Skip to main content

KAPITOLA OSMNÁCTÁ

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu navštěvuje Šrí Vrindávan

Následující shrnutí předkládá ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura. Ve vesnici Árit-grám objevil Śrī Caitanya Mahāprabhu transcendentální jezírka známá jako Rádhá-kund a Šjáma-kund. Ve vesnici Góvardhan potom zhlédl Božstvo Haridevy. Śrī Caitanya Mahāprabhu nechtěl vystoupit na kopec Góvardhan, protože ten se uctívá stejně jako Kṛṣṇa. Božstvo Gopāla znalo myšlenky Śrī Caitanyi Mahāprabhua, a tak se pod záminkou napadení muslimy přemístilo do vesnice Gánthuli-grám, kam se na Ně Śrī Caitanya Mahāprabhu přišel podívat. O několik let později odešel Pán Gopāla do Mathury, do domu Viṭhṭhaleśvary, kde zůstal měsíc, aby Ho mohl vidět Śrīla Rūpa Gosvāmī.

Po návštěvě Nandíšvaru, Pávan-saróvaru, Šéšašájí, Khela-tírthy, Bhándíravanu, Bhadravanu, Lóhavanu a Mahávanu šel Śrī Caitanya Mahāprabhu do Gókuly a nakonec se vrátil do Mathury. Když v Mathuře spatřil ty davy lidí, přestěhoval se nedaleko Akrúra-ghátu a odtud chodil každý den do Vrindávanu zhlédnout Kálíja-hradu, Dvádašáditja-ghát, Kéší-ghát, Rása-sthalí, Číra-ghát a Ámlitalu. U Kálíjova jezera si mnoho lidí spletlo rybáře s Kṛṣṇou. Někteří vážení lidé přišli za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem a vyjádřili svůj názor, že po přijetí sannyāsu se člověk stane Nārāyaṇem. Pán jejich chybné domněnky uvedl na pravou míru, čímž se probudilo jejich vědomí Kṛṣṇy a oni tak mohli pochopit, že sannyāsī je pouze živá bytost, nikoliv Nejvyšší Osobnost Božství.

Během koupele na Akrúra-ghátu zůstal Śrī Caitanya Mahāprabhu dlouhou dobu ponořen ve vodě. Balabhadra Bhaṭṭācārya se rozhodl, že po návštěvě svatého místa Soro-kšétry vezme Śrī Caitanyu Mahāprabhua do Prajágu. Když se po cestě zastavili nedaleko jedné vesnice, Śrī Caitanya Mahāprabhu v extázi lásky omdlel. Pāṭhānští vojáci, kteří právě projížděli okolo, spatřili Śrī Caitanyu Mahāprabhua a mylně se domnívali, že Ho Balabhadra Bhaṭṭācārya s ostatními Pánovými společníky otrávili jedem dhuturā a okrádali Ho. Proto je zatkli. Když však Śrī Caitanya Mahāprabhu přišel k vědomí, byli propuštěni. Pán potom hovořil s jedním z vojáků, který měl být v té skupině svatým mužem a na základě Koránu prokázal svrchovanost oddané služby Kṛṣṇovi. Vedoucí vojáků jménem Vijulī Khān se následně odevzdal Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi a on i celá jeho skupina se stali oddanými Pána Kṛṣṇy. Ona vesnice je i dnes známá jako vesnice pāṭhānských vaiṣṇavů. Po koupeli v Ganze u Sora Śrī Caitanya Mahāprabhu dorazil do Prajágu, k soutoku tří řek – Gangy, Jamuny a Sarasvatí.

Verš

vṛndāvane sthira-carān
nandayan svāvalokanaiḥ
ātmānaṁ ca tad-ālokād
gaurāṅgaḥ parito ’bhramat

Synonyma

vṛndāvane — ve Vrindávanu; sthira-carān — nehybným i pohyblivým živým bytostem; nandayan — přinášel potěšení; sva-avalokanaiḥ — svými pohledy; ātmānam — sobě; ca — také; tat-ālokāt — tím, že je vidí; gaurāṅgaḥ — Śrī Caitanya Mahāprabhu; paritaḥ — všude; abhramat — cestoval.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu cestoval po celém Vrindávanu a všechny pohyblivé i nehybné živé bytosti těšil svými pohledy. Také Pán měl velkou radost, že je všechny vidí. Takové bylo putování Pána Gaurāṅgy po Vrindávanu.

Verš

jaya jaya gauracandra jaya nityānanda
jayādvaita-candra jaya gaura-bhakta-vṛnda

Synonyma

jaya jaya — sláva; gauracandra — Pánu Gauracandrovi (Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi); jaya — sláva; nityānanda — Pánu Nityānandovi; jaya — sláva; advaita-candra — Śrī Advaitovi Gosāñimu; jaya — sláva; gaura-bhakta-vṛnda — oddaným Pána Caitanyi.

Překlad

Sláva Pánu Gauracandrovi! Sláva Nityānandovi Prabhuovi! Sláva Advaitovi Prabhuovi! Sláva všem oddaným Pána Caitanyi v čele se Śrīvāsem Ṭhākurem!

Verš

ei-mata mahāprabhu nācite nācite
‘āriṭ’-grāme āsi’ ‘bāhya’ haila ācambite

Synonyma

ei-mata — takto; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; nācite nācite — tančil a tančil; āriṭ-grāme — ve vesnici zvané Árit-grám; āsi' — když přišel; bāhya — smyslové vnímání; haila — bylo; ācambite — najednou.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu tančil v extázi, ale po příchodu do Árit-grámu začaly Jeho smysly opět vnímat své okolí.

Význam

Árit-grámu se také říká Arišta-grám. Śrī Caitanya Mahāprabhu věděl, že v této vesnici zabil Śrī Kṛṣṇa Ariṣṭāsuru. Ptal se tam po Rádhá-kundu, ale nikdo Mu nedokázal říci, kde se nachází. Nevěděl to ani brāhmaṇa, který Jej doprovázel. Śrī Caitanya Mahāprabhu potom pochopil, že svatá místa Rádhá-kund a Šjáma-kund jsou v té době skrytá před zraky všech. Sám tedy objevil Rádhá-kund i Šjáma-kund, což byla dvě malá jezírka ve dvou rýžovištích. I když v nich bylo jen velmi málo vody, Śrī Caitanya Mahāprabhu jako vševědoucí chápal, že to byla původně dvě jezírka zvaná Šrí Rádhá-kund a Šjáma-kund. Tak byl objeven Rádhá-kund a Šjáma-kund.

Verš

āriṭe rādhā-kuṇḍa-vārtā puche loka-sthāne
keha nāhi kahe, saṅgera brāhmaṇa nā jāne

Synonyma

āriṭe — ve vesnici zvané Árit-grám; rādhā-kuṇḍa-vārtā — zprávy o Rádhá-kundu; puche — ptá se; loka-sthāne — z místních obyvatel; keha — kdokoliv; nāhi — ne; kahe — mohl říci; saṅgera — společník; brāhmaṇabrāhmaṇa; jāne — neví.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se ptal místních lidí: „Kde je Rádhá-kund?“ Nikdo Mu nebyl schopen odpovědět. Nevěděl to ani brāhmaṇa, který Jej doprovázel.

Verš

tīrtha ‘lupta’ jāni’ prabhu sarvajña bhagavān
dui dhānya-kṣetre alpa-jale kailā snāna

Synonyma

tīrtha — svaté místo; lupta — ztracené; jāni' — vědoucí; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; sarva-jña — vševědoucí; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; dui — dvou; dhānya-kṣetre — v rýžovištích; alpa-jale — v mělké vodě; kailā snāna — vykoupal se.

Překlad

Pán pochopil, že svaté místo zvané Rádhá-kund již nelze spatřit. Protože je však vševědoucí Nejvyšší Osobnost Božství, objevil Rádhá-kund a Šjáma-kund ve dvou rýžovištích. Bylo v nich jen trochu vody, ale přesto se tam vykoupal.

Verš

dekhi’ saba grāmya-lokera vismaya haila mana
preme prabhu kare rādhā-kuṇḍera stavana

Synonyma

dekhi' — když viděli; saba grāmya-lokera — všech lidí z vesnice; vismaya haila — byly užaslé; mana — mysli; preme — v extázi lásky; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kare — pronáší; rādhā-kuṇḍera — k Rádhá-kundu; stavana — modlitby.

Překlad

Lidé ze vsi se nesmírně divili, proč se Śrī Caitanya Mahāprabhu koupe v těch dvou jezírkách uprostřed rýžovišť. Pán potom pronesl modlitby ke Šrí Rádhá-kundu.

Verš

saba gopī haite rādhā kṛṣṇera preyasī
taiche rādhā-kuṇḍa priya ‘priyāra sarasī’

Synonyma

saba — všemi; gopīgopīmi; haite — mezi; rādhā — Rādhārāṇī; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; preyasī — nejmilejší; taiche — podobně; rādhā-kuṇḍa — Rádhá-kund; priya — nesmírně drahé; priyāra sarasī — jezírko nejmilovanější Rādhārāṇī.

Překlad

„Rādhārāṇī je ze všech gopī ta nejdražší. Také jezero známé jako Rádhá-kund je Pánu nesmírně drahé, protože je velmi drahé Śrīmatī Rādhārāṇī.“

Verš

yathā rādhā priyā viṣṇos
tasyāḥ kuṇḍaṁ priyaṁ tathā
sarva-gopīṣu saivaikā
viṣṇor atyanta-vallabhā

Synonyma

yathā — tak jako; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; priyā — milovaná; viṣṇoḥ — Pána Kṛṣṇy; tasyāḥ — Její; kuṇḍam — jezírko; priyam — velmi drahé; tathā — podobně; sarva-gopīṣu — mezi všemi gopīmi; — Ona; eva — určitě; ekā — jediná; viṣṇoḥ — Pánu Kṛṣṇovi; atyanta — velmi; vallabhā — drahá.

Překlad

„  ,Jako je Pánu Kṛṣṇovi velmi drahá Śrīmatī Rādhārāṇī, je Mu také velmi drahé Její jezírko známé jako Rádhá-kund. Śrīmatī Rādhārāṇī je Mu ze všech gopī zcela jistě nejdražší.̀  “

Význam

Tento verš je z Padma Purāṇy.

Verš

yei kuṇḍe nitya kṛṣṇa rādhikāra saṅge
jale jala-keli kare, tīre rāsa-raṅge

Synonyma

yei kuṇḍe — v tomto jezírku; nitya — každý den; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; rādhikāra saṅge — spolu se Śrīmatī Rādhārāṇī; jale — ve vodě; jala-keli — vodní hrátky; kare — provádí; tīre — na břehu; rāsa-raṅge — svůj tanec rāsa.

Překlad

„V tomto jezírku se Pán Kṛṣṇa a Śrīmatī Rādhārāṇī každý den věnovali vodním hrátkám a na břehu tančili tanec rāsa.“

Verš

sei kuṇḍe yei eka-bāra kare snāna
tāṅre rādhā-sama ‘prema’ kṛṣṇa kare dāna

Synonyma

sei kuṇḍe — v tom jezírku; yei — každý, kdo; eka-bāra — jednou; kare snāna — vykoupe se; tāṅre — jemu; rādhā-sama — jako Śrīmatī Rādhārāṇī; prema — extatickou lásku; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; kare dāna — dá jako milodar.

Překlad

„Každému, kdo se byť jen jednou v životě v tomto jezírku vykoupe, dá Pán Kṛṣṇa jistě extatickou lásku podobnou lásce Śrīmatī Rādhārāṇī.“

Verš

kuṇḍera ‘mādhurī’ — yena rādhāra ‘madhurimā’
kuṇḍera ‘mahimā’ — yena rādhāra ‘mahimā’

Synonyma

kuṇḍera — tohoto jezírka; mādhurī — sladkost; yena — jako; rādhāra — Śrīmatī Rādhārāṇī; madhurimā — sladkost; kuṇḍera — tohoto jezírka; mahimā — sláva; yena — jako; rādhāra — Śrīmatī Rādhārāṇī; mahimā — sláva.

Překlad

„Přitažlivost Rádhá-kundu je stejně sladká jako přitažlivost Śrīmatī Rādhārāṇī. Také sláva Rádhá-kundu je stejně velká jako sláva Śrīmatī Rādhārāṇī.“

Verš

śrī-rādheva hares tadīya-sarasī preṣṭhādbhutaiḥ svair guṇair
yasyāṁ śrī-yuta-mādhavendur aniśaṁ prītyā tayā krīḍati
premāsmin bata rādhikeva labhate yasyāṁ sakṛt snāna-kṛt
tasyā vai mahimā tathā madhurimā kenāstu varṇyaḥ kṣitau

Synonyma

śrī-rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; iva — jako; hareḥ — Kṛṣṇy; tadīya — Její; sarasī — jezírko; preṣṭhā — nesmírně drahé; adbhutaiḥ — úžasnými; svaiḥ — vlastními; guṇaiḥ — transcendentálními vlastnostmi; yasyām — ve kterých; śrī-yuta — vlastník veškerého bohatství; mādhava — Śrī Kṛṣṇa; induḥ — jako měsíc; aniśam — bez ustání; prītyā — s velkou náklonností; tayā — ve společnosti Śrīmatī Rādhārāṇī; krīḍati — baví se; premā — lásku; asmin — k Pánu Kṛṣṇovi; bata — zajisté; rādhikā iva — přesně jako Śrīmatī Rādhārāṇī; labhate — získá; yasyām — ve kterém; sakṛt — jednou; snāna-kṛt — ten, kdo se vykoupe; tasyāḥ — jezírka; vai — zajisté; mahimā — slávu; tathā — stejně jako; madhurimā — sladkost; kena — kým; astu — může být; varṇyaḥ — popsána; kṣitau — na této zemi.

Překlad

„  ,Pro své úžasné transcendentální vlastnosti je Rádhá-kund Kṛṣṇovi stejně drahý jako Śrīmatī Rādhārāṇī. Právě v tomto jezírku se Pán Śrī Kṛṣṇa, vlastník veškerého bohatství, věnoval s velkou radostí a transcendentální blažeností radovánkám se Śrīmatī Rādhārāṇī. Ten, kdo se byť jen jednou v Rádhá-kundu vykoupe, získá stejnou láskyplnou náklonnost ke Śrī Kṛṣṇovi, jakou má Śrīmatī Rādhārāṇī. Kdo v tomto světě dokáže popsat slávu a sladkost Šrí Rádhá-kundu?̀  “

Význam

Tento verš se nachází v Govinda-līlāmṛtě (7.102).

Verš

ei-mata stuti kare premāviṣṭa hañā
tīre nṛtya kare kuṇḍa-līlā saṅariyā

Synonyma

ei-mata — takto; stuti kare — modlí se; prema-āviṣṭa — zaplavený extatickou láskou; hañā — stávající se; tīre — na břehu; nṛtya kare — tančí; kuṇḍa-līlā — zábavy Rádhá-kundu; saṅariyā — vzpomínající na.

Překlad

Takto se Śrī Caitanya Mahāprabhu modlil k Rádhá-kundu. Zaplavený extatickou láskou tančil na jeho břehu a vzpomínal na zábavy, které tam Pán Kṛṣṇa prováděl.

Verš

kuṇḍera mṛttikā lañā tilaka karila
bhaṭṭācārya-dvārā mṛttikā saṅge kari’ laila

Synonyma

kuṇḍera — z jezírka; mṛttikā — jíl; lañā — poté, co vzal; tilaka karila — udělal tilak; bhaṭṭācārya-dvārā — s pomocí Balabhadry Bhaṭṭācāryi; mṛttikā — jíl; saṅge — s sebou; kari' — udělal a; laila — vzal.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu si potom označil tělo tilakem z jílu Rádhá-kundu a s pomocí Balabhadry Bhaṭṭācāryi trochu jílu nasbíral a vzal s sebou.

Verš

tabe cali’ āilā prabhu ‘sumanaḥ-sarovara’
tāhāṅ ‘govardhana’ dekhi’ ha-ilā vihvala

Synonyma

tabe — potom; cali' — putující; āilā — přišel; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; sumanaḥ-sarovara — k jezeru zvanému Sumanas; tāhāṅ — tam; govardhana — kopec Góvardhan; dekhi' — když uviděl; ha-ilā vihvala — byl bez sebe.

Překlad

Od Rádhá-kundu šel Śrī Caitanya Mahāprabhu k jezeru Sumanas, odkud spatřil kopec Góvardhan a byl přemožen štěstím.

Verš

govardhana dekhi’ prabhu ha-ilā daṇḍavat
‘eka śilā’ āliṅgiyā ha-ilā unmatta

Synonyma

govardhana dekhi' — když viděl kopec Góvardhan; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; ha-ilā daṇḍavat — poklonil se celým tělem jako tyč; eka śilā — jeden kámen; āliṅgiyā — když obejmul; ha-ilā — stal se; unmatta — šílený.

Překlad

Jakmile Pán uviděl kopec Góvardhan, okamžitě padl na zem jako tyč, aby se poklonil. Obejmul jeden z kamenů z Góvardhanu a úplně zešílel.

Verš

preme matta cali’ āilā govardhana-grāma
‘harideva’ dekhi’ tāhāṅ ha-ilā praṇāma

Synonyma

preme — v extázi lásky; matta — šílený; cali' — jdoucí dál; āilā — přišel; govardhana-grāma — do vesnice Góvardhan; harideva — Božstvo jménem Harideva, které je tam instalováno; dekhi' — když viděl; tāhāṅ — tam; ha-ilā praṇāma — poklonil se.

Překlad

Šílený extází lásky Pán přišel do vesnice Góvardhan, kde se poklonil Božstvu jménem Harideva.

Verš

‘mathurā’-padmera paścima-dale yāṅra vāsa
‘harideva’ nārāyaṇa — ādi parakāśa

Synonyma

mathurā-padmera — lotosového květu Mathury; paścima-dale — na západním okvětním lístku; yāṅra — jehož; vāsa — sídlo; harideva — Pána Haridevy; nārāyaṇa — inkarnace Nārāyaṇa; ādi — původní; parakāśa — projev.

Překlad

Harideva je inkarnace Nārāyaṇa a sídlí na západním okvětním lístku lotosu Mathury.

Verš

harideva-āge nāce preme matta hañā
saba loka dekhite āila āścarya śuniyā

Synonyma

harideva-āge — před Haridevou; nāce — tančí; preme — v extázi lásky; matta hañā — šílející; saba loka — všichni lidé; dekhite — zhlédnout; āila — přišli; āścarya — úžasné; śuniyā — když slyšeli.

Překlad

Šílený extází lásky začal Śrī Caitanya Mahāprabhu před Božstvem Haridevy tančit. Lidé se doslechli o Pánových úžasných činnostech a všichni se na Něho přišli podívat.

Verš

prabhu-prema-saundarya dekhi’ loke camatkāra
haridevera bhṛtya prabhura karila satkāra

Synonyma

prabhu — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; prema-saundarya — extatickou lásku a krásu; dekhi' — když viděli; loke — lidé; camatkāra — užaslí; haridevera — Pána Haridevy; bhṛtya — služebníci; prabhura — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; karila satkāra — pěkně přijali.

Překlad

Lidé žasli nad extatickou láskou a osobní krásou Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Kněží, kteří Božstvu Haridevy sloužili, Pána pěkně přivítali.

Verš

bhaṭṭācārya ‘brahma-kuṇḍe’ pāka yāñā kaila
brahma-kuṇḍe snāna kari’ prabhu bhikṣā kaila

Synonyma

bhaṭṭācārya — Balabhadra Bhaṭṭācārya; brahma-kuṇḍe — u jezera Brahma-kund; pāka — uvařil; yāñā — poté, co tam šel; kaila — prováděl; brahma-kuṇḍe — v Brahma-kundu; snāna kari' — poté, co se vykoupal; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhikṣā kaila — poobědval.

Překlad

U Brahma-kundu Bhaṭṭācārya uvařil. Pán se tam vykoupal a potom poobědval.

Verš

se-rātri rahilā haridevera mandire
rātre mahāprabhu kare manete vicāre

Synonyma

se-rātri — tu noc; rahilā — zůstal; haridevera — Haridevy; mandire — v chrámu; rātre — v noci; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kare — činí; manete — v mysli; vicāre — úvahu.

Překlad

Tu noc zůstal Pán v chrámu Haridevy a v noci přemýšlel.

Verš

‘govardhana-upare āmi kabhu nā caḍiba
gopāla-rāyera daraśana kemane pāiba?’

Synonyma

govardhana-upare — na kopec známý jako Góvardhan; āmi — Já; kabhu — kdykoliv; — ne; caḍiba — vstoupím; gopāla-rāyera — Pána Gopāla; daraśana — návštěvu; kemane — jak; pāiba — získám.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu uvažoval: „Jak spatřím Gopāla Rāye, když za žádných okolností nechci vstoupit na kopec Góvardhan?“

Verš

eta mane kari’ prabhu mauna kari’ rahilā
jāniyā gopāla kichu bhaṅgī uṭhāilā

Synonyma

eta — tolik; mane kari' — uvažující; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; mauna — tichý; kari' — stávající se; rahilā — zůstal; jāniyā — vědoucí; gopāla — Božstvo Gopāla; kichu — nějaký; bhaṅgī — jistý trik; uṭhāilā — provedl.

Překlad

Takto Pán v duchu uvažoval. Mezitím Pán Gopāla, který věděl, na co Pán myslí, provedl jistý trik.

Verš

anārurukṣave śailaṁ
svasmai bhaktābhimānine
avaruhya gireḥ kṛṣṇo
gaurāya svam adarśayat

Synonyma

anārurukṣave — který nechtěl vystoupit; śailam — kopec; svasmai — pro sebe; bhakta-abhimānine — považující se za oddaného Pána Kṛṣṇy; avaruhya — sestoupil; gireḥ — z kopce; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; gaurāya — Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; svam — sebe; adarśayat — ukázal.

Překlad

Pán Gopāla sestoupil z kopce Góvardhanu a ukázal se Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi. Ten nechtěl na kopec vystoupit, protože se považoval za oddaného Pána Kṛṣṇy.

Verš

‘annakūṭa’-nāme grāme gopālera sthiti
rājaputa-lokera sei grāme vasati

Synonyma

annakūṭa-nāme — jménem Annakút; grāme — ve vesnici; gopālera — Gopāla; sthiti — obydlí; rāja-puta-lokera — lidí z Rádžasthánu; sei grāme — v této vesnici; vasati — sídlo.

Překlad

Gopāla pobýval ve vesnici Annakút-grám na kopci Góvardhan. Obyvatelé této vesnice pocházeli většinou z Rádžasthánu.

