Skip to main content

KAPITOLA ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ

Akrūrova mise v Hastināpuru

Tato kapitola popisuje, jak jel Akrūra do Hastināpuru, vidĕl, jak Dhṛtarāṣṭra diskriminuje své synovce Pāṇḍuovce, a potom se vrátil do Mathury.

Akrūra odjel na pokyn Pána Kṛṣṇy do Hastināpuru, kde se setkal s Kuruovci a Pāṇḍuovci a potom začal zjišťovat, jak se Dhṛtarāṣṭra k Pāṇḍuovcům chová. Tento úkol zdržel Akrūru v Hastināpuru nĕkolik mĕsíců.

Vidura a Kuntīdevī Akrūrovi podrobnĕ popsali, jak se Dhṛtarāṣṭrovi synové, kteří závidĕli Pāṇḍuovcům jejich vznešené vlastnosti, pokoušeli své bratrance různými zločinnými způsoby zahubit a vymýšleli další krutosti. Uslzená Kuntīdevī se zeptala Akrūry: „Myslí nĕkdy moji rodiče a ostatní příbuzní v čele s Kṛṣṇou a Balarāmou na mne a mé syny a přijde nás nĕkdy Kṛṣṇa utĕšit v našem trápení?“ Potom Kuntīdevī začala na svou ochranu pronášet jména Pána Kṛṣṇy a také mantry vyjadřující odevzdanost Jemu. Akrūra ji ujistil: „Jelikož se tvoji synové zrodili z polobohů, jako je Dharma a Vāyu, není důvod očekávat, že by je mĕlo postihnout nĕjaké neštĕstí; naopak bys mĕla být přesvĕdčená, že velmi brzy obdrží to nejvĕtší možné štĕstí.“

Akrūra potom předal Dhṛtarāṣṭrovi zprávu od Kṛṣṇy a Balarāmy. Řekl králi: „Přijal jsi po smrti Pāṇḍua královský trůn. Mĕl bys chránit všechny své poddané a příbuzné na základĕ nestranného postoje vůči všem; to je náboženská povinnost králů. Takovým spravedlivým jednáním získáš veškerou slávu a štĕstí. Budeš-li však jednat jinak, dosáhneš jen hanby v tomto životĕ a odsouzení k pobytu v pekle v životĕ příštím. Živá bytost se rodí sama a sama svůj život opouští. Sama si užívá plodů své zbožnosti a hříchu. Pokud nĕkdo nepochopí pravou totožnost vlastního já a místo toho zaopatřuje své potomky za použití hříšných činů, potom jistĕ půjde do pekla. Človĕk by tedy mĕl pochopit nestálou povahu hmotné existence, která je jako sen ve spánku, kouzelníkův trik nebo výplod fantazie, a mĕl by tedy ovládnout svou mysl, aby zůstal klidný a vyrovnaný.“

Dhṛtarāṣṭra na to odpovĕdĕl: „Nemohu se nasytit tvých prospĕšných slov, ó Akrūro, která jsou jako sladký nektar nesmrtelnosti. Silný uzel náklonnosti k mým synům mĕ však nutí jim nadržovat a tvé výroky nenacházejí v mé mysli pevné místo. Nikdo se nemůže protivit řízení Nejvyššího Pána; Jeho zámĕr, se kterým sestoupil do yaduovské dynastie, se nevyhnutelnĕ naplní.“

Když nyní Akrūra znal Dhṛtarāṣṭrovu mentalitu, se svolením svých drahých příbuzných a přátel se vrátil do Mathury, kde všechno vyprávĕl Pánu Kṛṣṇovi a Pánu Balarāmovi.

Verš

śrī-śuka uvāca
sa gatvā hāstinapuraṁ
pauravendra-yaśo-’ṅkitam
dadarśa tatrāmbikeyaṁ
sa-bhīṣmaṁ viduraṁ pṛthām
saha-putraṁ ca bāhlīkaṁ
bhāradvājaṁ sa-gautamam
karnaṁ suyodhanaṁ drauṇiṁ
pāṇḍavān suhṛdo ’parān

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; saḥ — on (Akrūra); gatvā — když odjel; hāstina-puram — do Hastināpuru; paurava-indra — vládců Pūruovy dynastie; yaśaḥ — slávou; aṅkitam — ozdobeného; dadarśa — vidĕl; tatra — tam; āmbikeyam — syna Ambiky (Dhṛtarāṣṭru); sa — spolu s; bhīṣmam — Bhīṣmou; viduram — Vidurou; pṛthām — Pṛthou (Kuntī, vdovou po králi Pāṇḍuovi); saha-putram — s jeho synem (Somadattou); ca — a; bāhlīkam — Mahārāje Bāhlīku; bhāradvājam — Droṇu; sa — a; gautamam — Kṛpu; karṇam — Karṇu; suyodhanam — Duryodhanu; drauṇim — Droṇova syna (Aśvatthāmu); pāṇḍavān — syny Pāṇḍua; suhṛdaḥ — přátele; aparān — další.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Akrūra odjel do Hastināpuru, mĕsta, které se honosí slávou pūruovských vládců. Tam se vidĕl s Dhṛtarāṣṭrou, Bhīṣmou, Vidurou a Kuntī spolu s Bāhlīkou a jeho synem Somadattou. Vidĕl se i s Droṇācāryou, Kṛpācāryou, Karṇou, Duryodhanou, Aśvatthāmou, Pāṇḍuovci a dalšími blízkými přáteli.

