Skip to main content

Word for Word Index

śrīyā puṣṭyā gīrā kāntyā kīrtyā tuṣṭyā ilayā ūrjayā
by His internal potencies Śrī, Puṣṭi, Gīr, Kānti, Kīrti, Tuṣṭi, Ilā and Ūrjā — ŚB 10.39.53-55
kāntyā
by his loveliness — ŚB 3.20.38
bodily luster — ŚB 3.22.16
by luster — ŚB 8.8.8