Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.20.28

Verš

kvacid vanaspati-kroḍe
guhāyāṁ cābhivarṣati
nirviśya bhagavān reme
kanda-mūla-phalāśanaḥ

Synonyma

kvacit — nĕkdy; vanaspati — stromu; kroḍe — do dutiny; guhāyām — do jeskynĕ; ca — nebo; abhivarṣati — když pršelo; nirviśya — poté, co vlezl; bhagavān — Nejvyšší Pán; reme — užíval si; kanda-mūla — kořínky; phala — a plody; aśanaḥ — pojídající.

Překlad

Když pršelo, Pán se nĕkdy schovával do jeskynĕ nebo dutiny stromu, kde si hrál a jedl kořínky a plody.

Význam

Śrīla Sanātana Gosvāmī vysvĕtluje, že bĕhem období dešťů jsou hlízy a kořínky velmi mĕkké a chutné, a Pán Kṛṣṇa je pojídal společnĕ s divokými lesními plody. Pán Kṛṣṇa a Jeho mladí přátelé sedávali v dutinĕ stromu nebo v jeskyni a bavili se různými hrami, dokud nepřestalo pršet.