Verš

yathāvad upasaṅgamya
bandhubhir gāndinī-sutaḥ
sampṛṣṭas taiḥ suhṛd-vārtāṁ
svayaṁ cāpṛcchad avyayam

Synonyma

yathā-vat — jak se patří; upasaṅgamya — poté, co se setkal; bandhubhiḥ — se svými příbuznými a přáteli; gāndinī-sutaḥ — Akrūra, syn Gāndinī; sampṛṣṭaḥ — dotazován; taiḥ — jimi; suhṛt — o jejich drahých; vārtām — na novinky; svayam — on sám; ca — kromĕ toho; apṛcchat — ptal se; avyayam — na jejich blaho.

Překlad

Poté, co se Akrūra, syn Gāndinī, řádnĕ přivítal se všemi svými příbuznými a přáteli, ptali se ho na novinky týkající se členů jejich rodiny a on se na oplátku ptal na jejich blaho.

Verš

uvāsa katicin māsān
rājño vṛtta-vivitsayā
duṣprajasyālpa-sārasya
khala-cchandānuvartinaḥ

Synonyma

uvāsa — pobýval; katicit — nĕkolik; māsān — mĕsíců; rājñaḥ — krále (Dhṛtarāṣṭry); vṛtta — působení; vivitsayā — s přáním zjistit; duṣprajasya — jehož synové byli zlotřilí; alpa — slabá; sārasya — jehož odhodlanost; khala — zlomyslných osob (jako byl Karṇa); chanda — touhy; anuvartinaḥ — který mĕl sklon následovat.

Překlad

Zdržel se v Hastināpuru nĕkolik mĕsíců, aby prozkoumal chování krále, který mĕl slabou vůli, špatné syny a sklon podléhat rozmarům zlomyslných rádců.

Verš

teja ojo balaṁ vīryaṁ
praśrayādīṁś ca sad-guṇān
prajānurāgaṁ pārtheṣu
na sahadbhiś cikīṛṣitam
kṛtaṁ ca dhārtarāṣṭrair yad
gara-dānādy apeśalam
ācakhyau sarvam evāsmai
pṛthā vidura eva ca

Synonyma

tejaḥ — vliv; ojaḥ — schopnosti; balam — sílu; vīryam — statečnost; praśraya — pokoru; ādīn — a tak dále; ca — a; sat — vynikající; guṇān — vlastnosti; prajā — obyvatel; anurāgam — velkou náklonnost; pārtheṣu — k synům Pṛthy; na sahadbhiḥ — tĕch, kteří nedokázali snášet; cikīrṣitam — zámĕry; kṛtam — byly vykonány; ca — také; dhārtarāṣṭraiḥ — Dhṛtarāṣṭrovými syny; yat — jaké; gara — jedu; dāna — podání; ādi — a tak dále; apeśalam — nevhodné; ācakhyau — řekli; sarvam — všechno; eva — vskutku; asmai — jemu (Akrūrovi); pṛthā — Kuntī; viduraḥ — Vidura; eva ca — oba.

Překlad

Kuntī a Vidura Akrūrovi podrobnĕ popsali zlé zámĕry Dhṛtarāṣṭrových synů, kteří nedokázali snášet vznešené vlastnosti synů Kuntī  –  jako například jejich mocný vliv, vojenské schopnosti, fyzickou sílu, statečnost a pokoru  –  ani silnou náklonnost, kterou k nim chovali obyvatelé. Kuntī a Vidura také řekli Akrūrovi, jak se Dhṛtarāṣṭrovi synové pokusili Pāṇḍuovce otrávit jedem a provádĕli další podobné intriky.

Verš

pṛthā tu bhrātaraṁ prāptam
akrūram upasṛtya tam
uvāca janma-nilayaṁ
smaranty aśru-kalekṣaṇā

Synonyma

pṛthā — Kuntī; tu — a; bhrātaram — svého bratra (přesnĕji potomka Vṛṣṇiho, jejího a Vasudevova předka v desáté generaci); prāptam — získala; akrūram — Akrūru; upasṛtya — obracející se; tam — na nĕho; uvāca — pravila; janma — rodný; nilayam — domov (Mathuru); smarantī — vzpomínající na; aśru — slz; kalā — s potůčky; īkṣaṇā — jejíž oči.

