Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 2.45

Текст

траи-гун̣я-виш̣ая̄ веда̄
нистраи-гун̣ьо бхава̄рджуна
нирдвандво нитя-саттва-стхо
нирьога-кш̣ема а̄тмава̄н

Дума по дума

траи-гун̣я – отнасящи се до трите гун̣и на материалната природа; виш̣ая̄х̣ – върху съдържанието; веда̄х̣ – ведическата литература; нистраи-гун̣ях̣ – трансцендентален към трите гун̣и на материалната природа; бхава – бъди; арджуна – о, Арджуна; нирдвандвах̣ – без двойствености; нитя-саттва-стхах̣ – в чисто състояние на духовно съществуване; нирьога-кш̣емах̣ – освободен от мисли за печалба и защита; а̄тма-ва̄н – установен в себето.

Превод

Основна тема на Ведите са трите гун̣и на материалната природа. Издигни се над тези гун̣и, о, Арджуна. Бъди свободен от всички двойствености, избави се от стремежа към печалба и сигурност и постигни своето истинско „аз“.

Пояснение

Всички материални дейности включват действия и последици в трите гун̣и на материалната природа. Тъй като имат за цел плодоносни резултати, те са причина за обвързване в материалния свят. Основно Ведите предписват плодоносни дейности за постепенно издигане на хората от областта на сетивното наслаждение до трансцендентално равнище. Като ученик и приятел на Бог Кр̣ш̣н̣а, Арджуна е съветван да достигне духовното ниво на Веда̄нта философията, която започва с брахма джигя̄са̄ – въпроси за трансценденталността. Всички живи същества в материалния свят водят тежка борба за съществуване. След сътворението на света Бог им дава ведическата мъдрост, за да ги научи как да живеят и да се освободят от материалното оплитане. Когато дейностите за сетивно наслаждение от раздела карма ка̄н̣д̣а завършат, се предлага възможността за духовно познание, описана в Упаниш̣адите – част от различни Веди, както Бхагавад-гӣта̄ е част от петата Веда – Маха̄бха̄рата. Упаниш̣адите бележат началото на духовния живот.

Докато съществува материално тяло, ще има действия и последици в материалните гун̣и. Човек трябва да се научи да търпи двойственостите като щастие и нещастие, топло и студено и така да се освободи от безпокойствата, свързани с печалба и загуба. Това трансцендентално равнище се достига в пълно Кр̣ш̣н̣а съзнание, когато човек е изцяло зависим от добрата воля на Кр̣ш̣н̣а.