Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.204

Verš

trayyā copaniṣadbhiś ca
sāṅkhya-yogaiś ca sātvataiḥ
upagīyamāna-māhātmyaṁ
hariṁ sāmanyatātmajam

Synonyma

trayyā — následovníky tří Véd, kteří vykonávají velké oběti, jako například oběti určené polobohu Indrovi; ca — také; upaniṣadbhiḥ — následovníky Upaniṣad, nejvznešenější části védského poznání (jako Brahman); ca — také; sāṅkhya — filosofy, kteří analyticky studují vesmír (jako Puruṣu); yogaiḥ — mystickými yogīmi (jako všudypřítomnou Paramātmu); ca — a; sātvataiḥ — oddanými, kteří následují postup uctívání popsaný v Pañcarātře a další védské literatuře (jako Bhagavāna); upagīyamāna — opěvována; māhātmyam — jehož sláva; harim — Nejvyšší Osobnost Božství; — ona (matka Yaśodā); amanyata — považovala; ātma-jam — za svého syna zrozeného z jejího těla.

Překlad

„  ,Matka Yaśodā v Kṛṣṇových ústech spatřila všechny vesmíry a na chvíli užasla. Následovníci tří Véd Pána uctívají jako Indru a další polobohy oběťmi, světci, kteří studiem Upaniṣad pochopili Jeho velikost, Ho uctívají jako neosobní Brahman, velcí filosofové, kteří analyticky studují vesmír, Ho uctívají jako Puruṣu, velcí yogī Ho uctívají jako všudypřítomnou Nadduši a oddaní Ho uctívají jako Nejvyšší Osobnost Božství. Matka Yaśodā však Pána považovala za svého syna.̀  “

Význam

Tento verš je ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.8.45). Ti, kdo jsou duchovně pokročilí, zapomínají milostí yogamāyi na Kṛṣṇův majestát. Matka Yaśodā například Kṛṣṇu považovala za obyčejné dítě.