Skip to main content

ТЕКСТ 21

TEXT 21

Текст

Tekst

йад йад чарати решхас
тат тад эветаро джана
са йат прама куруте
локас тад анувартате
yad yad ācarati śreṣṭhas
tat tad evetaro janaḥ
sa yat pramāṇaṁ kurute
lokas tad anuvartate

Пословный перевод

Synonyms

йат йат — все то, что; чарати — делает; решха — почитаемый всеми человек; тат — тому; тат — и только тому; эва — безусловно; итара — обыкновенный; джана — человек; са — он; йат — который; прамам — пример; куруте — подает; лока — мир; тат — тому; анувартате — следует.

yat yat — ükskõik, mida; ācarati — ta teeb; śreṣṭaḥ — austusväärne juht; tat — seda; tat — ning ainult seda; eva — kindlasti; itaraḥ — tavaline; janaḥ — inimene; saḥ — tema; yat — ükskõik, millist; pramāṇam — eeskuju; kurute — sooritab; lokaḥ — kogu maailm; tat — seda; anuvartate — järgib eeskuju.

Перевод

Translation

Что бы ни делал великий человек, обыкновенные люди следуют его примеру. И какие бы нормы ни устанавливал он своим поведением, их придерживается весь мир.

Ükskõik, mida väljapaistev isiksus ka teeks, tavalised inimesed kogu maailmas järgivad tema poolt näidatud eeskuju ja toimivad täpselt samal viisil.

Комментарий

Purport

Обыкновенным людям всегда нужен лидер, который учил бы их собственным примером. Тому, кто сам курит, не удастся отучить от этой привычки других. Господь Чайтанья говорил, что, прежде чем кого-либо учить, необходимо самому стать образцом для подражания. Того, кто учит таким образом, называют ачарьей, идеальным учителем. Человек, который берется учить других, должен следовать предписаниям шастр (священных писаний). Он не имеет права устанавливать собственные правила, противоречащие указаниям писаний, таких как «Ману-самхита», которые являются сводами законов для всего человечества. Поэтому наставления лидеров общества должны основываться на предписаниях шастр. Человек, стремящийся к совершенству, обязан следовать правилам, которым следовали великие наставники. В «Шримад-Бхагаватам» тоже сказано, что каждый должен идти по стопам великих преданных — только так можно достичь духовного совершенства. Царь или глава государства, отец и школьный учитель являются наставниками по самому своему положению. На каждом из них лежит огромная ответственность за судьбу своих подопечных, поэтому они должны хорошо знать основные священные писания, в которых изложены законы нравственности и духовной жизни.

Lihtrahvas vajab alati juhti, kes õpetaks neid oma käitumisega. Juht ei saa õpetada rahvast suitsetamisest loobuma, kui ta ise suitsetab. Jumal Caitanya ütles, et enne kui õpetaja hakkab teisi õpetama, peab ta kõigepealt ise õppima sündsalt käituma. Inimest, kes sel viisil õpetab, nimetatakse ācāryaks ehk ideaalseks õpetajaks. Seega peab õpetaja lihtrahva juhendamiseks järgima śāstrate (pühakirjade) põhimõtteid. Õpetaja ei saa luua omi, pühakirjadele vastukäivaid reegleid. „Manu-saṁhitāt" ja teisi sellelaadseid pühakirju peetakse autoriteetseteks raamatuteks, mille õpetust tuleks inimühiskonnal järgida. Seega peab juht toetuma oma õpetuses selliste autoriteetsete śāstrate põhimõtetele. See, kes soovib ennast parandada, peab järgima samu normeerivaid reegleid, mida on järginud suured õpetajad. Ka „Śrīmad-Bhāgavatam" kinnitab, et vaimses eneseteadvustamises arengu saavutamiseks tuleb järgida suurte pühendunute eeskuju, sest see on ainus tee edule. Kuningat ja riigipead, isa ja õpetajat peetakse loomulikult süütu lihtrahva juhtideks. Kõik sellised juhid omavad väga suurt vastutust oma alluvate ees ning seepärast peavad nad põhjalikult tundma autoriteetseid raamatuid, kus on kirjas vaimsed ja moraalikoodeksid.