Skip to main content

ŚB 10.66.26

Devanagari

राज्ञ: काशीपतेर्ज्ञात्वा महिष्य: पुत्रबान्धवा: ।
पौराश्च हा हता राजन् नाथ नाथेति प्रारुदन् ॥ २६ ॥

Text

rājñaḥ kāśī-pater jñātvā
mahiṣyaḥ putra-bāndhavāḥ
paurāś ca hā hatā rājan
nātha nātheti prārudan

Synonyms

rājñaḥ — of the King; kāśī-pateḥ — the lord of Kāśī; jñātvā — recognizing; mahiṣyaḥ — his queens; putra — his sons; bāndhavāḥ — and other relatives; paurāḥ — the citizens of the city; ca — and; — alas; hatāḥ — (we are) killed; rājan — O King (Parīkṣit); nātha nātha — O master, master; iti — thus; prārudan — they cried out loud.

Translation

My dear King, when they recognized it as the head of their King — the lord of Kāśi — his queens, sons and other relatives, along with all the citizens of the city, began to cry pitifully: “Alas, we are killed! O my lord, my lord!”