Skip to main content

Dedication

Посвещение

According to material vision, our beloved spiritual master, guide, and friend, His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, passed away from this world on November 14, 1977, but actually he is still present. As Śrīla Prabhupāda often pointed out, there are two ways of associating with the spiritual master: through his physical presence (vapur) and through his instructions (vāṇī). Sometimes we can associate with the spiritual master through his physical presence and sometimes not, but we can always associate with him through his instructions.

От материална гледна точка нашият любим духовен учител, приятел и наставник, Шрӣ Шрӣмад А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупа̄да, напусна този свят на 14 ноември 1977 г., но в действителност той е все още тук. Както Шрӣла Прабхупа̄да често изтъкваше, има два начина на общуване с духовния учител: чрез неговото физическо присъствие (вапу) и чрез неговите инструкции (ва̄н̣ӣ). Понякога можем да общуваме с духовния учител лично, чрез физическото му присъствие, понякога — не, но винаги можем да общуваме с него чрез неговите наставления.

The Editors

— Издателите