Skip to main content

Шримад-бхагаватам 9.23.11

Текст

бр̣хадратхо бр̣хаткарма̄
бр̣хадбха̄нуш́ ча тат-сута̄х̣
а̄дйа̄д бр̣ханмана̄с тасма̄дж
джайадратха уда̄хр̣тах̣

Пословный перевод

бр̣хадратхах̣ — Брихадратха; бр̣хаткарма̄ — Брихаткарма; бр̣хадбха̄нух̣ — Брихадбхану; ча — также; тат-сута̄х̣ — его сыновья (сыновья Притхулакши); а̄дйа̄т — от старшего (Брихадратхи); бр̣ханмана̄х̣ — Бриханмана; тасма̄т — от него (от Бриханманы); джайадратхах̣ — сын по имени Джаядратха; уда̄хр̣тах̣ — известен (как его сын).

Перевод

Сыновей Притхулакши звали Брихадратха, Брихаткарма и Брихадбхану. Старший, Брихадратха, произвел на свет сына, которого звали Бриханмана, а Бриханмана родил сына, которого звали Джаядратха.