Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.15.49-50

Verš

viṣāmbhas tad upaspṛśya
daivopahata-cetasaḥ
nipetur vyasavaḥ sarve
salilānte kurūdvaha
vīkṣya tān vai tathā-bhūtān
kṛṣṇo yogeśvareśvaraḥ
īkṣayāmṛta-varṣiṇyā
sva-nāthān samajīvayat

Synonyma

viṣa-ambhaḥ — otrávené vody; tat — té; upaspṛśya — když se jen dotkli; daiva — působením mystické síly Osobnosti Božství; upahata — ztracené; cetasaḥ — jejich vĕdomí; nipetuḥ — svalili se; vyasavaḥ — bez života; sarve — všichni; salila-ante — na kraji vody; kuru-udvaha — ó hrdino kuruovské dynastie; vīkṣya — když vidĕl; tān — je; vai — jistĕ; tathā-bhūtān — v takovém stavu; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; yoga-īśvara-īśvaraḥ — vládce všech vládců yogy; īkṣayā — svým pohledem; amṛta-varṣiṇyā — který je sprškou nektaru; sva-nāthān — ty, kteří přijímali jen Jeho za svého Pána; samajīvayat — přivedl zpĕt k životu.

Překlad

Jakmile se dotkli otrávené vody, všechny krávy a chlapci upadli působením Pánovy božské síly do bezvĕdomí a svalili se bez života na okraj vody. Ó hrdino mezi Kuruovci, když je Pán Kṛṣṇa, vládce všech vládců mystických sil, uvidĕl v takovém stavu, pocítil soucit s tĕmito oddanými, kteří nemĕli jiného Pána než Jeho. Sprškou svého nektarového pohledu je tedy okamžitĕ přivedl zpĕt k životu.