Skip to main content

Bg. 17.26-27

Verš

sad-bhāve sādhu-bhāve ca
sad ity etat prayujyate
praśaste karmaṇi tathā
sac-chabdaḥ pārtha yujyate
yajñe tapasi dāne ca
sthitiḥ sad iti cocyate
karma caiva tad-arthīyaṁ
sad ity evābhidhīyate

Synonyma

sat-bhāve — v zmysle povahy Najvyššieho; sādhu-bhāve — v zmysle povahy oddaného; ca — tiež; sat — slovo sat; iti — tak; etat — takto; prayujyate — používa sa; praśaste — pravých; karmaṇi — činnostiach; tathā — tiež; sat-śabdaḥ — zvuk sat; pārtha — ó, syn Pṛthy; yujyate — používa sa; yajñe — pri obeti; tapasi — pri pokání; dāne — pri dobročinnosti; ca — tiež; sthitiḥ — umiestnený; sat — Najvyšší; iti — tak; ca — a; ucyate — vyslovuje sa; karma — práca; ca — tiež; eva — zaiste; tat — pre ten; arthīyam — určené; sat — Najvyšší; iti — tak; eva — zaiste; abhidhīyate — je označený.

Překlad

Absolútna Pravda je cieľom oddanej služby a je označovaná slovom 'sat'. Vykonávateľ takej obete, samotná obetná činnosť, pokánie a dobročinnosť sú svojou povahou absolútne`sat' a vykonávajú sa pre potešenie Najvyššej Osoby, ó, syn Pṛthy.

Význam

Slová praśaste karmaṇi čiže predpísané povinnosti naznačujú, že vo vedskych písmach jestvuje mnoho predpísaných očistných procesov, počnúc časom rodičovskej opatery, až do posledných chvíľ tohoto života. Cieľom takých očistných procesov je konečné oslobodenie živej bytosti. Počas všetkých týchto činností je dobré recitovať oṁ tat sat. Slová sad-bhāve a sādhu-bhāve označujú transcendentálnu úroveň. Jednať vo vedomí Kṛṣṇu sa nazýva sattva a človek, ktorý si je plne vedomí povahy činov v tomto vedomí, sa nazýva sādhu. V Śrīmad-Bhāgavatame (3.25.25) sa píše, že transcendentálne námety môžeme jasne pochopiť v spoločnosti oddaných. Bez dobrej spoločnosti nemôžeme získať transcendentálne poznanie. To je potvrdené slovy satāṁ prasaṅgāt. Pri zasvätení, alebo keď sa niekomu dáva posvätná šnúra, sa prednášajú slová oṁ tat sat. Podobne je cieľom všetkých druhov obetí Najvyšší Pán, oṁ tat sat. Slová tad-arthīyam znamenajú slúžiť všetkému, čo predstavuje Najvyššieho, a zahŕňa tiež varenie a pomáhanie v chráme Pána alebo šírenie posolstva o sláve Pána. Tieto najvyššie slová oṁ tat sat sa používajú rozmanitými spôsobmi a vedú k zdokonaleniu všetkých činností a dosiahnutiu konečnej úplnosti.