Skip to main content

ŚB 12.9.30

Devanagari

हिमालयं पुष्पवहां च तां नदीं
निजाश्रमं यत्र ऋषी अपश्यत ।
विश्वं विपश्यञ्छ्वसिताच्छिशोर्वै
बहिर्निरस्तो न्यपतल्ल‍याब्धौ ॥ ३० ॥

Text

himālayaṁ puṣpavahāṁ ca tāṁ nadīṁ
nijāśramaṁ yatra ṛṣī apaśyata
viśvaṁ vipaśyañ chvasitāc chiśor vai
bahir nirasto nyapatal layābdhau

Synonyms

himālayam — the Himālaya Mountains; puṣpa-vahām — Puṣpabhadrā; ca — and; tām — that; nadīm — river; nija-āśramam — his own hermitage; yatra — where; ṛṣī — the two sages, Nara-Nārāyaṇa; apaśyata — he saw; viśvam — the universe; vipaśyan — while observing; śvasitāt — by the breath; śiśoḥ — of the infant; vai — indeed; bahiḥ — outside; nirastaḥ — expelled; nyapatat — he fell; laya-abdhau — into the ocean of dissolution.

Translation

He saw before him the Himālaya Mountains, the Puṣpabhadrā River, and his own hermitage, where he had had the audience of the sages Nara-Nārāyaṇa. Then, as Mārkaṇḍeya beheld the entire universe, the infant exhaled, expelling the sage from His body and casting him back into the ocean of dissolution.