Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.16.4

Verš

śrī-śuka uvāca
kālindyāṁ kāliyasyāsīd
hradaḥ kaścid viṣāgninā
śrapyamāṇa-payā yasmin
patanty upari-gāḥ khagāḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; kālindyām — v řece Yamunĕ; kāliyasya — hada Kāliyi; āsīt — bylo; hradaḥ — jezero; kaścit — jisté; viṣa — jeho jedu; agninā — ohnĕm; śrapyamāṇa — zahřívaná až k varu; payāḥ — jeho voda; yasmin — do níž; patanti — padali; upari-gāḥ — létající nad; khagāḥ — ptáci.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil: V řece Kālindī (Yamunĕ) bylo jezero, které obýval had Kāliya, jehož palčivý jed neustále zahříval jeho vody až k varu. Dokonce i výpary z nĕho byly tak jedovaté, že ptáci, kteří nad tímto znečištĕným jezerem letĕli, do nĕj spadli.

Význam

Ācāryové v této souvislosti vysvĕtlují, že Kāliyovo jezero leželo mimo hlavní tok řeky; jinak by vody Yamuny byly jedovaté i ve mĕstech, jako je Mathurā, a na dalších, vzdálenĕjších místech.