřítel; udāsīnaḥ — neutrální; iti — takto uvažující; deha — tĕlo; ātma — za své já; māninām — pro ty, kdo považují.

Překlad

Māyā Nejvyššího Pána nechává lidi zapomenout na jejich skutečné já a tak, když považují tĕlo za své já, vidí ostatní jako přátele, nepřátele nebo neutrální.

Verš

eka eva paro hy ātmā
sarveṣām api dehinām
nāneva gṛhyate mūḍhair
yathā jyotir yathā nabhaḥ

Synonyma

ekaḥ — jediná; eva — pouze; paraḥ — Nejvyšší; hi — vskutku; ātmā — Duše; sarveṣām — mezi všemi; api — a; dehinām — vtĕlenými bytostmi; nānā — mnohočetná; iva — jakoby; gṛhyate — je vnímána; mūḍhaiḥ — zmatenými; yathā — jako; jyotiḥ — nebeské tĕleso; yathā — jako; nabhaḥ — nebe.

Překlad

Zmatení vnímají jedinou Nejvyšší Duši, která sídlí ve všech vtĕlených bytostech, jako mnohočetnou, tak jako může nĕkdo vnímat svítící tĕleso na nebi nebo nebe samotné jako mnohočetné.

Význam

Poslední řádek tohoto textu: yathā jyotir yathā nabhaḥ, představuje dvĕ analogie, ve kterých vnímáme jednu vĕc jako mnohočetnou. Jyotiḥ označuje svĕtlo nebeských tĕles jako jsou slunce nebo mĕsíc. Ačkoliv existuje pouze jeden mĕsíc, vidíme jej se odrážet na hladinĕ rybníků, řek, jezer a kbelíků s vodou. Pak by se mohlo zdát, jakoby existovalo mnoho mĕsíců, ačkoliv je pouze jediný. Podobnĕ vnímáme božskou přítomnost v každé živé bytosti, protože Nejvyšší Pán je všudypřítomný, ačkoliv je jediný. Druhá zde uvedená analogie, yathā nabhaḥ, mluví o nebi. Máme-li v místnosti řadu utĕsnĕných hlinĕných nádob, v každé je přítomno nebe či vzduch, ačkoliv nebe samotné je jedno.

Śrīmad-Bhāgavatam (1.2.32) uvádí podobnou analogii týkající se ohnĕ a dřeva:

yathā hy avahito vahnir
dāruṣv ekaḥ sva-yoniṣu
nāneva bhāti viśvātmā
bhūteṣu ca tathā pumān

„Pán jako Nadduše prostupuje vším, stejnĕ jako dřevo je prostoupené ohnĕm. Proto se zdá, že je mnoha druhů, přestože je absolutní a jediný.“

Verš

deha ādy-antavān eṣa
dravya-prāṇa-guṇātmakaḥ
ātmany avidyayā kḷptaḥ
saṁsārayati dehinam

Synonyma

dehaḥ — hmotné tĕlo; ādi — počátek; anta — a konec; vān — mající; eṣaḥ — toto; dravya — z hmotných prvků; prāṇa — smyslů; guṇa — a prvotních kvalit hmotné přírody (dobra, vášnĕ a nevĕdomosti); ātmakaḥ — složené; ātmani — na vlastní já; avidyayā — hmotnou nevĕdomostí; kḷptaḥ — uvalené; saṁsārayati — nutí vnímat kolobĕh rození a umírání; dehinam — vtĕlenou bytost.

Překlad

Toto hmotné tĕlo, které má počátek a konec, je složené z hmotných prvků, smyslů a kvalit přírody. Tĕlo, uvalené na vlastní já hmotnou nevĕdomostí, je nutí vnímat kolobĕh rození a umírání.

Význam

Hmotné tĕlo tvořené různými hmotnými vlastnostmi, prvky a tak dále přitahuje a odpuzuje podmínĕnou duši a tak ji zaplétá do hmotné existence. Kvůli naší připoutanosti a odporu k našemu vlastnímu a ostatním tĕlům navazujeme dočasné vztahy, oddáváme se velkým snahám a obĕtem, vymýšlíme si náboženství, pronášíme vznešené projevy a zcela se hroužíme do hmotného klamu. Jak řekl Shakespeare: „Celý svĕt je jevištĕ.“ Nad ponĕkud absurdním divadlem hmotné existence je skutečný a smysluplný svĕt vĕdomí Kṛṣṇy, osvobozený život čistých duší oddaných láskyplné službĕ Nejvyššímu Pánu.