Význam

Na vesnici Annakút-grám je odkaz v díle Bhakti-ratnākara (pátá vlna):

gopa-gopī bhuñjāyena kautuka apāra
ei hetu`āniyora' nāma se ihāra
annakūṭa-sthāna ei dekha śrīnivāsa
e-sthāna darśane haya pūrṇa abhilāṣa

„Zde si všechny gopī a gopové užívali úžasných zábav se Śrī Kṛṣṇou, a proto se tomuto místu také říká Ánijór. Zde se slavila slavnost Annakūṭa. Ó Śrīnivāsi, každému, kdo spatří toto místo, se splní všechny touhy.“ Dále je řečeno:

kuṇḍera nikaṭa dekha niviḍa-kānana
ethāi`gopāla' chilā hañā saṅgopana

„Pohleď na ten hustý les u tohoto kuṇḍu. Tam se schovával Gopāla.“ Také ve Stavāvalī (Vraja-vilāsa-stava 75) od Raghunātha dāse Gosvāmīho se uvádí:

vrajendra-varyārpita-bhogam uccair
dhṛtvā bṛhat-kāyam aghārir utkaḥ
vareṇa rādhāṁ chalayan vibhuṅkte
yatrānna-kūṭaṁ tad ahaṁ prapadye

„Když Nanda Mahārāja obětoval kopci Góvardhanu velké množství jídla, Kṛṣṇa přijal obrovskou podobu a nadšeně každého vybízel, aby si Mu řekl o požehnání. Potom oklamal dokonce i Śrīmatī Rādhārāṇī a snědl veškeré jídlo, které Mu bylo nabídnuto. Hledám proto útočiště na místě zvaném Annakút, kde se Pán Kṛṣṇa těšil z těchto zábav.“

Verš

eka-jana āsi’ rātre grāmīke balila
‘tomāra grāma mārite turuka-dhārī sājila

Synonyma

eka-jana — jeden člověk; āsi' — poté, co přišel; rātre — v noci; grāmīke — obyvatelům vesnice; balila — řekl; tomāra — vaši; grāma — vesnici; mārite — přepadnout; turuka-dhārī — turečtí muslimové; sājila — jsou připraveni.

Překlad

Do vesnice přišel nějaký člověk a místním lidem oznámil: „Vaši vesnici se chystají přepadnout turečtí vojáci.“

Verš

āji rātrye palāha, nā rahiha eka-jana
ṭhākura lañā bhāga’, āsibe kāli yavana’

Synonyma

āji rātrye — dnes v noci; palāha — odejděte; rahiha — ať nezůstane; eka-jana — ani jeden člověk; ṭhākura — Božstvo; lañā — beroucí; bhāga' — odejděte; āsibe — přijdou; kāli — zítra; yavana — muslimští vojáci.

Překlad

„V noci vesnici opusťte a nikomu nedovolte, aby tu zůstal. Vezměte Božstvo a odejděte, protože zítra sem přijdou muslimští vojáci.“

Verš

śuniyā grāmera loka cintita ha-ila
prathame gopāla lañā gāṅṭhuli-grāme khuila

Synonyma

śuniyā — když slyšeli; grāmera loka — všichni vesničané; cintita ha-ila — zmocnila se jich úzkost; prathame — nejdříve; gopāla lañā — vzali Gopāla; gāṅṭhuli-grāme — ve vesnici jménem Gánthuli; khuila — ukryli Jej.

Překlad

Jakmile to vesničané uslyšeli, zmocnila se jich úzkost. Ze všeho nejdříve vzali Gopāla a přenesli Ho do vesnice zvané Gánthuli.

Verš

vipra-gṛhe gopālera nibhṛte sevana
grāma ujāḍa haila, palāila sarva-jana

Synonyma

vipra-gṛhe — v domě jednoho brāhmaṇy; gopālera — Pána Gopāla; nibhṛte — potají; sevana — uctívání; grāma — vesnice; ujāḍa haila — zůstala liduprázdná; palāila — utekli; sarva-jana — všichni lidé.

Překlad

Božstvo Gopāla bylo potají uctíváno v domě jednoho brāhmaṇy. Z vesnice Annakút všichni utekli, a tak zůstala opuštěná.

Verš

aiche mleccha-bhaye gopāla bhāge bāre-bāre
mandira chāḍi’ kuñje rahe, kibā grāmāntare

Synonyma

aiche — takto; mleccha-bhaye — kvůli strachu z muslimů; gopāla — Božstvo Gopāla Rāye; bhāge — utíká; bāre-bāre — znovu a znovu; mandira chāḍi' — odcházející z chrámu; kuñje — ve křoví; rahe — zůstává; kibā — nebo; grāma-antare — v jiné vesnici.

Překlad

Ze strachu z muslimů bylo Božstvo Gopāla opakovaně přemisťováno. Pán Gopāla tak opustil svůj chrám, aby žil někdy v křoví a jindy zase v různých vesnicích.

Verš

prātaḥ-kāle prabhu ‘mānasa-gaṅgā’ya kari’ snāna
govardhana-parikramāya karilā prayāṇa

Synonyma

prātaḥ-kāle — ráno; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; mānasa-gaṅgāya — v jezeře jménem Mánasa-ganga; kari' — když vykonal; snāna — koupel; govardhana — kopec Góvardhan; parikramāya — obcházení; karilā — učinil; prayāṇa — začátek.

Překlad

Ráno se Śrī Caitanya Mahāprabhu vykoupal v jezeře Mánasa-ganga a potom začal obcházet kopec Góvardhan.

Verš

govardhana dekhi’ prabhu premāviṣṭa hañā
nācite nācite calilā śloka paḍiyā

Synonyma

govardhana dekhi' — jakmile uviděl kopec Góvardhan; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; prema-āviṣṭa hañā — upadající do extáze lásky; nācite nācite — tančil a tančil; calilā — odešel; śloka paḍiyā — recitující následující verš.

Překlad

Pouhým pohledem na kopec Góvardhan Śrī Caitanya Mahāprabhu upadl do extáze lásky ke Kṛṣṇovi. Neustále tančil a přitom recitoval následující verš.

Verš

hantāyam adrir abalā hari-dāsa-varyo
yad rāma-kṛṣṇa-caraṇa-sparaśa-pramodaḥ
mānaṁ tanoti saha-go-gaṇayos tayor yat
pānīya-sūyavasa-kandara-kanda-mūlaiḥ

Synonyma

hanta — ó; ayam — tento; adriḥ — kopec; abalāḥ — ó přítelkyně; hari-dāsa-varyaḥ — nejlepší z Pánových služebníků; yat — protože; rāma-kṛṣṇa-caraṇa — lotosových nohou Pána Kṛṣṇy a Balarāmy; sparaśa — dotekem; pramodaḥ — radostně; mānam — úctu; tanoti — vzdává; saha — s; go-gaṇayoḥ — kravami, telátky a pasáčky; tayoḥ — Jim (Śrī Kṛṣṇovi a Balarāmovi); yat — protože; pānīya — vodu na pití; sūyavasa — měkkou trávu; kandara — jeskyně; kanda-mūlaiḥ — a kořínky.

Překlad

„  ,Tento kopec Góvardhan je nejlepší ze všech oddaných! Ó mé přítelkyně, tento kopec dává Kṛṣṇovi a Balarāmovi i Jejich telátkům, kravám a pasáčkům vše, co potřebují – vodu na pití, velmi měkkou trávu, jeskyně, ovoce, květiny a zeleninu. Tak tento kopec vzdává Pánovi úctu. A protože se ho dotýkají lotosové nohy Kṛṣṇy a Balarāmy, vypadá nesmírně šťastně.̀  “

Význam

Tento citát je ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.21.18). Vyslovily ho gopī, když na podzim Pán Kṛṣṇa a Balarāma vstoupili do lesa. Gopī si takto mezi sebou povídaly a oslavovaly Kṛṣṇu s Balarāmou za Jejich zábavy.

Verš

‘govinda-kuṇḍādi’ tīrthe prabhu kailā snāna
tāhāṅ śunilā — gopāla gela gāṅṭhuli grāma

Synonyma

govinda-kuṇḍa-ādi — Góvinda-kundu a dalších; tīrthe — na svatých místech; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kailā snāna — koupal se; tāhāṅ — tam; śunilā — slyšel; gopāla — Božstvo Gopāla; gela — odešlo; gāṅṭhuli — Gánthuli; grāma — do vesnice.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se pak vykoupal v jezeře zvaném Góvinda-kund a tam se doslechl, že Božstvo Gopāla odešlo do Gánthuli-grámu.

Verš

sei grāme giyā kaila gopāla-daraśana
premāveśe prabhu kare kīrtana-nartana

Synonyma

sei grāme — do této vesnice; giyā — jdoucí; kaila — vykonal; gopāla-daraśana — návštěvu Pána Gopāla; prema-āveśe — v extázi lásky; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kare — provádí; kīrtana-nartana — zpěv a tanec.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom šel do Gánthuli-grámu, kde spatřil Božstvo Pána Gopāla. Přemožen extází lásky začal zpívat a tančit.

Verš

gopālera saundarya dekhi’ prabhura āveśa
ei śloka paḍi’ nāce, haila dina-śeṣa

Synonyma

gopālera — Gopāla; saundarya — krásu; dekhi' — když viděl; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; āveśa — extáze; ei śloka paḍi' — recitující následující verš; nāce — tančí; haila — nastal; dina-śeṣa — konec dne.

Překlad

Jakmile Pán uviděl krásu Božstva Gopāla, byl okamžitě přemožen extatickou láskou a začal recitovat následující verš. Potom až do večera tančil a zpíval.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura předkládá o jezeru zvaném Góvinda-kund následující informace. Nedaleko od vesnice Paitha se na kopci Góvardhanu nachází vesnice Ánijór. V její blízkosti je Góvinda-kund, kde stojí dva chrámy – Govindy a Baladevy. Podle některých pramenů toto jezero vyhloubila královna Padmāvatī. V Bhakti-ratnākaře (páté vlně) nacházíme následující výrok:

ei śrī-govinda-kuṇḍa-mahimā aneka
ethā indra kaila govindera abhiṣeka

„Góvinda-kund je vznešený kvůli mnoha duchovním činnostem, které se tam odehrávají. Právě zde se Indra, poražený Pánem Govindou, k Němu modlil a koupal Jej.“ V knize Stavāvalī (Vraja-vilāsa-stava 74) nacházíme tento verš:

nīcaiḥ prauḍha-bhayāt svayaṁ sura-patiḥ pādau vidhṛtyeha yaiḥ
svar-gaṅgā-salilaiś cakāra surabhi-dvārābhiṣekotsavam
govindasya navaṁ gavām adhipatā rājye sphuṭaṁ kautukāt
tair yat prādurabhūt sadā sphuratu tad govinda-kuṇḍaṁ dṛśoḥ

„S pokorou způsobenou velkým strachem Indra uchopil lotosové nohy Pána Kṛṣṇy a v doprovodu krávy surabhi vykonal korunovační slavnost koupáním Pána ve vodě nebeské řeky Gangy. Tak se velkolepě projevila vláda Pána Kṛṣṇy nad kravami. Modlím se, aby bylo jezero Góvinda-kund vytvořené tímto obřadem věčně přítomné před mými zraky.“

Také v Mathurā-khaṇḍě se uvádí:

yatrābhiṣikto bhagavān
maghonā yadu-vairiṇā
govinda-kuṇḍaṁ taj-jātaṁ
snāna-mātreṇa mokṣa-dam

„Pouhou koupelí v Góvinda-kundu člověk získá osvobození. Toto jezero vzniklo, když Pán Indra koupal Bhagavāna Śrī Kṛṣṇu.“

Gánthuli-grám leží nedaleko vesnic známých jako Bilačhu a Gópál-pur. Říká se, že právě zde se poprvé setkali Rādhā a Kṛṣṇa. V knize Bhakti-ratnākara (páté vlně) se uvádí: sakhī duṅha vastre gāṅṭhi dila saṅgopane – „Ti dva se skryli tak, že si svázali dohromady své oblečení.“ Dále se uvádí: phāguyā layiā keha gāṅṭhi khuli' dilā – „Uzel rozvázali phāguyou.“ Z toho důvodu se tato vesnice jmenuje Gánthuli.

Verš

vāmas tāmarasākṣasya
bhuja-daṇḍaḥ sa pātu vaḥ
krīḍā-kandukatāṁ yena
nīto govardhano giriḥ

Synonyma

vāmaḥ — levá; tāmarasa-akṣasya — Kṛṣṇy, který má oči jako okvětní lístky lotosu; bhuja-daṇḍaḥ — paže; saḥ — tato; pātu — nechť chrání; vaḥ — vás všechny; krīḍā-kandukatām — jako hračku; yena — kterou; nītaḥ — dosažený; govardhanaḥ — jménem Góvardhan; giriḥ — kopec.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „  ,Nechť vás vždy ochraňuje levá paže Śrī Kṛṣṇy, jehož oči připomínají okvětní lístky lotosu. Touto levou paží zvedl kopec Góvardhan, jako kdyby to byla hračka.̀  “

Význam

Tento verš se nachází v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (2.1.62).

Verš

ei-mata tina-dina gopāle dekhilā
caturtha-divase gopāla svamandire gelā

Synonyma

ei-mata — takto; tina-dina — po tři dny; gopāle — Gopāla; dekhilā — viděl; caturtha-divase — čtvrtý den; gopāla — Božstvo Gopāla; sva-mandire — do svého chrámu; gelā — vrátilo se.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu strávil s Božstvem Gopāla tři dny. Čtvrtého dne se Božstvo vrátilo do svého chrámu.

Verš

gopāla saṅge cali’ āilā nṛtya-gīta kari
ānanda-kolāhale loka bale ‘hari’ ‘hari’

Synonyma

gopāla saṅge — s Gopālem; cali' — když šel; āilā — přišel; nṛtya-gīta kari — zpívající a tančící; ānanda-kolāhale — s velkou radostí; loka — lidé; bale — říkají; hari hari — Hari, Hari.

Překlad

Caitanya Mahāprabhu Božstvo Gopāla doprovázel se zpěvem a tancem. Velký a radující se dav lidí také zpíval transcendentální jméno Kṛṣṇy: „Hari! Hari!“

Verš

gopāla mandire gelā, prabhu rahilā tale
prabhura vāñchā pūrṇa saba karila gopāle

Synonyma

gopāla — Božstvo Gopāla; mandire gelā — vrátilo se do svého chrámu; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; rahilā tale — zůstal na úpatí; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; vāñchā — touhy; pūrṇa — uspokojené; saba — všechny; karila — učinilo; gopāle — Božstvo Gopāla.

Překlad

Poté se Božstvo Gopāla vrátilo do svého chrámu a Śrī Caitanya Mahāprabhu zůstal na úpatí kopce. Takto Božstvo Gopāla splnilo všechny touhy Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

ei-mata gopālera karuṇa svabhāva
yei bhakta janera dekhite haya ‘bhāva’

Synonyma

ei-mata — takto; gopālera — Božstva Gopāla; karuṇa svabhāva — milostivé jednání; yei — jež; bhakta janera — těch, kdo jsou oddaní; dekhite — vidět; haya — je; bhāva — extáze lásky.

Překlad

To je milostivý způsob, jakým Pán Gopāla jedná se svými oddanými. Oddaní to viděli a přemohla je extáze lásky.

Verš

dekhite utkaṇṭhā haya, nā caḍe govardhane
kona chale gopāla āsi’ utare āpane

Synonyma

dekhite — vidět; utkaṇṭhā haya — byla velká dychtivost; caḍe — nevstupuje; govardhane — na kopec Góvardhan; kona chale — nějakým trikem; gopāla — Božstvo Gopāla; āsi' — přicházející; utare — sestupuje; āpane — osobně.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu velice dychtil vidět Gopāla, ale nechtěl vystoupit na kopec Góvardhan. Božstvo Gopāla tedy prostřednictvím určitého triku osobně sestoupilo dolů.

Verš

kabhu kuñje rahe, kabhu rahe grāmāntare
sei bhakta, tāhāṅ āsi’ dekhaye tāṅhāre

Synonyma

kabhu — někdy; kuñje — v křovinách; rahe — zůstává; kabhu — někdy; rahe — zůstává; grāma-antare — v jiné vesnici; sei bhakta — ten oddaný; tāhāṅ āsi' — když tam přijde; dekhaye tāṅhāre — vidí Ho.

Překlad

Gopāla tak pod různými záminkami někdy zůstává v lesních křovinách a jindy zase v nějaké vesnici. Ten, kdo je oddaný, se na Božstvo přijde podívat.

Verš

parvate nā caḍe dui — rūpa-sanātana
ei-rūpe tāṅ-sabāre diyāchena daraśana

Synonyma

parvate — na kopec; caḍe — nevystupují; dui — dva; rūpa-sanātana — Rūpa Gosvāmī a Sanātana Gosvāmī; ei-rūpe — takto; tāṅ-sabāre — jim; diyāchena — dal; daraśana — možnost Ho vidět.

Překlad

Ani dva bratři Rūpa a Sanātana nevystoupili na tento kopec. I jim Pán Gopāla umožnil Jej zhlédnout.

Verš

vṛddha-kāle rūpa-gosāñi nā pāre yāite
vāñchā haila gopālera saundarya dekhite

Synonyma

vṛddha-kāle — ve stáří; rūpa-gosāñi — Rūpa Gosvāmī; pāre — není schopen; yāite — jít; vāñchā haila — byla touha; gopālera — Gopālovu; saundarya dekhite — vidět krásu.

Překlad

Ve stáří už tam Śrīla Rūpa Gosvāmī nemohl jít, ale přesto toužil spatřit Gopālovu krásu.

Verš

mleccha-bhaye āilā gopāla mathurā-nagare
eka-māsa rahila viṭhṭhaleśvara-ghare

Synonyma

mleccha-bhaye — kvůli strachu z muslimů; āilā — přišlo; gopāla — Božstvo Gopāla; mathurā-nagare — do města Mathury; eka-māsa — jeden měsíc; rahila — zůstalo; viṭhṭhaleśvara-ghare — v domě Viṭhṭhaleśvary.

Překlad

Gopāla kvůli strachu z muslimů odešel do Mathury, kde po celý jeden měsíc zůstal v domě Viṭhṭhaleśvary.

Význam

Když dva bratři Śrīla Rūpa Gosvāmī a Sanātana Gosvāmī přišli do Vrindávanu, rozhodli se, že tam budou žít. Po příkladu Śrī Caitanyi Mahāprabhua nevystoupili na kopec Góvardhan, protože ho považovali za totožný s Kṛṣṇou, Nejvyšší Osobností Božství. Božstvo Gopāla pod nějakou záminkou umožnilo Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, aby Je mohl vidět pod kopcem, a stejně požehnalo i Śrīlu Rūpu Gosvāmīho a Sanātanu Gosvāmīho. Když byl Rūpa Gosvāmī velmi starý a nemohoucí a nemohl ke kopci Góvardhanu jít, Gopāla milostivě přišel do Mathury a po celý jeden měsíc zůstal v domě Viṭhṭhaleśvary. Tehdy se mohl Śrīla Rūpa Gosvāmī kochat pohledem na Gopālovu krásu ke svému plnému uspokojení.

V Bhakti-ratnākaře (páté vlně) je tento popis Viṭhṭhaleśvary:

viṭhṭhalera sevā kṛṣṇa-caitanya-vigraha
tāhāra darśane haila parama āgraha
śrī-viṭhṭhalanātha — bhaṭṭa-vallabha-tanaya
karilā yateka prīti kahile nā haya
gāṭholi-grāme gopāla āilā ‘chala’ kari’
tāṅre dekhi’ nṛtya-gīte magna gaurahari
śrī-dāsa-gosvāmī ādi parāmarśa kari’
śrī-viṭhṭhaleśvare kailā sevā-adhikārī
pitā śrī-vallabha-bhaṭṭa tāṅra adarśane
kata-dina mathurāya chilena nirjane

Śrī Vallabha Bhaṭṭa měl dva syny. Starší Gopīnātha se narodil v roce 1432 éry Śakābda (1510 n.l.) a mladší Viṭhṭhaleśvara se narodil v roce 1437 (1515 n.l.) a zemřel v roce 1507 (1585 n.l.). Viṭhṭhaleśvara měl sedm synů, kteří se jmenovali Giridhara, Govinda, Bālakṛṣṇa, Gokuleśa, Raghunātha, Yadunātha a Ghanaśyāma. Viṭhṭhaleśvara dopsal mnoho nedokončených knih svého otce, včetně jeho komentáře k Vedānta-sūtře, komentář Subodhinī ke Śrīmad-Bhāgavatamu, Vidvan-maṇḍanu, Śṛṅgāra-rasa-maṇḍanu a Nyāsādeśa-vivaraṇu. Śrī Caitanya Mahāprabhu přišel do Vrindávanu předtím, než se Viṭhṭhaleśvara narodil. Jak bylo řečeno výše, Śrīla Rūpa Gosvāmī byl v době, kdy Gopāl přebýval v domě Viṭhṭhaleśvary, velmi starý.

Verš

tabe rūpa gosāñi saba nija-gaṇa lañā
eka-māsa daraśana kailā mathurāya rahiyā

Synonyma

tabe — potom; rūpa gosāñi — Śrīla Rūpa Gosvāmī; saba — všechny; nija-gaṇa lañā — vzal své společníky; eka-māsa — jeden měsíc; daraśana kailā — viděl Božstvo; mathurāya rahiyā — zůstávající v Mathuře.

Překlad

Śrīla Rūpa Gosvāmī zůstal se svými společníky celý měsíc v Mathuře, aby mohli vidět Božstvo Gopāla.

Verš

saṅge gopāla-bhaṭṭa, dāsa-raghunātha
raghunātha-bhaṭṭa-gosāñi, āra lokanātha

Synonyma

saṅge — spolu s Rūpou Gosvāmīm; gopāla-bhaṭṭa — Gopāla Bhaṭṭa; dāsa-raghunātha — Raghunātha dāsa Gosvāmī; raghunātha-bhaṭṭa-gosāñi — Raghunātha Bhaṭṭa Gosvāmī; āra — a; lokanātha — Lokanātha dāsa Gosvāmī.

Překlad

Rūpu Gosvāmīho v Mathuře doprovázel Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī, Raghunātha dāsa Gosvāmī, Raghunātha Bhaṭṭa Gosvāmī a Lokanātha dāsa Gosvāmī.

