Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.27.3

Verš

dṛṣṭa-śrutānubhāvo ’sya
kṛṣṇasyāmita-tejasaḥ
naṣṭa-tri-lokeśa-mada
idam āha kṛtāñjaliḥ

Synonyma

dṛṣṭa — vidĕná; śruta — slyšená; anubhāvaḥ — moc; asya — tohoto; kṛṣṇasya — Pána Kṛṣṇy; amita — nezmĕrné; tejasaḥ — jehož schopnosti; naṣṭa — zničená; tri-loka — tří svĕtů; īśa — že je pánem; madaḥ — jeho omámenost; idam — tato slova; āha — pronesl; kṛta-añjaliḥ — s dlanĕmi sepnutými k modlitbĕ.

Překlad

Indra tou dobou již slyšel o transcendentální moci všemohoucího Kṛṣṇy a vidĕl ji na vlastní oči, což zničilo jeho pýchu, že je pánem tří svĕtů. Sepjal ruce k modlitbĕ a promluvil k Pánu.