Verš

nātmano ’nyena saṁyogo
viyogaś casataḥ sati
tad-dhetutvāt tat-prasiddher
dṛg-rūpābhyāṁ yathā raveḥ

Synonyma

na — ne; ātmanaḥ — pro vlastní já; anyena — s ničím jiným; saṁyogaḥ — styk; viyogaḥ — oddĕlení; ca — a; asataḥ — s tím, co postrádá podstatu; sati — ó rozlišující; tat — z toho (vlastního já); hetutvāt — protože pochází; tat — tím (vlastním já); prasiddheḥ — protože jsou zjeveny; dṛk — zrakem; rūpābhyām — viditelná podoba; yathā — jako; raveḥ — pro slunce.

Překlad

Ó inteligentní ženo, duše nikdy nepřichází do styku s podstatu postrádajícími hmotnými objekty ani se od nich neoddĕluje, protože duše samotná je jejich zdrojem a tím, kdo je osvĕtluje. Duše se tedy podobá slunci, které nepřichází do styku ani se neoddĕluje od zraku a vidĕného.

Význam

Jak je vysvĕtleno v předchozím textu, podmínĕná duše se nevĕdomĕ považuje za hmotné tĕlo a tak se točí v kolobĕhu rození a umírání. Hmota a duše jsou ve skutečnosti spoluenergie původního zdroje všeho, Nejvyššího Pána, který je Absolutní Pravda.

Pán Kṛṣṇa vysvĕtluje v Bhagavad-gītĕ (7.5): jīva-bhūtāṁ mahā-bāho yayedaṁ dhāryate jagat. Hmotný svĕt je udržován touhou živých bytostí jej vykořisťovat. Hmotný svĕt je jako vĕzení. Zločinci jsou odhodláni páchat zločiny, a tak vláda považuje za nutné provozovat vĕzeňský systém. Podobnĕ Nejvyšší Pán udržuje hmotné vesmíry, protože podmínĕné duše jsou odhodlány se Mu vzpírat a snažit se užívat si bez Jeho láskyplné spolupráce. Proto je zde výraz tad-dhetutvāt použit k popisu duše, což znamená, že duše je příčinou toho, že se hmota spojí v hmotném tĕle. Výraz tat-prasiddheḥ vyjadřuje, že duše je příčinou vnímání tĕla a stejný výraz také vyjadřuje, že tato skutečnost je dobře známa osvíceným osobám.

Kromĕ svého daného významu slovo ātmanaḥ v tomto verši může označovat Nejvyšší Duši. V tom případĕ výraz tad-dhetutvāt vyjadřuje, že Pán Kṛṣṇa expanduje svou osobní energii, a tak projevuje hmotný vesmír. Jelikož Pán existuje vĕčnĕ ve svém čistém, duchovním tĕle, nikdy se nestává hmotným, jak je uvedeno zde.

Verš

janmādayas tu dehasya
vikriyā nātmanaḥ kvacit
kalānām iva naivendor
mṛtir hy asya kuhūr iva

Synonyma

janma-ādayaḥ — zrození a tak dále; tu — ale; dehasya — tĕla; vikriyāḥ — promĕny; na — ne; ātmanaḥ — vlastního já; kvacit — nikdy; kalānām — fází; iva — jako; na — ne; eva — vskutku; indoḥ — mĕsíce; mṛtiḥ — smrt; hi — vskutku; asya — toho; kuhūḥ — nov; iva — jako.

Překlad

Zrození a ostatní promĕny podstupuje tĕlo, ale nikdy vlastní já, tak jako se mĕní fáze mĕsíce, ale mĕsíc nikdy, i když je možné nov nazvat „smrtí“ mĕsíce.

Význam

Pán Balarāma zde vysvĕtluje, jak se podmínĕné duše ztotožňují s tĕlem a jak by se mĕly tohoto ztotožnĕní vzdát. Každá bĕžná osoba se jistĕ považuje za vĕkovĕ mladou, střední nebo starou, zdravou nebo nemocnou. Takové ztotožnĕní je ale klam, stejnĕ jako dorůstání a ubývání mĕsíce. Když se ztotožňujeme s hmotným tĕlem, ztrácíme svou schopnost porozumĕt duši.