Překlad

Kuntīdevī využila návštĕvy svého bratra Akrūry a důvĕrnĕ se na nĕho obrátila. Zavzpomínala na své rodištĕ, a se slzami v očích promluvila.

Verš

api smaranti naḥ saumya
pitarau bhrātaraś ca me
bhaginyau bhrātṛ-putrāś ca
jāmayaḥ sakhya eva ca

Synonyma

api — zdali; smaranti — vzpomínají; naḥ — na nás; saumya — ó laskavý; pitarau — rodiče; bhrātaraḥ — bratři; ca — a; me — mé; bhaginyau — sestry; bhrātṛ-putrāḥ — bratrovi synové; ca — a; jāmayaḥ — ženy z rodiny; sakhyaḥ — přítelkynĕ; eva ca — také.

Překlad

(Královna Kuntī řekla:) Ó laskavý, vzpomínají na nás ještĕ moji rodiče, bratři, sestry, synovci, ženy z rodiny a přítelkynĕ z mládí?

Verš

bhrātreyo bhagavān kṛṣṇaḥ
śaraṇyo bhakta-vatsalaḥ
paitṛ-ṣvasreyān smarati
rāmaś cāmburuhekṣaṇaḥ

Synonyma

bhrātreyaḥ — bratrův syn; bhagavān — Nejvyšší Pán; kṛṣṇaḥ — Kṛṣṇa; śaraṇyaḥ — dárce útočištĕ; bhakta — ke svým oddaným; vatsalaḥ — soucitný; paitṛ-svasreyān — na syny otcovy sestry; smarati — vzpomíná; rāmaḥ — Pán Balarāma; ca — a; amburuha — jako okvĕtní lístky lotosu; īkṣaṇaḥ — jehož oči.

Překlad

Vzpomíná si můj synovec Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost a soucitné útočištĕ svých oddaných, ještĕ na syny své tety? A vzpomíná na nĕ i Rāma s lotosovýma očima?

Verš

sapatna-madhye śocantīṁ
vṛkānāṁ hariṇīm iva
sāntvayiṣyati māṁ vākyaiḥ
pitṛ-hīnāṁś ca bālakān

Synonyma

sapatna — nepřátel; madhye — uprostřed; śocantīm — která naříká; vṛkānām — vlků; hariṇīm — laň; iva — jako; sāntvayiṣyati — utĕší; mām — mĕ; vākyaiḥ — svými slovy; pitṛ — o otce; hīnān — připravené; ca — a; bālakān — mladé chlapce.

Překlad

Trpím teď uprostřed svých nepřátel jako laň uprostřed vlků a moji synové jsou bez otce. Přijde nás Kṛṣṇa utĕšit svými slovy?

Verš

kṛṣṇa kṛṣṇa mahā-yogin
viśvātman viśva-bhāvana
prapannāṁ pāhi govinda
śiśubhiś cāvasīdatīm

Synonyma

kṛṣṇa kṛṣṇa — ó Kṛṣṇo, Kṛṣṇo; mahā-yogin — vlastníku nejvĕtší duchovní síly; viśva-ātman — ó Nejvyšší Duš vesmíru; viśva-bhāvana — ó ochránce vesmíru; prapannām — odevzdanou ženu; pāhi — prosím ochraň; govinda — ó Govindo; śiśubhiḥ — spolu s mými dĕtmi; ca — a; avasīdatīm — která se topím v potížích.

Překlad

Kṛṣṇo, Kṛṣṇo! Ó velký yogī! Ó Nejvyšší Duše a ochránce vesmíru! Ó Govindo! Prosím ochraň mĕ, která jsem se Ti odevzdala. Já a moji synové se topíme v potížích.

Význam

„Jelikož Pán Kṛṣṇa udržuje celý vesmír“, uvažovala Kuntīdevī, „jistĕ dokáže ochránit naši rodinu.“ Slovo avasīdatīm vyjadřuje, že Kuntīdevī byla zavalena potížemi; to ji vysilovalo, a proto bezmocnĕ vyhledala útočištĕ u Śrī Kṛṣṇy. Ve svých modlitbách v prvním zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu Kuntī přiznává, že všechny tyto potíže byly ve skutečnosti požehnání, protože ji nutily být si vždy intenzívnĕ vĕdomá Kṛṣṇy.

Verš

nānyat tava padāmbhojāt
paśyāmi śaraṇaṁ nṛṇām
bibhyatāṁ mṛtyu-saṁsārād
īsvarasyāpavargikāt

Synonyma

na — ne; anyat — jiné; tava — Tvé; pada-ambhojāt — než lotosové nohy; paśyāmi — vidím; śaraṇam — útočištĕ; nṛṇām — pro lidi; bibhyatām — obávající se; mṛtyu — smrti; saṁsārāt — a opĕtovného zrození; īśvarasya — Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství; āpavargikāt — jenž udílí osvobození.

