Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.27.24

Verš

tatrāgatās tumburu-nāradādayo
gandharva-vidyādhara-siddha-cāraṇāḥ
jagur yaśo loka-malāpahaṁ hareḥ
surāṅganāḥ sannanṛtur mudānvitāḥ

Synonyma

tatra — na to místo; āgatāḥ — kteří přišli; tumburu — Gandharva jménem Tumburu; nārada — Nārada Muni; ādayaḥ — a další polobozi; gandharva-vidyādhara-siddha-cāraṇāḥ — Gandharvové, Vidyādharové, Siddhové a Cāraṇové; jaguḥ — opĕvovali; yaśaḥ — slávu; loka — celého svĕta; mala — znečištĕní; apaham — jež odstraňuje; hareḥ — Pána Hariho; sura — polobohů; aṅganāḥ — manželky; sannanṛtuḥ — tančily spolu; mudā anvitāḥ — plné radosti.

Překlad

Dostavili se tam Tumburu, Nārada a další Gandharvové, společnĕ s Vidyādhary, Siddhy a Cāraṇy, aby opĕvovali slávu Pána Hariho, jež očišťuje celý svĕt. A manželky polobohů spolu radostnĕ tančily na Pánovu počest.