Skip to main content

About the Science of Self-Realization

За „Науката за себепознанието“

The Science of Self-Realization consists of articles published in Back to Godhead magazine from 1958 to 1977.

Науката за себепознанието е съставена от статии, публикувани в списанието Обратно при Бога от 1958 до 1977 г.

Exceptions:

Изключение правят:

“The Scriptural Basis of Kṛṣṇa Consciousness” was published in 1970 as a separate pamphlet.

„Основата на Кр̣ш̣н̣а съзнание са ведическите писания“, която е издадена като отделна брошура през 1970 г.

“Superconsciousness” was adapted from Śrīla Prabhupāda’s purport to Śrīmad-Bhāgavatam 3.15.45.

„Свръхсъзнание“ е адаптирана от коментара на Шрӣла Прабхупа̄да към Шрӣмад Бха̄гаватам 3.15.45.

“The Incarnation of Love of God” was edited from a lecture Śrīla Prabhupāda gave on the Caitanya-caritāmṛta (Madhya-līlā 20.330–35) in December 1966.

„Появяването на Бог Чайтаня“ е редактирана лекция на Шрӣла Прабхупа̄да върху Чайтаня Чарита̄мр̣та (Мадхя-лила 20.330-335) изнесена през декември 1966 г.

“Chanting the Hare Kṛṣṇa Mahā-mantra” appeared as a separate pamphlet in 1967.

„Повтарянето на Харе Кр̣ш̣н̣а маха-мантра“ излиза като брошура през 1967 г.

“Śrīla Prabhupāda Arrives in America” is a translation of a Bengali poem Śrīla Prabhupāda wrote in September 1965 entitled “Mārkine Bhāgavata-dharma.”

„Шрӣла Прабхупа̄да пристига в Америка“ е превод на поемата, написана от Шрӣла Прабхупа̄да на бенгалски език през септември, 1965 г., озаглавена „Ма̄ркине Бха̄гавата-дхарма“.

The articles were variously edited by Rāyarāma Dāsa, Hayagrīva Dāsa, Jayādvaita Swami, and Draviḍa Dāsa. Jayādvaita Swami compiled the articles, and Mukunda Goswami and Drutakarmā Dāsa wrote the introductory material for the book and its chapters.

Отделните статии са редактирани от Ра̄яра̄ма Да̄са, Хаягрӣва Да̄са, Джая̄двайта Свами и Дравид̣а Да̄са. Джая̄двайта Свами подбира статиите, а Мукунда Госвами и Друтакарма̄ Да̄са написват уводния материал за книгата и за отделните глави.