Překlad

Nevidím žádné jiné útočištĕ pro ty, kdo se obávají smrti a opĕtovného zrození, než Tvé osvobozující lotosové nohy, neboť Ty jsi Nejvyšší Pán.

Verš

namaḥ kṛṣṇāya śuddhāya
brahmaṇe paramātmane
yogeśvarāya yogāya
tvām ahaṁ śaraṇaṁ gatā

Synonyma

namaḥ — poklony; kṛṣṇāya — Kṛṣṇovi; śuddhāya — čisté; brahmaṇe — Absolutní Pravdĕ; parama-ātmane — Nadduši; yoga — čisté oddané služby; īśvarāya — vládci; yogāya — zdroji všeho poznání; tvām — k Tobĕ; aham — já; śaraṇam — pro útočištĕ; gatā — přicházím.

Překlad

Klaním se Ti, Kṛṣṇo, svrchované čisté, Absolutní Pravdĕ a Nadduši, Pánu čisté oddané služby a zdroji všeho poznání. Přicházím k Tobĕ do útočištĕ.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī přeložil slovo yogāya jako „Kṛṣṇovi, zdroji poznání“. Slovo yoga označuje spojení a také prostředek, jak nĕčeho dosáhnout. Jako vĕdomé duše máme své spojení s Nejvyšší Duší prostřednictvím bhakti neboli oddanosti. Skrze tento vztah zakoušíme dokonalé poznání Nejvyšší Duše. Nejvyšší Duše je Absolutní Pravda, a proto dokonalé poznání Pána znamená dokonalé poznání všeho. Muṇḍaka Upaniṣad (1.3) uvádí: kasmin nu bhagavo vijñāte sarvam idaṁ vijñātaṁ bhavatīti  –  Když je poznán Absolutní, je poznáno vše. Pán Kṛṣṇa samotný, pomocí svých duchovních energií, tedy ustanovuje naše spojení s Ním, a toto spojení je zdroj všeho duchovního poznání. Ācārya Śrīdhara nás takto svým hloubavým překladem pobízí k hlubšímu pochopení filosofie vĕdomí Kṛṣṇy.

Verš

śrī-śuka uvāca
ity anusmṛtya sva-janaṁ
kṛṣṇaṁ ca jagad-īśvaram
prārudad duḥkhitā rājan
bhavatāṁ prapitāmahī

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; iti — jak vyjadřují tato slova; anusmṛtya — vzpomínající; sva-janam — na své příbuzné; kṛṣṇam — na Kṛṣṇu; ca — a; jagat — vesmíru; īśvaram — na Nejvyššího Pána; prārudat — hlasitĕ naříkala; duḥkhitā — nešťastná; rājan — ó králi (Parīkṣite); bhavatām — tebe, vznešený; prapitāmahī — prababička.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Když takto tvá prababička Kuntīdevī meditovala o členech své rodiny a také o Kṛṣṇovi, vládci vesmíru, ze žalu se rozplakala, ó králi.

Verš

sama-duḥkha-sukho ’krūro
viduraś ca mahā-yaśāḥ
sāntvayām āsatuḥ kuntīṁ
tat-putrotpatti-hetubhiḥ

Synonyma

sama — rovnající se (jí); duḥkha — v neštĕstí; sukhaḥ — a štĕstí; akrūraḥ — Akrūra; viduraḥ — Vidura; ca — a; mahā-yaśāḥ — velmi slavný; sāntvayām āsatuḥ — oba utĕšili; kuntīm — Śrīmatī Kuntīdevī; tat — jejích; putra — synů; utpatti — zrození; hetubhiḥ — vysvĕtlením původů.

Překlad

Jak Akrūra, který s královnou Kuntī sdílel její neštĕstí i štĕstí, tak slavný Vidura utĕšili královnu tím, že jí připomnĕli, jak mimořádným způsobem se narodili její synové.

Význam

Akrūra a Vidura připomnĕli královnĕ Kuntī, že její synové se narodili nebeským bohům, a tak nemohli být poraženi jako bĕžní smrtelníci. Ve skutečnosti tuto nesmírnĕ zbožnou rodinu čekalo neobyčejné vítĕzství.

Verš

yāsyan rājānam abhyetya
viṣamaṁ putra-lālasam
avadat suhṛdāṁ madhye
bandhubhiḥ sauhṛdoditam

Synonyma

yāsyan — když se chystal odjet; rājānam — králi (Dhṛtarāṣṭrovi); abhyetya — když přišel k; viṣamam — předpojatému; putra — vůči svým synům; lālasam — naplnĕnému vřelou láskou; avadat — promluvil; suhṛdām — příbuznými; madhye — mezi; bandhubhiḥ — přejícími příbuznými (Pánem Kṛṣṇou a Pánem Balarāmou); sauhṛda — v přátelském duchu; uditam — co bylo řečeno.