Význam

Śrī Lokanātha Gosvāmī byl osobní společník Śrī Caitanyi Mahāprabhua a velký oddaný Pána. Bydlel ve vesnici Tálakhadi v okrese Džašohar (Jessore) v Bengálsku. Předtím žil v Káčnápádě. Jeho otec se jmenoval Padmanābha a měl jediného sourozence, mladšího bratra Pragalbhu. Na pokyn Śrī Caitanyi Mahāprabhua odešel Śrī Lokanātha žít do Vrindávanu, kde založil chrám Gokulānandy. Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura si Lokanātha dāse Ṭhākura vybral za svého duchovního mistra a stal se jeho jediným žákem. Lokanātha dāsa Gosvāmī si nepřál, aby bylo jeho jméno uváděno ve Śrī Caitanya-caritāmṛtě, a proto se s ním v této slavné knize příliš často nesetkáme. Stanice Džašohar se nachází na železniční trati E.B.R. v Bangladéši. Z této stanice je třeba jet autobusem do vesnice Sónákháli, odtud do Khedžury a dále pak pěšky nebo v období dešťů lodí do vesnice Tálakhadi. V této vesnici dodnes žijí potomci mladšího bratra Lokanātha Gosvāmīho.

Verš

bhūgarbha-gosāñi, āra śrī-jīva-gosāñi
śrī-yādava-ācārya, āra govinda gosāñi

Synonyma

bhūgarbha-gosāñi — Bhūgarbha Gosāñi; āra — a; śrī-jīva-gosāñi — Śrī Jīva Gosvāmī; śrī-yādava-ācārya — Śrī Yādava Ācārya; āra — a; govinda gosāñi — Govinda Gosvāmī.

Překlad

Bhūgarbha Gosvāmī, Śrī Jīva Gosvāmī, Śrī Yādava Ācārya a Govinda Gosvāmī tam byli se Śrīlou Rūpou Gosvāmīm také.

Verš

śrī-uddhava-dāsa, āra mādhava — dui-jana
śrī-gopāla-dāsa, āra dāsa-nārāyaṇa

Synonyma

śrī-uddhava-dāsa — Śrī Uddhava dāsa; āra — a; mādhava — Mādhava; dui-jana — dvě osoby; śrī-gopāla-dāsa — Śrī Gopāla dāsa; āra — a; dāsa-nārāyaṇa — Nārāyaṇa dāsa.

Překlad

Doprovázel ho i Śrī Uddhava dāsa, Mādhava, Śrī Gopāla dāsa a Nārāyaṇa dāsa.

Verš

‘govinda’ bhakta, āra vāṇī-kṛṣṇadāsa
puṇḍarīkākṣa, īśāna, āra laghu-haridāsa

Synonyma

govinda — Govinda; bhakta — velký oddaný; āra — a; vāṇī-kṛṣṇadāsa — Vāṇī Kṛṣṇadāsa; puṇḍarīkākṣa — Puṇḍarīkākṣa; īśāna — Īśāna; āra — a; laghu-haridāsa — Laghu Haridāsa.

Překlad

Byli s ním i velký oddaný Govinda, Vāṇī Kṛṣṇadāsa, Puṇḍarīkākṣa, Īśāna a Laghu Haridāsa.

Význam

Laghua Haridāse bychom si neměli plést s Haridāsem mladším, který v Prajágu spáchal sebevraždu. Haridāsa je obvyklé označení pro oddaného, a proto najdeme mnoho Haridāsů. Hlavním byl Ṭhākura Haridāsa. Existoval také Madhyama Haridāsa.

V Bhakti-ratnākaře (šesté vlně) je seznam mnoha hlavních oddaných, kteří doprovázeli Śrīlu Rūpu Gosvāmīho.

gosvāmī gopāla-bhaṭṭa ati dayāmaya
bhūgarbha, śrī-lokanātha — guṇera ālaya
śrī-mādhava, śrī-paramānanda-bhaṭṭācārya
śrī-madhu-paṇḍita — yāṅra caritra āścarya
premī kṛṣṇadāsa kṛṣṇadāsa brahmacārī
yādava ācārya, nārāyaṇa kṛpāvān
śrī-puṇḍarīkākṣa-gosāñi, govinda, īśāna
śrī-govinda vāṇī-kṛṣṇadāsa aty-udāra
śrī-uddhava — madhye-madhye gauḍe gati yāṅra
dvija-haridāsa kṛṣṇadāsa kavirāja
śrī-gopāla-dāsa yāṅra alaukika kāya
śrī-gopāla, mādhavādi yateka vaiṣṇava

„Se Śrīlou Rūpou Gosvāmīm byli tito vaiṣṇavové: milostivý Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī; Bhūgarbha Gosvāmī; Śrī Lokanātha dāsa Gosvāmī, zdroj všech dobrých vlastností; Śrī Mādhava; Śrī Paramānanda Bhaṭṭācārya; Śrī Madhu Paṇḍita, jehož veškeré vlastnosti jsou úžasné; Premī Kṛṣṇadāsa; Kṛṣṇadāsa Brahmacārī; Yādava Ācārya; milostivý Nārāyaṇa; Śrī Puṇḍarīkākṣa Gosvāmī; Govinda; Īśāna; Śrī Govinda; ušlechtilý Vāṇī Kṛṣṇadāsa; Śrī Uddhava, který příležitostně navštěvoval Bengálsko; Dvija Haridāsa; Kṛṣṇadāsa Kavirāja, Śrī Gopāla dāsa, jehož tělo je zcela duchovní; Śrī Gopāla; Mādhava a mnoho dalších.“

Verš

ei saba mukhya-bhakta lañā nija-saṅge
śrī-gopāla daraśana kailā bahu-raṅge

Synonyma

ei saba — všechny tyto; mukhya-bhakta — hlavní oddané; lañā nija-saṅge — beroucí s sebou; śrī-gopāla daraśana — návštěvu Pána Gopāla; kailā bahu-raṅge — vykonával s velkou radostí.

Překlad

S velkou radostí navštěvoval Rūpa Gosvāmī v doprovodu všech těchto oddaných Pána Gopāla.

Verš

eka-māsa rahi’ gopāla gelā nija-sthāne
śrī-rūpa-gosāñi āilā śrī-vṛndāvane

Synonyma

eka-māsa rahi' — poté, co zůstalo jeden měsíc; gopāla — Božstvo Gopāla; gelā — odešlo; nija-sthāne — do svého vlastního sídla; śrī-rūpa-gosāñi — Śrī Rūpa Gosvāmī; āilā — vrátil se; śrī-vṛndāvane — do Vrindávanu.

Překlad

Po měsíčním pobytu v Mathuře se Božstvo Gopāla vrátilo do svého původního sídla a Śrī Rūpa Gosvāmī se vrátil do Vrindávanu.

Verš

prastāve kahiluṅ gopāla-kṛpāra ākhyāna
tabe mahāprabhu gelā ‘śrī-kāmyavana’

Synonyma

prastāve — v tomto příběhu; kahiluṅ — uvedl jsem; gopāla-kṛpāra — Gopālovy milosti; ākhyāna — popis; tabe — potom; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; gelā — šel; śrī-kāmya-vana — do Šrí Kámjavanu.

Překlad

V tomto příběhu jsem vylíčil milost Pána Gopāla. Po zhlédnutí Božstva Gopāla odešel Śrī Caitanya Mahāprabhu do Šrí Kámjavanu.

Význam

O Kámjavanu je zmínka v Ādi-varāha Purāṇě:

caturthaṁ kāmyaka-vanaṁ
vanānāṁ vanam uttamam
tatra gatvā naro devi
mama loke mahīyate

Pán Śiva řekl: „Nejlepším ze všech lesů je ten čtvrtý, zvaný Kámjak. Ó bohyně Devī, každý, kdo tam jde, může vychutnávat slávu mého sídla.“

V Bhakti-ratnākaře (páté vlně) je uvedeno:

ei kāmyavane kṛṣṇa-līlā manohara
karibe darśana sthāna kuṇḍa bahutara
kāmyavane yata tīrtha lekhā nāhi tāra

„V tomto Kámjavanu prováděl Kṛṣṇa okouzlující zábavy. Zde můžeš mít darśan mnoha jezírek a dalších transcendentálních míst. Všechny svaté tīrthy Kámjavanu nemohu ani popsat.“

Verš

prabhura gamana-rīti pūrve ye likhila
sei-mata vṛndāvane tāvat dekhila

Synonyma

prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; gamana-rīti — způsob cestování; pūrve — dříve; ye — který; likhila — popsal jsem; sei-mata — podobně; vṛndāvane — ve Vrindávanu; tāvat dekhila — zhlédl všechna místa.

Překlad

Putování Śrī Caitanyi Mahāprabhua Vrindávanem bylo popsáno dříve. Stejným extatickým způsobem putoval po celém Vrindávanu.

Verš

tāhāṅ līlā-sthalī dekhi’ gelā ‘nandīśvara’
‘nandīśvara’ dekhi’ preme ha-ilā vihvala

Synonyma

tāhāṅ — v Kámjavanu; līlā-sthalī — všechna místa zábav; dekhi' — poté, co navštívil; gelā nandīśvara — šel do Nandíšvaru; nandīśvara dekhi' — při pohledu na Nandíšvar; preme ha-ilā vihvala — byl přemožen extází lásky.

Překlad

Po návštěvě všech míst Kṛṣṇových zábav v Kámjavanu šel Śrī Caitanya Mahāprabhu do Nandíšvaru. Tam byl přemožen extází lásky.

Význam

Nandíšvar je dům Mahārāje Nandy.

Verš

‘pāvanādi’ saba kuṇḍe snāna kariyā
lokere puchila, parvata-upare yāñā

Synonyma

pāvana-ādi — Pávan a další; saba kuṇḍe — v každém jezeře; snāna kariyā — poté, co se vykoupal; lokere puchila — ptal se místních lidí; parvata-upare yāñā — když vyšel na kopec.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se vykoupal ve všech proslulých jezírkách, počínaje jezerem Pávan. Potom vyšel na kopec a promluvil s místními lidmi.

Význam

Popis Pávan-saróvaru je v Mathurā-māhātmě:

pāvane sarasi snātvā
kṛṣṇaṁ nandīśvare girau
dṛṣṭvā nandaṁ yaśodāṁ ca
sarvābhīṣṭam avāpnuyāt

„Každý, kdo se vykoupe v jezeře Pávan u kopce Nandíšvar, tam uvidí Kṛṣṇu společně s Nandou a Yaśodou a všechny jeho touhy budou splněny.“

Verš

kichu deva-mūrti haya parvata-upare?
loka kahe, — mūrti haya gophāra bhitare

Synonyma

kichu — nějaká; deva-mūrti — božstva; haya — jsou; parvata-upare — na kopci; loka kahe — lidé řekli; mūrti haya — jsou tam božstva; gophāra bhitare — v jeskyni.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se zeptal: „Jsou tam na tom kopci nějaká božstva?“

Význam

Místní lidé odpověděli: „Jsou tam božstva, ale nacházejí se v nitru jeskyně.“

Verš

dui-dike mātā-pitā puṣṭa kalevara
madhye eka ‘śiśu’ haya tribhaṅga-sundara

Synonyma

dui-dike — po stranách; mātā-pitā — matka a otec; puṣṭa kalevara — dobře stavěné tělo; madhye — mezi nimi; eka — jedno; śiśu — dítě; haya — je; tri-bhaṅga — prohnuté ve třech místech; sundara — překrásné.

Překlad

„Stojí tam otec a matka s dobře stavěnými těly a mezi nimi překrásné dítě prohnuté ve třech místech.“

Verš

śuni’ mahāprabhu mane ānanda pāñā
‘tina’ mūrti dekhilā sei gophā ughāḍiyā

Synonyma

śuni' — když slyšel; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; mane — v mysli; ānanda pāñā — získávající velkou radost; tina mūrti — ta tři božstva; dekhilā — viděl; sei gophā ughāḍiyā — když odkryl tu jeskyni.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu měl velkou radost, když to uslyšel. Jeskyni odkryl a spatřil ta tři božstva.

Verš

vrajendra-vrajeśvarīra kaila caraṇa vandana
premāveśe kṛṣṇera kaila sarvāṅga-sparśana

Synonyma

vraja-indra — krále Vradži, Nandy Mahārāje; vraja-īśvarīra — a královny Vradži, matky Yaśody; kaila — vykonal; caraṇa vandana — uctívání lotosových nohou; prema-āveśe — v extázi lásky; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; kaila — učinil; sarva-aṅga-sparśana — dotknutí se celého těla.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se s úctou poklonil Nandovi Mahārājovi a matce Yaśodě a ve velké extázi lásky se dotýkal celého těla Pána Kṛṣṇy.

Verš

saba dina premāveśe nṛtya-gīta kailā
tāhāṅ haite mahāprabhu ‘khadira-vana’ āilā

Synonyma

saba dina — celé dny; prema-āveśe — v extázi lásky; nṛtya-gīta kailā — tančil a zpíval; tāhāṅ haite — odtud; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; khadira-vana āilā — přišel na místo známé jako Khadiravan.

Překlad

Každý den Pán zpíval a tančil v extázi lásky. Nakonec odešel do Khadiravanu.

Význam

Khadiravan je popsán v páté vlně Bhakti-ratnākary:

dekhaha khadira-vana vidita jagate
viṣṇu-loka-prāpti ethā gamana-mātrete

„Jen pohleď na les Khadiravan, proslulý po celém vesmíru. Stačí, aby někdo pouze vstoupil do Khadiravanu, a může být okamžitě povýšen na Viṣṇuloku.“

Verš

līlā-sthala dekhi’ tāhāṅ gelā ‘śeṣaśāyī’
‘lakṣmī’ dekhi’ ei śloka paḍena gosāñi

Synonyma

līlā-sthala dekhi' — poté, co zhlédl místa zábav; tāhāṅ — tam; gelā — odešel; śeṣa-śāyī — aby navštívil Šéšašájí; lakṣmī — bohyni štěstí; dekhi' — když zhlédl; ei — tento; śloka — verš; paḍena — recituje; gosāñi — Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Překlad

Po návštěvě míst Kṛṣṇových zábav šel Śrī Caitanya Mahāprabhu do místa zvaného Šéšašájí, kde viděl Lakṣmī a recitoval následující verš.

Verš

yat te sujāta-caraṇāmburuhaṁ staneṣu
bhītāḥ śanaiḥ priya dadhīmahi karkaśeṣu
tenāṭavīm aṭasi tad vyathate na kiṁ svit
kūrpādibhir bhramati dhīr bhavad-āyuṣāṁ naḥ

Synonyma

yat — které; te — Tvoje; sujāta — velmi hebké; caraṇa-ambu-ruham — lotosové nohy; staneṣu — na ňadra; bhītāḥ — bojící se; śanaiḥ — jemně; priya — ó drahý; dadhīmahi — pokládáme; karkaśeṣu — hrubá; tena — s nimi; aṭavīm — po cestě; aṭasi — touláš se; tat — ony; vyathate — jsou trýzněny; na — ne; kim svit — říkáme si; kūrpa-ādibhiḥ — malými kamínky a podobně; bhramati — je znepokojená; dhīḥ — mysl; bhavat-āyuṣām — těch, pro které jsi životem samotným; naḥ — nás.

Překlad

„  ,Ó milovaný! Tvé lotosové nohy jsou tak hebké, že si je jemně pokládáme na svoje ňadra s obavami, aby se neporanily. Náš život spočívá jen v Tobě. Když se tedy touláš po lesních cestách, naše mysli jsou plné úzkosti, protože se tam Tvé jemné nohy mohou zranit o kamínky.“  ̀

Význam

Tento verš je ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.31.19) a vyslovily jej gopī, když je Kṛṣṇa opustil uprostřed rāsa-līly.

Verš

tabe ‘khelā-tīrtha’ dekhi’ ‘bhāṇḍīravana’ āilā
yamunā pāra hañā ‘bhadra-vana’ gelā

Synonyma

tabe — potom; khelā-tīrtha — Khela-tírthu; dekhi' — když zhlédl; bhāṇḍīravana — Bhándíravan; āilā — přišel do; yamunā pāra hañā — poté, co překročil řeku Jamunu; bhadra-vana — do Bhadravanu; gelā — šel.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu dále zhlédl Khela-tírthu a potom šel do Bhándíravanu. Po překročení řeky Jamuny putoval do Bhadravanu.

Význam

V Bhakti-ratnākaře se uvádí, že v Khela-tírtě si Śrī Kṛṣṇa a Balarāma celý den hráli s pasáčky. Matka Yaśodā Je musela volat, aby se přišli vykoupat a naobědvat.

Verš

‘śrīvana’ dekhi’ punaḥ gelā ‘loha-vana’
‘mahāvana’ giyā kailā janma-sthāna-daraśana

Synonyma

śrī-vana — Šrívan; dekhi' — když viděl; punaḥ — znovu; gelā — šel; loha-vana — do Lóhavanu; mahā-vana — do Mahávanu; giyā — jdoucí; kailā — vykonal; janma-sthāna — rodiště; daraśana — návštěvu.

Překlad

Pak Śrī Caitanya Mahāprabhu navštívil Šrívan a Lóhavan. Poté šel do Mahávanu, kde viděl Gókulu, místo raných dětských zábav Pána Kṛṣṇy.

Význam

Bhakti-ratnākara o Šrívanu (také zvaném Bilvavan) uvádí: devatā pūjita bilvavana śobhāmaya – „Všichni polobozi uctívají překrásný les Bilvavan.“

O Lóhavanu Bhakti-ratnākara (pátá vlna) říká:

lohavane kṛṣṇera adbhuta go-cāraṇa
ethā loha-jaṅghāsure vadhe bhagavān

„V Lóhavanu Pán Kṛṣṇa často pásl krávy. Na tomto místě zabil démona, který se jmenoval Lohajaṅgha.“

Mahávan je popsán v Bhakti-ratnākaře (páté vlně), a to takto:

dekha nanda-yaśodā-ālaya mahāvane
ei dekha śrī-kṛṣṇa-candrera janma sthala
śrī-gokula, mahāvana — dui`eka' haya

„Pohleď na dům Nandy a Yaśody v Mahávanu, zhlédni rodiště Pána Kṛṣṇy. Mahávan a rodiště Pána Kṛṣṇy, Gókula, jsou stejné místo.“

Verš

yamalārjuna-bhaṅgādi dekhila sei sthala
premāveśe prabhura mana haila ṭalamala

Synonyma

yamala-arjuna-bhaṅga — místem, kde byly vyvráceny dva arjunové stromy; ādi — počínaje; dekhila — viděl; sei sthala — to místo; prema-āveśe — ve velké extázi; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; mana — mysl; haila — byla; ṭalamala — zneklidněná.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu byl na místě, kde Śrī Kṛṣṇa vyvrátil dva arjunové stromy, pohnut velkou extatickou láskou.

Verš

‘gokula’ dekhiyā āilā ‘mathurā’-nagare
janma-sthāna’ dekhi’ rahe sei vipra-ghare

Synonyma

gokula dekhiyā — poté, co viděl Gókulu; āilā — přišel; mathurā-nagare — do města Mathury; janma-sthāna — rodiště Pána Kṛṣṇy; dekhi' — když viděl; rahe — zůstává; sei vipra-ghare — v domě sanoḍiyā brāhmaṇy.

Překlad

Po zhlédnutí Gókuly se Śrī Caitanya Mahāprabhu vrátil do Mathury, kde navštívil místo Pánova zrození. V Mathuře se ubytoval v domě sanoḍiyā brāhmaṇy.

Verš

lokera saṅghaṭṭa dekhi mathurā chāḍiyā
ekānte ‘akrūra-tīrthe’ rahilā āsiyā

Synonyma

lokera — lidí; saṅghaṭṭa — dav; dekhi — když viděl; mathurā — město Mathuru; chāḍiyā — poté, co opustil; ekānte — na osamělém místě; akrūra-tīrthe — u Akrúra-tírthy; rahilā — zůstal; āsiyā — poté, co přišel.

Překlad

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu viděl, že se v Mathuře shromažďuje velký dav lidí, odešel k Akrúra-tírtě, kde zůstal na osamělém místě.

Význam

V Bhakti-ratnākaře (páté vlně) je zmínka i o Akrúra-tírtě:

dekha, śrīnivāsa, ei akrūra grāmete
śrī-kṛṣṇa-caitanya-prabhu chilena nibhṛte

„Śrīnivāsi, pohleď na tuto Akrūrovu vesnici. Tady Śrī Caitanya Mahāprabhu přebýval na osamělém místě.“

Verš

āra dina āilā prabhu dekhite ‘vṛndāvana’
‘kālīya-hrade’ snāna kailā āra praskandana

Synonyma

āra dina — dalšího dne; āilā — přišel; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; dekhite — navštívit; vṛndāvana — Vrindávan; kālīya-hrade — v Kálíjově jezeře; snāna kailā — vykoupal se; āra — a; praskandana — v Praskandaně.

Překlad

Dalšího dne šel Śrī Caitanya Mahāprabhu do Vrindávanu, kde se vykoupal v Kālīyově jezeře a v Praskandaně.

Význam

Kálíja-hrada je zmíněna v páté vlně Bhakti-ratnākary:

e kālīya-tīrtha pāpa vināśaya
kālīya-tīrtha-sthāne bahu-kārya-siddhi haya

„Ten, kdo se vykoupe v Kálíja-hradě, je zbaven všech následků svých hříchů a může také dosáhnout úspěchu v podnikání.“

Verš

‘dvādaśa-āditya’ haite ‘keśī-tīrthe’ āilā
rāsa-sthalī dekhi’ preme mūrcchita ha-ilā

Synonyma

dvādaśa-āditya haite — z Dvádašáditji; keśī-tīrthe āilā — šel ke Kéší-tírtě; rāsa-sthalī dekhi' — když navštívil místo tance rāsa; preme — v extázi lásky; mūrcchita ha-ilā — upadl do bezvědomí.

Překlad

Po zhlédnutí svatého místa Praskandany šel Śrī Caitanya Mahāprabhu do Dvádašáditji. Odtud šel ke Kéší-tírtě, a když uviděl místo, kde se odehrával tanec rāsa, okamžitě v extázi lásky ztratil vědomí.

Verš

cetana pāñā punaḥ gaḍāgaḍi yāya
hāse, kānde, nāce, paḍe, uccaiḥ-svare gāya

Synonyma

cetana pāñā — jakmile se probral; punaḥ — znovu; gaḍāgaḍi yāya — válí se po zemi; hāse — směje se; kānde — pláče; nāce — tančí; paḍe — padá; uccaiḥ-svare gāya — hlasitě zpívá.

Překlad

Jakmile se Pán probral, začal se válet po zemi a chvílemi se smál, naříkal, tančil nebo padal. Také hlasitě zpíval.

Verš

ei-raṅge sei-dina tathā goṅāilā
sandhyā-kāle akrūre āsi’ bhikṣā nirvāhilā

Synonyma

ei-raṅge — touto zábavou; sei-dina — ten den; tathā goṅāilā — tam strávil den; sandhyā-kāle — večer; akrūre āsi' — poté, co se vrátil k Akrúra-tírtě; bhikṣā nirvāhilā — najedl se.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu tak u Kéší-tírthy šťastně strávil den plný transcendentálních radovánek. Večer se vrátil na Akrúra-tírthu, kde se najedl.

