Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.30.5

Verš

dṛṣṭo vaḥ kaccid aśvattha
plakṣa nyagrodha no manaḥ
nanda-sūnur gato hṛtvā
prema-hāsāvalokanaiḥ

Synonyma

dṛṣṭaḥ — byl vidĕn; vaḥ — vámi; kaccit — zda; aśvattha — ó aśvattho (posvátný fíkovníku); plakṣa — ó plakṣo (fíkovníku s vlnitými listy); nyagrodha — ó nyagrodho (banyáne); naḥ — naše; manaḥ — mysli; nanda — Mahārāje Nandy; sūnuḥ — syn; gataḥ — odešel; hṛtvā — poté, co ukradl; prema — láskyplnými; hāsa — svými úsmĕvy; avalokanaiḥ — a pohledy.

Překlad

(Gopī řekly:) Ó strome aśvattho, ó plakṣo, ó nyagrodho, vidĕly jste Kṛṣṇu? Ten syn Nandy Mahārāje nám svými láskyplnými úsmĕvy a pohledy ukradl mysli a odešel.