Skip to main content

ŚB 10.61.38

Devanagari

अन्ये निर्भिन्नबाहूरुशिरसो रुधिरोक्षिता: ।
राजानो दुद्रवर्भीता बलेन परिघार्दिता: ॥ ३८ ॥

Text

anye nirbhinna-bāhūru-
śiraso rudhirokṣitāḥ
rājāno dudravar bhītā
balena paṅghārditāḥ

Synonyms

anye — others; nirbhinna — broken; bāhu — their arms; ūru — thighs; śirasaḥ — and heads; rudhira — with blood; ukṣitāḥ — drenched; rājānaḥ — kings; dudruvuḥ — fled; bhītāḥ — frightened; balena — by Lord Balarāma; parigha — with His club; arditāḥ — tormented.

Translation

Tormented by Lord Balarāma’s club, the other kings fled in fear, their arms, thighs and heads broken and their bodies drenched in blood.