Verš

prāte vṛndāvane kailā ‘cīra-ghāṭe’ snāna
teṅtulī-talāte āsi’ karilā viśrāma

Synonyma

prāte — ráno; vṛndāvane — ve Vrindávanu; kailā — prováděl; cīra-ghāṭe snāna — koupel na Číra-ghátu; teṅtulī-talāte — pod stromem Teṅtulī; āsi' — když přišel; karilā viśrāma — odpočinul si.

Překlad

Dalšího dne ráno se Śrī Caitanya Mahāprabhu vrátil do Vrindávanu a vykoupal se na Číra-ghátu. Potom přišel k Tentulí-tale, kde si odpočinul.

Verš

kṛṣṇa-līlā-kālera sei vṛkṣa purātana
tāra tale piṅḍi-bāndhā parama-cikkaṇa

Synonyma

kṛṣṇa-līlā-kālera — z dob, kdy byl Pán Kṛṣṇa přítomen; sei vṛkṣa — tento tamarindový strom; purātana — velmi starý; tāra tale — pod tím stromem; piṅḍi-bāndhā — terasa; parama-cikkaṇa — velmi zářivá.

Překlad

Tentulí-tala byl starý tamarindový strom, který tam rostl od dob zábav Pána Kṛṣṇy. Pod ním byla velmi zářivá terasa.

Verš

nikaṭe yamunā vahe śītala samīra
vṛndāvana-śobhā dekhe yamunāra nīra

Synonyma

nikaṭe — v blízkosti Tentulí-taly neboli Ámlitaly; yamunā — Jamuna; vahe — teče; śītala samīra — chladivý vánek; vṛndāvana-śobhā — krásu Vrindávanu; dekhe — sleduje; yamunāra — řeky Jamuny; nīra — vodu.

Překlad

Nedaleko Tentulí-taly tekla řeka Jamuna, a proto tam vál chladivý vánek. Pán tam sledoval krásu Vrindávanu a vodu řeky Jamuny.

Verš

teṅtula-tale vasi’ kare nāma-saṅkīrtana
madhyāhna kari’ āsi’ kare ‘akrūre’ bhojana

Synonyma

teṅtula-tale — pod tamarindovým stromem; vasi' — sedávající; kare — činí; nāma-saṅkīrtana — zpívání svatého jména Pána; madhyāhna kari' — v poledne; āsi' — po návratu; kare — provádí; akrūre — u Akrúra-tírthy; bhojana — oběd.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu sedával pod tímto starým tamarindovým stromem a zpíval svaté jméno Pána. V poledne se vždy vracel k Akrúra-tírtě, aby se naobědval.

Verš

akrūrera loka āise prabhure dekhite
loka-bhiḍe svacchande nāre ‘kīrtana’ karite

Synonyma

akrūrera loka — lidé z Akrúra-tírthy; āise — přišli; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; dekhite — zhlédnout; loka-bhiḍe — kvůli těmto davům; svacchande — nerušeně; nāre — nebyl schopen; kīrtana karite — provádět kīrtan.

Překlad

Na Śrī Caitanyu Mahāprabhua se chodili dívat všichni lidé žijící v okolí Akrúra-tírthy a Pán kvůli těm velkým davům nemohl v klidu zpívat svaté jméno.

Verš

vṛndāvane āsi’ prabhu vasiyā ekānta
nāma-saṅkīrtana kare madhyāhna-paryanta

Synonyma

vṛndāvane āsi' — když přišel do Vrindávanu; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; vasiyā — sedící; ekānta — na osamělém místě; nāma-saṅkīrtana kare — provádí zpívání svatého jména; madhyāhna-paryanta — do poledne.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu proto odcházel do Vrindávanu, kde usedl na osamělém místě a zpíval svaté jméno až do poledne.

Verš

tṛtīya-prahare loka pāya daraśana
sabāre upadeśa kare ‘nāma-saṅkīrtana’

Synonyma

tṛtīya-prahare — odpoledne; loka — lidé; pāya daraśana — dostávají možnost s Ním hovořit; sabāre — každému; upadeśa kare — dává pokyny; nāma-saṅkīrtana — o zpívání svatého jména Pána.

Překlad

Odpoledne měli lidé možnost s Ním hovořit. Pán každému vysvětloval důležitost zpívání svatého jména.

Verš

hena-kāle āila vaiṣṇava ‘kṛṣṇadāsa’ nāma
rājaputa-jāti, — gṛhastha, yamunā-pāre grāma

Synonyma

hena-kāle — tehdy; āila — přišel; vaiṣṇava — oddaný; kṛṣṇadāsa nāma — jménem Kṛṣṇadāsa; rājaputa-jāti — náležející k třídě kṣatriyů; gṛhastha — ženatý; yamunā-pāre grāma — jeho sídlo na druhém břehu Jamuny.

Překlad

Tehdy přišel Śrī Caitanyu Mahāprabhua navštívit vaiṣṇava jménem Kṛṣṇadāsa. Byl ženatý a patřil ke třídě kṣatriyů. Jeho dům se nacházel na druhém břehu Jamuny.

Verš

‘keśī’ snāna kari’ sei ‘kālīya-daha’ yāite
āmli-talāya gosāñire dekhe ācambite

Synonyma

keśī snāna kari' — po koupeli na místě známém jako Kéší-tírtha; sei — tato osoba; kālīya-daha yāite — jdoucí ke Kálíja-daze; āmli-talāya — na místě známém jako Ámlitala; gosāñire — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; dekhe — uviděl; ācambite — najednou.

Překlad

Po koupeli u Kéší-tírthy šel Kṛṣṇadāsa ke Kálíja-daze a najednou viděl u Ámlitaly (Tentulí-taly) sedět Śrī Caitanyu Mahāprabhua.

Verš

prabhura rūpa-prema dekhi’ ha-ila camatkāra
premāveśe prabhure karena namaskāra

Synonyma

prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; rūpa-prema — osobní krásu a extatickou lásku; dekhi' — když viděl; ha-ila camatkāra — užasl; prema-āveśe — v extázi lásky; prabhure — Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; karena namaskāra — klaní se.

Překlad

Kṛṣṇadāsa užasl, když spatřil Pánovu osobní krásu a extatickou lásku. V extázi lásky se Pánu s úctou poklonil.

Verš

prabhu kahe, — ke tumi, kāhāṅ tomāra ghara?
kṛṣṇadāsa kahe, — mui gṛhastha pāmara

Synonyma

prabhu kahe — Pán se zeptal; ke tumi — kdo jsi; kāhāṅ — kde; tomāra — tvoje; ghara — sídlo; kṛṣṇadāsa kahe — Kṛṣṇadāsa odpověděl; mui — já; gṛhastha — hospodář; pāmara — nanejvýš pokleslý.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se Kṛṣṇadāse zeptal: „Kdo jsi? Kde bydlíš?“

Význam

Kṛṣṇadāsa: „Jsem nanejvýš pokleslý hospodář.“

Verš

rājaputa-jāti muñi, o-pāre mora ghara
mora icchā haya — ‘haṅa vaiṣṇava-kiṅkara’

Synonyma

rājaputa-jāti — náležím k rājaputské kastě; muñi — já; o-pāre — na druhé straně Jamuny; mora ghara — moje sídlo; mora icchā haya — přeji si; haṅa — stát se; vaiṣṇava-kiṅkara — služebníkem vaiṣṇavy.

Překlad

„Náležím k rājaputské kastě a můj dům je na druhé straně řeky Jamuny. Chtěl bych se však stát služebníkem vaiṣṇavy.“

Verš

kintu āji eka muñi ‘svapna’ dekhinu
sei svapna parateka tomā āsi’ pāinu

Synonyma

kintu — ale; āji — dnes; eka — jeden; muñi — já; svapna — sen; dekhinu — viděl jsem; sei svapna — tento sen; parateka — podle; tomā — Tebe; āsi' — když jsem přišel; pāinu — dostal jsem.

Překlad

„Dnes jsem měl sen a podle toho snu jsem přišel sem a našel Tebe.“

Verš

prabhu tāṅre kṛpā kailā āliṅgana kari
preme matta haila sei nāce, bale ‘hari’

Synonyma

prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — jemu; kṛpā kailā — udělil milost; āliṅgana kari — objímající; preme — v extázi lásky; matta haila — pomátl se na rozumu; sei — tento Kṛṣṇadāsa; nāce — tančí; bale — zpívá; hari — Pánovo svaté jméno.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom Kṛṣṇadāsovi udělil svou bezpříčinnou milost tím, že ho obejmul. Kṛṣṇadāsa zešílel extatickou láskou a začal tančit a zpívat svaté jméno Hariho.

Verš

prabhu-saṅge madhyāhne akrūra tīrthe āilā
prabhura avaśiṣṭa-pātra-prasāda pāilā

Synonyma

prabhu-saṅge — spolu s Pánem; madhyāhne — odpoledne; akrūra tīrthe — směrem k Akrúra-tírtě; āilā — přišel; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; avaśiṣṭa-pātra-prasāda — zbytky jídla; pāilā — dostal.

Překlad

Kṛṣṇadāsa se s Pánem vrátil k Akrúra-tírtě, kde dostal zbytky z Pánova jídla.

Verš

prāte prabhu-saṅge āilā jala-pātra lañā
prabhu-saṅge rahe gṛha-strī-putra chāḍiyā

Synonyma

prāte — ráno; prabhu-saṅge — se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; āilā — přišel; jala-pātra lañā — nesoucí nádobu na vodu; prabhu-saṅge rahe — zůstává se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; gṛha — domov; strī — ženu; putra — děti; chāḍiyā — opouštějící.

Překlad

Dalšího rána šel Kṛṣṇadāsa se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem do Vrindávanu a nesl Jeho nádobu na vodu. Kṛṣṇadāsa tak opustil svoji ženu, domov a děti, aby zůstal se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem.

Verš

vṛndāvane punaḥ ‘kṛṣṇa’ prakaṭa ha-ila
yāhāṅ tāhāṅ loka saba kahite lāgila

Synonyma

vṛndāvane — ve Vrindávanu; punaḥ — znovu; kṛṣṇa — Pán Śrī Kṛṣṇa; prakaṭa ha-ila — projevil se; yāhāṅ tāhāṅ — všude; loka — lidé; saba — všichni; kahite lāgila — začali říkat.

Překlad

Všude, kam Pán šel, všichni lidé říkali: „Ve Vrindávanu se znovu objevil Kṛṣṇa.“

Verš

eka-dina akrūrete loka prātaḥ-kāle
vṛndāvana haite āise kari’ kolāhale

Synonyma

eka-dina — jednoho dne; akrūrete — u Akrúra-tírthy; loka — lidé; prātaḥ-kāle — ráno; vṛndāvana haite — z Vrindávanu; āise — přišli; kari' — dělající; kolāhale — hluk.

Překlad

Jednou ráno přišlo k Akrúra-tírtě mnoho lidí. Cestou z Vrindávanu dělali velký rámus.

Verš

prabhu dekhi’ karila loka caraṇa vandana
prabhu kahe, — kāhāṅ haite karilā āgamana?

Synonyma

prabhu dekhi' — když spatřili Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua; karila — složili; loka — lidé; caraṇa vandana — poklony u Jeho lotosových nohou; prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; kāhāṅ haite — odkud; karilā āgamana — přišli jste.

Překlad

Jakmile lidé spatřili Śrī Caitanyu Mahāprabhua, poklonili se u Jeho lotosových nohou. Pán se jich zeptal: „Odkud jste všichni přišli?“

Verš

loke kahe, — kṛṣṇa prakaṭa kālīya-dahera jale!
kālīya-śire nṛtya kare, phaṇā-ratna jvale

Synonyma

loke kahe — lidé odpověděli; kṛṣṇa prakaṭa — Kṛṣṇa se znovu objevil; kālīya-dahera jale — ve vodách Kālīyova jezera; kālīya-śire — na hlavách hada Kālīyi; nṛtya kare — tančí; phaṇā-ratna jvale — drahokamy na kápích se blýskají.

Překlad

Lidé odpověděli: „Ve vodách Kālīyova jezera se znovu projevil Kṛṣṇa. Tančí na hlavách hada Kālīyi, na nichž se blýskají drahokamy.“

Verš

sākṣāt dekhila loka — nāhika saṁśaya
śuni’ hāsi’ kahe prabhu, — saba ‘satya’ haya

Synonyma

sākṣāt — přímo; dekhila loka — všichni lidé to viděli; nāhika saṁśaya — o tom není pochyb; śuni' — když slyšel; hāsi' — smějící se; kahe prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; saba satya haya — vše co říkáte, je pravda.

Překlad

„Všichni viděli samotného Pána Kṛṣṇu, o tom není pochyb.“ Śrī Caitanya Mahāprabhu se smál a řekl: „To všechno je pravda.“

Verš

ei-mata tina-rātri lokera gamana
sabe āsi’ kahe, — kṛṣṇa pāiluṅ daraśana

Synonyma

ei-mata — takto; tina-rātri — tři noci; lokera gamana — lidé chodili; sabe — všichni; āsi' — přicházející; kahe — říkají; kṛṣṇa pāiluṅ daraśana — viděli jsme přímo Pána Kṛṣṇu.

Překlad

Tři noci za sebou chodili lidé ke Kálíja-daze, aby viděli Kṛṣṇu, a všichni se vraceli se slovy: „Teď jsme viděli samotného Kṛṣṇu.“

Verš

prabhu-āge kahe loka, — śrī-kṛṣṇa dekhila
‘sarasvatī’ ei vākye ‘satya’ kahāila

Synonyma

prabhu-āge — před Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; kahe loka — všichni lidé říkali; śrī-kṛṣṇa dekhila — že viděli Pána Kṛṣṇu; sarasvatī — bohyně učenosti; ei vākye — tento výrok; satya — pravdu; kahāila — způsobila, že lidé říkali.

Překlad

Lidé chodili za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem a říkali: „Teď jsme viděli přímo Pána Kṛṣṇu.“ Bohyně učenosti tak milostivě způsobila, že mluvili pravdu.

Verš

mahāprabhu dekhi’ ‘satya’ kṛṣṇa-daraśana
nijājñāne satya chāḍi’ ‘asatye satya-bhrama’

Synonyma

mahāprabhu dekhi' — když viděli Śrī Caitanyu Mahāprabhua; satya — opravdu; kṛṣṇa-daraśana — viděli Kṛṣṇu; nija-ajñāne — kvůli nedostatečnému poznání; satya chāḍi' — vzdávající se skutečné pravdy; asatye — to, co není pravda; satya-bhrama — považovali mylně za pravdivé.

Překlad

Lidé, kteří viděli Śrī Caitanyu Mahāprabhua, opravdu viděli Kṛṣṇu. Protože se však drželi svého nedokonalého poznání, mylně považovali za Kṛṣṇu něco jiného.

Verš

bhaṭṭācārya tabe kahe prabhura caraṇe
‘ājñā deha’, yāi’ kari kṛṣṇa daraśane!’

Synonyma

bhaṭṭācārya — Balabhadra Bhaṭṭācārya; tabe — tehdy; kahe — říká; prabhura caraṇe — u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ājñā deha' — prosím dovol mi; yāi' — jít; kari kṛṣṇa daraśane — chci vidět Pána Kṛṣṇu přímo.

Překlad

Balabhadra Bhaṭṭācārya tehdy u lotosových nohou Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua předložil žádost: „Dovol mi prosím jít a přímo spatřit Pána Kṛṣṇu.“

Význam

Zmatení lidé, kteří navštěvovali Śrī Caitanyu Mahāprabhua, ve skutečnosti viděli Pána Kṛṣṇu, ale mylně se domnívali, že Pán Kṛṣṇa přišel ke Kālīyovu jezeru. Všichni říkali, že viděli Kṛṣṇu předvádět své zábavy na hlavách hada Kālīyi ozdobených zářícími drahokamy. Jelikož spekulovali kvůli svému nedokonalému poznání, viděli Śrī Caitanyu Mahāprabhua jako obyčejnou lidskou bytost a rybářovo světlo na jezeře jako Kṛṣṇu. Milostí duchovního mistra je tedy třeba vidět věci takové, jaké jsou, jinak se může stát, že ve snaze vidět Kṛṣṇu přímo zaměníme obyčejného člověka za Kṛṣṇu či naopak. Každý musí vidět Kṛṣṇu na základě výroků védské literatury předložených seberealizovaným duchovním mistrem. Upřímná osoba je schopná vidět Kṛṣṇu skrze průzračné médium Śrī Gurudevy, duchovního mistra. Dokud člověk není osvícen poznáním, které dává duchovní mistr, nemůže vidět věci takové, jaké jsou, ani když je s duchovním mistrem neustále. Tato událost z Kálíja-dahy je velkým poučením pro ty, kdo chtějí pokročit v rozvoji vědomí Kṛṣṇy.

Verš

tabe tāṅre kahe prabhu cāpaḍa māriyā
“mūrkhera vākye ‘mūrkha’ hailā paṇḍita hañā

Synonyma

tabe — potom; tāṅre — Balabhadrovi Bhaṭṭācāryovi; kahe — říká; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; cāpaḍa māriyā — dávající pohlavek; mūrkhera vākye — slovy nějakých darebáků a hlupáků; mūrkha hailā — zhloupl jsi; paṇḍita hañā — jsoucí velký učenec.

Překlad

Když Balabhadra Bhaṭṭācārya řekl, že chce vidět Kṛṣṇu u Kálíja-dahy, Śrī Caitanya Mahāprabhu ho milostivě plácl a řekl: „Jsi učenec, ale zhloupl jsi vlivem řečí jiných hlupáků.“

Význam

Māyā je tak silná, že dokonce i osobu, jakou je Balabhadra Bhaṭṭācārya, který byl neustále se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem, ovlivnila slova hlupáků. Chtěl jít ke Kálíja-daze, aby tam přímo viděl Kṛṣṇu, ale Śrī Caitanya Mahāprabhu jako původní duchovní mistr svému služebníkovi nedovolil, aby upadl do takové pošetilosti. Pokáral ho a dal mu pohlavek, a to proto, aby ho přivedl zpět ke skutečnému vědomí Kṛṣṇy.

Verš

kṛṣṇa kene daraśana dibe kali-kāle?
nija-bhrame mūrkha-loka kare kolāhale

Synonyma

kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; kene — proč; daraśana — možnost spatřit; dibe — měl by dát; kali-kāle — v tomto věku Kali; nija-bhrame — svojí chybou; mūrkha-loka — hlupáci; kare kolāhale — dělají chaotický rámus.

Překlad

„Proč by se měl Kṛṣṇa zjevovat ve věku Kali? Popletení hlupáci pouze působí rozruch a dělají rámus.“

Význam

První výrok Śrī Caitanyi Mahāprabhua (kṛṣṇa kene daraśana dibe kali-kāle) je odkazem na písma. Podle písem se Kṛṣṇa zjevuje v Dvāpara-yuze, ale nikdy ne v Kali-yuze. V Kali-yuze se zjevuje ve skryté podobě. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (11.5.32) se říká: kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣākṛṣṇaṁ sāṅgopāṅgāstra-pārṣadam. Kṛṣṇa se ve věku Kali zjevuje v rouchu oddaného jako Śrī Caitanya Mahāprabhu a je vždy obklopen svými důvěrnými vojáky – Śrī Advaitou Prabhuem, Śrī Nityānandou Prabhuem, Śrīvāsem Prabhuem a Gadādharem Prabhuem. I když tedy Balabhadra Bhaṭṭācārya osobně sloužil Pánu Kṛṣṇovi v Jeho roli oddaného (Caitanyovi Mahāprabhuovi), zaměnil Pána Kṛṣṇu za obyčejného člověka a obyčejného člověka za Pána Kṛṣṇu, protože nenásledoval pravidla daná śāstrou a guruem.

Verš

‘vātula’ nā ha-io, ghare rahata vasiyā
‘kṛṣṇa’ daraśana kariha kāli rātrye yāñā”

Synonyma

vātula — blázen; ha-io — nebuď; ghare — doma; rahata — zůstaň; vasiyā — sedící; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; daraśana — zhlédnutí; kariha — můžeš učinit; kāli — zítra; rātrye — v noci; yāñā — jít.

Překlad

„Nebuď blázen a seď tady. Na Kṛṣṇu se půjdeš podívat zítra v noci.“

Verš

prātaḥ-kāle bhavya-loka prabhu-sthāne āilā
‘kṛṣṇa dekhi’ āilā?’ — prabhu tāṅhāre puchilā

Synonyma

prātaḥ-kāle — příštího rána; bhavya-loka — úctyhodní lidé; prabhu-sthāne — za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; āilā — přišli; kṛṣṇa dekhi' — poté, co jste viděli Pána Kṛṣṇu; āilā — přišli jste; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅhāre puchilā — zeptal se jich.

Překlad

Další den ráno za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem přišli nějací úctyhodní lidé a Pán se jich zeptal: „Viděli jste Kṛṣṇu?“

Verš

loka kahe, — rātrye kaivartya naukāte caḍiyā
kālīya-dahe matsya māre, deuṭī jvāliyā

Synonyma

loka kahe — rozumní úctyhodní lidé řekli; rātrye — v noci; kaivartya — rybář; naukāte — na loď; caḍiyā — poté, co nasedne; kālīya-dahe — v Kālīyově jezeře; matsya māre — chytá ryby; deuṭī jvāliyā — svítící pochodní.

Překlad

Tito úctyhodní lidé odpověděli: „V noci na Kālīyově jezeře zažehne rybář na lodi pochodeň a chytá spoustu ryb.“

Verš

dūra haite tāhā dekhi’ lokera haya ‘bhrama’
‘kālīyera śarīre kṛṣṇa kariche nartana’!

Synonyma

dūra haite — z dálky; tāhā dekhi' — když to vidí; lokera — obyčejných lidí; haya — je; bhrama — omyl; kālīyera — hada Kālīyi; śarīre — na těle; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; kariche nartana — tančí.

Překlad

„Při pohledu z dálky se však obyčejní lidé mylně domnívají, že vidí Kṛṣṇu tančit na těle hada Kālīyi.“

Verš

naukāte kālīya-jñāna, dīpe ratna-jñāne!
jāliyāre mūḍha-loka ‘kṛṣṇa’ kari’ māne!

Synonyma

naukāte — loď; kālīya-jñāna — považování za hada Kālīyu; dīpe — pochodeň; ratna-jñāne — považující za drahokamy; jāliyāre — rybáře; mūḍha-loka — hlupáci; kṛṣṇa kari' māne — považují za Kṛṣṇu.

