Skip to main content

Word for Word Index

anyat kiñcit
kas nors kitas — Bg. 7.7
kiñcit
ką nors — Bg. 4.20, Bg. 5.8-9
apie ką kitą — Bg. 6.25
visa — Bg. 13.27