Skip to main content

Word for Word Index

śrī rādhā-kṛṣṇa-pādān
unto the lotus feet of the all-opulent Śrī Kṛṣṇa and Rādhārāṇī — CC Antya 3.1
śrī-rādhā-kṛṣṇa-pādān
unto the lotus feet of the all-opulent Śrī Kṛṣṇa and Rādhārāṇī — CC Antya 2.1
pādān
legs — ŚB 1.17.12, ŚB 1.17.42
his legs — ŚB 10.36.14
vindhya-pādān
the mountains near the Vindhya mountain range — ŚB 6.4.20