Překlad

„Tito hlupáci považují loď za hada Kālīyu a pochodeň za drahokamy na jeho hlavách. Také si pletou rybáře s Kṛṣṇou.“

Verš

vṛndāvane ‘kṛṣṇa’ āilā, — sei ‘satya’ haya
kṛṣṇere dekhila loka, — ihā ‘mithyā’ naya

Synonyma

vṛndāvane — do Vrindávanu; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; āilā — vrátil se; sei — to; satya haya — je pravda; kṛṣṇere — Kṛṣṇu; dekhila — viděli; loka — lidé; ihā mithyā naya — není lež.

Překlad

„Pán Kṛṣṇa se však do Vrindávanu opravdu vrátil, to je pravda. A je také pravda, že Ho lidé viděli.“

Verš

kintu kāhoṅ ‘kṛṣṇa’ dekhe, kāhoṅ ‘bhrama’ māne
sthāṇu-puruṣe yaiche viparīta-jñāne

Synonyma

kintu — ale; kāhoṅ — kde; kṛṣṇa — Kṛṣṇu; dekhe — vidí; kāhoṅ — kde; bhrama māne — plete si; sthāṇu-puruṣe — uschlý strom a osobu; yaiche — jako; viparīta-jñāne — plést si jedno s druhým.

Překlad

„Jejich omyl spočívá v tom, kde Kṛṣṇu vidí. Je to jako plést si suchý strom s člověkem.“

Význam

Slovo sthāṇu znamená „uschlý strom bez listí“. Z dálky si člověk může takový strom splést s nějakou osobou. Tomu se říká sthāṇu-puruṣa. I když Śrī Caitanya Mahāprabhu žil ve Vrindávanu, místní Jej považovali za obyčejnou lidskou bytost a rybáře mylně považovali za Kṛṣṇu. Každá lidská bytost má sklon dopouštět se takových chyb. Śrī Caitanya Mahāprabhu byl mylně považován za obyčejného sannyāsīho, rybář za Kṛṣṇu a pochodeň za lesknoucí se drahokamy na Kālīyových kápích.

Verš

prabhu kahe, — ‘kāhāṅ pāilā kṛṣṇa daraśana?’
loka kahe, — ‘sannyāsī tumi jaṅgama-nārāyaṇa

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu se dále zeptal; kāhāṅ pāilā — kde jste získali; kṛṣṇa daraśana — možnost vidět Kṛṣṇu; loka kahe — úctyhodní lidé odpověděli; sannyāsī tumi — Ty jsi sannyāsī; jaṅgama-nārāyaṇa — pohyblivý Nārāyaṇa.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se jich dále zeptal: „Kde jste viděli Kṛṣṇu přímo?“

Význam

Lidé odpověděli: „Ty jsi sannyāsī, odříkavý mnich, a proto jsi pohybující se Nārāyaṇa (jaṅgama-nārāyaṇa).“

Toto je pohled māyāvādské filosofie. Māyāvādská filosofie podporuje neosobní názor, že Nārāyaṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, nemá podobu. Neosobní Brahman si tedy lze představit v jakékoliv podobě – jako Viṣṇua, Śivu, Vivasvāna, Gaṇeśu nebo Devī Durgu. Podle māyāvādské filosofie musí být ten, kdo se stal sannyāsīm, považován za pohybujícího se Nārāyaṇa. Māyāvādská filosofie totiž tvrdí, že skutečný Nārāyaṇa se nehýbe, protože jako neosobní nemá nohy. Podle māyāvādské filosofie se tedy každý, kdo se stane sannyāsīm, prohlásí za Nārāyaṇa. Hlupáci tyto obyčejné lidské bytosti považují za Nejvyšší Osobnost Božství. Tomu se říká vivarta-vāda.

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura k tomu říká, že jaṅgama-nārāyaṇa znamená neosobní Brahman, který přijal podobu a pohybuje se z místa na místo v podobě māyāvādského sannyāsīho. Māyāvādská filosofie to potvrzuje. Daṇḍa-grahaṇa-mātreṇa naro nārāyaṇo bhavet – „Pouhým přijetím daṇḍy ve stavu sannyās se z člověka stane Nārāyaṇa.“ Māyāvādští sannyāsī se proto navzájem oslovují rčením oṁ namo nārāyaṇāya. Jeden Nārāyaṇa tak uctívá druhého.

Obyčejná lidská bytost se však ve skutečnosti nemůže stát Nārāyaṇem. Hlavní māyāvādský sannyāsī Śrī Śaṅkarācārya prohlašuje: nārāyaṇaḥ paro 'vyaktāt – „Nārāyaṇa není výtvorem tohoto hmotného světa. Nārāyaṇa je nad tímto hmotným stvořením.“ Māyāvādští sannyāsī si kvůli svému chabému poznání myslí, že se Nārāyaṇa, Absolutní Pravda, rodí jako lidská bytost, a když si to uvědomí, stane se znovu Nārāyaṇem. Proč by měl Nārāyaṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, přijímat podřízené postavení lidské bytosti a potom se znovu stávat Nārāyaṇem, když je dokonalý, nad tím se nepozastavují. Proč by měl být Nārāyaṇa nedokonalý? Proč by se měl zjevovat jako lidská bytost? Śrī Caitanya Mahāprabhu během svého pobytu ve Vrindávanu tyto body velice pěkně vysvětlil.

Verš

vṛndāvane ha-ilā tumi kṛṣṇa-avatāra
tomā dekhi’ sarva-loka ha-ila nistāra

Synonyma

vṛndāvane — ve Vrindávanu; ha-ilā — stal ses; tumi — Ty; kṛṣṇa-avatāra — inkarnace Kṛṣṇy; tomā dekhi' — tím, že Tě viděli; sarva-loka — všichni lidé; ha-ila nistāra — byli osvobozeni.

Překlad

Lidé pak řekli: „Objevil ses ve Vrindávanu jako inkarnace Kṛṣṇy. Všichni jsou teď osvobozeni jen díky tomu, že Tě viděli.“

Verš

prabhu kahe, — ‘viṣṇu’ ‘viṣṇu’ ihā nā kahibā!
jīvādhame ‘kṛṣṇa’-jñāna kabhu nā karibā!

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl; viṣṇu viṣṇu — „Ó Viṣṇu, Viṣṇu“; ihā — toto; kahibā — neříkejte; jīva-adhame — pokleslé podmíněné duše; kṛṣṇa-jñāna — přijímat jako Pána Kṛṣṇu; kabhu — kdykoliv; karibā — nedělejte.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu okamžitě vykřikl: „Viṣṇu! Viṣṇu! Neříkejte o Mně, že jsem Nejvyšší Osobnost Božství. Jīva se nikdy Kṛṣṇou stát nemůže. Nic takového ani nepouštějte z úst!“

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu okamžitě řekl, že živá bytost by nikdy neměla být srovnávána s Nejvyšší Osobností Božství, ať je jakkoliv vznešená. Veškeré kázání Śrī Caitanyi Mahāprabhua odporuje monistické filosofii māyāvādské školy. Ústředním bodem filosofie vědomí Kṛṣṇy je, že jīva, živá bytost, nemůže být nikdy považována za Kṛṣṇu nebo Viṣṇua. O tom je více pojednáno v následujících verších.

Verš

sannyāsī — cit-kaṇa jīva, kiraṇa-kaṇa-sama
ṣaḍ-aiśvarya-pūrṇa kṛṣṇa haya sūryopama

Synonyma

sannyāsī — ten, kdo přijal stav odříkání; cit-kaṇa jīva — nepatrná zlomkovitá živá bytost; kiraṇa — slunečního svitu; kaṇa — malá částečka; sama — jako; ṣaṭ-aiśvarya-pūrṇa — oplývající šesti vznešenými atributy; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; haya — je; sūrya-upama — přirovnán ke slunci.

Překlad

„Sannyāsī ve stavu odříkání je zajisté nedílnou částí úplného celku, stejně jako je zářící molekula slunečního světla nedílnou částí samotného slunce. Kṛṣṇa je jako slunce, oplývá šesti vznešenými atributy, ale živá bytost je pouze nepatrnou částí tohoto úplného celku.“

Verš

jīva, īśvara-tattva — kabhu nahe ‘sama’
jvalad-agni-rāśi yaiche sphuliṅgera ‘kaṇa’

Synonyma

jīva — živá bytost; īśvara-tattva — a Nejvyšší Osobnost Božství; kabhu — kdykoliv; nahe — ne; sama — sobě rovní; jvalat-agni-rāśi — velký plamen; yaiche — jako; sphuliṅgera — jiskry; kaṇa — část.

Překlad

„Živá bytost a Absolutní Osobnost Božství nemohou být nikdy považováni za sobě rovné, stejně jako nepatrnou jiskru nelze nikdy považovat za původní plamen.“

Význam

Māyāvādští sannyāsī se považují za Brahman a nemístně o sobě mluví jako o Nārāyaṇovi. Monističtí žáci māyāvādské školy (známí jako smārta-brāhmaṇové) jsou obvykle ženatí brāhmaṇové, kteří přijímají māyāvādské sannyāsī jako ztělesněného Nārāyaṇa, a proto se jim klaní. Śrī Caitanya Mahāprabhu se proti tomuto neautorizovanému systému okamžitě ohradil a konkrétně zmínil, že sannyāsī není nic víc než nepatrný zlomek Nejvyššího (cit-kaṇa jīva). Jinými slovy, není nic víc než obyčejná živá bytost. Za žádných okolností není Nārāyaṇem, stejně jako molekula slunečního světla není samotným sluncem. Živá bytost je pouze dílčí částí Absolutní Pravdy, proto se na žádném stupni dokonalosti nemůže stát Nejvyšší Osobností Božství. Vaiṣṇavská škola tento māyāvādský názor vždy odsuzuje. Samotný Śrī Caitanya Mahāprabhu se proti této filosofii ohradil. Když māyāvādī přijmou sannyās a považují se za Nārāyaṇa, natolik zpychnou, že dokonce ani nepřijdou do Nārāyaṇova chrámu, aby se poklonili, protože se o sobě mylně domnívají, že jsou samotný Nārāyaṇa. I když māyāvādští sannyāsī vzdávají úctu jiným sannyāsīm a oslovují je jako Nārāyaṇa, do Nārāyaṇova chrámu se poklonit nepřijdou. Jsou vždy zavrženi a označeni za démony. Védy jasně prohlašují, že živé bytosti jsou podřízené části nejvyššího. Eko bahūnāṁ yo vidadhāti kāmān – Nejvyšší Bytost, Kṛṣṇa, udržuje všechny ostatní živé bytosti.

Verš

hlādinyā saṁvid-āśliṣṭaḥ
sac-cid-ānanda īśvaraḥ
svāvidyā-saṁvṛto jīvaḥ
saṅkleśa-nikarākaraḥ

Synonyma

hlādinyā — energií hlādinī; saṁvit — energií saṁvit; āśliṣṭaḥ — obklopený; sat-cit-ānandaḥ — neustále transcendentálně blažený; īśvaraḥ — nejvyšší vládce; sva — vlastní; avidyā — nevědomostí; saṁvṛtaḥ — obklopená; jīvaḥ — živá bytost; saṅkleśa — trojího utrpení; nikara — množství; ākaraḥ — důl.

Překlad

„  ,Nejvyšší Osobnost Božství, nejvyšší vládce, vždy oplývá transcendentální blažeností a je doprovázen energiemi hlādinī a saṁvit. Podmíněná duše je však neustále zahalená nevědomostí a zahanbována trojím utrpením. To z ní dělá studnici plnou mnoha různých druhů strádání.̀  “

Význam

Tento výrok Viṣṇua Svāmīho je citován v Bhāvārtha-dīpice, komentáři Śrīdhara Svāmīho ke Śrīmad-Bhāgavatamu (1.7.6).

Verš

yei mūḍha kahe, — jīva īśvara haya ‘sama’
seita ‘pāṣaṇḍī’ haya, daṇḍe tāre yama

Synonyma

yei mūḍha — každý hlupák, který; kahe — říká; jīva — živá bytost; īśvara — nejvyšší vládce; haya — jsou; sama — stejní; seita — on; pāṣaṇḍī haya — prvotřídní ateista; daṇḍe — potrestá; tāre — jej; yama — vládce smrti Yamarāja.

Překlad

„Hlupák, který říká, že Nejvyšší Osobnost Božství je na stejné úrovni jako živá bytost, je ateista a podléhá trestu od vládce smrti Yamarāje.“

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říká, že slovo pāṣaṇḍī označuje toho, kdo považuje živou bytost pod vládou iluzorní energie za rovnocennou Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, který je vůči všem hmotným kvalitám transcendentální. Dalším druhem pāṣaṇḍīho je ten, kdo nevěří v duši, Pánovu vyšší energii, a proto mezi duchem a hmotou nedělá rozdíly. Při popisování jednoho z přestupků proti zpívání svatých jmen, přestupku zvaného śruti-śāstra-nindana (pomlouvání védské literatury), Jīva Gosvāmī ve své Bhakti-sandarbě říká: yathā pāṣaṇda-mārgeṇa dattātreyarṣabha-devopāsakānāṁ pāṣaṇḍīnām – „Ti, kdo uctívají impersonalisty, jako je Dattātreya, jsou také pāṣaṇdī.“ Ohledně přestupku ahaṁ-mama-buddhi neboli dehātma-buddhi (považovat tělo za sebe sama) Jīva Gosvāmī říká: deva-draviṇādi-nimittaka-̀pāṣaṇḍa'-śabdena ca daśāparādhā eva lakṣyante, pāṣaṇḍa-mayatvāt teṣām – „Ti, kdo jsou příliš zaujati tělesným pojetím a tělesnými potřebami, se také nazývají pāṣaṇḍī.“ Jinde v Bhakti-sandarbě se uvádí:

uddiśya devatā eva
juhoti ca dadāti ca
sa pāṣaṇḍīti vijñeyaḥ
svatantro vāpi karmasu

Pāṣaṇḍī je ten, kdo považuje polobohy za totožné s Nejvyšší Osobností Božství, a proto uctívá kdejakého poloboha jako Nejvyšší Osobnost Božství.“ Ten, kdo neposlouchá pokyny duchovního mistra, je také považován za pāṣaṇḍīho. Slovo pāṣaṇḍī je také popsáno na mnoha místech Śrīmad-Bhāgavatamu, jako například ve verších 4.2.28, 30 a 32, 5.6.9, 12.2.13 a 3.43.

Celkově vzato, pāṣaṇḍī je neoddaný a nepřijímá védské závěry. V Hari-bhakti-vilāse (1.117) je verš z Padma Purāṇy, který popisuje pāṣaṇḍīho. Śrī Caitanya Mahāprabhu ho cituje jako další verš.

Verš

yas tu nārāyaṇaṁ devaṁ
brahma-rudrādi-daivataiḥ
samatvenaiva vīkṣeta
sa pāṣaṇḍī bhaved dhruvam

Synonyma

yaḥ — každý, kdo; tu — však; nārāyaṇam — Nejvyšší Osobnost Božství, vládce takových polobohů, jako je Brahmā a Śiva; devam — Pána; brahma — Pána Brahmu; rudra — Pána Śivu; ādi — a další; daivataiḥ — s takovými polobohy; samatvena — na stejné úrovni; eva — zajisté; vīkṣeta — vidí; saḥ — taková osoba; pāṣaṇḍīpāṣaṇḍī; bhavet — musí být; dhruvam — zajisté.

Překlad

„  ,Ten, kdo považuje polobohy, jako je Brahmā a Śiva, za rovnocenné s Nārāyaṇem, má být považován za rouhače neboli pāṣaṇḍīho.̀  “

Verš

loka kahe, — tomāte kabhu nahe ‘jīva’-mati
kṛṣṇera sadṛśa tomāra ākṛti-prakṛti

Synonyma

loka kahe — lidé řekli; tomāte — Tebe; kabhu — kdykoliv; nahe — není; jīva-mati — považování za obyčejnou lidskou bytost; kṛṣṇera sadṛśa — jako Pána Kṛṣṇy; tomāra — Tvoje; ākṛti — tělesné rysy; prakṛti — vlastnosti.

Překlad

Poté, co Śrī Caitanya Mahāprabhu vysvětlil rozdíl mezi obyčejnou živou bytostí a Nejvyšší Osobností Božství, lidé řekli: „Nikdo Tě nepovažuje za obyčejnou lidskou bytost. Ty jsi ve všech ohledech, v tělesných i povahových rysech, jako Kṛṣṇa.“

Verš

‘ākṛtye’ tomāre dekhi ‘vrajendra-nandana’
deha-kānti pītāmbara kaila ācchādana

Synonyma

ākṛtye — podle tělesných rysů; tomāre — Tebe; dekhi — vidíme; vrajendra-nandana — přímo syn Mahārāje Nandy; deha-kānti — záři těla; pīta-ambara — zlatý pokryv; kaila ācchādana — zakryl.

Překlad

„Podle Tvých tělesných rysů vidíme, že nejsi nikdo jiný než syn Nandy Mahārāje, i když teď Tvoji původní barvu pleti překrývá zlatý lesk.“

Verš

mṛga-mada vastre bāndhe, tabu nā lukāya
‘īśvara-svabhāva’ tomāra ḍhākā nāhi yāya

Synonyma

mṛga-mada — jelení pižmo; vastre — látkou; bāndhe — omotá se; tabu — přesto; — ne; lukāya — skryje se; īśvara-svabhāva — vlastnosti Nejvyšší Osobnosti Božství; tomāra — u Tebe; ṭākā nāhi yāya — nejsou skryté.

Překlad

„Stejně jako nelze skrýt vůni pižma tím, že je zabalíme do látky, nelze žádným způsobem skrýt Tvoje vlastnosti Nejvyšší Osobnosti Božství.“

Verš

alaukika ‘prakṛti’ tomāra — buddhi-agocara
tomā dekhi’ kṛṣṇa-preme jagat pāgala

Synonyma

alaukika — neobyčejné; prakṛti — vlastnosti; tomāra — Tvoje; buddhi-agocara — za hranicemi naší představivosti; tomā dekhi' — spatřením Tebe; kṛṣṇa-preme — v extázi lásky ke Kṛṣṇovi; jagat — celý svět; pāgala — šílený.

Překlad

„Tvé rysy jsou skutečně neobyčejné a za hranicemi představivosti obyčejné živé bytosti. Při pouhém spatření Tebe celý vesmír šílí v extázi lásky ke Kṛṣṇovi.“

Verš

strī-bāla-vṛddha, āra ‘caṇḍāla’ ‘yavana’
yei tomāra eka-bāra pāya daraśana
kṛṣṇa-nāma laya, nāce hañā unmatta
ācārya ha-ila sei, tārila jagata

Synonyma

strī — ženy; bāla — děti; vṛddha — starci; āra — a; caṇḍāla — nejnižší z lidí; yavana — ti, kdo jedí maso; yei — každý, kdo; tomāra — Tebe; eka-bāra — jednou; pāya daraśana — uvidí; kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Kṛṣṇy; laya — zpívá; nāce — tančí; hañā unmatta — jako blázen; ācārya ha-ila — stane se duchovním mistrem; sei — takový člověk; tārila jagata — osvobodí celý svět.

Překlad

„Když Tě byť jen jednou spatří, začnou dokonce i ženy, děti, starci, pojídači masa i členové nejnižší kasty okamžitě zpívat svaté jméno Kṛṣṇy, tančit jako šílení a stávají se duchovními mistry schopnými osvobodit celý svět.“

Verš

darśanera kārya āchuka, ye tomāra ‘nāma’ śune
sei kṛṣṇa-preme matta, tāre tribhuvane

Synonyma

darśanera kārya āchuka — nejen když Tě spatří; ye — každý, kdo; tomāra — Tvoje; nāma — svaté jméno; śune — slyší; sei — takový člověk; kṛṣṇa-preme — v extázi lásky ke Kṛṣṇovi; matta — šílí; tāre — osvobodí; tri-bhuvane — tři světy.

Překlad

„Nejen když Tě někdo spatří, ale i každý, kdo slyší Tvé svaté jméno, zešílí extází lásky ke Kṛṣṇovi a je schopný osvobodit tři světy.“

Verš

tomāra nāma śuni’ haya śvapaca ‘pāvana’
alaukika śakti tomāra nā yāya kathana

Synonyma

tomāra — Tvoje; nāma — svaté jméno; śuni' — když slyší; haya — stávají se; śvapaca — pojídači psů, nejnižší z lidí; pāvana — světci; alaukika — neobyčejná; śakti — síla; tomāra — Tvoje; — ne; yāya kathana — může být popsána.

Překlad

„Pouhým poslechem Tvého svatého jména se z pojídačů psů stávají světci. Tvé neobyčejné schopnosti se nedají popsat slovy.“

Verš

yan-nāmadheya-śravaṇānukīrtanād
yat-prahvaṇād yat-smaraṇād api kvacit
śvādo ’pi sadyaḥ savanāya kalpate
kutaḥ punas te bhagavan nu darśanāt

Synonyma

yat — jehož; nāmadheya — jména; śravaṇa — posloucháním; anukīrtanāt — a následným zpíváním; yat — komu; prahvaṇāt — klaněním se; yat — na něhož; smaraṇāt — pouhým vzpomínáním; api — také; kvacit — někdy; śva-adaḥ — pojídač psů; api — dokonce; sadyaḥ — okamžitě; savanāya — k vykonávání védských obětí; kalpate — bude schopen; kutaḥ — nemluvě o; punaḥ — znovu; te — Tebe; bhagavan — ó Nejvyšší Osobnosti Božství; nu — zajisté; darśanāt — zhlédnutím.

Překlad

„  ,Nemluvě o duchovním pokroku těch, kdo vidí Nejvyšší Osobu tváří v tvář – dokonce i člověk narozený v rodině pojídačů psů může okamžitě vykonávat védské oběti, pokud jednou vysloví jméno Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, nebo Jej opěvuje, naslouchá o Jeho zábavách, klaní se Mu či na Něho jen vzpomíná.̀

Význam

Vysvětlení tohoto verše (Śrīmad-Bhāgavatam 3.33.6) hledejte v šestnácté kapitole Madhya-līly, verši 186.

Verš

eita’ mahimā — tomāra ‘taṭastha’-lakṣaṇa
‘svarūpa’-lakṣaṇe tumi — ‘vrajendra-nandana’

Synonyma

eita' — všechna tato; mahimā — sláva; tomāra — Tvoje; taṭastha-lakṣaṇa — okrajové rysy; svarūpa — původní; lakṣaṇe — vlastnostmi; tumi — Ty; vrajendra-nandana — syn Mahārāje Nandy.

Překlad

„Tato Tvoje sláva je pouze okrajová. Původně jsi synem Mahārāje Nandy.“

Význam

Původní vlastnosti nějaké podstaty se nazývají svarūpa a následné vlastnosti se nazývají taṭastha-lakṣaṇa neboli okrajové rysy. Věhlas Pánových okrajových rysů dokazuje, že se jedná o původní Nejvyšší Osobnost Božství, syna Mahārāje Nandy. Jakmile to člověk pochopí, přijme Śrī Caitanyu Mahāprabhua jako Nejvyšší Osobnost Božství, Pána Śrī Kṛṣṇu.