Verš

yathā śayāna ātmānaṁ
viṣayān phalam eva ca
anubhuṅkte ’py asaty arthe
tathāpnoty abudho bhavam

Synonyma

yathā — jako; śayānaḥ — spáč; ātmānam — sebe; viṣayān — smyslové objekty; phalam — plody; eva — vskutku; ca — také; anubhuṅkte — vnímá; api — dokonce; asati arthe — v neskutečném; tathā — tak; āpnoti — podstupuje; abudhaḥ — neinteligentní; bhavam — hmotnou existenci.

Překlad

Tak jako spáč vnímá sebe, objekty smyslového požitku a plody svých činů v iluzi snu, neinteligentní osoba podstupuje hmotnou existenci.

Význam

Ve śruti je uvedeno: asaṅgo hy ayaṁ puruṣaḥ – „Živá bytost nemá žádný důvĕrný vztah s hmotným svĕtem.“ Tento bod vysvĕtluje stávající verš. Podobný výrok se nachází ve Śrīmad-Bhāgavatamu (11.22.56):

arthe 'hy avidyamāne 'pi
saṁsṛtir na nivartate
dhyāyato viṣayān asya
svapne 'narthāgamo yathā

„Pro toho, kdo medituje o smyslovém požitku, hmotný život – i když postrádá skutečnou existenci – nekončí, tak jako nepříjemné zážitky ze snu.“

Verš

tasmād ajñāna-jaṁ śokam
ātma-śoṣa-vimohanam
tattva-jñānena nirhṛtya
sva-sthā bhava śuci-smite

Synonyma

tasmāt — proto; ajñāna — z nevĕdomosti; jam — zrozený; śokam — nářek; ātma — tebe; śoṣa — vysoušející; vimohanam — a matoucí; tattva — pravdy; jñānena — s poznáním; nirhṛtya — rozptylující; sva-sthā — opĕt zaujímající svou přirozenou náladu; bhava — prosím buď; śuci-smite — ó ty, jejíž úsmĕv je čistý.

Překlad

Proto transcendentálním poznáním rozptyl nářek, jež oslabuje a mate tvou mysl. Prosím zaujmi opĕt svou přirozenou náladu, ó princezno s čistým úsmĕvem.

Význam

Pán Balarāma připomíná Śrīmatī Rukmiṇī, že je vĕčná bohynĕ štĕstí vĕnující se zábavám s Pánem v tomto svĕtĕ a mĕly by se tedy vzdát svého takzvaného nářku.

Verš

śrī-śuka uvāca
evaṁ bhagavatā tanvī
rāmeṇa pratibodhitā
vaimanasyaṁ parityajya
mano buddhyā samādadhe

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; evam — takto; bhagavatā — Nejvyšším Pánem; tanvī — Rukmiṇī se štíhlým pasem; rāmeṇa — Balarāmou; pratibodhitā — osvícena; vaimanasyam — své sklíčenosti; parityajya — vzdávající se; manaḥ — svou mysl; buddhyā — inteligencí; samādadhe — uklidnila.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Štíhlá Rukmiṇī, takto osvícena Pánem Balarāmou, zapomnĕla na svou sklíčenost a uklidnila svou mysl duchovní inteligencí.

Verš

prāṇāvaśeṣa utsṛṣṭo
dviḍbhir hata-bala-prabhaḥ
smaran virūpa-karaṇaṁ
vitathātma-manorathaḥ
cakre bhojakaṭaṁ nāma
nivāsāya mahat puram

Synonyma

prāṇa — jeho životní vzduch; avaśeṣaḥ — zůstávající pouze; utṣṛṣṭaḥ — vyhnaný; dviḍbhiḥ — svými nepřáteli; hata — zničena; bala — jeho síla; prabhaḥ — a tĕlesný lesk; smaran — vzpomínající; virūpa-karaṇam — své zohyzdĕní; vitatha — zklamané; ātma — jeho osobní; manaḥ-rathaḥ — touhy; cakre — učinil; bhoja-kaṭam nāma — jménem Bhojakaṭa; nivāsāya — jako své sídlo; mahat — velké; puram — mĕsto.

Překlad

Rukmī, jemuž zbyl pouze jeho životní vzduch, vyhnaný svými nepřáteli a zbavený síly a tĕlesného lesku, nemohl zapomenout na to, jak byl zohyzdĕn. Ve svém zklamání postavil jako své sídlo velké mĕsto, které nazval Bhojakaṭa.

