Skip to main content

ŚB 12.3.37

Devanagari

पितृभ्रातृसुहृज्ज्ञातीन् हित्वा सौरतसौहृदा: ।
ननान्‍द‍ृश्यालसंवादा दीना: स्त्रैणा: कलौ नरा: ॥ ३७ ॥

Text

pitṛ-bhrātṛ-suhṛj-jñātīn
hitvā saurata-sauhṛdāḥ
nanāndṛ-śyāla-saṁvādā
dīnāḥ straiṇāḥ kalau narāḥ

Synonyms

pitṛ — their fathers; bhrātṛ — brothers; suhṛt — well-wishing friends; jñātīn — and immediate relatives; hitvā — giving up; saurata — based on sexual relationships; sauhṛdāḥ — their conception of friendship; nanāndṛ — with their wives’ sisters; śyāla — and wives’ brothers; saṁvādāḥ — associating regularly; dīnāḥ — wretched; straiṇāḥ — effeminate; kalau — in Kali-yuga; narāḥ — the men.

Translation

In Kali-yuga men will be wretched and controlled by women. They will reject their fathers, brothers, other relatives and friends and will instead associate with the sisters and brothers of their wives. Thus their conception of friendship will be based exclusively on sexual ties.