Verš

sei saba loke prabhu prasāda karila
kṛṣṇa-preme matta loka nija-ghare gela

Synonyma

sei saba loke — všem těmto lidem; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; prasāda karila — udělil svoji bezpříčinnou milost; kṛṣṇa-preme — v extázi lásky ke Kṛṣṇovi; matta — šílení; loka — lidé; nija-ghare gela — vrátili se do svých domovů.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom všem přítomným lidem udělil svou bezpříčinnou milost a každý z nich upadl do extáze lásky k Bohu. Nakonec se všichni vrátili do svých domovů.

Verš

ei-mata kata-dina ‘akrūre’ rahilā
kṛṣṇa-nāma-prema diyā loka nistārilā

Synonyma

ei-mata — takto; kata-dina — několik dní; akrūre rahilā — zůstal u Akrúra-tírthy; kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Kṛṣṇy; prema — extatickou lásku; diyā — rozdávající; loka — každého; nistārilā — osvobodil.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu zůstal v místě Akrúra-tírthy několik dní a každého tam osvobodil prostým rozdáváním svatého jména Kṛṣṇy a extatické lásky k Pánu.

Verš

mādhava-purīra śiṣya seita brāhmaṇa
mathurāra ghare-ghare karā’na nimantraṇa

Synonyma

mādhava-purīra — Mādhavendry Purīho; śiṣya — žák; seita — ten; brāhmaṇabrāhmaṇa; mathurāra — z Mathury; ghare-ghare — od domu k domu; karā'na — inspiruje; nimantraṇa — pozvání.

Překlad

Brāhmaṇský žák Mādhavendry Purīho chodil v Mathuře od domu k domu a inspiroval další brāhmaṇy, aby pozvali Caitanyu Mahāprabhua do svých domovů.

Verš

mathurāra yata loka brāhmaṇa sajjana
bhaṭṭācārya-sthāne āsi’ kare nimantraṇa

Synonyma

mathurāra — z Mathury; yata — všichni; loka — lidé; brāhmaṇa sat-jana — vážení lidé a brāhmaṇové; bhaṭṭācārya-sthāne — k Balabhadrovi Bhaṭṭācāryovi; āsi' — přicházející; kare nimantraṇa — předkládají pozvání.

Překlad

Všichni úctyhodní lidé z Mathury v čele s brāhmaṇy chodili za Balabhadrou Bhaṭṭācāryou a předkládali mu pozvání pro Pána.

Verš

eka-dina ‘daśa’ ‘biśa’ āise nimantraṇa
bhaṭṭācārya ekera mātra karena grahaṇa

Synonyma

eka-dina — v jednom dni; daśa biśa — deset až dvacet; āise — přichází; nimantraṇa — pozvání; bhaṭṭācārya — Balabhadra Bhaṭṭācārya; ekera — jedno z nich; mātra — pouze; karena grahaṇa — přijímá.

Překlad

V jednom dni obdržel Balabhadra Bhaṭṭācārya deset až dvacet pozvání, ale přijal pouze jedno z nich.

Verš

avasara nā pāya loka nimantraṇa dite
sei vipre sādhe loka nimantraṇa nite

Synonyma

avasara pāya — nedostávají příležitost; loka — lidé; nimantraṇa dite — pozvat; sei vipre — toho brāhmaṇu; sādhe — žádají; loka — lidé; nimantraṇa nite — aby přijal pozvání.

Překlad

A protože ne každý dostal příležitost pozvat Śrī Caitanyu Mahāprabhua osobně, žádali sanoḍiyā brāhmanu, aby Pána poprosil o přijetí jejich pozvání.

Verš

kānyakubja-dākṣiṇātyera vaidika brāhmaṇa
dainya kari, kare mahāprabhura nimantraṇa

Synonyma

kānyakubjabrāhmaṇové z Kánjakubdži; dākṣiṇātyera — jistí brāhmaṇové z jižní Indie; vaidika — následovníci védského náboženství; brāhmaṇabrāhmaṇové; dainya kari — s velkou pokorou; kare — předkládají; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; nimantraṇa — pozvání.

Překlad

Brāhmaṇové z různých míst jako například z Kánjakubdži a jižní Indie, kteří byli přísní následovníci védského náboženství, zvali Śrī Caitanyu Mahāprabhua s velkou pokorou.

Verš

prātaḥ-kāle akrūre āsi’ randhana kariyā
prabhure bhikṣā dena śālagrāme samarpiyā

Synonyma

prātaḥ-kāle — ráno; akrūre — k Akrúra-tírtě; āsi' — když přišli; randhana kariyā — poté, co uvařili; prabhure — Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; bhikṣā dena — předkládají oběd; śālagrāme samarpiyā — po obětování śālagrāma-śile.

Překlad

Ráno přicházeli k Akrúra-tírtě, aby uvařili oběd. Potom, co jej obětovali śālagrāma-śile, jej nabídli Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi.

Význam

Existují brāhmaṇové nazývaní pañca-gauḍa-brāhmaṇové, kteří pocházejí z pěti míst severní Indie, a brāhmaṇové známí jako pañca-dākṣiṇātya-brāhmaṇové, kteří pocházejí z pěti míst v jižní Indii. Místa v severní Indii jsou Kánjakubdža, Sárasvata, Gauda, Maithila a Utkala. V jižní Indii to jsou Ándhra, Karnátaka, Gudžarát, Drávida a Maháráštra. Brāhmaṇové z těchto míst jsou považováni za velmi přísné následovníky védských zásad a jsou přijímáni jako čistí brāhmaṇové. Přísně následují védské zásady a nejsou znečištěni tantrickými pochybnými praktikami. Všichni tito brāhmaṇové s úctou zvali Caitanyu Mahāprabhua na oběd.

Verš

eka-dina sei akrūra-ghāṭera upare
vasi’ mahāprabhu kichu karena vicāre

Synonyma

eka-dina — jednou; sei — tohoto; akrūra-ghāṭera — Akrúra-ghátu; upare — na břehu; vasi' — když seděl; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kichu — něco; karena — činí; vicāre — zvažování.

Překlad

Jednoho dne seděl Śrī Caitanya Mahāprabhu u koupacího ghátu Akrúra-tírthy a uvažoval následovně.

Význam

Akrúra-tírtha se nachází na cestě mezi Vrindávanem a Mathurou. Když Akrūra odvážel Kṛṣṇu a Balarāmu do Mathury, Pán na tomto místě odpočíval a koupal se v Jamuně. Když se Kṛṣṇa s Balarāmou vykoupali, Akrūra uviděl ve vodě celý svět Vaikuṇṭhy. Vaikuṇṭhské planety viděli ve vodě i obyvatelé Vrindávanu.

Verš

ei ghāṭe akrūra vaikuṇṭha dekhila
vrajavāsī loka ‘goloka’ darśana kaila

Synonyma

ei ghāṭe — u tohoto koupacího místa; akrūra — Akrūra; vaikuṇṭha dekhila — viděl duchovní svět; vrajavāsī loka — obyvatelé Vrindávanu; goloka darśana kaila — viděli Goloku.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu uvažoval: „U tohoto koupacího ghátu viděl Akrūra Vaikuṇṭhu, duchovní svět, a všichni obyvatelé Vradži viděli Goloku Vṛndāvan.“

Verš

eta bali’ jhāṅpa dilā jalera upare
ḍubiyā rahilā prabhu jalera bhitare

Synonyma

eta bali' — když to řekl; jhāṅpa dilā — skočil; jalera upare — nad vodou; ḍubiyā — poté, co se ponořil; rahilā — zůstal; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; jalera bhitare — ve vodě.

Překlad

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu přemýšlel o tom, jak Akrūra zůstal ve vodě, okamžitě do ní skočil a nějakou dobu se nevynořil.

Verš

dekhi’ kṛṣṇadāsa kāndi’ phukāra karila
bhaṭṭācārya śīghra āsi’ prabhure uṭhāila

Synonyma

dekhi' — když viděl; kṛṣṇadāsa — Kṛṣṇadāsa; kāndi' — naříkající; phu-kāra karila — hlasitě křičel; bhaṭṭācārya — Balabhadra Bhaṭṭācārya; śīghra — rychle; āsi' — poté, co přispěchal; prabhure uṭhāila — vytáhl Śrī Caitanyu Mahāprabhua

Překlad

Jakmile Kṛṣṇadāsa uviděl, že se Caitanya Mahāprabhu topí, začal naříkat a hlasitě křičet. Balabhadra Bhaṭṭācārya okamžitě přispěchal a vytáhl Pána z vody.

Verš

tabe bhaṭṭācārya sei brāhmaṇe lañā
yukti karilā kichu nibhṛte vasiyā

Synonyma

tabe — potom; bhaṭṭācārya — Bhaṭṭācārya; sei brāhmaṇe — sanoḍiyā brāhmaṇu; lañā — vzal; yukti karilā — radil se; kichu — něco; nibhṛte vasiyā — seděli na odlehlém místě.

Překlad

Balabhadra Bhaṭṭācārya potom vzal sanoḍiyā brāhmaṇu stranou, aby se s ním poradil.

Verš

āji āmi āchilāṅa uṭhāiluṅ prabhure
vṛndāvane ḍubena yadi, ke uṭhābe tāṅre?

Synonyma

āji — dnes; āmi — já; āchilāṅa — byl jsem tady; uṭhāiluṅ — vytáhl; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; vṛndāvane — ve Vrindávanu; ḍubena yadi — pokud se bude topit; ke uṭhābe tāṅre — kdo Ho vytáhne.

Překlad

Balabhadra Bhaṭṭācārya řekl: „Dnes jsem tu byl, a proto jsem mohl Pána vytáhnout. Kdo Mu však pomůže, pokud se začne topit ve Vrindávanu?“

Verš

lokera saṅghaṭṭa, āra nimantraṇera jañjāla
nirantara āveśa prabhura nā dekhiye bhāla

Synonyma

lokera saṅghaṭṭa — davy lidí; āra — a; nimantraṇera jañjāla — rozptylování zvaním; nirantara — neustále; āveśa — extatická láska; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; dekhiye bhāla — nevidím v tom nic dobrého.

Překlad

„Jsou zde davy lidí a to neustálé zvaní je rušivé. Pán je navíc neustále pohroužený ve své extázi a emocích. Okolnosti se mi nezdají příliš dobré.“

Verš

vṛndāvana haite yadi prabhure kāḍiye
tabe maṅgala haya, — ei bhāla yukti haye

Synonyma

vṛndāvana haite — z Vrindávanu; yadi — jestliže; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; kāḍiye — odvedu; tabe — potom; maṅgala haya — bude příznivé; ei — to; bhāla — dobrý; yukti — plán; haye — je.

Překlad

„Bylo by dobré odvést Śrī Caitanyu Mahāprabhua z Vrindávanu. To je můj závěr.“

Verš

vipra kahe, — prayāge prabhu lañā yāi
gaṅgā-tīra-pathe yāi, tabe sukha pāi

Synonyma

vipra kahebrāhmaṇa řekl; prayāge — do Prajágu; prabhu — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; lañā — beroucí; yāi — pojďme; gaṅgā-tīra-pathe — podél břehu Gangy; yāi — pojďme; tabe — potom; sukha pāi — pocítíme štěstí.

Překlad

Sanoḍiyā brāhmaṇa řekl: „Vezměme Jej podél břehu Gangy do Prajágu, to bude nesmírně příjemná cesta.“

Verš

‘soro-kṣetre, āge yāñā kari’ gaṅgā-snāna
sei pathe prabhu lañā kariye payāna

Synonyma

soro-kṣetre — na posvátné místo zvané Soro-kšétra; āge — nejprve, za; yāñā — jdoucí; kari' gaṅgā-snāna — po koupeli v Ganze; sei pathe — touto cestou; prabhu lañā — beroucí Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua; kariye payāna — pojďme.

Překlad

„Nejdříve pojďme na posvátné místo Soro-kšétru a vykoupejme se v Ganze. Vezměme Śrī Caitanyu Mahāprabhua touto cestou.“

Verš

māgha-māsa lāgila, ebe yadi yāiye
makare prayāga-snāna kata dina pāiye

Synonyma

māgha-māsa lāgila — měsíc Māgha už začal; ebe — nyní; yadi — pokud; yāiye — půjdeme; makare — během Makara-saṅkrānti; prayāga-snāna — koupání v Prajágu; kata dina — několik dní; pāiye — získáme.

Překlad

„Nyní začíná měsíc Māgha. Pokud půjdeme do Prajágu nyní, budeme mít příležitost koupat se tam několik dní během Makara-saṅkrānti.“

Význam

Lidé se dodnes koupou v měsíci Māgha během Māgha-mely. Tato velmi stará melā (setkání) probíhá již odnepaměti. Říká se, že od doby, kdy Pán v podobě Mohinī vzal nádobu s nektarem a ukryl ji v Prajágu, scházejí se tam každý rok svatí muži a slaví Māgha-melu. Každých dvanáct let se tam koná Kumbha-melā, obrovská slavnost, na kterou přicházejí všichni svatí muži z celé Indie. Brāhmaṇa chtěl využít příležitosti Māgha-mely a vykoupat se tam.

O koupání na soutoku Gangy a Jamuny nedaleko pevnosti v Iláhábádu (Prajágu) je zmínka ve zjevených písmech:

māghe māsi gamiṣyanti
gaṅgā-yāmuna-saṅgamam
gavāṁ śata-sahasrasya
samyag dattaṁ ca yat-phalam
prayāge māgha-māse vai
try-ahaṁ snātasya tat-phalam

„Ten, kdo jde v měsíci Māgha do Prajágu a vykoupe se tam na soutoku Gangy a Jamuny, získá stejné výsledky, jako kdyby rozdal stovky a tisíce krav. Výsledek takové zbožné činnosti získá pouhým třídenním koupáním na tomto místě.“ Kvůli tomu sanoḍiyā brāhmaṇa velice dychtil jít do Prajágu a koupat se tam. Tohoto koupání v měsíci Māgha většinou využívají karmī (ti, kdo si chtějí užívat plodů své práce) s očekáváním budoucí odměny. Ti, kdo vykonávají oddanou službu, tento karma-kāṇḍský postup příliš nenásledují.

Verš

āpanāra duḥkha kichu kari’ nivedana
‘makara-paṅcasi prayāge’ kariha sūcana

Synonyma

āpanāra — osobní; duḥkha — roztrpčenost; kichu — nějakou; kari' — činící; nivedana — žádost; makara-paṅcasi — úplněk v měsíci Māgha; prayāge — do Prajágu; kariha sūcana — prosím řekni.

Překlad

Sanoḍiyā brāhmaṇa pokračoval: „Pověz prosím Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi o nespokojenosti, kterou cítíš, a navrhni, abychom při úplňku v měsíci Māgha odešli do Prajágu.“

Verš

gaṅgā-tīra-pathe sukha jānāiha tāṅre
bhaṭṭācārya āsi’ tabe kahila prabhure

Synonyma

gaṅgā-tīra — podél břehu Gangy; pathe — cestou; sukha — štěstí; jānāiha — prosím sděl; tāṅre — Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; bhaṭṭācārya — Balabhadra Bhaṭṭācārya; āsi' — poté, co přišel; tabe — potom; kahila prabhure — řekl Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi.

Překlad

„Řekni Pánu, jak budeš šťastný, když půjdeme podél břehů Gangy.“ Balabhadra Bhaṭṭācārya proto předložil tuto modlitbu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi.

Verš

“sahite nā pāri āmi lokera gaḍabaḍi
nimantraṇa lāgi’ loka kare huḍāhuḍi

Synonyma

sahite pāri — nemohu snášet; āmi — já; lokera — lidí; gaḍabaḍi — rozruch; nimantraṇa — pozváním; lāgi' — kvůli; loka — lidé; kare — činí; huḍāhuḍi — shon.

Překlad

Balabhadra Bhaṭṭācārya Pánu řekl: „Už nemohu snášet to neustálé vyrušování davy lidí. Jeden za druhým sem chodí, aby Tě zvali.“

Verš

prātaḥ-kāle āise loka, tomāre nā pāya
tomāre nā pāñā loka mora māthā khāya

Synonyma

prātaḥ-kāle — ráno; āise — přicházejí; loka — lidé; tomāre — Tebe; pāya — nevidí; tomāre pāñā — když Tě nedostanou; loka — lidé; mora māthā khāya — zatěžují můj mozek.

Překlad

„Časně ráno sem lidé chodí, a když Tě tu nevidí, jen zatěžují můj mozek.“

Verš

tabe sukha haya yabe gaṅgā-pathe yāiye
ebe yadi yāi, ‘makare’ gaṅgā-snāna pāiye

Synonyma

tabe — potom; sukha haya — budu mít velkou radost; yabe — když; gaṅgā-pathe — podél břehu Gangy; yāiye — půjdeme; ebe yadi yāi — když půjdeme nyní; makare — během Makara-saṅkrānti; gaṅgā-snāna pāiye — můžeme se vykoupat v Ganze.

Překlad

„Udělá mi velkou radost, pokud všichni odejdeme a půjdeme cestou podél břehů Gangy. Budeme se potom moci vykoupat v Ganze v Prajágu během Makara-saṅkrānti.“

Význam

Během Māgha-mely nastávají dvě velké příležitosti vykoupat se v Ganze, a to v den, kdy je měsíc v novu, a potom, když je v měsíci Māgha úplněk.

Verš

udvigna ha-ila prāṇa, sahite nā pāri
prabhura ye ājñā haya, sei śire dhari”

Synonyma

udvigna — rozrušená; ha-ila — stala se; prāṇa — moje mysl; sahite — snášet; pāri — nedokáži; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ye — jaké; ājñā — nařízení; haya — je; sei śire dhari — to přijmu.

Překlad

„Moje mysl je velice rozrušená a už nedokáži tuto úzkost dále snášet. Nyní vše závisí na Tvém svolení. Přijmu cokoli, co Ty budeš chtít udělat.“

Verš

yadyapi vṛndāvana-tyāge nāhi prabhura mana
bhakta-icchā pūrite kahe madhura vacana

Synonyma

yadyapi — i když; vṛndāvana-tyāge — opustit Vrindávan; nāhi prabhura mana — nebyla Pánova touha; bhakta — oddaného; icchā — touhu; pūrite — aby splnil; kahe — říká; madhura vacana — sladká slova.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu nechtěl Vrindávan opustit, ale jen proto, aby splnil touhu svého oddaného, sladce promluvil.

Verš

“tumi āmāya āni’ dekhāilā vṛndāvana
ei ‘ṛṇa’ āmi nāriba karite śodhana

Synonyma

tumi — ty; āmāya — Mě; āni' — poté, co jsi přivedl; dekhāilā — ukázal jsi; vṛndāvana — toto posvátné místo zvané Vrindávan; ei ṛṇa — tento dluh; āmi nāriba — nebudu schopný; karite śodhana — splatit.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Tys Mě sem přivedl, abys Mi ukázal Vrindávan. Jsem ti nesmírně zadlužený a tento dluh nebudu schopný splatit.“

Verš

ye tomāra icchā, āmi seita kariba
yāhāṅ lañā yāha tumi, tāhāṅi yāiba”

Synonyma

ye tomāra icchā — cokoliv chceš; āmi — Já; seita kariba — to musím dělat; yāhāṅ — kamkoliv; lañā yāha — vezmeš Mne; tumi — ty; tāhāṅi yāiba — tam půjdu.

Překlad

„Musím udělat, cokoliv si přeješ. Půjdu, kamkoliv Mě povedeš.“

Verš

prātaḥ-kāle mahāprabhu prātaḥ-snāna kaila
‘vṛndāvana chāḍiba’ jāni’ premāveśa haila

Synonyma

prātaḥ-kāle — ráno; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; prātaḥ-snāna kaila — vykonal svou ranní koupel; vṛndāvana chāḍiba — budu muset opustit Vrindávan; jāni' — jelikož věděl; prema-āveśa haila — pocítil extázi lásky.

Překlad

Dalšího dne Śrī Caitanya Mahāprabhu časně ráno vstal a po koupeli pocítil extázi lásky, protože věděl, že nyní bude muset opustit Vrindávan.

Verš

bāhya vikāra nāhi, premāviṣṭa mana
bhaṭṭācārya kahe, — cala, yāi mahāvana

Synonyma

bāhya — vnější; vikāra — příznaky; nāhi — nebyly; prema-āviṣṭa mana — mysl překypovala extatickou láskou; bhaṭṭācārya kahe — Bhaṭṭācārya řekl; cala — pojďme; yāi mahāvana — pojďme do Mahávanu.

Překlad

I když Pán žádné vnější příznaky neprojevil, Jeho mysl překypovala extatickou láskou. Balabhadra Bhaṭṭācārya tehdy řekl: „Pojďme do Mahávanu (Gókuly).“

Verš

eta bali’ mahāprabhure naukāya vasāñā
pāra kari’ bhaṭṭācārya calilā lañā

Synonyma

eta bali' — když to řekl; mahāprabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; naukāya — na loď; vasāñā — posadil; pāra kari' — když přepluli řeku; bhaṭṭācārya — Balabhadra Bhaṭṭācārya; calilā — šel; lañā — beroucí.

Překlad

Balabhadra Bhaṭṭācārya potom Śrī Caitanyu Mahāprabhua posadil na loď a poté, co přepluli řeku, vzal Pána s sebou.

Verš

premī kṛṣṇadāsa, āra seita brāhmaṇa
gaṅgā-tīra-pathe yāibāra vijña dui-jana

Synonyma

premī kṛṣṇadāsa — oddaný Rājaputa Kṛṣṇadāsa; āra — a; seita brāhmaṇa — ten sanoḍiyā brāhmaṇa; gaṅgā-tīra-pathe — na cestě po břehu Gangy; yāibāra — jít; vijña — zkušení; dui-jana — dvě osoby.

Překlad

Jak Rājaputa Kṛṣṇadāsa, tak sanoḍiyā brāhmaṇa cestu podél břehu Gangy dobře znali.

Verš

yāite eka vṛkṣa-tale prabhu sabā lañā
vasilā, sabāra patha-śrānti dekhiyā

Synonyma

yāite — když šli; eka — jedním; vṛkṣa-tale — pod stromem; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; sabā lañā — beroucí je všechny; vasilā — usadil; sabāra — všech; patha-śrānti — únava chůzí; dekhiyā — jelikož věděl.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu v jednu chvíli poznal, že jsou ostatní unaveni, a tak je všechny zavedl pod jeden strom a usadil je tam.

Verš

sei vṛkṣa-nikaṭe care bahu gābhī-gaṇa
tāhā dekhi’ mahāprabhura ullasita mana

Synonyma

sei — tohoto; vṛkṣa-nikaṭe — nedaleko stromu; care — páslo se; bahu — mnoho; gābhī-gaṇa — krav; tāhā — toto; dekhi' — když viděl; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ullasita mana — nesmírně potěšilo mysl.

