Skip to main content

ŚB 10.61.37

Devanagari

कलिङ्गराजं तरसा गृहीत्वा दशमे पदे ।
दन्तानपातयत् क्रुद्धो योऽहसद् विवृतैर्द्विजै: ॥ ३७ ॥

Text

kaliṅga-rājaṁ tarasā
gṛhītvā daśame pade
dantān apātayat kruddho
yo ’hasad vivṛtair dvijaiḥ

Synonyms

kaliṅga-rājam — the King of Kaliṅga; tarasā — quickly; gṛhītvā — seizing; daśame — on his tenth; pade — step (as he tried to run away); dantān — his teeth; apātayat — He knocked out; kruddhaḥ — angry; yaḥ — who; ahasat — laughed; vivṛtaiḥ — with openly displayed; dvijaiḥ — teeth.

Translation

The King of Kaliṅga, who had laughed at Lord Balarāma and shown his teeth, tried to run away, but the furious Lord quickly seized him on his tenth step and knocked out all his teeth.