Překlad

Vřelá náklonnost krále Dhṛtarāṣṭry k jeho synům ho vedla k tomu, že se k Pāṇḍuovcům choval nespravedlivĕ. Tĕsnĕ před odjezdem Akrūra zašel ke králi, který sedĕl mezi svými přáteli a podpůrci, a sdĕlil mu zprávu, kterou mu na základĕ přátelství poslali jeho příbuzní  –  Pán Kṛṣṇa a Pán Balarāma.

Verš

akrūra uvāca
bho bho vaicitravīrya tvaṁ
kurūṇāṁ kīrti-vardhana
bhrātary uparate pāṇḍāv
adhunāsanam āsthitaḥ

Synonyma

akrūraḥ uvāca — Akrūra pravil; bhoḥ bhoḥ — ó můj milý, můj milý; vaicitravīrya — synu Vicitravīryi; tvam — ty; kurūṇām — Kuruovců; kīrti — slávu; vardhana — ó ty, který zvĕtšuješ; bhrātari — tvůj bratr; uparate — když zemřel; pāṇḍau — Mahārāja Pāṇḍu; adhunā — nyní; āsanam — trůn; āsthitaḥ — přijal jsi.

Překlad

Akrūra řekl: Ó můj milý synu Vicitravīryi, který zvĕtšuješ slávu Kuruovců, teď, když zemřel tvůj bratr Pāṇḍu, jsi přijal královský trůn.

Význam

Akrūra hovořil ironicky, neboť ve skutečnosti mĕli na trůnu sedĕt mladí synové Pāṇḍua. Po smrti Pāṇḍua byli příliš mladí na to, aby okamžitĕ vládli, a tak byli svĕřeni do Dhṛtarāṣṭrovy péče. Nyní však již uplynul dostatečný čas a mĕla být uznána jejich zákonná práva.

Verš

dharmeṇa pālayann urvīṁ
prajāḥ śīlena rañjayan
vartamānaḥ samaḥ sveṣu
śreyaḥ kīrtim avāpsyasi

Synonyma

dharmeṇa — podle náboženských zásad; pālayan — chránící; urvīm — Zemi; prajāḥ — obyvatele; śīlena — dobrým charakterem; rañjayan — tĕšící; vartamānaḥ — zůstávající; samaḥ — nestranným; sveṣu — vůči svým příbuzným; śreyaḥ — dokonalosti; kīrtim — slávy; avāpsyasi — dosáhneš.

Překlad

Jistĕ dosáhneš úspĕchu a slávy, budeš-li chránit Zemi podle náboženských zásad, tĕšit poddané svým vznešeným charakterem a chovat se stejnĕ ke všem svým příbuzným.

Význam

Akrūra řekl Dhṛtarāṣṭrovi, že i když si přivlastnil trůn, bude-li nyní vládnout podle zásad dharmy a chovat se správnĕ, může být úspĕšný.

Verš

anyathā tv ācaraḻ loke
garhito yāsyase tamaḥ
tasmāt samatve vartasva
pāṇḍaveṣv ātmajeṣu ca

Synonyma

anyathā — jinak; tu — však; ācaran — jednající; loke — v tomto svĕtĕ; garhitaḥ — zavržený; yāsyase — dojdeš do; tamaḥ — temnoty; tasmāt — proto; samatve — v nestrannosti; vartasva — setrvej; pāṇḍaveṣu — vůči Pāṇḍuovcům; ātma-jeṣu — vůči svým synům; ca — a.

Překlad

Budeš-li však jednat jinak, lidé tĕ zavrhnou v tomto svĕtĕ, a v příštím životĕ vstoupíš do temnoty pekla. Zůstaň proto nestranný vůči synům Pāṇḍua a svým vlastním synům.

Význam

Dhṛtarāṣṭrův celý problém byla jeho nadmĕrná připoutanost ke svým podlým synům. To byla osudná chyba, která mu přivodila pád. O dobré rady ze všech stran nebyla nouze a Dhṛtarāṣṭra dokonce uznal jejich správnost, ale nedokázal je následovat. Čistou, praktickou inteligenci je možné mít, když jsou mysl a srdce čisté.

Verš

neha cātyanta-saṁvāsaḥ
kasyacit kenacit saha
rājan svenāpi dehena
kim u jāyātmajādibhiḥ

Synonyma

na — ne; iha — v tomto svĕtĕ; ca — a; atyanta — trvalá; saṁvāsaḥ — společnost (soužití); kasyacit — kohokoliv; kenacit saha — s kýmkoliv; rājan — ó králi; svena — se svým vlastním; api — dokonce; dehena — tĕlem; kim u — co pak říci o; jāyā — s manželkou; ātma-ja — dĕtmi; ādibhiḥ — a tak dále.

