Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.12

Verš

śrī-rādheva hares tadīya-sarasī preṣṭhādbhutaiḥ svair guṇair
yasyāṁ śrī-yuta-mādhavendur aniśaṁ prītyā tayā krīḍati
premāsmin bata rādhikeva labhate yasyāṁ sakṛt snāna-kṛt
tasyā vai mahimā tathā madhurimā kenāstu varṇyaḥ kṣitau

Synonyma

śrī-rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; iva — jako; hareḥ — Kṛṣṇy; tadīya — Její; sarasī — jezírko; preṣṭhā — nesmírně drahé; adbhutaiḥ — úžasnými; svaiḥ — vlastními; guṇaiḥ — transcendentálními vlastnostmi; yasyām — ve kterých; śrī-yuta — vlastník veškerého bohatství; mādhava — Śrī Kṛṣṇa; induḥ — jako měsíc; aniśam — bez ustání; prītyā — s velkou náklonností; tayā — ve společnosti Śrīmatī Rādhārāṇī; krīḍati — baví se; premā — lásku; asmin — k Pánu Kṛṣṇovi; bata — zajisté; rādhikā iva — přesně jako Śrīmatī Rādhārāṇī; labhate — získá; yasyām — ve kterém; sakṛt — jednou; snāna-kṛt — ten, kdo se vykoupe; tasyāḥ — jezírka; vai — zajisté; mahimā — slávu; tathā — stejně jako; madhurimā — sladkost; kena — kým; astu — může být; varṇyaḥ — popsána; kṣitau — na této zemi.

Překlad

„  ,Pro své úžasné transcendentální vlastnosti je Rádhá-kund Kṛṣṇovi stejně drahý jako Śrīmatī Rādhārāṇī. Právě v tomto jezírku se Pán Śrī Kṛṣṇa, vlastník veškerého bohatství, věnoval s velkou radostí a transcendentální blažeností radovánkám se Śrīmatī Rādhārāṇī. Ten, kdo se byť jen jednou v Rádhá-kundu vykoupe, získá stejnou láskyplnou náklonnost ke Śrī Kṛṣṇovi, jakou má Śrīmatī Rādhārāṇī. Kdo v tomto světě dokáže popsat slávu a sladkost Šrí Rádhá-kundu?̀  “

Význam

Tento verš se nachází v Govinda-līlāmṛtě (7.102).