Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.49.13

Verš

namaḥ kṛṣṇāya śuddhāya
brahmaṇe paramātmane
yogeśvarāya yogāya
tvām ahaṁ śaraṇaṁ gatā

Synonyma

namaḥ — poklony; kṛṣṇāya — Kṛṣṇovi; śuddhāya — čisté; brahmaṇe — Absolutní Pravdĕ; parama-ātmane — Nadduši; yoga — čisté oddané služby; īśvarāya — vládci; yogāya — zdroji všeho poznání; tvām — k Tobĕ; aham — já; śaraṇam — pro útočištĕ; gatā — přicházím.

Překlad

Klaním se Ti, Kṛṣṇo, svrchované čisté, Absolutní Pravdĕ a Nadduši, Pánu čisté oddané služby a zdroji všeho poznání. Přicházím k Tobĕ do útočištĕ.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī přeložil slovo yogāya jako „Kṛṣṇovi, zdroji poznání“. Slovo yoga označuje spojení a také prostředek, jak nĕčeho dosáhnout. Jako vĕdomé duše máme své spojení s Nejvyšší Duší prostřednictvím bhakti neboli oddanosti. Skrze tento vztah zakoušíme dokonalé poznání Nejvyšší Duše. Nejvyšší Duše je Absolutní Pravda, a proto dokonalé poznání Pána znamená dokonalé poznání všeho. Muṇḍaka Upaniṣad (1.3) uvádí: kasmin nu bhagavo vijñāte sarvam idaṁ vijñātaṁ bhavatīti  –  Když je poznán Absolutní, je poznáno vše. Pán Kṛṣṇa samotný, pomocí svých duchovních energií, tedy ustanovuje naše spojení s Ním, a toto spojení je zdroj všeho duchovního poznání. Ācārya Śrīdhara nás takto svým hloubavým překladem pobízí k hlubšímu pochopení filosofie vĕdomí Kṛṣṇy.