Překlad

V tomto svĕtĕ nemá nikdo trvalý vztah s nikým jiným, ó králi. Nemůžeme zůstat navždy ani se svým vlastním tĕlem, o manželce, dĕtech a ostatních ani nemluvĕ.

Verš

ekaḥ prasūyate jantur
eka eva pralīyate
eko ’nubhuṅkte sukṛtam
eka eva ca duṣkṛtam

Synonyma

ekaḥ — sám; prasūyate — rodí se; jantuḥ — živý tvor; ekaḥ — sám; eva — také; pralīyate — potkává svůj zánik; ekaḥ — sám; anubhuṅkte — prožívá, jak mu náleží; sukṛtam — své dobré reakce; ekaḥ — sám; eva ca — a jistĕ; duṣkṛtam — špatné reakce.

Překlad

Každý tvor se rodí i umírá sám a sám zažívá spravedlivé odmĕny za své dobré a zlé činy.

Význam

Výraz anubhuṅkte je zde důležitý. Bhuṅkte znamená „(živá bytost) zažívá“ a anu „následující“ nebo „následnĕ“. Jinak řečeno, štĕstí a neštĕstí zažíváme podle morální a duchovní kvality našich činností. Jsme zodpovĕdní za to, co dĕláme. Dhṛtarāṣṭra byl nemístnĕ utkvĕle připoutaný ke svým zlovolným synům a přitom zapomínal, že sám bude muset za své nerozumné chování trpĕt.

Verš

adharmopacitaṁ vittaṁ
haranty anye ’lpa-medhasaḥ
sambhojanīyāpadeśair
jalānīva jalaukasaḥ

Synonyma

adharma — bezbožným způsobem; upacitam — nahromadĕné; vittam — bohatství; haranti — ukradnou; anye — jiní; alpa-medhasaḥ — neinteligentního; sambhojanīya — jako nezbytnou obživu; apadeśaiḥ — pod klamnými názvy; jalāni — vodu; iva — jako; jala-okasaḥ — obyvatele vody.

Překlad

Cizí osoby vydávající se za drahé svĕřence ukradnou hloupému človĕku jeho hříšnĕ nabyté bohatství, tak jako rybí potĕr vypije vodu, která drží ryby naživu.

Význam

Obyčejní lidé si myslí, že bez svého bohatství nemohou žít, i když je jejich vlastnictví podmínĕné okolnostmi a dočasné. Tak jako bohatství udržuje naživu bĕžného človĕka, dává voda život rybám. Človĕka však okradou o bohatství jeho drazí, kteří na nĕm závisí, tak jako rybí potĕr vypije vodu, která drží ryby naživu. Slovy Śrīly Bhaktivinoda Ṭhākura je tento svĕt „prapodivné sídlo“.

Verš

puṣṇāti yān adharmeṇa
sva-buddhyā tam apaṇḍitam
te ’kṛtārthaṁ prahiṇvanti
prāṇā rāyaḥ sutādayaḥ

Synonyma

puṣṇāti — živí; yān — které vĕci; adharmeṇa — hříšným jednáním; sva-buddhyā — považující je za vlastní; tam — jeho; apaṇḍitam — nevzdĕlaného; te — oni; akṛta-artham — jeho zámĕry zmařené; prahiṇvanti — opustí; prāṇāḥ — životní vzduch; rāyaḥ — bohatství; suta-ādayaḥ — dĕti a ostatní.

Překlad

Hlupák jedná hříšnĕ, aby zaopatřil svůj život, bohatství, dĕti a ostatní příbuzné, neboť si myslí: „Tyto vĕci jsou mé.“ Nakonec ho však právĕ toto vše opustí a ponechá mu jen zklamání.

Význam

V tĕchto verších dává Akrūra Dhṛtarāṣṭrovi velmi přímou radu. Ti, kdo znají příbĕh Mahābhāraty, vĕdí, jak příhodné a prorocké jsou tyto pokyny a jak moc Dhṛtarāṣṭra trpĕl následkem toho, že je nepřijal. I když nĕkdo houževnatĕ lpí na svém majetku, nakonec je vše ztraceno a tápající duši smete kolo rození a umírání.

Verš

svayaṁ kilbiṣam ādāya
tais tyakto nārtha-kovidaḥ
asiddhārtho viśaty andhaṁ
sva-dharma-vimukhas tamaḥ

Synonyma

svayam — pro sebe; kilbiṣam — hříšné reakce; ādāya — přijímající; taiḥ — jimi; tyaktaḥ — opuštĕný; na — ne; artha — účel svého života; kovidaḥ — správnĕ znající; asiddha — nesplnĕné; arthaḥ — jehož cíle; viśati — vstupuje; andham — slepý; sva — své vlastní; dharma — vůči náboženské povinnosti; vimukhaḥ — lhostejný; tamaḥ — do temnoty (pekla).