Překlad

Nedaleko toho stromu se páslo mnoho krav, a když je Pán spatřil, měl velkou radost.

Verš

ācambite eka gopa vaṁśī bājāila
śuni’ mahāprabhura mahā-premāveśa haila

Synonyma

ācambite — najednou; eka gopa — jeden pasáček; vaṁśī — na flétnu; bājāila — zahrál; śuni' — když uslyšel; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; mahā-prema-āveśa — pohroužení se do velké extáze lásky; haila — bylo.

Překlad

Najednou nějaký pasáček zahrál na flétnu a Pána se okamžitě zmocnila extáze lásky.

Verš

acetana hañā prabhu bhūmite paḍilā
mukhe phenā paḍe, nāsāya śvāsa ruddha hailā

Synonyma

acetana — bezvědomý; hañā — stávající se; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhūmite paḍilā — padl na zem; mukhe — u úst; phenā paḍe — měl pěnu; nāsāya — v nosních dírkách; śvāsa — dech; ruddha hailā — zastavil se.

Překlad

Naplněný extatickou láskou Pán v bezvědomí padl na zem. U úst měl pěnu a přestal dýchat.

Verš

hena-kāle tāhāṅ āśoyāra daśa āilā
mleccha-pāṭhāna ghoḍā haite uttarilā

Synonyma

hena-kāle — právě tehdy; tāhāṅ — tam; āśoyāra — vojáků; daśa — deset; āilā — přijelo; mleccha — muslimů; pāṭhāna — z rodu Pāṭhānů; ghoḍā — koní; haite — z; uttarilā — sesedli.

Překlad

Právě v době, kdy byl Pán v bezvědomí, tam přijelo deset vojáků patřících k muslimskému pāṭhānskému vojenskému řádu a sesedlo z koní.

Verš

prabhure dekhiyā mleccha karaye vicāra
ei yati-pāśa chila suvarṇa apāra

Synonyma

prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; dekhiyā — když viděli; mleccha — muslimové; karaye vicāra — mysleli si; ei yati-pāśa — ve vlastnictví tohoto sannyāsīho; chila — bylo; suvarṇa apāra — velké množství zlata.

Překlad

Vojáci viděli Pána v bezvědomí a mysleli si: „Tento sannyāsī u sebe musel mít velké množství zlata.“

Verš

ei cāri bāṭoyāra dhuturā khāoyāñā
māri’ ḍāriyāche, yatira saba dhana lañā

Synonyma

ei — tito; cāri — čtyři; bāṭoyāra — ničemové; dhuturādhuturu; khāoyāñā — nechali požít; māri' ḍāriyāche — zabili; yatirasannyāsīho; saba — veškeré; dhana — bohatství; lañā — beroucí.

Překlad

„Tito čtyři ničemové jistě tohoto sannyāsīho otrávili jedem dhuturā a vzali Mu jeho bohatství.“

Verš

tabe sei pāṭhāna cāri-janere bāṅdhila
kāṭite cāhe, gauḍiyā saba kāṅpite lāgila

Synonyma

tabe — potom; sei pāṭhāna — pāṭhānští vojáci; cāri-janere — ty čtyři; bāṅdhila — zajali; kāṭite cāhe — chtěli je zabít; gauḍiyā — Bengálci; saba — všichni; kāṅpite lāgila — začali se třást.

Překlad

S těmito úvahami pāṭhānští vojáci všechny čtyři zatkli a rozhodli se je zabít. Oba Bengálci se začali třást.

Význam

Těmi čtyřmi osobami byli Balabhadra Bhaṭṭācārya, jeho brāhmaṇský pomocník, Rājaputa Kṛṣṇadāsa a dále sanoḍiyā brāhmaṇa, oddaný Mādhavendry Purīho.

Verš

kṛṣṇadāsa — rājaputa, nirbhaya se baḍa
sei vipra — nirbhaya, se — mukhe baḍa daḍa

Synonyma

kṛṣṇadāsa — Kṛṣṇadāsa; rājaputa — patřící k rājaputskému rodu; nirbhaya — nebojácný; se — on; baḍa — velmi; sei vipra — sanoḍiyā brāhmaṇa; nirbhaya — také nebojácný; se — on; mukhe — v ústech; baḍa daḍa — velmi odvážný.

Překlad

Oddaný Kṛṣṇadāsa patřící k rājaputskému rodu se vůbec nebál. Sanoḍiyā brāhmaṇa se také nebál a odvážně promluvil.

Verš

vipra kahe, — pāṭhāna, tomāra pātsāra dohāi
cala tumi āmi sikdāra-pāśa yāi

Synonyma

vipra kahebrāhmaṇa řekl; pāṭhāna — vy, pāṭhānští vojáci; tomāra — vašeho; pātsāra — krále; dohāi — pod ochranou; cala — pojďme; tumi — vy; āmi — my; sikdāra-pāśa — k veliteli; yāi — pojďme.

Překlad

Brāhmaṇa řekl: „Vy, pāṭhānští vojáci, jste pod ochranou vašeho krále. Pojďme tedy za vaším velitelem a nechme rozhodnout jeho.“

Verš

ei yati — āmāra guru, āmi — māthura brāhmaṇa
pātsāra āge āche mora ‘śata jana’

Synonyma

ei yati — tento sannyāsī; āmāra guru — můj duchovní mistr; āmi — já; māthura brāhmaṇabrāhmaṇa z Mathury; pātsāra āge — ve službě muslimskému králi; āche — je; mora — mých; śata jana — sto lidí.

Překlad

„Tento sannyāsī je můj duchovní mistr a já jsem z Mathury. Jsem brāhmaṇa a znám mnoho lidí, kteří slouží muslimskému králi.“

Verš

ei yati vyādhite kabhu hayena mūrcchita
abaṅhi cetana pāibe, ha-ibe samvita

Synonyma

ei yati — tento sannyāsī; vyādhite — pod vlivem nemoci; kabhu — někdy; hayena mūrcchita — upadne do bezvědomí; abaṅhi — velmi brzy; cetana — vědomí; pāibe — získá zpátky; ha-ibe samvita — nabude vědomí.

Překlad

„Kvůli nějaké nemoci tento sannyāsī občas upadne do bezvědomí. Posaďte se prosím a uvidíte, že se mu vědomí velmi brzy vrátí a bude v pořádku.“

Verš

kṣaṇeka ihāṅ vaisa, bāndhi’ rākhaha sabāre
iṅhāke puchiyā, tabe māriha sabāre

Synonyma

kṣaṇeka — chvíli; ihāṅ vaisa — posaďte se tady; bāndhi' — v zajetí; rākhaha — držte; sabāre — nás všechny; iṅhāke puchiyā — až se Ho zeptáte; tabe — potom; māriha sabāre — můžete nás všechny zabít.

Překlad

„Posaďte se tady na chvíli a držte nás v zajetí. Až se tento sannyāsī probere z bezvědomí, můžete se Ho zeptat a potom nás, pokud budete chtít, můžete všechny zabít.“

Verš

pāṭhāna kahe, — tumi paścimā māthura dui-jana
‘gauḍiyā’ ṭhak ei kāṅpe dui-jana

Synonyma

pāṭhāna kahe — vojáci řekli; tumi — vy; paścimā — západní Indové; māthura — z mathurské oblasti; dui-jana — dva z vás; gauḍiyā — Bengálci; ṭhak — ničemové; ei — tito; kāṅpe — třesou se; dui-jana — dva.

Překlad

Pāṭhānští vojáci odpověděli: „Jste všichni ničemové. Jeden z vás je ze západních zemí, jeden z mathurského okresu a tito dva, co se třesou, jsou z Bengálska.“

Verš

kṛṣṇadāsa kahe, — āmāra ghara ei grāme
dui-śata turkī āche, śateka kāmāne

Synonyma

kṛṣṇadāsa kahe — Rājaputa Kṛṣṇadāsa řekl; āmāra ghara — můj domov; ei grāme — v této vesnici; dui-śata turkī — dvě stě Turků; āche — mám; śateka kāmāne — stovku děl.

Překlad

Rājaputa Kṛṣṇadāsa řekl: „Já bydlím tady a mám k dispozici okolo dvou set tureckých vojáků a stovku děl.“

Verš

ekhani āsibe saba, āmi yadi phukāri
ghoḍā-piḍā luṭi’ labe tomā-sabā māri’

Synonyma

ekhani — okamžitě; āsibe saba — všichni přijdou; āmi — já; yadi — jestliže; phu-kāri — hlasitě zavolám; ghoḍā-piḍā — koně a jejich sedla; luṭi' — ukořistí; labe — vezmou; tomā-sabā māri' — až vás všechny zabijí.

Překlad

„Jestli nahlas zavolám, okamžitě vás přijdou zabít a ukořistit vaše koně a sedla.“

Verš

gauḍiyā — ‘bāṭapāḍa’ nahe, tumi — ‘bāṭapāḍa’
tīrtha-vāsī luṭha’, āra cāha’ māribāra

Synonyma

gauḍiyā — Bengálci; bāṭapāḍa nahe — nejsou ničemové; tumi — vy; bāṭapāḍa — ničemové; tīrtha-vāsī — poutníky na svatá poutní místa; luṭha' — okrádáte; āra — a; cāha' — chcete; māribāra — zabít.

Překlad

„Tito bengálští poutníci nejsou žádní ničemové. Ničemové jste vy, protože chcete zabít a okrást poutníky.“

Verš

śuniyā pāṭhāna mane saṅkoca ha-ila
hena-kāle mahāprabhu ‘caitanya’ pāila

Synonyma

śuniyā — když slyšeli; pāṭhāna — muslimští vojáci; mane — v mysli; saṅkoca ha-ila — trochu váhali; hena-kāle — v tu chvíli; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; caitanya pāila — nabyl vědomí.

Překlad

Pāṭhānští vojáci po vyslechnutí této výhrůžky znejistěli. Potom se Śrī Caitanya Mahāprabhu náhle probral z bezvědomí.

Verš

huṅkāra kariyā uṭhe, bale ‘hari’ ‘hari’
premāveśe nṛtya kare ūrdhva-bāhu kari’

Synonyma

huṅ-kāra kariyā — hlasitě křičící; uṭhe — vstává; bale hari hari — zpívající „Hari, Hari“; prema-āveśe — v extázi lásky; nṛtya kare — tančí; ūrdhva-bāhu kari' — se zdviženýma rukama.

Překlad

Pán se probral a začal hlasitě křičet svaté jméno: „Hari! Hari!“ Se zdviženýma rukama pak začal tančit v extázi lásky.

Verš

premāveśe prabhu yabe karena citkāra
mlecchera hṛdaye yena lāge śeladhāra

Synonyma

prema-āveśe — v extázi lásky; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; yabe — když; karena citkāra — hlasitě křičí; mlecchera hṛdaye — v srdcích muslimských vojáků; yena — jako když; lāge — udeří; śela-dhāra — blesk.

Překlad

Když Pán v extázi lásky hlasitě řval, muslimští vojáci měli pocit, že jejich srdce zasáhl blesk.

Verš

bhaya pāñā mleccha chāḍi’ dila cāri-jana
prabhu nā dekhila nija-gaṇera bandhana

Synonyma

bhaya pāñā — ze strachu; mleccha — muslimové; chāḍi' dila — propustili; cāri-jana — čtyři osoby; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; dekhila — neviděl; nija-gaṇera — svých osobních společníků; bandhana — zatčení.

Překlad

Pāṭhānští vojáci posedlí strachem okamžitě své čtyři zajatce propustili, takže Śrī Caitanya Mahāprabhu neviděl své společníky zatčené.

Verš

bhaṭṭācārya āsi’ prabhure dhari’ vasāila
mleccha-gaṇa dekhi’ mahāprabhura ‘bāhya’ haila

Synonyma

bhaṭṭācārya — Bhaṭṭācārya; āsi' — okamžitě přicházející k; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; dhari' — beroucí; vasāila — posadil; mleccha-gaṇa dekhi' — když uviděl muslimské vojáky; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; bāhya — vnější vědomí; haila — bylo.

Překlad

Balabhadra Bhaṭṭācārya tehdy přistoupil ke Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi a usadil Jej. Jakmile Pán uviděl muslimské vojáky, začal se chovat normálně.

Verš

mleccha-gaṇa āsi’ prabhura vandila caraṇa
prabhu-āge kahe, — ei ṭhak cāri-jana

Synonyma

mleccha-gaṇa — muslimští vojáci; āsi' — když přišli; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; vandila caraṇa — uctívali lotosové nohy; prabhu-āge kahe — řekli Pánovi; ei ṭhak cāri-jana — tito čtyři lidé jsou ničemové.

Překlad

Všichni muslimští vojáci pak předstoupili před Pána, uctili Jeho lotosové nohy a řekli: „Zde jsou čtyři ničemové.“

Verš

ei cāri mili’ tomāya dhuturā khāoyāñā
tomāra dhana laila tomāya pāgala kariyā

Synonyma

ei cāri mili' — čtyři ničemové společně; tomāya — Tobě; dhuturā khāoyāñā — poté, co dali vypít jed; tomāra — Tvoje; dhana — bohatství; laila — vzali; tomāya — Tebe; pāgala — omámeného; kariyā — činící.

Překlad

„Tito ničemové Ti dali vypít jed dhuturā. Když jsi pozbyl rozum, vzali Ti veškeré Tvoje vlastnictví.“

Verš

prabhu kahena, — ṭhak nahe, mora ‘saṅgī’ jana
bhikṣuka sannyāsī, mora nāhi kichu dhana

Synonyma

prabhu kahena — Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl; ṭhak nahe — nejsou to ničemové; mora saṅgī jana — Moji společníci; bhikṣuka — žebrák; sannyāsīsannyāsī; mora — Moje; nāhi — není; kichu — jakékoliv; dhana — bohatství.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl: „To nejsou ničemové. Jsou to Moji společníci. Já jsem žebravý sannyāsī a nic nevlastním.“

Verš

mṛgī-vyādhite āmi kabhu ha-i acetana
ei cāri dayā kari’ karena pālana

Synonyma

mṛgī-vyādhite — kvůli epilepsii; āmi — Já; kabhu — někdy; ha-i — stávám se; acetana — bezvědomý; ei cāri — tito čtyři; dayā kari' — milostivě; karena pālana — starají se o Mne.

Překlad

„Mám epilepsii, a proto někdy upadám do bezvědomí. Tito čtyři se o Mě milostivě starají.“

Verš

sei mleccha-madhye eka parama gambhīra
kāla vastra pare sei, — loke kahe ‘pīra’

Synonyma

sei mleccha-madhye — mezi těmi muslimy; eka — jeden; parama gambhīra — velmi vážný; kāla vastra — černé oblečení; pare sei — má na sobě; loke — lidé; kahe — nazývají; pīra — svatá osoba.

Překlad

Mezi těmi muslimy byl jeden, který měl na sobě černé šaty a byl velmi vážný. Lidé o něm říkali, že je svatý.

Verš

citta ārdra haila tāṅra prabhure dekhiyā
‘nirviśeṣa-brahma’ sthāpe svaśāstra uṭhāñā

Synonyma

citta — srdce; ārdra — obměkčené; haila — stalo se; tāṅra — jeho; prabhure dekhiyā — když viděl Pána Caitanyu Mahāprabhua; nirviśeṣa-brahma — neosobní Brahman; sthāpe — chtěl prosadit; sva-śāstra uṭhāñā — vyzdvihávající své písmo.

Překlad

Když viděl Śrī Caitanyu Mahāprabhua, jeho srdce změklo. Chtěl s Ním hovořit a na základě Koránu, svého písma, prosadit neosobní Brahman.

Verš

‘advaita-brahma-vāda’ sei karila sthāpana
tāra śāstra-yuktye tāre prabhu kailā khaṇḍana

Synonyma

advaita-brahma-vāda — pojetí neosobního Brahmanu; sei — tento světec; karila sthāpana — prosazoval; tāra śāstra-yuktye — na základě logiky svého písma; tāre — jeho; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kailā — učinil; khaṇḍana — vyvrácení.

Překlad

Snažil se na základě Koránu prosadit, že Absolutní Pravda je neosobní Brahman, ale Śrī Caitanya Mahāprabhu jeho argument vyvrátil.

Verš

yei yei kahila, prabhu sakali khaṇḍila
uttara nā āise mukhe, mahā-stabdha haila

Synonyma

yei yei kahila — cokoliv řekl; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; sakali khaṇḍila — vše vyvrátil; uttara — odpověď; āise — nepřišla; mukhe — v jeho ústech; mahā-stabdha haila — byl zcela ohromen.

Překlad

Pán vyvrátil všechny argumenty, které Mu předložil. Nakonec byl ten člověk zcela ohromen a nezmohl se ani na slovo.

Verš

prabhu kahe, — tomāra śāstra sthāpe ‘nirviśeṣe’
tāhā khaṇḍi’ ‘saviśeṣa’ sthāpiyāche śeṣe

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu mluvil dál; tomāra śāstra — tvoje písmo (Korán); sthāpe — ustanovuje; nirviśeṣe — impersonalismus; tāhā khaṇḍi' — poté, co to vyvrátí; sa-viśeṣa — osobního Boha; sthāpiyāche — ustanoví; śeṣe — nakonec.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Korán jistě ustanovuje neosobní pojetí, ale nakonec je vyvrací a prosazuje osobního Boha.“

Verš

tomāra śāstre kahe śeṣe ‘eka-i īśvara’
‘sarvaiśvarya-pūrṇa teṅho — śyāma-kalevara

Synonyma

tomāra śāstre — ve tvém písmu; kahe — je řečeno; śeṣe — na konci; eka-i īśvara — je jeden Bůh; sarva-aiśvarya-pūrṇa — oplývající veškerým majestátem; teṅho — On; śyāma-kalevara — má černou barvu pleti.

Překlad

„Korán uznává skutečnost, že v konečném smyslu existuje pouze jeden Bůh oplývající veškerým majestátem, jehož barva pleti je černá.“

Význam

Zjeveným písmem muslimů je Korán. Existuje jedna muslimská sampradāya zvaná súfisté. Súfisté uznávají impersonalismus a věří v jednotu živé bytosti s Absolutní Pravdou. Jejich nejvyšším heslem je „analahak“. Tato súfistická sampradāya byla zcela jistě odvozena od Śaṅkarācāryových impersonalistů.

Verš

sac-cid-ānanda-deha, pūrṇa-brahma-svarūpa
‘sarvātmā’, ‘sarvajña’, nitya sarvādi-svarūpa

Synonyma

sat-cit-ānanda-deha — transcendentální, blažené, duchovní tělo; pūrṇa-brahma-svarūpa — vlastní totožnost Absolutní Pravdy; sarva-ātmā — všeprostupující; sarva-jña — vševědoucí; nitya — věčný; sarva-ādi — původ všeho; svarūpa — skutečná podoba Pána.

Překlad

„Podle Koránu má Pán svrchované, blažené, transcendentální tělo. Je Absolutní Pravdou, všudypřítomnou, vševědoucí a věčnou bytostí. Je původem všeho.“

Verš

sṛṣṭi, sthiti, pralaya tāṅhā haite haya
sthūla-sūkṣma-jagatera teṅho samāśraya

Synonyma

sṛṣṭi — stvoření; sthiti — udržování; pralaya — zničení; tāṅhā — Něho; haite — od; haya — umožněno; sthūla — hrubého; sūkṣma — jemného; jagatera — vesmírného projevu; teṅho — On; samāśraya — jediným útočištěm.

Překlad

„Stvoření, udržování a zničení pocházejí od Něho. On je původním útočištěm všech hrubých i jemných vesmírných projevů.“

Verš

sarva-śreṣṭha, sarvārādhya, kāraṇera kāraṇa
tāṅra bhaktye haya jīvera saṁsāra-tāraṇa

Synonyma

sarva-śreṣṭha — Nejvyšší Pravda; sarva-ārādhya — pro všechny hodná uctívání; kāraṇera kāraṇa — příčina všech příčin; tāṅra — Jeho; bhaktye — oddanou službou; haya — stane se; jīvera — živé bytosti; saṁsāra-tāraṇa — vysvobození z hmotné existence.

Překlad

„Tento Pán je Nejvyšší Pravdou, která je pro všechny hodná uctívání a je příčinou všech příčin. Pokud se živá bytost zapojí do oddané služby Jemu, bude zproštěna hmotné existence.“

Verš

tāṅra sevā vinā jīvera nā yāya ‘saṁsāra’
tāṅhāra caraṇe prīti — ‘puruṣārtha-sāra’

Synonyma

tāṅra — Jemu; sevā — služby; vinā — bez; jīvera — podmíněné duše; — ne; yāya — končí; saṁsāra — hmotné otroctví; tāṅhāra — Jeho; caraṇe — u lotosových nohou; prīti — láska; puruṣārtha-sāra — konečný cíl života.

Překlad

„Žádná podmíněná duše se nemůže vymanit z hmotného otroctví, aniž by sloužila Nejvyšší Osobnosti Božství. Láska u Jeho lotosových nohou je konečným cílem života.“

Význam

Podle muslimského písma nemůže být člověk v životě úspěšný bez evādat, pokud se nepomodlí pětkrát denně (namáz) v mešitě či jinde. Śrī Caitanya Mahāprabhu poukázal na to, že ve zjeveném písmu muslimů je konečným cílem láska k Bohu. Karma-yoga a jñāna-yoga jsou v Koránu samozřejmě také popsány, ale nakonec Korán uvádí, že konečný cíl je modlit se k Nejvyšší Osobě (evādat).

Verš

mokṣādi ānanda yāra nahe eka ‘kaṇa’
pūrṇānanda-prāpti tāṅra caraṇa-sevana

Synonyma

mokṣa-ādi — osvobození a tak dále; ānanda — transcendentální blaženost; yāra — jehož; nahe — ne; eka — dokonce; kaṇa — zlomek; pūrṇa-ānanda-prāpti — dosažení zcela blaženého života; tāṅra caraṇa-sevana — služba Jeho lotosovým nohám.

Překlad

„Štěstí z osvobození, kdy člověk splyne s Pánem, se nedá srovnávat byť jen se zlomkem transcendentální blaženosti získané službou Pánovým lotosovým nohám.“

Verš

‘karma’, ‘jñāna’, ‘yoga’ āge kariyā sthāpana
saba khaṇḍi’ sthāpe ‘īśvara’, ‘tāṅhāra sevana’

Synonyma

karma — činnosti vykonávané s touhou po plodech; jñāna — spekulativní poznání; yoga — mystickou sílu; āge — na začátku; kariyā sthāpana — stanovící; saba khaṇḍi' — poté, co vše zavrhne; sthāpe — ustanovuje; īśvara — Osobnost Božství; tāṅhāra sevana — služba Jemu.