Verš

ahatvā durmatiṁ kṛṣṇam
apratyūhya yavīyasīm
kuṇḍinaṁ na pravekṣyāmīty
uktvā tatrāvasad ruṣā

Synonyma

ahatvā — bez zabití; durmatim — zlomyslného; kṛṣṇam — Kṛṣṇy; apratyūhya — bez přivedení zpĕt; yavīyasīm — své mladší sestry; kuṇḍinam — Kuṇḍiny; na pravekṣyāmi — nevstoupím do; iti — takto; uktvā — poté, co promluvil; tatra — tam (na tomtéž místĕ, kde byl zohyzdĕn); avasat — usídlil se; ruṣā — v hnĕvu.

Překlad

Protože Rukmī slíbil „Dokud nezabiji zlovolného Kṛṣṇu a nepřivedu zpĕt svou mladší sestru, znovu nevstoupím do Kuṇḍiny“ v hnĕvivém zklamání se usídlil právĕ na tom místĕ.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī vysvĕtluje, že slovo bhoja znamená „zkušenost“ a kaṭaḥ znamená podle slovníku Nānārtha-varga „slib“. Bhojakaṭa je tedy místo, kde Rukmī zažíval neštĕstí jako výsledek svého slibu.

Verš

bhagavān bhīṣmaka-sutām
evaṁ nirjitya bhūmi-pān
puram ānīya vidhi-vad
upayeme kurūdvaha

Synonyma

bhagavān — Nejvyšší Pán; bhīṣmaka-sutām — Bhīṣmakovu dceru; evam — takto; nirjitya — porážející; bhūmi-pān — krále; puram — do svého hlavního mĕsta; ānīya — přivážející; vidhi-vat — podle pokynů Ved; upayeme — oženil se; kuru-udvaha — ó ochránce Kuruovců.

Překlad

Poté, co Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, takto porazil všechny nepřátelské krále, přivezl Bhīṣmakovu dceru do svého hlavního mĕsta a oženil se s ní podle védských pokynů, ó ochránce Kuruovců.

Verš

tadā mahotsavo nṝṇāṁ
yadu-puryāṁ gṛhe gṛhe
abhūd ananya-bhāvānāṁ
kṛṣṇe yadu-patau nṛpa

Synonyma

tadā — potom; mahā-utsavaḥ — velké veselí; nṝṇām — lidmi; yadu-puryām — v hlavním mĕstĕ Yaduovců, Dvārace; gṛhe gṛhe — v každém domĕ; abhūt — vypuklo; ananya-bhāvānām — kteří chovali výlučnou lásku; kṛṣṇe — ke Kṛṣṇovi; yadu-patau — hlavnímu z Yaduovců; nṛpa — ó králi (Parīkṣite).

Překlad

Tehdy, ó králi, vypuklo velké veselí ve všech domovech v Yadupurī, jehož obyvatelé milovali pouze Kṛṣṇu, vůdce Yaduovců.

Verš

narā nāryaś ca muditāḥ
pramṛṣṭa-maṇi-kuṇḍalāḥ
pāribarham upājahrur
varayoś citra-vāsasoḥ

Synonyma

narāḥ — muži; nāryaḥ — ženy; ca — a; muditāḥ — radostní; pramṛṣṭa — nablýskané; maṇi — jejich drahokamy; kuṇḍalāḥ — a náušnice; pāribarham — svatební dary; upājahruḥ — uctivĕ vĕnovali; varayoḥ — ženichovi a nevĕstĕ; citra — úžasné; vāsasoḥ — jejichž šaty.

Překlad

Všichni muži a ženy, plní radosti a ozdobení zářivými drahokamy a náušnicemi, přinesli svatební dary, které uctivĕ vĕnovali nádhernĕ oblečenému ženichovi a nevĕstĕ.

