Skip to main content

Bg. 14.26

Verš

māṁ ca yo ’vyabhicāreṇa
bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān
brahma-bhūyāya kalpate

Synonyma

mām — Mne; ca — tiež; yaḥ — ten; avyabhicāreṇa — bez odchýlenia; bhakti-yogena — oddanou službou; sevate — slúži; saḥ — on; guṇān — kvality hmotnej prírody; samatītya — prekonáva; etān — tieto; brahma-bhūyāya — povznesený na úroveň Brahmanu; kalpate — stáva sa.

Překlad

Kto Mi slúži s úplnou oddanosťou a za žiadnych okolností sa neodchýli, ten súčasne prekonáva kvality hmotnej prírody a dospieva na úroveň Brahmanu.

Význam

Tento verš je odpoveďou na tretiu Arjunovu otázku: Ako sa môže človek dostať na transcendentálnu úroveň. Už bolo vysvetlené, že v materiálnom svete sú všetky skutky konané pod vplyvom kvalít hmotnej prírody. Človek sa však nemá nechať rušiť aktivitami týchto hmotných kvalít. Namiesto toho, aby sme naše vedomie zamestnávali hmotnými činmi, mali by sme svoje vedomie nasmerovať na Kṛṣṇu. Činnosť vo vedomí Kṛṣṇu sa nazýva bhakti-yoga, neustála služba Kṛṣṇovi. Nezahŕňa však iba Kṛṣṇu, ale aj Jeho rôzne dokonalé expanzie, ako napríklad Rāmu, Nārāyaṇu apod. Kṛṣṇa má nekonečne mnoho expanzií. Ten, kto slúži ktorejkoľvek z Kṛṣṇových podôb alebo expanzií, je považovaný za človeka na transcendentálnej úrovni. Musíme si tiež uvedomiť, že všetky Kṛṣṇove podoby sú celkom transcendentálne, večné, blažené a plné poznania. Tieto Božské Osobnosti sú všemocné a vševedúce a majú všetky transcendentálne vlastnosti. Preto ak človek s neochvejným presvedčením slúži Kṛṣṇovi alebo Jeho dokonalým expanziám, ľahko môže premôcť kvality hmotnej prírody, ktoré sa inak premôcť nedajú. To bolo vysvetlené už v siedmej kapitole. Ten, kto sa odovzdá Kṛṣṇovi, je ihneď vyslobodený spod vplyvu kvalít hmotnej prírody. Byť si vedomý Kṛṣṇu alebo oddane slúžiť Kṛṣṇovi znamená tiež získať rovnakú prirodzenosť, akú má Kṛṣṇa. Pán hovorí, že je vo Svojej povahe večný, blažený a plný poznania a že živé bytosti sú Jeho čiastočkami, tak, ako je zlaté zrnko čiastočkou zlatej žily. Kvalitatívne je duchovná podstata živej bytosti totožná s Kṛṣṇom. Živá bytosť si však zachováva svoju individualitu, odlišnú od Kṛṣṇovej, inak by nemalo zmysel hovoriť o bhakti-yoge. Bhakti-yoga zahŕňa tri základné aspekty: Najvyššieho Pána, oddaného a ich vzájomné vzťahy v láskyplnej službe. Ak sa človek nenachádza na tej istej transcendentálnej úrovni ako Pán, nemôže Mu slúžiť. Aby sa niekto mohol stať osobným služobníkom kráľa, musí sa najprv kvalifikovať. Kvalifikáciou sa v našom prípade rozumie dosiahnutie Brahmanu alebo zbavenie sa všetkého hmotného znečistenia. Vo Vedach sa píše: brahmaiva san brahmāpy eti. Človek môže dosiahnuť Najvyšší Brahman tak, že sa sám stane Brahmanom. To znamená, že musí dosiahnuť kvalitatívnu totožnosť s Brahmanom. Dosiahnutím Brahmanu však živá bytosť nestráca svoju večnú identitu ako individuálna duša.