Překlad

„V Koránu jsou uvedené popisy plodonosných činností, spekulativního poznání, mystické síly a spojení s Nejvyšším. To vše je ale nakonec vyvráceno a je ustanovena Pánova osobní podoba spolu s oddanou službou Jemu.“

Verš

tomāra paṇḍita-sabāra nāhi śāstra-jñāna
pūrvāpara-vidhi-madhye ‘para’ — balavān

Synonyma

tomāra paṇḍita-sabāra — učenců tvé společnosti; nāhi — není; śāstra-jñāna — poznání zjeveného písma; pūrva-apara — dřívější a pozdější; vidhi — usměrňující zásady; madhye — mezi; para — konečný závěr; balavān — nejmocnější.

Překlad

„Znalci Koránu nejsou příliš pokročilí v poznání. Je tam popsáno mnoho postupů, ale oni nevědí, že konečný závěr musí být uznán za nejmocnější.“

Verš

nija-śāstra dekhi’ tumi vicāra kariyā
ki likhiyāche śeṣe kaha nirṇaya kariyā

Synonyma

nija-śāstra — tvoje vlastní písmo; dekhi' — když vidíš; tumi — ty; vicāra kariyā — poté, co zvážíš; ki likhiyāche — co je napsáno; śeṣe — nakonec; kaha — řekni; nirṇaya kariyā — až zjistíš.

Překlad

„Jaký je tvůj závěr, když se podíváš na svůj Korán a zvážíš, co je tam napsáno?“

Verš

mleccha kahe, — yei kaha, sei ‘satya’ haya
śāstre likhiyāche, keha la-ite nā pāraya

Synonyma

mleccha kahe — muslim odpověděl; yei kaha — to, co říkáš; sei — to; satya haya — je pravda; śāstre — v Koránu; likhiyāche — bylo napsáno; keha — kdokoliv; la-ite — přijmout; pāraya — není schopen.

Překlad

Svatý muslim odpověděl: „Vše, co jsi řekl, je pravda. To je v Koránu jistě napsáno, ale naši učenci to nechápou, ani neuznávají.“

Verš

‘nirviśeṣa-gosāñi’ lañā karena vyākhyāna
‘sākāra-gosāñi’ — sevya, kāro nāhi jñāna

Synonyma

nirviśeṣa-gosāñi — Nejvyšší Osobnost Božství jako neosobní; lañā — beroucí; karena vyākhyāna — popisují; sa-ākāra-gosāñi — osobní rys Pána; sevya — hodný uctívání; kāro nāhi jñāna — nikdo nemá toto poznání.

Překlad

„Obvykle popisují Pánův neosobní rys, ale nevědí o tom, že to Pánův osobní rys je hodný uctívání. Toto poznání jim nepochybně schází.“

Význam

Svatý muslim přiznal, že ti, kdo údajně znají učení Koránu, ve skutečnosti nechápou jeho podstatu. Proto přijali pouze Pánův neosobní rys. Obvykle recitují a vysvětlují pouze tuto část. I když je Pánovo transcendentální tělo hodné úcty, většina z nich si toho není vědoma.

Verš

seita ‘gosāñi’ tumi — sākṣāt ‘īśvara’
more kṛpā kara, muñi — ayogya pāmara

Synonyma

seita — tato; gosāñi — Osobnost Božství; tumi — Ty; sākṣāt — přímo; īśvara — Osobnost Božství; more — vůči mně; kṛpā kara — buď prosím milostivý; muñi — já; ayogya pāmara — velice pokleslý a nekvalifikovaný.

Překlad

„A protože Ty jsi ta samá Nejvyšší Osobnost Božství, buď ke mně prosím milostivý. Jsem pokleslý a nekvalifikovaný.“

Verš

aneka dekhinu muñi mleccha-śāstra haite
‘sādhya-sādhana-vastu’ nāri nirdhārite

Synonyma

aneka — mnoho; dekhinu — studoval jsem; muñi — já; mleccha-śāstra — muslimské písmo; haite — z; sādhya — konečný cíl života; sādhana — jak ho dosáhnout; vastu — téma; nāri nirdhārite — nemohu jasně určit.

Překlad

„Studoval jsem muslimské písmo velice zevrubně, ale nedokážu z něho s konečnou platností určit, co je svrchovaný cíl života nebo jak ho dosáhnout.“

Verš

tomā dekhi’ jihvā mora bale ‘kṛṣṇa-nāma’
‘āmi — baḍa jñānī’ — ei gela abhimāna

Synonyma

tomā dekhi' — díky pohledu na Tebe; jihvā — jazyk; mora — můj; bale kṛṣṇa-nāma — zpívá Hare Kṛṣṇa mantru; āmi — já; baḍa jñānī — velký učenec; ei — tato; gela abhimāna — falešná pýcha je pryč.

Překlad

„Nyní, když jsem Tě spatřil, můj jazyk zpívá Hare Kṛṣṇa mahā-mantru a falešný věhlas učence je pryč.“

Verš

kṛpā kari’ bala more ‘sādhya-sādhane’
eta bali’ paḍe mahāprabhura caraṇe

Synonyma

kṛpā kari' — ze své bezpříčinné milosti; bala — řekni; more — mi; sādhya-sādhane — konečný životní cíl a způsob, jak ho dosáhnout; eta bali' — když to řekl; paḍe — padá na zem; mahāprabhura caraṇe — u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Jakmile to svatý muslim dořekl, padl u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua a požádal Jej, aby promluvil o konečném cíli života a způsobu, jak ho dosáhnout.“

Verš

prabhu kahe, — uṭha, kṛṣṇa-nāma tumi la-ilā
koṭi-janmera pāpa gela, ‘pavitra’ ha-ilā

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; uṭha — prosím vstaň; kṛṣṇa-nāma — Kṛṣṇovo svaté jméno; tumi — ty; la-ilā — přijal jsi; koṭi-janmera — mnoha miliónů životů; pāpa gela — následky za tvé hříchy zmizely; pavitra ha-ilā — nyní jsi čistý.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Prosím vstaň. Zpíval jsi svaté jméno Kṛṣṇy a následky tvých hříchů z mnoha miliónů tvých předešlých životů jsou teď pryč. Nyní jsi čistý.“

Verš

‘kṛṣṇa’ kaha, ‘kṛṣṇa’ kaha, — kailā upadeśa
sabe ‘kṛṣṇa’ kahe, sabāra haila premāveśa

Synonyma

kṛṣṇa kaha — jen zpívej „Kṛṣṇa“; kṛṣṇa kaha — jen zpívej „Kṛṣṇa“; kailā upadeśa — Śrī Caitanya Mahāprabhu dal pokyn; sabe — všichni; kṛṣṇa kahe — zpívají svaté jméno Kṛṣṇy; sabāra — u všech; haila — byla; prema-āveśa — extáze lásky.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu tehdy řekl všem přítomným muslimům: „Zpívejte svaté jméno Kṛṣṇy! Zpívejte svaté jméno Kṛṣṇy!“ Jakmile začali všichni zpívat, zaplavila je extáze lásky.

Verš

‘rāmadāsa’ bali’ prabhu tāṅra kaila nāma
āra eka pāṭhāna, tāṅra nāma — ‘vijulī-khāṅna’

Synonyma

rāmadāsa bali' — jménem Rāmadāsa; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅra — jeho; kaila — učinil; nāma — jméno; āra eka pāṭhāna — další muslim; tāṅra nāma — jeho jméno; vijulī-khāṅna — Vijulī Khān.

Překlad

Pokynem zpívat Kṛṣṇovo svaté jméno tak Śrī Caitanya Mahāprabhu tohoto svatého muslima přímo zasvětil. Jeho jméno změnil na Rāmadāse. Další pāṭhānský muslim se jmenoval Vijulī Khān.

Význam

Po zasvěcení změní oddaní v hnutí pro vědomí Kṛṣṇy svá jména. Kdykoliv někdo na Západě projeví zájem o toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, je tímto způsobem zasvěcen. V Indii nás neprávem obviňují, že se snažíme měnit mlecchy a yavany v hinduisty. V Indii je mnoho māyāvādských sannyāsīch známých jako jagad-guruové, třebaže stěží procestovali tuto planetu. Někteří z nich dokonce ani nejsou řádně vzdělaní, ale přesto obviňují naše hnutí, že přijímáme muslimy a yavany jako vaiṣṇavy a tím ničíme principy hinduistického náboženství. Tito lidé však pouze závidí. My neničíme hinduistický náboženský systém, ale pouze následujeme Śrī Caitanyu Mahāprabhua a cestujeme po celém světě, abychom přijímali ty, kdo projeví zájem o poznání Kṛṣṇy, jako Kṛṣṇadāsa nebo Rāmadāsa. Tímto postupem autorizovaného zasvěcení se změní jejich jména.

Verš

alpa vayasa tāṅra, rājāra kumāra
‘rāmadāsa’ ādi pāṭhāna — cākara tāṅhāra

Synonyma

alpa vayasa tāṅra — byl velmi mladý; rājāra kumāra — králův syn; rāmadāsa — Rāmadāsa; ādi — v čele; pāṭhāna — muslimové; cākara tāṅhāra — jeho služebníci.

Překlad

Vijulī Khān byl velmi mladý a byl synem krále. Všichni ostatní muslimové neboli Pāṭhānové v čele s Rāmadāsem byli jeho služebníci.

Verš

‘kṛṣṇa’ bali’ paḍe sei mahāprabhura pāya
prabhu śrī-caraṇa dila tāṅhāra māthāya

Synonyma

kṛṣṇa bali' — zpívající svaté jméno Kṛṣṇy; paḍe — padá; sei — tento Vijulī Khān; mahāprabhura pāya — u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; śrī-caraṇa dila — položil svou nohu; tāṅhāra māthāya — na jeho hlavu.

Překlad

Vijulī Khān také padl k lotosovým nohám Śrī Caitanyi Mahāprabhua a Pán položil svou nohu na jeho hlavu.

Verš

tāṅ-sabāre kṛpā kari’ prabhu ta’ calilā
seita pāṭhāna saba ‘vairāgī’ ha-ilā

Synonyma

tāṅ-sabāre — všem; kṛpā kari' — poté, co udělil milost; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; ta' — opravdu; calilā — odešel; seita — oni; pāṭhāna — muslimové z pāṭhānské komunity; saba — všichni; vairāgī ha-ilā — stali se potulnými mnichy.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu jim takto udělil svou milost a odešel. Všichni tito pāṭhānští muslimové se pak stali potulnými mnichy.

Verš

pāṭhāna-vaiṣṇava bali’ haila tāṅra khyāti
sarvatra gāhiyā bule mahāprabhura kīrti

Synonyma

pāṭhāna-vaiṣṇava bali' — známí jako pāṭhānští vaiṣṇavové; haila — stali se; tāṅra — jejich; khyāti — pověst; sarvatra — všude; gāhiyā bule — cestují a přitom opěvují; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kīrti — slavné činnosti.

Překlad

Později tito Pāṭhānové prosluli jako pāṭhānští vaiṣṇavové. Cestovali po celé zemi a opěvovali slavné činnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

sei vijulī-khāṅna haila ‘mahā-bhāgavata’
sarva-tīrthe haila tāṅra parama-mahattva

Synonyma

sei — tento; vijulī-khāṅna — Vijulī Khān; haila — stal se; mahā-bhāgavata — velmi pokročilým oddaným; sarva-tīrthe — na všech poutních místech; haila — byla; tāṅra — jeho; parama — velká; mahattva — důležitost.

Překlad

Vijulī Khān se stal velmi pokročilým oddaným a jeho důležitost byla oslavována na každém svatém poutním místě.

Verš

aiche līlā kare prabhu śrī-kṛṣṇa-caitanya
‘paścime’ āsiyā kaila yavanādi dhanya

Synonyma

aiche — takto; līlā — zábavy; kare — prováděl; prabhu — Pán; śrī-kṛṣṇa-caitanya — Śrī Caitanya Mahāprabhu; paścime — do západní části Indie; āsiyā — když přišel; kaila — učinil; yavana-ādi — pojídače masa a další; dhanya — požehnanými.

Překlad

Takto Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu prováděl své zábavy. Když přišel do západní části Indie, učinil yavany a mlecchy požehnanými.

Význam

Slovo yavana znamená „pojídač masa“. Každý člen společnosti, která jí maso, je nazýván yavana, a ten, kdo přísně nedodržuje védské usměrňující zásady, se nazývá mleccha. Tato slova neoznačují nějakou určitou osobu. Dokonce i člověk zrozený v rodině brāhmaṇů, kṣatriyů, vaiśyů či śūdrů je mleccha nebo yavana, pokud přísně nenásleduje usměrňující zásady nebo jí maso.

Verš

soro-kṣetre āsi’ prabhu kailā gaṅgā-snāna
gaṅgā-tīra-pathe kailā prayāge prayāṇa

Synonyma

soro-kṣetre — do Soro-kšétry; āsi' — když přišel; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kailā — vykonal; gaṅgā-snāna — koupel v Ganze; gaṅgā-tīra-pathe — cestou podél břehu Gangy; kailā — učinil; prayāge prayāṇa — odchod do Prajágu.

Překlad

Dále šel Śrī Caitanya Mahāprabhu na svaté poutní místo zvané Soro-kšétra, kde se vykoupal v Ganze. Potom se podél břehů Gangy vydal do Prajágu.

Verš

sei vipre, kṛṣṇadāse, prabhu vidāya dilā
yoḍa-hāte dui-jana kahite lāgilā

Synonyma

sei vipre — sanoḍiyā brāhmaṇu; kṛṣṇadāse — a Rājaputu Kṛṣṇadāse; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; vidāya dilā — požádal, aby šli zpět; yoḍa-hāte — se sepjatýma rukama; dui-jana — dvě osoby; kahite lāgilā — promluvily.

Překlad

V Soro-kšétře Pán požádal sanoḍiyā brāhmaṇu a Rājaputu Kṛṣṇadāse, aby se vrátili domů, ale oni se sepjatýma rukama promluvili následovně.

Verš

prayāga-paryanta duṅhe tomā-saṅge yāba
tomāra caraṇa-saṅga punaḥ kāhāṅ pāba?

Synonyma

prayāga-paryanta — až do Prajágu; duṅhe — oba; tomā-saṅge — s Tebou; yāba — půjdeme; tomāra — Tvých; caraṇa-saṅga — společnost lotosových nohou; punaḥ — znovu; kāhāṅ — kde; pāba — získáme.

Překlad

Modlili se: „Nech nás jít s Tebou až do Prajágu. Pokud s Tebou nepůjdeme, kdy se znovu dostaneme do blízkosti Tvých lotosových nohou?“

Verš

mleccha-deśa, keha kāhāṅ karaye utpāta
bhaṭṭācārya — paṇḍita, kahite nā jānena bāt

Synonyma

mleccha-deśa — tuto zemi obývají muslimové; keha — kdokoliv; kāhāṅ — kdekoliv; karaye utpāta — může způsobit problémy; bhaṭṭācārya — Balabhadra Bhaṭṭācārya; paṇḍita — učenec; kahite — mluvit; jānena — neovládá; bāt — jazyk.

Překlad

„Tuto zemi obývají hlavně muslimové. Kdekoliv může někdo způsobit problémy, a přestože je Tvůj společník Balabhadra Bhaṭṭācārya učenec, neovládá místní jazyk.“

Verš

śuni’ mahāprabhu īṣat hāsite lāgilā
sei dui-jana prabhura saṅge cali’ āilā

Synonyma

śuni' — když vyslechl; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; īṣat — lehce; hāsite lāgilā — pousmál se; sei — tyto; dui-jana — dvě osoby; prabhura saṅge — se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; cali' āilā — šly.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu si je vyslechl a s lehkým úsměvem jejich návrh přijal. Ti dva Jej tak doprovázeli i nadále.

Verš

yei yei jana prabhura pāila daraśana
sei preme matta haya, kare kṛṣṇa-saṅkīrtana

Synonyma

yei yei — každý, kdo; jana — osobu; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; pāila daraśana — zhlédl; sei — ten; preme — extází lásky; matta haya — je přemožen; kare — činí; kṛṣṇa-saṅkīrtana — zpívání svatého jména Kṛṣṇy.

Překlad

Každý, kdo spatřil Śrī Caitanyu Mahāprabhua, cítil, jak ho zaplavuje extáze lásky, a začal zpívat Hare Kṛṣṇa mantru.

Verš

tāṅra saṅge anyonye, tāṅra saṅge āna
ei-mata ‘vaiṣṇava’ kailā saba deśa-grāma

Synonyma

tāṅra saṅge — s Ním; anyonye — další; tāṅra saṅge — a s ním; āna — další; ei-mata — takto; vaiṣṇava — vaiṣṇavy; kailā — učinil; saba — všechny; deśa-grāma — vesnice a města.

Překlad

Každý, kdo potkal Śrī Caitanyu Mahāprabhua, se stal vaiṣṇavou a každý, kdo tohoto vaiṣṇavu potkal, se také stal vaiṣṇavou. Všechna města a vesnice se tak jedna po druhé staly vaiṣṇavskými.

Verš

dakṣiṇa yāite yaiche śakti prakāśilā
sei-mata paścima deśa, preme bhāsāilā

Synonyma

dakṣiṇa yāite — při cestě po jižní části Indie; yaiche — jako; śakti prakāśilā — projevil svou duchovní energii; sei-mata — tak; paścima deśa — západní část Indie; preme bhāsāilā — zaplavil láskou ke Kṛṣṇovi.

Překlad

Tak jako Pán zaplavil láskou k Bohu jižní Indii, když jí procházel, zaplavil nyní i západní část země.

Význam

Podle některých názorů navštívil Śrī Caitanya Mahāprabhu cestou z Vrindávanu do Prajágu také Kurukšétru. Na Kurukšétře stojí chrám Bhadra-kālī a nedaleko od něho je chrám s Božstvem Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

ei-mata cali‘ prabhu ‘prayāga’ āilā
daśa-dina triveṇīte makara-snāna kailā

Synonyma

ei-mata — takto; cali' — když šel; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; prayāga — svaté místo Prajág; āilā — přišel na; daśa-dina — deset dní; triveṇīte — na soutoku řek Gangy a Jamuny; makara-snāna kailā — koupal se během slavnosti Makara neboli Māgha-melā.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu nakonec přišel do Prajágu, kde se během slavnosti Makara-saṅkrānti (Māgha-mely) po deset dní koupal na soutoku řek Jamuny a Gangy.

Význam

Slovo triveṇī ve skutečnosti znamená soutok tří řek – Gangy, Jamuny a Sarasvatí. Řeka Sarasvatí není v současnosti vidět, ale řeky Ganga a Jamuna se v Iláhábádu slévají.

Verš

vṛndāvana-gamana, prabhu-caritra ananta
‘sahasra-vadana’ yāṅra nāhi pā’na anta

Synonyma

vṛndāvana-gamana — cesta do Vrindávanu; prabhu-caritra — zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ananta — neomezené; sahasra-vadana — Pán Śeṣa s tisíci kápěmi; yāṅra — jejichž; nāhi — ne; pā'na — dosahuje; anta — konce.

Překlad

Cesta Śrī Caitanyi Mahāprabhua do Vrindávanu a Jeho tamní činnosti jsou neomezené. Konce Jeho činností se nemůže dobrat ani Pán Śeṣa s tisíci kápěmi.

Verš

tāhā ke kahite pāre kṣudra jīva hañā
dig-daraśana kailuṅ muñi sūtra kariyā

Synonyma

tāhā — to; ke kahite pāre — kdo dokáže popsat; kṣudra — trochu; jīva hañā — jakožto podmíněná duše; dik-daraśana kailuṅ — pouze naznačil; muñi — já; sūtra kariyā — v souhrnné podobě.

Překlad

Která obyčejná živá bytost dokáže popsat zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua? Pouze jsem v souhrnu naznačil obecný směr.

Verš

alaukika-līlā prabhura alaukika-rīti
śunileo bhāgya-hīnera nā haya pratīti

Synonyma

alaukika-līlā — neobyčejné zábavy; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; alaukika-rīti — neobyčejné metody; śunileo — i když někdo vyslechne; bhāgya-hīnera — nešťastného; haya pratīti — není víra.

Překlad

Tyto zábavy a metody Śrī Caitanyi Mahāprabhua jsou neobyčejné. Nešťastný je ten, kdo neuvěří ani poté, co všechny tyto věci slyšel.

Verš

ādyopānta caitanya-līlā — ‘alaukika’ jāna’
śraddhā kari’ śuna ihā, ‘satya’ kari’ māna’

Synonyma

ādya-upānta — od začátku až do konce; caitanya-līlā — zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua; alaukika jāna' — každý by měl vědět, že jsou neobyčejné; śraddhā kari' — s vírou; śuna ihā — naslouchejte o nich; satya kari' māna' — přijímající je jako pravdivé a správné.

Překlad

Zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua jsou neobyčejné od začátku až do konce. Naslouchejte o nich s vírou a přijměte je jako pravdivé a správné.

Verš

yei tarka kare ihāṅ, sei — ‘mūrkha-rāja’
āpanāra muṇḍe se āpani pāḍe vāja

Synonyma

yei tarka kare — ten, kdo pouze argumentuje; ihāṅ — v tomto ohledu; sei — ten; mūrkha-rāja — velký hlupák; āpanāra muṇḍe — do své hlavy; se — ta osoba; āpani — samu sebe; pāḍe vāja — udeří bleskem.

Překlad

Kdokoliv se o tom dohaduje, je velký hlupák. Vědomě a záměrně si říká o to, aby ho do hlavy udeřil blesk.

Verš

caitanya-caritra ei — ‘amṛtera sindhu’
jagat ānande bhāsāya yāra eka-bindu

Synonyma

caitanya-caritra — zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ei — tyto; amṛtera sindhu — oceán nektaru; jagat — celý svět; ānande — blažeností; bhāsāya — zaplaví; yāra — jehož; eka-bindu — jedna kapka.

Překlad

Zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua jsou oceánem nektaru. Pouhá kapka z tohoto oceánu může celý svět zaplavit transcendentální blažeností.

Verš

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Synonyma

śrī-rūpa — Śrīly Rūpy Gosvāmīho; raghunātha — Śrīly Raghunātha dāse Gosvāmīho; pade — u lotosových nohou; yāra — jehož; āśa — očekávání; caitanya-caritāmṛta — knihu s názvem Caitanya-caritāmṛta; kahe — vypráví; kṛṣṇadāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Já, Kṛṣṇadāsa, vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu po vzoru Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k osmnácté kapitole Madhya-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty popisující Pánovu návštěvu Šrí Vrindávanu a Jeho obrácení muslimských vojáků na cestě do Prajágu.