Verš

sā vṛṣṇi-pury uttambhitendra-ketubhir
vicitra-mālyāmbara-ratna-toraṇaiḥ
babhau prati-dvāry upakḷpta-maṅgalair
āpūrṇa-kumbhāguru-dhūpa-dīpakaiḥ

Synonyma

— to; vṛṣṇi-purī — mĕsto Vṛṣṇiovců; uttambhita — vztyčenými; indra-ketubhiḥ — slavnostními stožáry; vicitra — různé; mālya — majícími kvĕtinové girlandy; ambara — látkové prapory; ratna — a drahokamy; toraṇaiḥ — klenutými branami; babhau — vypadaly krásnĕ; prati — v každé; dvāri — bránĕ; upakḷpta — rozestavĕnými; maṅgalaiḥ — příznivými předmĕty; āpūrṇa — plné; kumbha — nádoby na vodu; aguru — navonĕnými aguru; dhūpa — vonnými tyčinkami; dīpakaiḥ — a lampami.

Překlad

Mĕsto Vṛṣṇiovců vypadalo překrásnĕ: stály v nĕm vysoké, slavnostní stožáry a také klenuté brány ozdobené kvĕtinovými girlandami, látkovými prapory a drahokamy. Každou bránu zdobily příznivé, plné nádoby na vodu, vonné tyčinky s vůní aguru a lampy.

Verš

sikta-mārgā mada-cyudbhir
āhūta-preṣṭha-bhūbhujām
gajair dvāḥsu parāmṛṣṭa-
rambhā-pūgopaśobhitā

Synonyma

sikta — postříkané; mārgā — její ulice; mada — výmĕšek vytékající ze spánků vzrušených slonů; cyudbhiḥ — vymĕšujícími; āhūta — pozvaných; preṣṭha — milovaných; bhū-bhujām — králů; gajaiḥ — slony; dvāḥsu — v branách; parāmṛṣṭa — umístili; rambhā — banánovníky; pūga — a pepřovníky betelovými; upaśobhitā — zkrášlené.

Překlad

Ulice mĕsta vyčistili opojení sloni patřící milovaným králům, kteří byly hosty na svatbĕ. Tito sloni mĕsto dále zkrášlili umístĕním kmenů banánovníků a pepřovníků betelových do všech bran.

Verš

kuru-sṛñjaya-kaikeya-
vidarbha-yadu-kuntayaḥ
mitho mumudire tasmin
sambhramāt paridhāvatām

Synonyma

kuru-sṛñjaya-kaikeya-vidarbha-yadu-kuntayaḥ — členů rodů Kuru, Sṛñjaya, Kaikeya, Vidarbha, Yadu a Kunti; mithaḥ — jeden s druhým; mumudire — radovali se; tasmin — při té (oslavĕ); sambhramāt — z nadšení; paridhāvatām — mezi tĕmi, kdo pobíhali kolem.

Překlad

Členové královských rodů Kuru, Sṛñjaya, Kaikeya, Vidarbha, Yadu a Kunti se radostnĕ setkávali uprostřed zástupů lidí nadšenĕ pobíhajících sem a tam.

Verš

rukmiṇyā haraṇaṁ śrutvā
gīyamānaṁ tatas tataḥ
rājāno rāja-kanyāś ca
babhūvur bhṛśa-vismitāḥ

Synonyma

rukmiṇyāḥ — Rukmiṇī; haraṇam — o únosu; śrutvā — naslouchající; gīyamānam — který byl opĕvován; tataḥ tataḥ — všude; rājānaḥ — králové; rāja-kanyāḥ — královské dcery; ca — a; babhūvuḥ — stali se; bhṛśa — nesmírnĕ; vismitāḥ — užaslí.

Překlad

Králové a jejich dcery naprosto žasli, když uslyšeli příbĕh o únosu Rukmiṇī, který byl všude oslavován písnĕmi.

Verš

dvārakāyām abhūd rājan
mahā-modaḥ puraukasām
rukmiṇyā ramayopetaṁ
dṛṣṭvā kṛṣṇaṁ śriyaḥ patim

Synonyma

dvārakāyām — ve Dvārace; abhūt — byla; rājan — ó králi; mahā-modaḥ — velká radost; pura-okasām — pro obyvatele mĕsta rukmiṇyā  –  s Rukmiṇī; ramayā — bohyní štĕstí; upetam — spojeného; dṛṣṭvā — když vidĕli; kṛṣṇam — Pána Kṛṣṇu; śriyaḥ — veškerého majestátu; patim — vládce.

Překlad

Obyvatelé Dvāraky se nesmírnĕ radovali, když vidĕli Kṛṣṇu, Pána veškerého majestátu, spojeného s Rukmiṇī, bohyní štĕstí.

Význam

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k padesáté čtvrté kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané „Svatba Kṛṣṇy a Rukmiṇī.“