Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.42.28-31

Verš

adarśanaṁ sva-śirasaḥ
pratirūpe ca saty api
asaty api dvitīye ca
dvai-rūpyaṁ jyotiṣāṁ tathā
chidra-pratītiś chāyāyāṁ
prāṇa-ghoṣānupaśrutiḥ
svarṇa-pratītir vṛkṣeṣu
sva-padānām adarśanam
svapne preta-pariṣvaṅgaḥ
khara-yānaṁ viṣādanam
yāyān nalada-māly ekas
tailābhyakto dig-ambaraḥ
anyāni cetthaṁ-bhūtāni
svapna-jāgaritāni ca
paśyan maraṇa-santrasto
nidrāṁ lebhe na cintayā

Synonyma

adarśanam — neviditelnost; sva — vlastní; śirasaḥ — hlavy; pratirūpe — odraz; ca — a; sati — přítomný; api — dokonce; asati — nepřítomné; api — dokonce; dvitīye — příčiny zdvojení; ca — a; dvai-rūpyam — zdvojený obraz; jyotiṣām — nebeských tĕles; tathā — také; chidra — díry; pratītiḥ — vidĕní; chāyāyām — ve svém stínu; prāṇa — svého životního vzduchu; ghoṣa — zvuk; anupaśrutiḥ — neschopnost slyšet; svarṇa — zlaté barvy; pratītiḥ — vnímání; vṛkṣeṣu — na stromech; sva — své vlastní; padānām — stopy nohou; adarśanam — nevidící; svapne — ve spánku; preta — duchy; pariṣvaṅgaḥ — objímaný; khara — na oslu; yānam — jedoucí; viṣa — jed; adanam — polykající; yāyāt — pohyboval se kolem; nalada — nardů, purpurovĕ zbarvených kvĕtin, které jsou v Indii bĕžné; mālī — mající na sobĕ girlandu; ekaḥ — nĕkdo; taila — olejem; abhyaktaḥ — pomazaný; dik-ambaraḥ — nahý; anyāni — jiná (znamení); ca — a; ittham-bhūtāni — jako tato; svapna — ve spánku; jāgaritāni — bĕhem bdĕní; ca — také; paśyan — vidící; maraṇa — smrti; santrastaḥ — vydĕšený; nidrām — spánek; lebhe — mohl získat; na — ne; cintayā — kvůli své úzkosti.

Překlad

Když hledĕl na svůj odraz, nevidĕl vlastní hlavu, mĕsíc a hvĕzdy bezdůvodnĕ vypadaly zdvojené, ve svém stínu vidĕl díru, neslyšel zvuk svého životního vzduchu, stromy se jevily jako zahalené zlatou barvou a nevidĕl stopy svých nohou. Zdálo se mu, že ho objímají duchové, že jede na oslu a že pije jed a také že ho míjí olejem pomazaný nahý muž s girlandou z kvĕtů nalada. Když Kaṁsa bĕhem snĕní i bdĕní vidĕl tato a další taková zlovĕstná znamení, dĕsila ho vyhlídka na smrt a úzkostí nemohl spát.