Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.47.60

Verš

nāyaṁ śriyo ’ṅga u nitānta-rateḥ prasādaḥ
svar-yoṣitāṁ nalina-gandha-rucāṁ kuto ’nyāḥ
rāsotsave ’sya bhuja-daṇḍa-gṛhīta-kaṇṭha-
labdhāśiṣāṁ ya udagād vraja-vallabhīnām

Synonyma

na — ne; ayam — toto; śriyaḥ — bohynĕ štĕstí; aṅge — na hrudi; u — bĕda; nitānta-rateḥ — kdo má velice důvĕrný vztah; prasādaḥ — přízeň; svaḥ — nebeských planet; yoṣitām — žen; nalina — lotosového kvĕtu; gandha — majících vůni; rucām — a tĕlesný lesk; kutaḥ — mnohem ménĕ; anyāḥ — jiné; rasa-utsave — při slavnosti tance rāsa; asya — Pána Śrī Kṛṣṇy; bhuja-daṇḍa — pažemi; gṛhīta — obejmuté; kaṇṭha — jejich krky; labdha-āśiṣām — jimž se dostalo takového požehnání; yaḥ — které; udagāt — se projevilo; vraja-vallabhīnām — překrásných gopī, transcendentálních dívek z Vrajabhūmi.

Překlad

Když Pán Śrī Kṛṣṇa tančil s gopīmi bĕhem rāsa-līly, objímal je svými pažemi okolo krku. Takové transcendentální příznĕ se nikdy nedostalo bohyni štĕstí ani jiným společnicím v duchovním svĕtĕ. O nĕčem takovém se nikdy nesnilo ani tĕm nejkrásnĕjším dívkám z nebeských planet, jejichž tĕlesný lesk a vůnĕ připomínají krásu a vůni lotosových kvĕtů. Co potom říci o pozemšťankách, které mohou být překrásné podle svĕtských mĕřítek?

Význam

Významy slov a překlad tohoto verše jsou převzaty z překladu Caitanya-caritāmṛty (Madhya 8.80) od Śrīly Prabhupādy.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī komentuje takto: Pán Kṛṣṇa, nejlepší ze všech avatārů, existuje na nejvyšší úrovni čistoty a morálky, a tak si vždy zasluhuje chválu ode všech, i když přijímá svĕtskou kritiku za to, že pase krávy, toulá se v lese, jí s mladými opicemi, krade jogurt, svádí manželky jiných mužů a tak dále. Podobnĕ gopī, jež tvoří Pánova energie blaženosti, dosáhly nejvyšší úrovnĕ čistoty a příznivosti, i ve srovnání s bohynĕmi štĕstí, a tak jsou gopī svrchovanĕ slavné, třebaže je svĕtští lidé kritizovali, protože to byly pouhé pasačky krav žijící v lese a chovající se zdánlivĕ nepatřičným způsobem.