Skip to main content

Word for Word Index

anena
by this — Bg. 3.10, ŚB 3.10.7, ŚB 3.27.13, ŚB 4.24.73, ŚB 5.5.14, ŚB 5.20.36, ŚB 6.19.7, ŚB 10.36.30, ŚB 11.20.26, ŚB 12.2.39, ŚB 12.4.37
by this sacrifice — Bg. 3.11
this — Bg. 9.10, ŚB 3.33.10, ŚB 4.8.54, ŚB 6.8.31, ŚB 7.2.54, ŚB 7.3.20, ŚB 7.10.52, Śrī brahma-saṁhitā 5.28
with these — Bg. 11.8
by him — ŚB 4.28.26, ŚB 10.80.25-26, ŚB 12.6.24
by this process — ŚB 4.29.75, ŚB 8.16.59
by the gross body — ŚB 4.29.75
him — ŚB 5.10.4
with this — ŚB 7.8.23
by Lord Kṛṣṇa — ŚB 7.10.53
by Him (the Supreme Personality of Godhead) — ŚB 7.14.37
in this way — ŚB 8.4.25
by Bali Mahārāja — ŚB 8.20.20, ŚB 8.22.22
by Him — ŚB 8.21.11, ŚB 10.8.16, ŚB 10.14.48, ŚB 10.26.19, ŚB 10.43.25, ŚB 10.43.29, ŚB 10.55.31, ŚB 10.55.33
by this son — ŚB 9.7.10
by Kṛṣṇa — ŚB 10.8.17, ŚB 10.26.20
by Him (Kṛṣṇa) — ŚB 10.11.4
by this Kṛṣṇa — ŚB 10.12.24
by this Kāliya — ŚB 10.16.35
with Him — ŚB 10.51.1-6
for that reason — ŚB 11.6.30
with the Lord — ŚB 11.8.35
with this body — ŚB 11.9.25
by this person — CC Antya 6.285, CC Antya 6.285
ātmanā anena
of this body — ŚB 8.22.9
rudatā anena
as soon as the child cried — ŚB 10.7.9
anena dehena
by this body — ŚB 4.29.64