Překlad

Pošetilá duše, opuštĕná svými takzvanými svĕřenci, neznalá skutečného cíle života a lhostejná ke svým skutečným povinnostem, vstupuje do temnoty pekla, aniž by se jí podařilo splnit své zámĕry, a své hříšné reakce si bere s sebou.

Význam

Je smutnĕ ironické, že materialisté, kteří tak neúnavnĕ pracují, aby získali jistotu, bezpečí, majetek a rodinu, vstupují do temnoty pekla a nezbývá jim nic jiného než bolestivé reakce za jejich hříchy. Na druhé stranĕ ti, kdo rozvíjejí vĕdomí Kṛṣṇy, duchovní život, sice zdánlivĕ zanedbávají hromadĕní majetku, budování velké rodiny a tak dále, ale přitom do příštího života jdou s mnoha duchovními aktivy, a tak si vychutnávají hluboké radosti duše.

Verš

tasmāl lokam imaṁ rājan
svapna-māyā-manoratham
vīkṣyāyamyātmanātmānaṁ
samaḥ śānto bhava prabho

Synonyma

tasmāt — proto; lokam — svĕt; imam — tento; rājan — ó králi; svapna — jako sen; māyā — kouzlo; manaḥ-ratham — nebo přelud v mysli; vīkṣya — vidící; āyamya — ovládající; ātmanā — inteligencí; ātmānam — mysl; samaḥ — vyrovaný; śāntaḥ — klidný; bhava — staň se; prabho — můj drahý pane.

Překlad

Proto, ó králi, pohlížej na tento svĕt jako na sen, kouzelníkův trik nebo výplod fantazie, ovládni prosím svou mysl inteligencí a buď vyrovnaný a klidný, můj pane.

Verš

dhṛtarāṣṭra uvāca
yathā vadati kalyāṇīṁ
vācaṁ dāna-pate bhavān
tathānayā na tṛpyāmi
martyaḥ prāpya yathāmṛtam

Synonyma

dhṛtarāṣṭraḥ uvāca — Dhṛtarāṣṭra pravil; yathā — jak; vadati — říkáš; kalyāṇīm — příznivá; vācam — slova; dāna — dobročinnosti; pate — ó vládce; bhavān — ty; tathā — tak; anayā — tím; na tṛpyāmi — nejsem přesycený; martyaḥ — smrtelník; prāpya — získávající; yathā — jako kdyby; amṛtam — nektar nesmrtelnosti.

Překlad

Dhṛtarāṣṭra řekl: Ó vládce dobročinnosti, nebudu mít nikdy dost naslouchání tvým příznivým slovům. Vážnĕ, jsem jako smrtelník, který získal nektar bohů.

Význam

Podle názoru Śrīly Viśvanātha Cakravartīho byl Dhṛtarāṣṭra ve skutečnosti pyšný a myslel si, že vše, co Akrūra říká, již ví, ale aby zachoval diplomatickou vážnost, promluvil jako svatý muž.

Verš

tathāpi sūnṛtā saumya
hṛdi na sthīyate cale
putrānurāga-viṣame
vidyut saudāmanī yathā

Synonyma

tathā api — přesto; sūnṛtā — uspokojivá slova; saumya — ó laskavý; hṛdi — v mém srdci; na sthīyate — nezůstávají; cale — jež je vrtkavé; putra — vůči mým synům; anurāga — náklonností; viṣame — předpojaté; vidyut — blesk; saudāmanī — v mraku; yathā — jako.

Překlad

Nicménĕ, laskavý Akrūro, jelikož mé vrtkavé srdce je předpojaté náklonností k mým synům, tato tvá uspokojivá slova v nĕm nenacházejí pevné místo, stejnĕ jako blesk nemůže zůstat v mraku.

Verš

īśvarasya vidhiṁ ko nu
vidhunoty anyathā pumān
bhūmer bhārāvatārāya
yo ’vatīrṇo yadoḥ kule

Synonyma

īśvarasya — Nejvyššího Pána; vidhim — zákonu; kaḥ — která; nu — vůbec; vidhunoti — může uniknout; anyathā — jinak; pumān — osoba; bhūmeḥ — Zemĕ; bhāra — břemeno; avatārāya — aby zmenšil; yaḥ — jenž; avatīrṇaḥ — sestoupil; yadoḥ — Yaduova; kule — do rodu.

Překlad

Kdo se dokáže vzepřít příkazům Nejvyššího Pána, který nyní sestoupil do yaduovské dynastie, aby zmenšil břemeno Zemĕ?

