Skip to main content

ŚB 10.88.21

Devanagari

देवं स वव्रे पापीयान् वरं भूतभयावहम् ।
यस्य यस्य करं शीर्ष्णि धास्ये स म्रियतामिति ॥ २१ ॥

Text

devaṁ sa vavre pāpīyān
varaṁ bhūta-bhayāvaham
yasya yasya karaṁ śīrṣṇi
dhāsye sa mriyatām iti

Synonyms

devam — from the lord; saḥ — he; vavre — chose; pāpīyān — the sinful demon; varam — a benediction; bhūta — to all living beings; bhaya — fear; āvaham — bringing; yasya yasya — of whomever; karam — my hand; śīrṣṇi — on the head; dhāsye — I place; saḥ — he; mriyatām — should die; iti — thus.

Translation

[Śukadeva Gosvāmī continued:] The benediction sinful Vṛka chose from the lord would terrify all living beings. Vṛka said, “May death come to whomever I touch upon the head with my hand.”