Skip to main content

ŚB 9.7.10

Devanagari

जात: सुतो ह्यनेनाङ्ग मां यजस्वेति सोऽब्रवीत् ।
यदा पशुर्निर्दश: स्यादथ मेध्यो भवेदिति ॥ १० ॥

Text

jātaḥ suto hy anenāṅga
māṁ yajasveti so ’bravīt
yadā paśur nirdaśaḥ syād
atha medhyo bhaved iti

Synonyms

jātaḥ — has been born; sutaḥ — a son; hi — indeed; anena — by this son; aṅga — O Hariścandra; mām — unto me; yajasva — offer sacrifice; iti — thus; saḥ — he, Varuṇa; abravīt — said; yadā — when; paśuḥ — an animal; nirdaśaḥ — has passed ten days; syāt — should become; atha — then; medhyaḥ — suitable for offering in sacrifice; bhavet — becomes; iti — thus (Hariścandra said).

Translation

Thereafter, when the child was born, Varuṇa approached Hariścandra and said, “Now you have a son. With this son you can offer me a sacrifice.” In answer to this, Hariścandra said, “After ten days have passed since an animal’s birth, the animal becomes fit to be sacrificed.”