Význam

Přirozenĕ bychom se Dhṛtarāṣṭry rádi zeptali: „Když to všechno víš, tak proč se nechováš správnĕ?“ Přesnĕ o tom tu ovšem Dhṛtarāṣṭra mluví: cítí, že události již byly uvedeny do pohybu, a tudíž není v jeho moci je zmĕnit. Ve skutečnosti byly události uvedeny do pohybu jeho připoutaností a hříšnými sklony, a proto mĕl přijmout zodpovĕdnost za vlastní činy. Pán Kṛṣṇa jasnĕ prohlašuje v Bhagavad-gītĕ (5.15): nādatte kasyacit pāpam  –  „Nejvyšší Pán nenese zodpovĕdnost za ničí hříšné jednání.“ Je nebezpečné tvrdit, že jednáme nesprávnĕ kvůli „osudu“. Mĕli bychom začít s vážností rozvíjet vĕdomí Kṛṣṇy a vytvořit příznivou budoucnost pro sebe i své společníky.

Nĕkdo může namítat, že Dhṛtarāṣṭra je přece zapojený v Pánových zábavách a je to ve skutečnosti Jeho vĕčný společník. Na to můžeme odpovĕdĕt, že Pánovy zábavy jsou nejen zábavné, ale také poučné, a zde daná lekce je, že Dhṛtarāṣṭra mĕl jednat správnĕ. To chtĕl Pán učit. Dhṛtarāṣṭra tvrdí, že Kṛṣṇa přišel zbavit Zemi břemene, ale jejím břemenem je právĕ nesprávné chování jejích obyvatel. Poučme se tedy z lekce, kterou tu chce Pán udĕlit, v náš prospĕch.

Verš

yo durvimarśa-pathayā nija-māyayedaṁ
sṛṣṭvā guṇān vibhajate tad-anupraviṣṭaḥ
tasmai namo duravabodha-vihāra-tantra-
saṁsāra-cakra-gataye parameśvarāya

Synonyma

yaḥ — který; durvimarśa — nepředstavitelná; pathayā — jehož cesta; nija — svou vlastní; māyayā — tvořivou energií; idam — tento vesmír; sṛṣṭvā — poté, co stvořil; guṇān — jeho kvality; vibhajate — rozprostírá; tat — v nĕm; anupraviṣṭaḥ — vstupující; tasmai — Jemu; namaḥ — poklony; duravabodha — nepochopitelný; vihāra — jehož zábav; tantra — význam; saṁsāra — rození a umírání; cakra — kolobĕh; gataye — a osvobození (pocházející od nĕhož); parama-īśvarāya — nejvyššímu vládci.

Překlad

Klaním se Jemu, Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, jenž tvoří tento vesmír nepředstavitelným působením své hmotné energie a potom šíří různé kvality přírody tak, že vstupuje do svého stvoření. Od Nĕho, jehož zábavy mají nepochopitelný význam, pochází jak svazující kolobĕh rození a umírání, tak proces umožňující se z nĕho vysvobodit.

Význam

Dhṛtarāṣṭra přece jenom nebyl obyčejný človĕk, ale společník Nejvyššího Pána, Kṛṣṇy. Obyčejný človĕk by jistĕ nemohl přednést tak učený hymnus opĕvující Pána.

Verš

śrī-śuka uvāca
ity abhipretya nṛpater
abhiprāyaṁ sa yādavaḥ
suhṛdbhiḥ samanujñātaḥ
punar yadu-purīm agāt

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; iti — takto; abhipretya — poté, co zjistil; nṛpateḥ — královu; abhiprāyam — mentalitu; saḥ — on; yādavaḥ — Akrūra, potomek krále Yadua; suhṛdbhiḥ — svými dobrodinci; samanujñātaḥ — požehnaný na cestu; punaḥ — znovu; yadu-purīm — do mĕsta yaduovské dynastie; agāt — odjel.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Když se Akrūra, potomek Yadua, takto přesvĕdčil o královĕ postoji, se svolením svých příbuzných a přátel se vrátil do hlavního mĕsta Yaduovců.

Verš

śaśaṁsa rāma-kṛṣṇābhyāṁ
dhṛtarāṣṭra-viceṣṭitam
pāṇdavān prati kauravya
yad-arthaṁ preṣitaḥ svayam

Synonyma

śaśaṁsa — podal zprávu; rāma-kṛṣṇābhyām — Pánu Balarāmovi a Pánu Kṛṣṇovi; dhṛtarāṣṭra-viceṣṭitam — o chování krále Dhṛtarāṣṭry; pāṇḍavān prati — vůči synům Pāṇḍua; kauravya — ó potomku Kuruovců (Parīkṣite); yat — kvůli kterému; artham — účelu; preṣitaḥ — poslán; svayam — sám.

Překlad

Akrūra podal Pánu Balarāmovi a Pánu Kṛṣṇovi zprávu, jak se Dhṛtarāṣṭra chová k Pāṇḍuovcům, a tak splnil účel, kvůli nĕmuž byl vyslán, ó potomku Kuruovců.

Význam

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy ke čtyřicáté deváté kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané „Akrūrova mise v Hastināpuru“.